Esmaü'l hüsna Allahın 99 İsmi Resimli İzahlı

'İman ve İslam Forumu' forumunda UquR tarafından 1 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Esmaü'l hüsna Allahın 99 İsmi Resimli İzahlı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Esmaü'l hüsna  Kardeşlerim...
  Cenâb-ı Allahın güzel isimleri.
  Yaşadığımız dünya, felekler, yıldızlar, ay ve güneş birer âlemdir.Bütün bu âlemler bir ahenk içindedirler.Bu, Allahın Rab sıfatının bir tecellisidir.Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşatmada Rab sıfatının gereğidir.Doğmamız, büyümemiz, ölmemiz, insanlardâki yücelik, ahlâk, terbiye, kemal hep Rubûbiyet sıfatının yansımasındandır.Gözün görmesi, aklın ermesi, bütün iş ve hareketler, olma ve oluşma Rab sıfatının bir tecellisidir.Onsuz bir hareket ve düşünce yoktur.Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de gerek hâdis-i şeriflerde gecen birçok güzel ismi vardır.Aslında bu isimleri iki grupta ele almak mümkündür:
  * Hak Teâlâ'nın zatına mahsus bir özel isim olan Allah lâfz-ı şerifi Ondan başka bir varlık hakkında kullanılmamıştır.Kullanılması caiz değildir.Bu ismin tesniyesi ikil siğası ve çoğulu da yoktur.Bir başka dile tercüme edilemez, hiçbir kelime onun yerini tutamaz.
  * Allahu Teâlâ'nın ikinci gruba giren isimleri, sıfatlarından alınan isimlerdir.Ayet ve hadislerde Cenâb-ı Hakkın pekçok güzel isminden bahsedilir.Bunlardan her biri Onun sıfatları ile ilgili ve onlardan alınan isimlerdir.Rahman, Rahîm, Âlîm, Hâlik vs. gibi. Bu isimler bir başka dile tercüme edilebilir.Meselâ, Hâlik ismi, yaratan veya yaratıcı olarak söylenebilir Müminin Allah hakkındaki inancı, Onun zâtının mukâddes olduğu, diğer zat ve eşyâyâ benzemediği, yüce sıfatlarla sıfatlandığıdır.Allah kendisini Esmâül-Hüsnâ en güzel isimler ile isimlendirmiştir Doksan dokuz adet olan bu isimlerin basında Allah gelir.Diğer isimlerin hiçbiri anlam ve içerik itibarıyla Allah isminin yerini alamaz.Bu nedenle, İslâma girecek kişi, Lâ ilâhe İllâllah der; Lâ ilâhe illarahman demez.Namaza başlarken, Allahü Ekberder; Rahman Ekber diyemez.Allahu Teâlâ'nın bütün isimleri güzeldir. Kuran-ı Kerîmde,
  * Allahın güzel isimleri vardır. O halde Allaha o güzel isimlerle dua edin *[Arâf, 7/180]
  Bu isimler şunlardır anlamlarıyla kardeşlerim..


  [​IMG]
  * Aziz :Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan
  * Al-Aziz :The Victorious. He who prevails, and can never be conquered.

  [​IMG]
  * Müheymin :Gözetici ve koruyucu olan, doğrulayıcı ve güvenilir
  * Al-Muhaymin :The Guardian.He who watches over and protects all things.

  [​IMG]
  * Mümin : İnanan ve koruyan
  * Al-Mumin : The Inspirer of Faith.He who awakes the light of faith in our hearts.

  [​IMG]
  * Selam : Bütün ayıplardan arınmış.Selâm sahibi‚ yani herçeşit ayıptan selâmette‚ her türlü âfetten berî demektir.
  * As-Salam : The Source of Peace.He who frees His servants from all danger.

  [​IMG]
  * Kuddûs :Her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, temiz, kutsal, yüce ve saygın olan
  * Al-Quddus : The Pure One. He who is free from all error.

  [​IMG]
  * Melik : Herşeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı.
  * Al-Malik : The Absolute Ruler. He who is the Ruler of the entire universe.

  [​IMG]
  * Rahim : Acıyıcı
  * Ar-Rahim :The All compassionate.He who acts with extreme kindness.

  [​IMG]
  * Rahman :Yarattığı bütün canlılara nimet veren
  * Ar-Rahman :The All- Merciful.He who wills goodness and mercy for all His creatures.

  [​IMG]
  * Allah : Onun zat ve özel ismidir.Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.
  * Allah :Theone Almighty who alone is worthy of worship

  [​IMG]
  * Rezzak :Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren.
  * Ar-Razzaq : The Sustainer.He who provides all things useful to His creatures.

  [​IMG]
  * Vehhab :Karşılıksız veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi.
  * Al-Wahhab :The Giver of All.He who constantly bestows blessings of every kind.

  [​IMG]
  * Kahhâr :İsyankarları kahreden, hiç bir şekilde mağlub edilemeyen, üstün gelinemeyen
  * Al-Qahhar :The Subduer.He who dominates all things, and prevails upon them to do whatever He wills.

  [​IMG]
  * Gaffar :Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan
  * Al-Ghaffar :The Forgiving.He who is always ready to forgive.

  [​IMG]
  * Musavvir :Tasvir eden, herşeye şekil ve suret veren
  * Al-Musawwir :The Shaper of Beauty.He who designs all things, giving each its particular form and character.

  [​IMG]
  * Bâri :Yaratan, kusursuzca var eden
  * Al-Bari :The Maker of order.Evolver who created all things so that each whole and its parts are in perfect conformity and harmony.

  [​IMG]
  * Hâlik :Yaratıcı
  * Al-Khaliq :The Creator.He who brings from non-being into being, creating all things in such away that He determines their existence and the conditions and events they are to experience.

  [​IMG]
  * Mütekebbir :Büyüklük ve ululukta tek olan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
  * Al-Mutakabbir :The Majestic.He who demonstrates His greatness in all things and in all ways.

  [​IMG]
  * Cebbar :Dilediğini zorla yaptıran, ulaşılmaz, azametli, ihtiyaçları gideren, işleri düzelten, dermen veren
  * Al-Jabbar :The Compeller.He who repairs all broken thing, and completes that which is incomplete.

  [​IMG]
  * Semi :İşitici
  * As-Sami :The Hearer of All.Allah takes care of all the needs of those who invoke this glorious Name one hundred times.

  [​IMG]
  * Müzil :Alçaltan, zillet veren, hor ve hâkir eden
  * Al-Mudhill :The Humiliator.He who degrades and abases.

  [​IMG]
  * Muiz :İzzet veren, yükselten
  * Al-Muizz :The Bestower of Honors. He who confers honor and dignity.

  [​IMG]
  * Râfi :Dereceleri yükseltici, rızkı yükseltici
  * Ar-Rafi:The Exalter.He who raises up.

  [​IMG]
  * Hâfid :Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan.
  * Al-Khafid :The Abaser.He who brings down, diminishes.

  [​IMG]
  * Bâsit : Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren
  * Al-Basit :The Reliever.He who releases, letting things expand.  [​IMG]
  * Kabid :Ruhları kabzeden, sıkan, darltan, rızkı belli ölçülerde veren
  * Al-Qabid :The Constrictor:He who constricts and restricts.

  [​IMG]
  * Alim :Her şeyi çok iyi bilen,hakkıyla bilen
  * Al-Alim :The Knower of All:He who has full knowledge of all things.

  [​IMG]
  * Fettâh :Hayır kapılarını açan, hüküm veren
  * Al-Fattah :The Opener.He who opens the solution to all problems and makes things easy.

  [​IMG]
  * Şekûr :Kullukları kabul edici, az amele çok sevap veren, şükrü kabul edip çok ihsan eden, şükredilen
  * Ash-Shakur :The Rewarder of thankfulnes.He who gratefully rewards good deeds.

  [​IMG]
  * Ğafur :Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.
  * Al-Ghafur :The Forgiver and Hider of Faults.

  [​IMG]
  * Azim :Çok ulu, sonsuz büyük
  * Al-Azim :The Magnificent.He who is Most Splendid.

  [​IMG]
  * Halim :Yumuşak davranan
  * Al-Halim :The Forbearing. He who is Most Clement.

  [​IMG]
  * Habir :Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar
  * Al-Khabir :The All-Aware.He who has knowledge of the inner, most secret aspects of all things.

  [​IMG]
  * Lâtif :Lütfedici, gizliyi bilen.
  * Al-Latif :The Subtle One.He who knows the minutest subtleties of all things.

  [​IMG]
  * Adl :Çok adaletli, mutlak adil.
  * Al-Adl : The Just.He who is Equitable.

  [​IMG]
  * Hakem :Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren.
  * Al-Hakam :The Judge.He who judges and makes right prevail.

  [​IMG]
  * Basîr :Her şeyi gören, çok iyi gören
  * Al-Basir :The All-Seeing.To those who invoke this Name one hundred times between the obligatory and customary prayers in Friday congregation, Allah grants esteem in the eyes of others

  [​IMG]
  * Mücîb :Duaları kabul eden
  * Al-Mujib :The Responder to Prayer.He who grants the wishes who appeal to him.

  [​IMG]
  * Rakîb :Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.
  * Ar-Raqib :The Watchful One.

  [​IMG]
  * Kerim :Çok cömert, istemeden veren, vesilesiz ihsan eden.
  * Al-Karim :The Generous.He whose generosity is most abundant.

  [​IMG]
  * Celil : Ululuk, azamet ve büyüklük sahibi, emir ve yasak koyma hakkına sahip.
  * Al-Jalil :The Mighty.He who is Lord of Majesty and Grandeur.

  [​IMG]
  * Hasib :Hesap Görücü, her şeyi saymışcasına bilen, hesaba çeken.
  * Al-Hasib :The Accounter. He who knows every details.

  [​IMG]
  * Mukît :Bütün canlıların gıdasını veren
  * Al-Muqit :The Nourisher. He who gives every creature it's sustenance.

  [​IMG]
  * Hafiz :Gözetici, koruyucu
  * Al-Hafiz :The Preserver.He who guards all creatures in every detail.

  [​IMG]
  * Kebir :Mutlak büyük
  * Al-Kabir :The Greatest.Who is supremely Great

  [​IMG]
  * Aliyy : Çok yüce, yüceltici.
  * Al-Ali : The Highest
  [​IMG]
  * Kavi :Her şeye gücü yeten, kudretli olan
  * Al-Qawi :The Possessor of All Strength. TheMost Strong.

  [​IMG]
  * Vekil : Her şeye vekil
  * Al-Wakil :The Trustee.He who manages the affairs of those who duly commit them to His charge, and who looks after them better than they could themselves

  [​IMG]
  * Hakk :Hak ve hakikatın kendisi, gerçeklerin gerçeğii
  * Al-Haqq :The Truth.He whose being endures unchangingly

  [​IMG]
  * Şehid :Her şeye şahit olan,Ondan saklı olmayan
  * Ash-Shahid :The Witness.He who is present everywhere and observes all things.

  [​IMG]
  * Bâis :Öldükten sonra dirilten
  * Al-Baith :The Resurrector.He who brings the dead to life, and raises them from their tombs.

  [​IMG]
  * Mecid :Şanı büyük ve yüksek, ikramı çok, yüce
  * Al-Majíd : The Majestic One.He whose glory is most great and most high.

  [​IMG]
  * Vedûd :Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsan eden.
  * Al-Wadud :The Loving One.He who loves His good servants, and bestows his compassion upon them.

  [​IMG]
  * Hakim :Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan
  * Al-Hakim :The Perfectly Wise.He who whose every command and action is pure wisdom.

  [​IMG]
  * Vasi :İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız, geniş olan
  * Al-Wasi :The All Comprehending.He who has limitless capacity and abundance.

  [​IMG]
  * Hay :Her zaman diri
  * Al-Hayy :The Ever Living One.The living whoknows all things and whose strength is sufficient for everything.


  [​IMG]
  * Mümit :Öldüren, ölümü yaratan
  * Al-Mumit :The Taker of Life.He who creates the death of a living creature.

  [​IMG]
  * Muhyi :Hayat veren, dirilten.
  * Al-Muhyi :The Giver of Life.He who confers life, gives vitality, revives.

  [​IMG]
  * Muid :Öldükten sonra tekrar dirilten
  * Al-Muid :The Restorer.He who recreates His creatures after He has annihilated them.

  [​IMG]
  * Mübdiü :Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden
  * Al-Mubdi :The Originator.He who creates all creating ab initio without matter or model

  [​IMG]
  * Muhsi :Her şeyin sayısını bilen.
  * Al-Muhsi :The Appraiser.He who knows the number of every single thing in existence, even to infinity.

  [​IMG]
  * Hamid :Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan, öven
  * Al-Hamid :The Praised One.He to whom all praise belongs, and who alone is lauded by the tongues of all creation.

  [​IMG]
  * Veli :Müminlere dost, yardım eden, destek veren
  * Al-Wáli :The Protecting Friend.He who is a friend to His good servants.

  [​IMG]
  * Metin :Çok sağlam, kuvvetli
  * Al-Matin :The Firm. He who is very Steadfast

  [​IMG]
  * Muaahhir :İstediğini sona erteleyici, yüksek mertebelerden indirilen
  * Al-Muakhkhir :The Delayer.He who sets back or delays whatever He wills

  [​IMG]
  * Mukaddim :İstediğini öne alıcı, dilediğinin mertebesin yükselten
  * Al-Muqaddim :The Expediter.He who brings forward whatever He wills.

  [​IMG]
  * Muktedir :Kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, mutlak güç sahibi
  * Al-Muqtadir :The Creator of All Power.He who disposes at His will even of the strongest and mightiest of His creatures.

  [​IMG]
  * Kâdir :İstediğini istediği gibi yapamaya gücü yeten
  * Al-Qadir :The All Powerful.He who is Able to do what He wills as He wills

  [​IMG]
  * Samed :Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herşey kendisine muhtaç olan
  * As-Samad :The Eternal.He who is the only recourse for the ending of need and the removal of affliction.

  [​IMG]
  * Vahid :Tek ve eşsiz.Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde, asla ortağı veya benzeri dengi bulunmayan.
  * Al-Wahid :The Unique.He who is Single, absolutely without partner or equal in His Essence, Attributes, ctions, Names and Decrees.

  [​IMG]
  * Mâcid :Şanı yüce, ulu ve cömert
  * Al-Májid :The Glorious.He whose dignity and glory are most great, and whoseenerosity and munificence are bountiful.

  [​IMG]
  * Vâcid :İstediğini istediği an bulan, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan
  * Al-Wajid :The Finder.He who finds what He wishes when He wishes

  [​IMG]
  * Kayyûm :Her şeyi ayakta tutan, koruyan,diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı
  * Al-Qayyum :The Self Existing One.He who maintains the heavens, the earth, and everything that exists.

  [​IMG]
  * Müntekim :İntikam alan
  * Al-Muntaqim :The Avenger.He who ustly inflicts upon wrongdoers the punishment they deserve.

  [​IMG]
  * Tevvâb :Tövbeleri kabul eden
  * At-Tawwib :The Acceptor to Repentance. He who is ever ready to accept repentance and to forgive sins.

  [​IMG]
  * Mütaali :Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce
  * Al-Mutaali :The Supreme One.He is Exalted in every respect, far beyond anything the mind could possibly attribute to His creatures


   

 2. UquR

  UquR Üye

  [​IMG]
  * Berr :Kullarına şefkatli olan, iyilik yapan
  * Al-Barr :Source of all Goodness.He who treats His servants tolerantly, and whose goodness and kindness are very great indeed.

  [​IMG]
  * Vali :Yardım eden, destek veren, veli, dost, işleri düzenleyen, yöneten ve idare eden.
  * Al-Walí :The Protecting Friend.He who administers this vast universe and all its passing phenomena.

  [​IMG]
  * Bâtın :Gizli, her şeyde gizli, Ondan gizli bir şey olmayan.
  * Al-Batin :The Hidden One.He who is hidden, concealed.

  [​IMG]
  * Zahir :Görünen, varlığı aşikar olan,
  * Az-Zahir :The Manifest One.He who is Evident.

  [​IMG]
  * Ahir :Varlığının Sonu Olmayan
  * Al-Akhir :The Last

  [​IMG]
  * Evvel :Varlığının başı olmayan
  * Al-Awwal :The First.

  [​IMG]
  * Mani :Dilediğini engelleyen
  * Al-Mani:The Preventer of Harm.

  [​IMG]
  * Muğni :Dilediğini zengin eden
  * Al-Mughni :The Enricher.He who enriches whom He will.

  [​IMG]
  * Gani :Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan
  * Al-Ghani :The Rich One.He who is infinitely Rich and completely independent.

  [​IMG]
  * Câmi :İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
  * Al-Jami :The Gatherer.He who brings together what He wills, when He wills, where He wills

  [​IMG]
  * Muksit :Adalet gösterici, adaletin gerçek sahibi, hükmünde adil
  * Al-Muqsit :The Equitable One.He who does everything with proper balance and harmony.

  [​IMG]
  Zül-CelaliVel-İkram :Ululuk ve ikram sahibi
  * Dhul-Jalali Wal-Ikram :The Lord of Majesty and Bounty.He who possesses both greatness and gracious magnanimity.

  [​IMG]
  * Malikül Mülk :Mülkün ebedi sahibi
  * Malik al-Mulk :The Owner of All

  [​IMG]
  * Rauf :Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
  * Ar-Rauf :The Kind.He who is very Compassionate.

  [​IMG]
  * Afüvv :Affeden, bağışlayan
  * Al-Afu :The Pardoner.He who pardons all who sincerely repent.

  [​IMG]
  * Sabur :Çok sabırlı, sabreden, cezayı erteleyen
  * As-Sabur :The Patient One.He who is characterized by infinite patience.

  [​IMG]
  * Reşid :Doğru yolu gösteren
  * Ar-Rashid :The Righteous teacher.He who moves all things in accordance with His eternal plan, bringing them without error and with order and wisdom to their ultimate destiny

  [​IMG]
  * Varis :Bütün servetlerin gerçek sahibi
  * Al-Warith :The Inheritor of All.He who is the Real Owner of all riches.

  [​IMG]
  * Baki :Varlığının sonu olmayan
  * Al-Baqi :The Everlasting One. He whose

  [​IMG]
  * Bedi :Örneksiz yaratan
  * Al-Badi :The Originator.He who is without model or match, and who brings into being worlds of amazing wonder.

  [​IMG]
  * Hadi :İstediğini hidayete erdiren
  * Al-Hadi :The Guide.He who provides guidance.

  [​IMG]
  * Nur :Alemleri nurlandıran, aydınlatan
  * An-Nur :The Light.He who gives light to all the worlds, who illuminates the faces, minds and hearts of His servants

  [​IMG]
  * Nafi :İstediğine fayda sağlayan, Onun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen.
  * An-Nafi :The Creator of Good.He who creates things that yield advantages and benefit

  [​IMG]
  * Darr :Dilediğine bela verici, zarar verici, O'nun takdiri olmadan kimseye zarar verilemeyen.
  * Ad-Darr :The Creator of The Harmful.He who creates things that cause pain and injury.

  [​IMG]Click this bar to view the full image. [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
   

 3. UquR

  UquR Üye

  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
  [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Esmaü'l hüsna Allahın Forum Tarih
Esmaü'l Hüsna Anlamları ve Duaları İman ve İslam Forumu 30 Haziran 2010
Harika Bir Tablo Esmaü'l Hüsna resimler Dini Resimler 16 Ocak 2009
Esmau'l Hüsna Hazinesi Dualarımız Dua paylaşımları 17 Eylül 2008
Hüsna İsminin Anlamı Nedir? İsimler Sözlüğü 6 Şubat 2012
-Hüsna, Esma-i Esma'ül- Hüsna, Esma el-Hüsna, Allah’ın 99 Güzel İsmi Dini Terimler Sözlüğü 10 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş