Ermeni Sorunu Ve Tarihsel GeliŞimi Hakkında Bilgiler

'Tarihi Bilgiler' forumunda UquR tarafından 15 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Ermeni Sorunu Ve Tarihsel GeliŞimi Hakkında Bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye’yi yakından ilgilendiren önemli konulardan birisi
  Ermenilerin uluslar arası alanlarda Türkiye’yi ve Türk Halkını kendilerine
  karşı soykırım yapmakla suçlamalarıdır.Bu suçlamanın gerisinde Ermeniler’in
  çok büyük siyasi beklentileri vardır.Konuya geçmeden önce soykırımı
  tanımlamak istiyorum.
  Soykırım terimi, tanımı olan bir suça ilişkindir.Bu tanım İkinci
  Dünya Savaşı’ndan sonra hazırlanarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9
  Aralık 1948 günü kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren “soykırımın önlenmesi
  ve cezalandırılmasına yönelik sözleşme”adlı uluslar arası bir sözleşmeyle
  yapılmıştır.Türkiye de bu sözleşmeyi imzalamıştır.Sözleşmeye göre soy kırımı
  bir ulusal,etnik,ırksal veya dini gruba mensup insanları,tamamen veya
  kısmen,o gruba mensup oldukları için ortadan kaldırmak amacıyla işlenmiş
  aşağıdaki eylemlerden biridir.
  a) Bir grubun üyelerini öldürmek
  b) Bir grubun üyelerine bedeni veya akli zarar vermek
  c) Bir grubun üyelerini fiziki olarak tamamen veya kısmen yok etme sonucunu
  vereceği önceden bilinen yaşam koşulları altına sokmak
  d) Grup içindeki doğumları bilinçli olarak engellemeye yönelik önlemler
  dayatmak
  e) Bir grubun çocuklarını başka gruplar içine zorla götürmek

  Ermenilerin iddia ettiği gibi Osmanlı Devleti’nin 1915 de yapmış olduğu
  göç ettirme ve yerleştirme uygulamasında soy kırımın unsurları kesinlikle
  bulunmamaktadır.Zira;soykırımın asıl unsuru,yani sırf ermeni oldukları için
  Ermenileri yok etmeye yönelik kasıt unsuru yoktur.Göç ettirme ve yerleştirme
  O günkü şartlarda asi,saldırgan,bölücü ve düşmanla işbirliği yapan,cephe
  gerisindeki Türkleri katleden,Türk köy ve kasabalarını yakıp yıkan,ordunun
  ikmal yollarını kesmeye çalışan Ermenilere uygulanmıştır.
  Soykırımı iddialarının tarihsel gelişimi söyle olmuştur:
  Daha önce Roma ve Bizans hakimiyeti altında yaşayan Ermeniler Türklerin
  Anadolu’ya hakim olması ile birlikte,Selçuklu ve Osmanlı hakimiyeti altında
  varlıklarını devam ettirmişlerdir.Hatta Türklerin Anadolu’yu fethinde onlara
  yardımcı bile olmuşlardır.
  Bu dönemde Türklerle Ermeniler iç içe ,yan yana ve birlikte ,dostça
  yaşamışlardır.Ermeniler Türk kültüründen etkilenmişler ve kendi istekleri
  ile Türkçe konuşmaya başlamışlardır.
  Osmanlı Devleti’nin kuruluşu.gelişmesi ve özellikle İstanbul’un
  fethi sonucu Bizans’ın yıkılması ile Ermeniler için tarihlerinin hiçbir
  döneminde açılmayan yeni bir çağ açılmış,üzerlerindeki her türlü baskı
  kalkmıştır.Ermeniler Bizansın mezhepleri yüzünden onlara uyguladıkları
  baskıdan kurtulmuşlardır.
  Osmanlı yönetiminin Ermenilere karşı hoşgörülü tutumu,Ermeni
  toplumu ve kilisesinin yaşamasına ve gelişmesine önemli katkıda
  bulunmuştur.Osmanlı İmparatorluğu “gregoryan”Ermenileri “millet adı altında
  örgütlemiş ve onları kendi dini liderlerinin yönetimine
  bırakmıştır.Fatih,Ermeni patrikhanesini kuran fermanında,patriğin
  imparatorlukta yaşayan bütün Ermenilerin hem din hem de dünya lideri
  olduğunu karara bağlamıştır.
  Ermenilere din,kültür,eğitim ve hayır işlerini yürütebilmeler için
  gerekli mali olanaklara kavuşabilmeleri açısından vakıf kurma imkanı
  tanınmış.kendi mali güçlerinin yetmemesi halinde Osmanlı yönetimi yardımda
  bulunmuştur.,patrikhanenin eksikleri tamamlanmış Ermeni kurumlarına maddi
  destek sağlanmıştır.
  Ermeni toplumu Osmanlı yönetimi altında kendine tanınan hakları
  başarıyla kullanarak hızla gelişmiş ve refaha kavuşmuş,ayrıca Türk-Osmanlı
  yaşam tarzı ve kültürünü de benimseyerek kısa süre içinde Osmanlı
  yönetiminin güvenini kazanmıştır.Bu güven satesinde iş hayatında olduğu gibi
  kamu yönetiminde de önemli yerlere gelmişler,kendisinden “milleti sadıka
  “diye bahsettirir olmuşlardır.
  Osmanlı tarihi,Ermenilerden 29 paşa,22 bakan,33 milletvekili,7
  büyükelçi,11 başkonsolos ve konsolos,11 üniversite öğretim üyesi,41 yüksek
  rütbeli memur kaydetmektedir.Ermenilerin yapmış oldukları bakanlıkların
  arasında,dışişleri,maliye,ticaret ve posta bakanlıkları gibi önemli ve kilit
  mevkiler olmuştur.Böylece Ermeniler Türkler başta olmak üzere 19. yy’ın
  sonlarına kadar imparatorluğun bütün unsurları ile barış içerisinde
  yaşamışlar,Osmanlı yönetimi ile ilgili herhangi bir sorun ile
  karşılaşmamışlardır.
  Osmanlı Tarihinde Ermeni sorunu ilk kez 1877-78 Osmanlı –Rus Savaşı
  sonucunda imzalanan Berlin Anlaşması’nda ortaya çıkmıştır.Sorunun aslı ise
  söyledir:
  Ermeni sorununun ortaya çıkışında dünya siyasasındaki gelişmelerin
  önemli etkisi ve katkısı vardır.Bunlardan birisi,Sanayi Devrimi’nin sonucu
  olan sömürgeciliktir.Bir diğer olay hemen bütün dünyayı etkisi altına alan
  Fransız İhtilali ve parelelinde gelişen milliyetçilik olgusudur.Ermeniler
  Osmanlı içersindeki azınlıkların birer birer isyanettiklerinive bunların
  muhtariyet ya da bağımsızlıklarını ilan ettiklerini görmüşlerdir.Bu olaylar
  karşısında kendilerinin de böyle bir harekete girişebilecekleri düşüncesi
  ortaya çıkmıştır.
  Türkiye’de Ermeniler ile ilgili yazılmış kaynak kitaplar
  incelendiğinde hemen hepsi sorunun ortaya çıkışında baş aktörü Rusya olarak
  gösterir.Ancak Rusya Ermeni Ayaklanmalarındaki etkenlerden sadece bir
  tanesidir.Rusya’nın yanında İngiltere ,Fransa,ABD ve Almanya’nın da mesele
  üzerinde etkileri olmuştur.
  Ermeniler,yukarıda sözünü ettiğimiz devletlerin de kışkırtmaları ile
  Türk topraklarında bir Ermenistan devleti kurmak amacıyla oluşturdukları
  terör örgütleri vasıtası ile birçok isyan çıkartmışlardır.Günümüzdeki Ermeni
  iddialarına kaynak olan olayların gelişimi ise birinci dünya savaşı
  yıllarında olmuştur.
  Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın
  yanında savaşa katılması Ermeniler tarafından büyük bir fırsat olarak
  görülmüştür.Ermeni örgütleri için topyekün isyanı başlatmak için en uygun
  zaman savaş zamanı olarak görülmüştü.Osmanlı Hükümeti Ermenilerin harekete
  geçebileceğinden kuşkulanıp 1914 ağustosun da Taşnaklar ile Erzurum’da bir
  toplantı yapmıştı.Bu toplantıda Taşnaklar savaşa girilmesi halinde sadık
  vatandaşlar olarak Ermenilerin Osmanlı ordusunda savaşacakları vaadinde
  bulunmuşlardır.Bu vaatlerini yerine getirmemişlerdir;çünkü daha önce kendi
  aralarında yaptıkları toplantıda Osmanlı Yönetimine karşı direnişi sürdürme
  kararı almışlardı.
