Elektromanyetizma Hakkında Bilgi

'Elektronik Genel Bilgi' forumunda Siraç tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Elektromanyetizma Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Temel elektromanyetizma


  Kısım –A) Temel Elektromagnetizma  Bölüm 1) Elektrostatik

  1.1) Coulomb Yasası

  Elektormagnetizmanın temelinde elektrik yükü kavramı vardır. elektrik yüklerinin varlığı eski Yunan zamanından beri biliniyordu, ancak ayrıntılı deneysel araştırmalar 1600 yıllarında Gilbert tarafından yapılmaya başlandı. Elektrik yükü hakkında bilinen genel deneysel gerçekler aşağıdaki gibi özetlenebilir:  1. Elektrik yükü madde içinde taşınır.

  2. Geleneksel olarak pozitif ve negatif olarak isimlendirilen iki tür yük vardır. genellikle cisimler, taşıdıkları negatif ve pozitif yükler birbirlerini dengeledikleri için yüksüz görünürler. Cisimlerde pozitif yükler protonlar, negatif yükler elektronlar tarafından taşınır . doğuda yükler daima (+e), (-e) olarak toplam yük sıfır olmak üzere yeralırlar.

  3. Durgun iki nokta yük arasındaki kuvvet noktaları birleştiren doğru boyuncadır.

  4. Kuvvetin büyüklüğü, r iki nokta arasındaki uzaklık olmak üzere r-n ile orantılıdır. n = 2 ± 1 10-9 olarak bilinmektedir; n = 2 olduğuna inanmamak için hiçbir neden yoktur.

  5. Elektrostatik kuvvet, qa ve qb nokta yüklerin taşıdığı yük miktarları olmak üzere qaqb ile orantılıdır. (qaqb) negatif ise kuvvet çekici (qaqb) pozitif ise iticidir.

  Yukarıda listelenen deneysel gerçeklerin matematiksel ifadesi Coulomb yasasıdır:

  qa

  0

  (1.1)

  burada qb nin qq ya uygulandığı kuvvet ve qb den qa ya giden vektördür. (1.1) denklemi rasyonalize MKSA (SI) birimler sisteminde yazılmıştır ve deneyle tayin edilen t, sabitine “boşluğun geçirgenliği” adı verilir:  es = 8.854187817 1012 F m-1 (/N-1 C2 m-2)

  @ 10-9 / (36p) Fm-1 (1.2)  (1.1) bağıntısı, farklı noktaları vurgulamak için değişik biçimlerde yazılabilir: Örneğin yasadaki 1/r2 bağımlılığını vurgulamak için,

  (1.3)

  yazılabilir, burada qb den qa ya yönelik birim vektördür. Aynı bağıntıda kuvvetin yer vektörlerine bağlılığını açık olarak görmek için,

  (1.4)

  yazılabilir.

  qc

  qb

  qd

  0

  qa  1.2) Üstüste Gelme İlkesi

  İki nokta yük arasındaki elektrostatik kuvvetler başka nokta yüklerin sisteme eklenmesi ile değişmezler. (1.2) denklemindeki kuvveti, sisteme şekilde görüldüğü gibi qc, qd, ..... yüklerinin eklenmesi ile değişmez. Böyle kuvvetlere “ikili toplanabilir” adı verilir ve qa yüküne uygulanan toplam elektrostatik kuvvet,

  (1.5)  olarak verilir, burada qp yükünün başlangıç noktasına göre yer vektörüdür. Nokta yükler arasındaki elektrostatik kuvvetlere ait bu toplanabilirlik özelliğine “üstüste gelme ilkesi” adı verilir.  1.3) Sürekli Yük Dağılımları

  Genel olarak makroskopik uygulamalarda nokta yüklerden oluşmuş bir düzen yerine elektrik yüklerinin sürekli dağılımları ile karşılaşırız. Böyle bir sürekli yük dağımı için (1.5) denklemindeki toplam yerine integral geçer. Ders içinde çeşitli yük dağılımları için aşağıdaki sembolleri kullanacağız:  r( ) = dq /dt hacimsel yük yoğunluğu,

  s( ) = dq /dA yüzeysel yük yoğunluğu,

  m( ) = dq /d boyca yük yoğunluğu,

  burada dt, dA, d sonsuz küçük hacim, yüzey ve uzunluk elemandır. Böylece şekilde görüldüğü gibi dq = r ( ) dt olur ve (1.4) denklemi,

  r( )

  d

  0

  qa
  (1.6)

  şekline girer ve qa ya uygulanan toplam kuvvet (1.6) denkleminin integrasyonu ile hesaplanır:

  (1.7)

  Kartezyen koordinatlarda bu denklem,

  şekline girer.  dq= mdr

  L

  a

  qa

  d
  Örnek:

  L uzunluğunda birim yük başına sabit m yük yoğunluğu taşıyan doğrusal yük dağılımının doğrultusu üzerinde bir kenardan a uzaklığında bulunan qa yüküne uygulanan kuvvet nedir?  Toplam kuvvet doğrusal yük dağılım doğrultusu boyunca olacaktır,  (1.7) bağıntısının ra( ) ve rb( ) gibi iki sürekli yük dağılımı arasındaki kuvvetin hesabı için genellersek,

  (1.8)

  yazılabilir, burada òò dta dtb integrali altı katlıdır. (1.8) bağıntısı üstüste gelme ilkesinin ra ve rb yük dağılımlarının bütünüyle hareketsiz olduğu duruma genellenmiş şeklidir.  1.4) Elektrik Alanı

  qb, qc, ...., qn nokta yükleri tarafından qa nokta yüküne uygulanan kuvvet, qa ile diğer yüklerin yarattığı elektrostatik alanı arasındaki etkileşme olarak yorumlanabilir.

  (1.9)

  bağıntısı elektrostatik alan için bir tanım olarak kullanılabilir. (1.5) ve (1.9) bağıntılarını karşılaştırırsak, qa nın bulunduğu noktadaki elektrostatik alanın,

  (1.10)

  olarak verileceğini görürüz. (1.10) bağıntısında qa yükünün görülmemesi önemli bir özelliktir. , uzayın her noktasında bulunan ve qa test yükünün varlığına bağlı olmayan bir vektör alanıdır. Elektrik alanı tanımı qa yüküne bağlı olmadığı için (1.10) bağıntısının “a” alt indisini kullanmadan genel haliyle yeniden yazabiliriz:

  (1.11)

  veya alan noktasının = 0 başlangıç noktası olarak alırsak,

  (1.12)  Sürekli yük yoğunluğu tarafından oluşan elektrik alanını hesaplamak için (1.9) bağıntısı yerine,

  (1.13)

  veya (1.12) bağıntısı yerine,  Kalıcı Bağlantı Yorum (0) Yorum yaz!
  Temel elektromanyetizma2
  1/4/2007 · Kategori: Elektromanyetizma

  1.5) İş

  Elektrostatik alan içinde bir elektrik yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş A ile B yi birleştiren yola bağlı değildir. Bunun sonucu olarak elektrostatik alanın (vektör alanı) bir skaler elektrostatik potansiyelden türetilebileceğini göreceğiz.  Elektrostatik alanı içinde hareket edebilen bir qo test yükünü ele alalım. qo yükünü alan içinde hareket ettirmek için yapılan iş, qo a etkiyen kuvvetle, bu kuvvet altında alınan yol çarpımı olarak verilir:

  dw = - (1.15)  Buradaki eksi işareti elektrostatik kuvvete karşı yapılan işi belirtmektedir. qo yükünü A noktasından B noktasına P1 yoluyla götürmek için yapılan iş:

  (1.16)  nin korunumlu bir alan olduğunu göstermek için qo yükünü A dan B ye götürmek için yapılan işin A yı B ye bağlayan yoldan bağımsız olduğunu göstermek gereklidir. Basitlik açısından ve üstüste gelme ilkesi nedeniyle, tek bir nokta meydana getirdiği alan için hesap yapmak yeterlidir. (1.12) bağıntısından,

  d

  )

  A

  rB

  rA

  Q

  q

  B
  (1.17)  olur, yandaki şekilden,

  dw = - qo

  = - qo Ed Cos q

  = qo

  = qo

  olduğu görülür, böylece qo yükünü A

  noktasından B noktasına götürmek için

  yapılan toplam iş,

  (1.18)

  olarak bulunur. Bu ifade yalnızca rA ve rB ye bağlıdır ve A yı B ye bağlayan yolla hiçbir ilgisi yoktur. elektrostatik alanlar için bu sonuç her zaman doğrudur ve sonuç olarak elektrostatik alanlar korunumlu alanlardır. Herhangi bir korunumlu vektör alan için aşağıda listelenen özellikler elekrtostatik alanlar için de geçerli olur:  1. korunumlu bir alan ise herhangi bir kapalı yol boyunca,  olur.

  2. korunumlu bir alan ise nın tanımlı oluğu bütün noktalarda,  dır.

  3. korunumlu bir alan ise

  = V

  olacak şekilde bir V skaler alanı bulmak mümkündür. Elektromagnetizmada bu skaler alanın önemi büyüktür. Aşağıda V( ) elektrostatik potansiyelin nasıl bulunacağını göstereceğiz.  1.6) Elektrostatik Potansiyel

  Ek-A’daki bilgilere göre, elektrostatik skaler potansiyel V( ),  (1.19)

  olarak tanımlanır, buradaki eksi işareti elektrostatik vektör alanının azalan potansiyele doğru yönelmesini sağlamak için konulmuştur. 1.5) kesimindeki qo yükünü A noktasından B noktasına götürmek için yapılan iş hesabına dönersek;  sonuç olarak,

  (1.20)

  yazılabilir. (1.19) bağıntısı ile V potansiyeli diferansiyel forumda tanımlandığı için, potansiyel bir sabite bağlı olarak belirsizdir. Gelenek olarak potansiyel fonksiyonu hesabındaki integrasyon sabiti r à ¥ da V = 0 olacak şekilde seçilir, böylece noktasında potansiyel qo test yükünü sonsuzdan ye getirmek için yapılan işe eşit olur:

  (1.21)

  (1.19) ve (1.21) bağıntılarını kıyaslarsak Q nokta yükünün potansiyeli, yük başlangıç noktasında bulunduğuna göre, noktasında potansiyelş fonksiyonu;

  x

  0

  y

  z
  (1.22)

  olur.

  MKSA (SI) birimler sisteminde potansiyel birim volttur (V) ve potansiyelin işareti Q nun işareti ile aynıdır. Üst üste gelme ilkesi sonucu olarak r( ) yük yoğunluğunun bir P noktasında meydana getirdiği potansiyel üç katlı integralle hesaplanır:  (1.23)

  Elektrik alanı çoğu zaman akı çizgileri olarak temsil edilir ve elektrostatik potansiyel eş potansiyel çizgileri diyagramları ile temsil edilir. Elektrik alanı akı çizgileri daima eş potansiyel çizgilerine diktirler.  Aşağıda (1.14) veya (1.23) bağıntısını kullanarak ve V nin nasıl bulunacağını gösteren örnekler vereceğiz. Genel pratik bir rehber olarak, nin doğrultusu simetri veya benzeri bilgiler sonucu belli olmadığı durumlarda önce skaler V( ) ifadesini bulmak ve = - den alanı hesaplamak daha uygundur. Aşağıdaki ilk örnekte nin doğrultu ve yönü bellidir: bu durumda (1.14) denkleminin doğrudan uygulaması olarak hesaplanabilir. Üçüncü örnekte ise skaler potansiyeli bulmak daha kolaydır.
  Temel elektromanyetizma3
  1/4/2007 · Kategori: Elektromanyetizma

  Sonsuz Uzun Düzgün Yüklü Doğrusal Tel:

  Tel üzerinde yük dağılım düzgün ise şekilde görülen dq yük parçasının P noktasında meydana getirdiği alanın tele paralel bileşeni -q daha simetrik yükün meydana getireceğine alanın tek paralel bileşimi ile zıt yönlü olacak ve toplamları sıfır olacaktır. Sonuç olarak toplam alan doğrultusunda olacaktır. Tel sonsuz uzun alındığında,  olur, burada Cosq çarpım alanının tek dik bileşenini vermektedir. İntegralde q ve a cinsinden ifade ederek,

  l = a tan q a = r Cos q r = a / Cos q

  dl = aSec2q dq dq = m d.l  (1.24)

  olur.

  (

  f

  R

  x

  rdq

  rxq

  r

  dr¢

  d
  İçi Boş Yüklü Kürenin Alanı

  Şekildeki taralı alan q ile q + dq açıları arasındaki küre yüzeyi şeridini temsil etmektedir. Simetri nedeniyle, bütün teğet bileşenler birbirlerini yok edeceklerinden bileşenle kürenin yüzeyine dik olmalıdır. Taralı bandın yüzey alanı,

  dS = 2pr Sin q r dq

  dir ve küre üzerinde birim yüzeyde s kadar yük varsa,

  dq = 2pr2s Sinq dq

  olur, böylece,  olur. Kosinüs teoremini kullanarak,  Q = 4pr2s (Küme üzerindeki toplam yük)

  (1.25)

  bulunur, bu sonuç küre üzerindeki bütün yük kürenin merkezinde toplanmak üzere bir nokta yükün alanıdır. Deneysel olarak bir iletken üzerindeki yük iletken cismin dış yüzüne dağılır ve cisim içindeki alan sıfırdır.

  +q

  -q

  P

  +

  -  Elektrik Dipolü Potansiyel ve Alanı

  En basit şekliyle elektrik dipolü oranlarında d kadar uzaklık bulunan eşit miktarda fakat zıt işaretli iki nokta yükten oluşur. elektrik dipolü vektörünün büyüklüğü qd ye eşittir.  Bir nokta yükün potansiyelini tanımlayan (1.22) bağıntısını kullanarak P noktasındaki potansiyeli,  olarak bulunabilir. Şekilde kosinüs teoremini kullanarak,

  r2+ = r2 + d2 – dr Cos q  seri açılımı kullanarak,  P noktasının dipolden r >> d olacak şekilde yeteri kadar uzak olması şartıyla,  olarak elde edilir, veya dipole vektörü cinsinden,

  (1.26)

  P noktası yüklerden yeteri kadar uzak olmak koşulu ile dipole vektörü iki nokta yükten veya genel olarak,  şeklinde verilmek üzere daha karmaşık yük dağılım sonucu oluşması durumunda (1.26) bağıntısı geçerlidir. Elektrik alanı bağıntısı yardımı ile bulunabilir, bu yolla,  olduğundan,  veya,

  (1.27)  Elektrik dipolünün meydana getirdiği alanın uzaklığa bağlılığının 1/r3 olduğuna dikkat ediniz.  1.7) Gauss Teoremi

  q nokta yükünün oluşturduğu elektrik alanı,

  olarak verilir ve küresel simetriye sahiptir. Merkezi yükün bulunduğu noktada bulunan R yarıçaplı küre üzerinden geçen elektrik akısı,  Akı = Yüzey alanı E nin yüzey dik bileşeni

  = 4pR2 x E

  = q / eo  R den bağımsızdır. (1.28) ifadesi nin küme yüzeyi üzerinde her noktada aynı büyüklükte ve yüzeye dik olmasının sonucudur. Keyfi bir yük dağılımının keyfi bir S yüzeyi ile sarıldığı en genel durumda, S yüzeyi üzerindeki her bir noktada, nin büyüklük ve yüzeye göre doğrultusu farklı olabilir ve (1.28) bağıntısının genel şekli bulunmalıdır. Herhangi bir yüzey boyunca akı,  yüzey integrali ile verilir ve Gauss teoremi, kapalı bir S yüzeyi üzerinden toplam akının, q yüzey içinde kalan toplam yük olmak üzere,

  (1.29)

  olduğunu söyler. Yüzey içinde kalan toplam yük sıfır ise,  olur. Hesap kolaylığı için ve üstüste gelme ilkesi nedeniyle genelliği kaybetmeden tek bir nokta yük ile bunu içine alan gelişigüzel bir kapalı yüzeyi ele alalım. S yüzeyi üzerinden akıyı bulmak için yüzeyi sonsuz küçük d yüzey elemanlarına bölelim. Herbir d üzerindeki akı,

  q

  q

  f

  dSp

  d

  rSinqdf

  r
  . d (1.30)

  olarak verilir. Şekilden d yüzeyinin r ye dik izdüşümünün büyüklüğünün,

  dSp = rSinq df r dq

  olduğu görülür, bu yolla d üzerindeki akı,  ve kapalı S yüzeyi üzerindeki toplam akı,  olur. Bu sonuç Gauss Teoremini ispatlar.

  (1.29) bağıntısı Gauss Teoreminin integral

  şeklidir. Bu ifade kapalı herhangi bir S

  yüzeyi için geçerlidir. Yüzey içindeki

  pozitif yükler akıya artı, negatif yükler eksi katkı verir. Kapalı yüzey içinde hiç yük yoksa veya yüklerin cebirsel toplamı sıfır ise yüzey üzerinde toplam akı sıfır olur. Elektrostatik kuvvetin 1/r2 bağımlılığının bir sonucu olan Gauss Teoremi bazı simetri özelliklerine sahip yük dağılımlarında elektrik alanının hesabı için kolay bir yol içerir. Hacimsel yük dağılımı için (1.29) bağıntısı,

  (1.31)

  şeklinde yazılır, burada S yüzeyi V hacmini soran kapalı yüzeydir. (1.31) bağıntısını kullanırken S yüzeyi keyfi olarak seçilebilir, buradaki ana fikir yüzeyin integralin kolayca hesaplanabileceği bir şekilde seçilmesidir. Basitlik için Gauus yüzeyi yüzeye paralel veya dik olacak ve E nin büyüklüğü yüzey boyunca sabit kalacak şekilde seçilir.

  Kalıcı Bağlantı Yorum (0) Yorum yaz!
  Temel elektromanyetizma4
  1/4/2007 · Kategori: Elektromanyetizma

  Sonsuz Uzun Düzgün Yüklü Telin Alanı

  1.6 kesiminde aynı problemi üstüste gelme ilkesi yardımı ile çözdük. Simetri nedeniyle elektrik alanı tele dik olur ve r-sabit olan noktalarda E nin değeri sabit olmalıdır. Bu nedenle seçilecek en uygun Gauss yüzeyi tel simetri ekseni üzerinde bulunan bir silindirdir, silindirin yan yüzü üzerinde

  olan daima yüzey dik ve sabit büyüklükte, alt ve üst yüzlerde alan yüzeye paraleldir. Böylece,

  (1.32)

  olarak hesaplanır. (1.32) bağıntısının sağ taraftaki ilk integralin soncu sıfırdır, yan yüz üzerinden integral,  Gauss yüzeyi içinde kalan yük miktarı, tel üzerinde birim uzunluktaki yük m ise,

  q = m.l

  olacaktır, böylece,

  E2pal=ml/eo

  E =

  Bulunur, bu şekilde kesim 1.6 da bulunan sonuca daha basit bir hesapla varılmış olur.

  A

  s  Sonsuz Geniş Düzlemsel Düzgün Yük Dağılım Alanı

  Sistemin simetrik yapısı nedeniyle herhangi bir noktada düzleme dik doğrultudadır. Hesabı kolay bir gauss yüzeyi şekilde görülmektedir. Simetri nedeniyle prizmanın düzleme dik yüzeyleri boyunca akı sıfırdır. Böylece,  E = (1.33)

  bulunur. (S. 55’i ver.)  1.8) Gauss Teoreminin Diferansiyel Formu

  (1.29) bağıntısından yola çıkarak,

  (1.34)

  ve diverjans teoreminin, bu ifadenin sol yanındaki yüzey integraline çevirmek için kullanılarak,  (1.35)

  yazılabilir. (1.35) denkleminin sol yanı seçilerek V hacmine bağlı olmasının daima sıfır olmalıdır. Bu ancak integralin sıfır olması ile sağlanır:  (1.36)

  veya

  (1.37)

  yazılabilir. Bu denklem Gauss teoreminin diferansiyel şeklidir: bu bağıntı uzayın herhangi bir noktasında nin değişimini tasvir eder ve yerine nin türevlerini kapsar. ele alınan probleme uygun sınır şartları ile birlikte (1.37) denkleminin integrasyonu ile bulunur.  Skaler potansiyel tanımını kullanarak (1.37) bağıntısını yerine V cinsinden yazabiliriz. = olduğundan (1.36) bağıntısından,  veya

  (1.38)

  yazılabilir. Bu bağıntıya “Poisson Denklemi” adı verilir. Ele alınan uzay bölgesinde yük yoğunluğu sıfır ise (1.38) bağıntısı,  (1.39)

  şekline girer ve genel olarak problem uygun sınır şartları ile birlikte (1.38) veya (1.39) denkleminin integrasyonu haline girer. (1.39) bağıntısına “Laplace Denklemi” adı verilir ve bu tip denklemler kuantum mekaniği, esneklik ve aerodinamik gibi birçok fen ve mühendislik dallarında karşımıza çıkar. Laplace denkleminin çözüm yüzdeleri kendi başına geniş bir konudur ve burada ele alınmayacaktır
   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Problemler:
  1.1) a) İki elektron b) İki uranyum çekirdeği arasındaki kütle çekimi ve elektrostatik kuvvetleri kıyaslayınız. Nasıl sonuca varıyorsunuz?
  1.2) olduğunu gösteriniz.
  1.3) olduğunu gösteriniz.
  1.4) 0.1 m. Yarıçaplı ince bir tel halka üzerine 1mC yük düzgün olarak dağılmıştır. Halkanın merkezine konulan 15 mC luk nokta yüke etkiyen kuvvet ne kadardır? Nokta yük halkanın ekseni üzerinde 0.08 m. Hareket ederse üzerine etkiyen kuvvet ne olur?
  1.5) Q1, Q2 ve Q3 yükleri şekilde görüldüğü gibi bir doğru boyunca eşit aralıklarda durmaktadır. Q1 ve Q2 nin büyüklükleri aynı ise Q1 üzerine etkiyen kuvvetin sıfır olması için Q3 ne olmalıdır?
  1.6) Elektrostatik alanın tanımı, yani (1.12) denkleminden yola çıkarak, sonsuz geniş, düzgün, düzlemsel yük dağılım için alanın (s / 2eo) olduğunu gösteriniz, burada s birim yüzeydeki yük miktarı, yüklü düzleme dik birim vektörüdür.
  1.7) Elektrostatik potansiyel bağıntısını ((1.23) denklemi) kullanılarak 1.6) problemindeki düzlemsel yük dağılımı için elektrostatik potansiyeli bulunuz ve (1.19) bağıntısını kullanarak yi hesaplayınız.
  1.8) Bir çizgisel kuadrapul başlangıç noktasında –2Q yükü ve z-ekseni üzerinde ±d uzaklıklarda +Q yüklerinden oluşmuştur. Kuadrapoldan yeteri kadar uzak uzaklıklarda (r3>>d3) elektrostatik potansiyelin,

  olarak verilebileceğini gösteriniz, burada q, potansiyelin hesaplandığı
  nokta, merkez ve kuadrapolün bir ucu arasındaki açıdır.
  1.9) Yer vektörleri olan Qi nokta yüklerinin oluşturduğu sistem elektrik dipol momenti,

  olarak tanımlanır. Yalnızca SQi=0 olduğunda elektrik dipol momentinin,
  koordinat başlangıç noktasının seçiminden bağımsız olacağını gösteriniz.
  1.10) Taban seviyesindeki hidrojen atomu çekirdeğinden 100 pm uzaktaki bir noktadaki elektrik alanını Gauss teoremini kullanarak bulunuz. Çekirdeği nokta yük olarak ele alınız ve elektronun dalga fonksiyonunu, ao=52.9 pm olmalı üzere,
  exp(-r/ao)/
  olarak alınız.
  1.11) Q kadar yük P yarıçaplı küre içine
  r(r) = A(R-r) Q £ r £ R
  olacak şekilde dağılmıştır. A yı Q ve R cinsinden ifade ediniz ve kürenin içindeki ve dışındaki noktalarda elektrik alanını hesaplayınız.
  1.12) Hafif çekirdeklere uygulanabilecek küresel bir yük dağılımı,
  r = ro (1-r2/a2) r £ a
  r = 0 r > a
  olarak veriliyor. a ve ro ın fonksiyonu olarak toplam yükü hesaplayınız ve Gauss teoremi yardımıyla kürenin içindeki ve dışındaki noktalarda elektrik alnını hesaplayınız.
  1.13) Belli bir atomik parçacığın meydana getirdiği elektrik alanı rkr (k ¹ -3) ile orantılı ise alanının korunumlu olup olmayacağını ve Gauss teoreminin geçerli olup olmayacağını bulunuz.
  1.14) Gauss teoremini kullanılarak birim uzunluğunda g kadar yük taşıyan sonsuz uzun telin çevresinde oluşacak alanın r dik uzaklık olmak üzere
  g/2peor
  olarak verileceğini gösteriniz.
  1.15) Bir çekirdek üzerinde Q kadar yükün, a yarıçaplı küre içine düzgün olarak dağılımını varsayarsak, kürenin içindeki ve dışındaki noktalar için elektrik alanını hesaplayınız. Buradan küre içindeki elektrostatik potansiyelin,
  V = (Q/8peoa) (3-(r/a)a)
  olarak verileceğini gösteriniz. Q nokta yükünden aynı uzaklıktaki bir nokta potansiyel V ise, (V - V¢) nün çekirdek içindeki hacimsel ortalamasının çekirdeğin yarıçapı a ya bağlı olduğunu gösteriniz. Bu atomik spektrumda izotop kaymalarını nasıl açıklar? (S-elektronlarının çekirdek içinde sıfırdan farklı bir yük yoğunluğu yaratacağını hatırlayınız.)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Elektromanyetizma Hakkında Bilgi Forum Tarih
Elektrik Akımı Hakkında Bilgi - Elektromanyetizma Genel Bilgi (Elektrik) 12 Mart 2011
Elektromanyetizma biliminin kurucuları kimlerdir Düşünürler-Filozoflar 14 Aralık 2010
Elektromanyetizma Nedir ? Elektronik Genel Bilgi 28 Kasım 2008
Asurlular kimdir hakkında kısa bilgi Tarihi Bilgiler Pazar 19:55
Okulda faaliyet gösteren eğitsel ve sosyal kulüpler hakkındaki düşünceleriniz nedir Öğretmenlerimizin Bölümü 15 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş