Eczane Stok Programı

'E-F' forumunda ÜmiT KoTaN tarafından 5 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. Eczane Stok Programı konusu Pascalda hazırlanmış çok güzel ve kullanışlı bir stok programı...uses crt,graph;
  type
  kayit=record
  adi:string[20];
  sn:string[30];
  firma:string[20];
  af:string[20];
  sf:string[20];
  eadi:string[15];
  f:char;
  end;
  var
  dosya:file of kayit;
  kay:kayit;
  tus,t:char;
  i,kod:integer;
  {-----------------------cerceve------------------------------------}
  procedure cerceve;
  var
  i,k:byte;
  begin
  textcolor(green);
  {----st cerceve---- }
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  {----sol cerceve---- }
  gotoxy(1,5); write(#201);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(1,5+k); writeln(#186);
  end;
  write(#200);
  k:=0;
  for i:=0 to 13 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(16,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(16,5); write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 14 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(1+k,5); write(#205);
  end;
  {----orta ‡er‡eve----}
  gotoxy(20,5); write(#201);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(20,24); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 32 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20+k,5); write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(53,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(53,24); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 32 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20+k,24); write(#205);
  end;
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜ ');
  {----sa§ ‡er‡eve----}
  gotoxy(58,5); write(#201);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(58,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(58,24); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(58+k,24); write(#205);
  end;
  write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(77,5+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(77,5); write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 18 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(58+k,5); write(#205);
  end;
  {----se‡im----}
  k:=0;
  for i:=1 to 32 do begin
  k:=k+1;
  gotoxy(20+k,21); write(#205);
  end;
  end;

  procedure bilgigirisi;
  var
  k:byte;
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset(dosya);kod:=ioresult;{$i+};
  if kod<>0 then rewrite(dosya);
  repeat
  clrscr;
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜');
  gotoxy(10,8);write('ilacin adini giriniz=================>');readln(kay.adi);
  if kay.adi=" then
  begin
  close(dosya);
  exit;
  end;

  gotoxy(10,10);write('ilacin seri numarasi=================>');readln(kay.sn);
  gotoxy(10,12);write('ilacin hangi firmadan alindigi=======>');readln(kay.firma);
  gotoxy(10,14);write('ilacin alis fiyatini giriniz=========>');readln(kay.af);
  gotoxy(10,16);write('ilacin satis fiyatini giriniz========>');readln(kay.sf);

  gotoxy(25,20);write('bilgi kaydedilsin mi? [e/h]');
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E'then
  begin
  kay.f:='*';
  seek(dosya,filesize(dosya));
  write(dosya,kay);
  end;
  until 1=2;
  end;
  {----------------------------------bilgi listeleme--------------------------}
  procedure bilgilisteleme;
  var
  s,k:integer;
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset(dosya);kod:=ioresult;{$i+}
  if i<>0 then
  begin clrscr;
  gotoxy(35,20);
  writeln('dosya yok.....');
  tus:=readkey;exit;
  end;
  clrscr;
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(1,6);
  write('ilacn ad seri no alnan firma adi ');
  writeln('alŸ fiyat satŸ fiyat '); ;
  write('------------ ---------- ----------------- ');
  writeln('------------- ------------- ');
  s:=7;
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i);read(dosya,kay);
  if kay.f='*'then
  begin
  s:=s+1;
  gotoxy(1,s);write(kay.adi);
  gotoxy(15,s);write(' ',kay.sn);
  gotoxy(30,s);write(' ',kay.firma);
  gotoxy(50,s);write(' ',kay.af);
  gotoxy(65,s);write(' ',kay.sf);
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜ ');
  end;
  if s>48 then
  begin
  gotoxy(20,50);
  write('diger sayfa icin bir tusa basiniz............');
  tus:=readkey;
  s:=0;
  clrscr;
  end;
  end;
  gotoxy(20,21);write('listelenecek kayitlar bitti............');
  gotoxy(20,23);write('devam etmek icin bir tusa basiniz......');
  tus:=readkey;
  close(dosya);
  end;
  {-------------------------------silme---------------------------------}
  procedure bilgisilme;
  var
  ara :string[30];
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset (dosya); kod:=ioresult;{$i+}
  if kod <> 0 then
  begin
  gotoxy(30,20); write('dosya yok.................');
  tus:=readkey; exit;
  end;
  clrscr;

  gotoxy(5,23);write('silmek istediginiz ilacin adini giriniz======>');readln(ara);
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i); read(dosya,kay);
  if (ara=kay.adi) and (kay.f='*') then
  begin
  clrscr;

  gotoxy(10,9);write('ilacin adini giriniz====================>',kay.adi);
  gotoxy(10,11);write('ilacin seri numarasini giriniz==========>',kay.sn);
  gotoxy(10,13);write('ilacin hangi firmadan alindigi==================>',kay.firma);
  gotoxy(10,15);write('ilacin alis fiyati ============>',kay.af);
  gotoxy(10,17);write('ilacin satis fiyati===========>',kay.sf);
  gotoxy(10,19);write('eczane adini giriniz===========>',kay.eadi);

  gotoxy(25,31); write('silinecek kayit bu mu ? [e/h]');
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E' then
  begin
  kay.f:='s';
  seek(dosya,i);write(dosya,kay);
  clrscr;
  gotoxy(30,25);write('kayit silindi...........');
  close(dosya);
  tus:=readkey;
  exit;
  end;
  end; {if}
  end; {for}
  clrscr;
  gotoxy(30,25);write('kayit yok...............');
  close(dosya);tus:=readkey;
  end;
  {-----------------------------------arama-----------------------------}
  procedure bilgiarama;
  var
  ara :string[30];
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {$i-} reset(dosya); kod:=ioresult; {$i+}
  if kod<>0 then
  begin
  clrscr;
  gotoxy(20,20);writeln('dosya yok....');
  tus:=readkey; exit;
  end;
  repeat
  clrscr;

  gotoxy(5,23);write('aramak istediginiz ilacin adini giriniz==>');readln(ara);
  if ara =" then
  begin
  close(dosya); exit;
  end;
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i);read(dosya,kay);
  if (kay.f='*') and (kay.adi=ara) then
  begin
  clrscr;

  gotoxy(10,9);write('ilacin adini giriniz ====================>',kay.adi);
  gotoxy(10,11);write('ilacin seri numarasini giriniz ==========>',kay.sn);
  gotoxy(10,13);write('ilacin hangi firmadan alindigi==================>',kay.firma);
  gotoxy(10,15);write('ilacin alis fiyati============>',kay.af);
  gotoxy(10,17);write('ilacin satis fiyati===========>',kay.sf);
  gotoxy(10,19);write('eczane adini giriniz===========>',kay.eadi);

  gotoxy(20,35); write('aradiginiz kayit bu mu ? [e/h]');
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E' then
  begin
  close(dosya); exit;
  end;
  end;
  end;
  writeln;
  clrscr;

  gotoxy(20,27);write('aradiginiz kayit yok..................');
  gotoxy(20,29);write('devam etmek icin bir tusa basiniz.....');
  tus:=readkey;
  until 1=2;
  end;
  {---------------------------bilgi duzeltme------------------------}
  procedure bilgiduzeltme;
  var
  k:byte;
  ara:string[30];
  begin
  assign(dosya,'tarik.dat');
  {ži-} reset (dosya); kod:=ioresult; {ži+}
  if kod <>0 then
  begin
  gotoxy(20,20); write('dosya yok.....');
  tus:=readkey;
  exit;
  end;
  clrscr;

  gotoxy(5,23);write('duzeltmek istediginiz malin adini giriniz==>');readln(ara);
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i); read(dosya,kay);
  if (ara=kay.adi) and (kay.f='*') then
  begin
  clrscr;
  gotoxy(0,0); write(#201);
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; write(#205);
  end;
  write(#187);
  k:=0;
  for i:=1 to 3 do begin
  k:=k+1; gotoxy(79,1+k); writeln(#186);
  end;
  gotoxy(79,4); write(#188);
  k:=0;
  for i:=1 to 77 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1+k,4); write(#205);
  end;
  gotoxy(1,4); write(#200);
  k:=0;
  for i:=1 to 2 do begin
  k:=k+1; gotoxy(1,1+k); write(#186);
  end;
  gotoxy(30,3); write(' ECZANES˜');
  gotoxy(10,9);write('ilacin adini giriniz==============>',kay.adi);
  gotoxy(10,11);write('ilacin seri numarasi==============>',kay.sn);
  gotoxy(10,13);write('ilacin hangi firmadan alindigi====>',kay.firma);
  gotoxy(10,15);write('ilacin alis fiyati================>',kay.af);
  gotoxy(10,17);write('ilacin satis fiyati===============>',kay.sf);
  gotoxy(10,19);write('eczane adini giriniz==============>',kay.eadi);
  begin
  textcolor(4);
  gotoxy(30,24); write('duzeltilecek kayit bu mu ? [e/h]');
  end;
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  if tus='E' then
  repeat
  clrscr;

  gotoxy(10,5);write('[1]- ilacin adini giriniz====================>',kay.adi);
  gotoxy(10,7);write('[2]-ilacin seri numarasi==========>',kay.sn);
  gotoxy(10,9);write('[3]-ilacin hangi firmadan alindigi==================>',kay.firma);
  gotoxy(10,11);write('[4]-ilacin alis fiyati============>',kay.af);
  gotoxy(10,13);write('[5]-ilacin satis fiyati===========>',kay.sf);
  gotoxy(10,15);write('[6]- islem sonu--------------------');
  gotoxy(10,17);write('[1/6]=seciminiz-------------------');

  gotoxy(45,33);
  repeat
  tus:=readkey;
  until tus in ['1'..'6', #27];
  if tus<>#27 then
  case tus of
  '1':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin adini giriniz===================>');readln(kay.adi);
  end;
  '2':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin seri numarasi=========>');readln(kay.sn);
  end;
  '3':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin hangi firmadan alindigi==================>');readln(kay.firma);
  end;
  '4':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin alis fiyati============>');readln(kay.af);
  end;
  '5':begin
  clrscr;
  gotoxy(14,10);write('ilacin satis fiyati===========>');readln(kay.sf);
  end;
  '6':begin
  seek(dosya,i);
  write(dosya,kay);
  clrscr;
  gotoxy(20,22);
  write('islem tamamlandi...............');
  close(dosya);
  tus:=readkey;
  exit;
  end;
  end;
  until 1=2;
  end;
  end;
  clrscr;
  gotoxy(25,23);write('kayit yok....................');
  close(dosya);
  tus:=readkey;
  end;

  {--------------------ana program-------------------}
  begin
  textbackground(0);
  repeat
  clrscr;
  cerceve;
  textcolor(15);
  gotoxy(63,9); write('2005-2006');
  gotoxy(61,11); writeln('E§itim-™§retim');
  gotoxy(65,13); write('Yl');
  gotoxy(61,15); write('Proje ™devi');
  textcolor(green);
  gotoxy(26,8); write('....::::MENš::::....');
  gotoxy(23,10);write('-----1-bilgi girisi--------');
  gotoxy(23,12);write('-----2-bilgi listeleme-----');
  gotoxy(23,14);write('-----3-bilgi duzeltme------');
  gotoxy(23,16);write('-----4-bilgi silme---------');
  gotoxy(23,18);write('-----5-bilgi arama---------');
  gotoxy(25,22);write('seciminiz (esc=cikis)');

  repeat
  t:=readkey;
  if t=#27 then halt;
  until t in ['1'..'5',#27];
  case t of
  '1' :bilgigirisi;
  '2' :bilgilisteleme;
  '3' :bilgiduzeltme;
  '4' :bilgisilme;
  '5' :bilgiarama;
  end;
  until false;
  end.
   

Bu Sayfayı Paylaş