  Rusya Ermenileri de Ruslar ile birlikte Doğu Anadolu’yu işgal için
  hazırlıklara başlamışlardı.Rusya’nın niyeti Ermenileri kullanarak Doğu
  Anadolu’yu topraklarına katmaktır.Rusya’nın Osmanlı’ya savaş ilan etmesi
  üzerine Taşnak partisinin çıkardığı gazete şunu yazmıştır.
  “Ermeniler en küçük bir tereddüt göstermeden İtilaf devletlerinin
  yanında yer almışlar,bütün güçlerini Rusya’nın emrine vermişler,gönüllü
  alaylar oluşturmuşlardır.”
  Taşnak partisi örgütüne şu talimatı vermiştir:
  “Ruslar.sınırı geçtiklerinde ve Osmanlı ordusu geri çekilmeye
  başladığında her yerde isyanlar çıkarılmalı,Osmanlı ordusu bu şekilde iki
  ateş arasına alınmalıdır.Osmanlı Ordularının ilerlemeleri halinde ise Ermeni
  askerler silahları ile beraber birliklerini terk edecekler ve çeteler kurup
  Ruslar ile birleşeceklerdir.”
  Bütün emirler yerine getirilmiş,Rus kuvvetlerinin,Osmanlı ve Rus
  Ermenilerinden kurulmuş gönüllü alaylar öncülüğünde ,Osmanlı topraklarına
  girmesiyle birlikte,Osmanlı ordusunda bulunan Ermeniler,silahlarıyla
  birlikte firar ederek Rus ordusuna katılmışlardır.Rus ordusuna ulaşamayanlar
  ise çeteler kurarak isyan etmişlerdir.Yıllarca gerek ermeni gerek misyoner
  okul ve kiliselerde saklanan silahlar ortaya çıkmış,askerlik şubeleri
  basılarak teni silahlar sağlanmıştır.Silahlanan ermeni çeteleri,partilerin
  “Yaşamak istiyorsan önce komşunu öldür”talimatı üzerine erkekler cephelerde
  olduğu için savunmasız kalan Türk şehir,kasaba ve köylerine saldırarak
  katliama girişmişlerdir.Osmanlı kuvvetlerini arkadan vuran Ermeniler;Osmanlı
  birliklerinn harekatını engellemiş,ikmal yollarını kesmiş,köprü ve yolları
  imha etmiş,bulundukları şehirlerde ayaklanarak Rus işgalini
  kolaylaştırmışlardır.
  Savaşın başlaması ile harekete geçen Ermeni çeteleri gerek Anadolu
  da gerekse Kafkaslar da katliama girişmişler,yaşlı,çocuk,kadın demeden
  yüzbinlerce türk ve müslümanı katletmişlerdir.Bu faaliyetlere katılmayan
  Ermenileri de öldürmekten çekinmemişlerdir.
  Ermenilerin binlerce Türkün canına mal olan isyan hareketleri
  karşısında dahi,Osmanlı Hükümeti’nin ortaya koyduğu sağduyulu tavır
  belgeleri ile sabittir.Ancak terör olayları durmak bilmeyince hükümet
  ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan ermenileri ,savaş bölgesinden uzak
  bölgelere götürmek zorunda kalmıştır.Bu Ermenilerin yerlerinin
  değiştirilmesi onların imha edilmesi değil,devletin güvenliğini sağlamak
  amacına yöneliktir ve dünyanın en başarılı yer değiştirme hareketidir. Yer
  değiştirme kararı bütün Ermenilere uygulanmamıştır.Hasta ,özürlü,sakat,yetim
  çocuklar,dul kadınlar bu sevke tabi tutulmamış,bunlar köylerde koruma altına
  alınmış ve ihtiyaçları devletçe karşılanmıştır.Bu tablo Osmanlı Yönetiminin
  yer değiştirme konusundaki iyi niyetini göstermektedir.
  Yer değiştirme kanunu ile Erzurum,Van ve Bitlis’ten çıkarılan
  Ermeniler,Musul’un güney kısmı,Zor ve Urfa illerine,Adana ,Antep ve
  Maraş’tan çıkarılan Ermeniler ise Suriye’nin Doğusu’na taşınmışlardır.Bu
  esnada Ermenilerin iddia ettikleri gibi 1.500.000 Ermeni ölmemiştir.Zaten
  Osmanlı istatistiklerinde Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni nüfusunun
  en fazla 1.250.000 civarında olduğu görülmektedir.Yer değiştirme sırasında
  sözde soykırım maksadıyla Osmanlı Ordusu tarafından öldürülen bir tek Ermeni
  dahi yoktur. Anadolu ve Rumeli’den yer değiştirme maksadı ile ayrılan
  Ermeniler’in sayısı ile yeni yerlerine yerleşen Ermenilerin sayısının
  birbirini tutması bunun en açık göstergesidir
  Sevk sırasında hükümet tarafından alınan önlemler şöyledir:Yolculuk
  sırasında Ermenilerin güvenlikleri sağlanmıştır.Yerleşebilmeleri için kredi
  tahsis edilmiştir.Gebe kadınlar,hastalar ,sakatlar ve onlara bakacaklar
  sevkin dışında tutulmuştur.Yollarda yardım amacıyla iaşe merkezleri
  açılmıştır,mahalli yöneticiler her türlü sorundan sorumlu tutulmuş,ihmali
  görünenler cezalandırılmıştır.Yer değiştirme işlemi genelde başarı ile
  yerine getirilmiştir.
  Rusya’da 1917 yılında çıkan ihtilal Rus Ordusu’nda çözülme meydana
  getirmiş.Doğu Anadolu’daki cephe Ermeni ve Gürcülerin denetimine
  geçmiştir.Bu dönemde Anadolu’nun pek çok yerinde Ermeniler Türklere yönelik
  katliamlar yapmıştır.Ermeniler’in Türklere yönelik katliamı esnasında sadece
  Erzurum’da öldürülen 2127 erkek nüfus tespit edilmiştir.Erzurum ‘da
  pazaryeri tamamen yakılmış,savunmasız insanlar binalara doldurulmuş ve ateşe
  verilmiştir.Hasankale tamamen yakılmış,3000’den fazla Hasankale’li
  katledilmiştir.
  Doğuda Erzincan,Bayburt,Trabzon,Erzurum,Kars,ve Van gibi yerlerin
  kasaba ve köyleri dahil olmak üzere hemen hepsi Ermeni katliamına
  uğramıştır.
  Ermeni katliamı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Fransız ve İngiliz
  himaye ve desteği altında Adana, Urfa,Antep,Maraş,Bitlis ve daha birçok il
  ve kasabalarında vuku bulmuştur.Sadece Adana ve Osmaniye’de 50 nin üzerinde
  köy Ermeniler tarafından yok edilmiştir.
  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Ermeni katliamları ve Ermeni sorunu
  Brest-Litovsk Anlaşması ve 3 Aralık 1920 de imzalanan Gümrü Anlaşması ile
  sona Ermiştir.Sevr Anlaşması ile kurulması tasarlanan Ermeni Devleti ise
  Türk kurtuluş savaşı sonucunda gerçekleştirilememiştir.
  1973 yılında yaşlı bir Ermeni Los Angeles de Türk konsolosu mehmet
  Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir’i katletmiştir.katilin katliamı sadece
  asılsız ermeni soykırımı ile sorumlu tutması basının olayın evveliyatını
  öğrenmesi için ilgisini uyandırmıştır.Basında bu konudan sık sık bahsedilmiş
  ,o zamana kadar davalarını duyurmakta başarısız olan Ermeni milliyetçileri
  aşırı sol bir örgüt olan ASALA yı kurmuşlardır.Bu örgüt türk diplamatlarını
  katlederek sesini duyurmaya çalışmıştır.Bu örgüt 1975 ile 1985 yılları
  arasında 34 Türk diplamatını değişik ülkelerde katletmiştir.Ermeniler bundan
  sonra bütün enerjilerini türkler tarafından katledildikleri yolunda
  çalışmalar yaparak harcamaya başlamışlardır.Asılsız soykırım konusunda çok
  sayıda kitap,makale,belgesel film,sergi gibi faaliyetlerin de katkısıyla
  ,batı ülkeleri kamuoyunda Ermenilerin Türkler tarafından soykırıma
  uğratılmış olduğu hakkında bir kanı yerleşmiştir.Bu kanı,Ermeni terörizmini
  izleyen yıllarda bazı ülke parlementolarında asılsız Ermeni soykırımını
  tanıyan kararlar alınmasına neden olmuştur
  Asılsız Ermeni soykırımını tanıyan parlementolar
  şunlardır:Uruguay(1965),Güney
  Kıbrıs(1982),Arjantin(1993),Rusya(1995),Kanada(199 6),Yunanistan(1996),Lübnan(1997),
  Belçika(1998),İtalya(2000),Vatikan(2000) ve Fransa (2001).Asılsız Ermeni soy
  kırımını tanıyan tek uluslar arası kuruluş Avrupa Parlementosu’dur.Avrupa
  Parlementosu’nun bu konudaki kararı 1987 tarihlidir.Bu karar 2000 ve 2002
  yıllarında başka vesilelerle teyit edilmiştir.
  Peki Ermeniler 1915 yılında gerçekleştirilen ve bizim açımızdan bir
  zorunluluk haline gelmiş olan yer değiştirme işlemini niçin soy kırımı
  olarak yansıtmaya çalışıyorlar?Bundan ne gibi bir çıkarları olabilir?
  Türkiye aleyhinde bu faaliyet ve girişimleri sadece düşmanlık ve
  intikam duyguları ile açıklamak zordur.Bu duyguların etkisi olmakla beraber
  Ermenilerin bu faaliyetlerden bazı beklentileri olduğu ve bunların birbirini
  izleyecek 4 aşamada gerçekleşmesini ümit ettikleri anlaşılmaktadır.Bu
  aşamalar şöyle özetlenebilir.
  Birinci aşama,asılsız soykırımın,başta büyük ülkeler olmak
  üzere,mümkün olduğu kadar çok sayıda ülke ile ayrıca belli başlı uluslar
  arası kuruluşlar tarafından tanınmasıdır.
  İkinci aşama ,Türkiye’nin yabancı ülkelerin asılsız soykırımı
  tanımasından etkilenmesi ve bu ülkelerin baskısı ile asılsız soykırımını
  tanımak mecburiyetinde kalmasıdır
  Üçüncü aşama,Türkiye’nin asılsız soykırıma maruz kalan kişilere
  veya onların mirasçılarına tazminat ödemesidir.Burada dikkat edilecek husus
  soykırımı tanımanın vaktiyle bazı kişilere zarar verilmiş olduğunun da
  kabulü anlamına geleceği ve genel hukuk ilkesi gereğince bu zararın tazmin
  edilmesi gerekeceğidir.Diğer bir deyişle üçüncü aşama ikinci aşamanın doğal
  bir sonucudur.
  Dördüncü ve son aşama ise Sevr Anlaşması ihya edilerek Doğu
  Anadolu’dan Ermenistan’a toprak verilmesidir.
  Türkiye’nin yapması gereken şey Asılsız Ermeni soykırımını
  uluslaralanda yapacağı çalışmalarla çürütmek ve Ermenilerin oyununu
  bozmaktır.Bizler şunu biliyoruz ki soykırım yapan birileri var ise o da
  500.000 den fazla türkü öldüren Ermenilerdir.Yer değiştirme Ermeniler
  tarafından katledilen Türkleri kurtarmak ,Ermenilerin Ruslarla birlik olup
  bizi arkamızdan vurmasına son vermek için yapılan zorunlu bir işlemdi.Bu
  esnada soykırım amacı ile öldürülmüş olan bir tek Ermeni bile kesinlikle
  yoktur.​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ermeni Sorunu Tarihsel Forum Tarih
Ermeni Sorunu Nedir Ermeni Sorunu Hakkında Kısaca Bilgi Tarihi Bilgiler 25 Aralık 2013
Kurtuluş Savaşı Ermeni Sorunu Hakkında Bilgi Tarihi Bilgiler 14 Ekim 2011
Kurtuluş Savaşında Ermeni Sorunu Tarihi Bilgiler 14 Haziran 2011
Ermeni Sorunu nedir Tarihi Bilgiler 4 Haziran 2011
Ermeni Sorunu - Sosyal Bilgiler Dönem Ödevi Tarihi Bilgiler 19 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş