Eczane Stok Programı

'E-F' forumunda ÜmiT KoTaN tarafından 5 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. Eczane Stok Programı konusu Pascalda hazırlanmış çok güzel ve kullanışlı bir stok programı...uses crt,graph;
  type
  kayit=record
  adi:string[20];
  sn:string[30];
  firma:string[20];
  af:string[20];
  sf:string[20];
  eadi:string[15];
  f:char;
  end;
  var
  dosya:file of kayit;
  kay:kayit;
  tus,t:char;
  i,kod:integer;
  {-----------------------cerceve------------------------------------}
  procedure cerceve;
  var
  i,k:byte;
  begin
  textcolor(green);
  {----st cerceve---- }
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  {----sol cerceve---- }
  gotoxy(1,5); write(#201);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(1,5+k); writeln(#186);
  end;
  write(#200);
  k:=0;
  for i:=0 to 13 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(16,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(16,5); write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 14 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(1+k,5); write(#205);
  end;
  {----orta ‡er‡eve----}
  gotoxy(20,5); write(#201);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(20,24); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 32 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20+k,5); write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(53,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(53,24); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 32 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20+k,24); write(#205);
  end;
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜ ');
  {----sa§ ‡er‡eve----}
  gotoxy(58,5); write(#201);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(58,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(58,24); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(58+k,24); write(#205);
  end;
  write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(77,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(77,5); write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(58+k,5); write(#205);
  end;
  {----se‡im----}
  k:=0;
  for i:=1 to 32 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20+k,21); write(#205);
  end;
  end;

  procedure bilgigirisi;
  var
  k:byte;
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset(dosya);kod:=ioresult;{$i+};
  if kod<>0 then rewrite(dosya);
  repeat
  clrscr;
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜');
  gotoxy(10,8);write('ilacin adini giriniz=================>');readln(kay.adi);
  if kay.adi=" then
  begin
  close(dosya);
  exit;
  end;

  gotoxy(10,10);write('ilacin seri numarasi=================>');readln(kay.sn);
  gotoxy(10,12);write('ilacin hangi firmadan alindigi=======>');readln(kay.firma);
  gotoxy(10,14);write('ilacin alis fiyatini giriniz=========>');readln(kay.af);
  gotoxy(10,16);write('ilacin satis fiyatini giriniz========>');readln(kay.sf);

  gotoxy(25,20);write('bilgi kaydedilsin mi? [e/h]');
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E'then
  begin
  kay.f:='*';
  seek(dosya,filesize(dosya));
  write(dosya,kay);
  end;
  until 1=2;
  end;
  {----------------------------------bilgi listeleme--------------------------}
  procedure bilgilisteleme;
  var
  s,k:integer;
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset(dosya);kod:=ioresult;{$i+}
  if i<>0 then
  begin clrscr;
  gotoxy(35,20);
  writeln('dosya yok.....');
  tus:=readkey;exit;
  end;
  clrscr;
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(1,6);
  write('ilacn ad seri no alnan firma adi ');
  writeln('alŸ fiyat satŸ fiyat '); ;
  write('------------ ---------- ----------------- ');
  writeln('------------- ------------- ');
  s:=7;
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i);read(dosya,kay);
  if kay.f='*'then
  begin
  s:=s+1;
  gotoxy(1,s);write(kay.adi);
  gotoxy(15,s);write(' ',kay.sn);
  gotoxy(30,s);write(' ',kay.firma);
  gotoxy(50,s);write(' ',kay.af);
  gotoxy(65,s);write(' ',kay.sf);
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜ ');
  end;
  if s>48 then
  begin
  gotoxy(20,50);
  write('diger sayfa icin bir tusa basiniz............');
  tus:=readkey;
  s:=0;
  clrscr;
  end;
  end;
  gotoxy(20,21);write('listelenecek kayitlar bitti............');
  gotoxy(20,23);write('devam etmek icin bir tusa basiniz......');
  tus:=readkey;
  close(dosya);
  end;
  {-------------------------------silme---------------------------------}
  procedure bilgisilme;
  var
  ara :string[30];
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset (dosya); kod:=ioresult;{$i+}
  if kod <> 0 then
  begin
  gotoxy(30,20); write('dosya yok.................');
  tus:=readkey; exit;
  end;
  clrscr;

  gotoxy(5,23);write('silmek istediginiz ilacin adini giriniz======>');readln(ara);
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i); read(dosya,kay);
  if (ara=kay.adi) and (kay.f='*') then
  begin
  clrscr;

  gotoxy(10,9);write('ilacin adini giriniz====================>',kay.adi);
  gotoxy(10,11);write('ilacin seri numarasini giriniz==========>',kay.sn);
  gotoxy(10,13);write('ilacin hangi firmadan alindigi==================>',kay.firma);
  gotoxy(10,15);write('ilacin alis fiyati ============>',kay.af);
  gotoxy(10,17);write('ilacin satis fiyati===========>',kay.sf);
  gotoxy(10,19);write('eczane adini giriniz===========>',kay.eadi);

  gotoxy(25,31); write('silinecek kayit bu mu ? [e/h]');
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E' then
  begin
  kay.f:='s';
  seek(dosya,i);write(dosya,kay);
  clrscr;
  gotoxy(30,25);write('kayit silindi...........');
  close(dosya);
  tus:=readkey;
  exit;
  end;
  end; {if}
  end; {for}
  clrscr;
  gotoxy(30,25);write('kayit yok...............');
  close(dosya);tus:=readkey;
  end;
  {-----------------------------------arama-----------------------------}
  procedure bilgiarama;
  var
  ara :string[30];
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset(dosya); kod:=ioresult; {$i+}
  if kod<>0 then
  begin
  clrscr;
  gotoxy(20,20);writeln('dosya yok....');
  tus:=readkey; exit;
  end;
  repeat
  clrscr;

  gotoxy(5,23);write('aramak istediginiz ilacin adini giriniz==>');readln(ara);
  if ara =" then
  begin
  close(dosya); exit;
  end;
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i);read(dosya,kay);
  if (kay.f='*') and (kay.adi=ara) then
  begin
  clrscr;

  gotoxy(10,9);write('ilacin adini giriniz ====================>',kay.adi);
  gotoxy(10,11);write('ilacin seri numarasini giriniz ==========>',kay.sn);
  gotoxy(10,13);write('ilacin hangi firmadan alindigi==================>',kay.firma);
  gotoxy(10,15);write('ilacin alis fiyati============>',kay.af);
  gotoxy(10,17);write('ilacin satis fiyati===========>',kay.sf);
  gotoxy(10,19);write('eczane adini giriniz===========>',kay.eadi);

  gotoxy(20,35); write('aradiginiz kayit bu mu ? [e/h]');
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E' then
  begin
  close(dosya); exit;
  end;
  end;
  end;
  writeln;
  clrscr;

  gotoxy(20,27);write('aradiginiz kayit yok..................');
  gotoxy(20,29);write('devam etmek icin bir tusa basiniz.....');
  tus:=readkey;
  until 1=2;
  end;
  {---------------------------bilgi duzeltme------------------------}
  procedure bilgiduzeltme;
  var
  k:byte;
  ara:string[30];
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {ži-} reset (dosya); kod:=ioresult; {ži+}
  if kod <>0 then
  begin
  gotoxy(20,20); write('dosya yok.....');
  tus:=readkey;
  exit;
  end;
  clrscr;

  gotoxy(5,23);write('duzeltmek istediginiz malin adini giriniz==>');readln(ara);
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i); read(dosya,kay);
  if (ara=kay.adi) and (kay.f='*') then
  begin
  clrscr;
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜');
  gotoxy(10,9);write('ilacin adini giriniz==============>',kay.adi);
  gotoxy(10,11);write('ilacin seri numarasi==============>',kay.sn);
  gotoxy(10,13);write('ilacin hangi firmadan alindigi====>',kay.firma);
  gotoxy(10,15);write('ilacin alis fiyati================>',kay.af);
  gotoxy(10,17);write('ilacin satis fiyati===============>',kay.sf);
  gotoxy(10,19);write('eczane adini giriniz==============>',kay.eadi);
  begin
  textcolor(4);
  gotoxy(30,24); write('duzeltilecek kayit bu mu ? [e/h]');
  end;
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E' then
  repeat
  clrscr;

  gotoxy(10,5);write('[1]- ilacin adini giriniz====================>',kay.adi);
  gotoxy(10,7);write('[2]-ilacin seri numarasi==========>',kay.sn);
  gotoxy(10,9);write('[3]-ilacin hangi firmadan alindigi==================>',kay.firma);
  gotoxy(10,11);write('[4]-ilacin alis fiyati============>',kay.af);
  gotoxy(10,13);write('[5]-ilacin satis fiyati===========>',kay.sf);
  gotoxy(10,15);write('[6]- islem sonu--------------------');
  gotoxy(10,17);write('[1/6]=seciminiz-------------------');

  gotoxy(45,33);
  repeat
  tus:=readkey;
  until tus in ['1'..'6', #27];
  if tus<>#27 then
  case tus of
  '1':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin adini giriniz===================>');readln(kay.adi);
  end;
  '2':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin seri numarasi=========>');readln(kay.sn);
  end;
  '3':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin hangi firmadan alindigi==================>');readln(kay.firma);
  end;
  '4':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin alis fiyati============>');readln(kay.af);
  end;
  '5':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin satis fiyati===========>');readln(kay.sf);
  end;
  '6':begin
  seek(dosya,i);
  write(dosya,kay);
  clrscr;
  gotoxy(20,22);
  write('islem tamamlandi...............');
  close(dosya);
  tus:=readkey;
  exit;
  end;
  end;
  until 1=2;
  end;
  end;
  clrscr;
  gotoxy(25,23);write('kayit yok....................');
  close(dosya);
  tus:=readkey;
  end;

  {--------------------ana program-------------------}
  begin
  textbackground(0);
  repeat
  clrscr;
  cerceve;
  textcolor(15);
  gotoxy(63,9); write('2005-2006');
  gotoxy(61,11); writeln('E§itim-™§retim');
  gotoxy(65,13); write('Yl');
  gotoxy(61,15); write('Proje ™devi');
  textcolor(green);
  gotoxy(26,8); write('....::::MENš::::....');
  gotoxy(23,10);write('-----1-bilgi girisi--------');
  gotoxy(23,12);write('-----2-bilgi listeleme-----');
  gotoxy(23,14);write('-----3-bilgi duzeltme------');
  gotoxy(23,16);write('-----4-bilgi silme---------');
  gotoxy(23,18);write('-----5-bilgi arama---------');
  gotoxy(25,22);write('seciminiz (esc=cikis)');

  repeat
  t:=readkey;
  if t=#27 then halt;
  until t in ['1'..'5',#27];
  case t of
  '1' :bilgigirisi;
  '2' :bilgilisteleme;
  '3' :bilgiduzeltme;
  '4' :bilgisilme;
  '5' :bilgiarama;
  end;
  until false;
  end.
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Eczane Stok Programı Forum Tarih
Eczane Rüya Tabiri Rüya Tabirleri 16 Mart 2010
Açıköğretim Eczane Hizmetleri Önlisans Bölümü Açık Öğretim AÖF 10 Mart 2010
Eczaneler Cuma günü ilaç satmayacak Yurt İçi Haberler 2 Aralık 2009
İlon İletişim Online Eczane Enterprise 8.7 İndir I-J 8 Ağustos 2009
İl İl Günlük Nöbetçi Eczaneler Genel Sağlık 29 Mayıs 2009

Bu Sayfayı Paylaş