E Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  E Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  E Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  EAMM: Daha geniş, pek şümullü, en umumî.

  EÂZIM: Büyükler, ulu kişiler.

  EB: Baba, ata.

  EBB: Kuru ot, taze ot. Mera, otlak, çayır.

  EBEDÂ: Ebedî olarak, ebediyyen.

  EBEDÎ: Devamı, sonu olmayan. Ezelînin zıddı.

  EBED-ŞÜMÛL: Ebedî içine alan.

  EBEVEYN: Ana-baba.

  EBRÂR: İyiler.

  EBSÂR: "Basar"ın çoğulu. Gözler, görme hassaları.

  EBTER: 1. Eksik, tamamlanmamış. 2. Dölsüz, çocuğu olmayan kimse.

  EBU’L-BEŞER: İnsanlığın atası. Hz. Âdem.

  EBU’L-HAYR: İyilik babası.

  ECÂNÎB: Ecnebîler, yabancılar.

  ECEL-İ KAZÂ: Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.

  ECEL-İ MÜSEMMÂ: Allah tarafından tayin edilmiş ömrün sonunda gelen ecel.

  ECİR: 1. Karşılık, ücret. 2. İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.

  ECR U MESUBÂT: Karşılık ve mükâfat. İyi amele karşılık Allah tarafından ahirette verilen sevap.

  ECR U SAVÂB: Yapılan bir şeyin karşılığı olarak verilen ücret ve sevab.

  ECR: Yapılan bir iş karşılığında verilen ücret.

  ECRÂM U ECSÂM: Cansız varlıklar ve cisimler.

  ECRÂM-I SEMÂVİYYE: Gök cisimleri, yıldızlar.

  ECSÂM-I MUHTELİFE: Muhtelif cisimler.

  ECSÂM-I SAKÎLE: Ağır cisimler.

  ECSÂM-I SELÂSE NAZARİYESİ: Üç cisim nazariyesi.

  ECZÂ: Cüzler. 1. Eczacılıkta kullanılan maddeler. 2. Bir kitabın parçaları. Kur’ân-ı Kerim’in cüzleri.

  EDÂ: 1. Ödeme, verme. 2. Zamanında yerine getirme. 3. Tarz, üslûp.

  EDÂ-İ EMANET: Emaneti yerine getirme.

  EDAT: 1. Kendi kendine anlamı olmayıp isim ve fiillere katılarak anlam gösteren kelime. 2 Âlet.

  EDEB-İ KUTSÎ: Kutsî edeb, iyi ahlâk.

  EDEB-İ UBUDİYYET: Kulluk edebi.

  EDGÂS U AHLÂM: Karışık rüyalar.

  EDİLLE: Deliller.

  EDİLLE-İ AKLİYYE: Aklî deliller.

  EDİLLE-İ HAKK: Hak deliller, gerçek deliller.

  EDİLLE-İ KÂTIA: Kesin deliller.

  EDİLLE-İ ŞER’İYYE: Şer’î deliller; Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukahadan ibaret dört delil.

  EDİLLE-İİ İLMİYYE: İlmî deliler.

  EDNÂ: Pek aşağı, en alçak.

  EDVÂR: Devirler, çağlar.

  EDYÂN-I BÂTILA: Bâtıl dinler. Hak olmayan dinler.

  EDYÂN-I MÜNZELE: Allah tarafından gösterilen dinler.

  EDYÂN-I SEMAVİYYE: Semavî dinler. Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri.

  EF’ÂL: Fiiller, işler.

  EF’ÂL-i İBÂD: Kulların işleri.

  EF’ÂL-İ KULÛB: Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça’da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi) .

  EFDÂL: Daha faziletli, en faziletli.

  EFLÂK: 1. Felekler, gökler. 2. Her gezegene ait gök tabakaları.

  EFRADINI CÂMİ AĞYÂRINI MANİ: Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.

  EFSANE: Masal, destan, mitoloji.

  EHAD: Bir, tek. Allah’ın sıfatlarından.

  EHÂDÎS-İ ŞERİFE: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in söz, hareket ve ikrarlarından meydana gelen hadis-i şerifler.

  EHADİYYET: Birlik. Allah’ın her bir şeyde kendilerine ait sıfatı. Her şeyde birliğinin tecellisi.

  EHAKK: Çok haklı, daha haklı.

  EHASS: 1. En has, en özel. 2. En bayağı.

  EHASS-I MAKSAT: En özel maksat.

  EHL U İYÂL: Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.

  EHL: 1. Sahip, malik, 2. Maharetli, usta. 3. Bİr yerde oturan. 4. Karıkocadan herbiri.

  EHL-İ BEYT: Hz. Muhammed (s.a.v)’in ailesi, hane halkı, (Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin) .

  EHL-İ BİD’AD: Dinde olmadığı halde sonradan çıkan şeylere uyanlar.

  EHL-İ DİRÂYET: Zeka, bilgi, tecrübe ehli.

  EHL-İ EHVÂ: Heva ehli, arzu ve isteklerine tabi olanlar.

  EHL-İ İCTİHAD: Müctehid olan kişi, içtihad ehli.

  EHL-İ İMAN: İman ehli.

  EHL-İ İNSÂF: Merhametli, adil olanlar.

  EHL-İ KARYE: Köylü, köy halkı.

  EHL-İ KİTAP: Allah’ın gönderdiği kitaplara inananlar. Terim olarak yahudiler ve hıristiyanlar.

  EHL-İ KÜFR: İnkârcılar.

  EHL-İ SALİB: Haçlılar, hıristiyanlar.

  EHL-İ SUFFE: Suffe ehli ki bunlar, Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin sofasında kalırlar ve burada Hz. Peygamber’den dni öğrenirlerdi.

  EHL-İ SÜNNET: Hz Muhammed (s.a.v.)’in yolunda gidenler, sün-nîler.

  EHL-İ ZİMMET: İslâm devletinin himaye ve tabiiyyetinde bulunan hıristiyanlar.

  EHLULLÂH: Allah’a itaat eden, Allah’ın sevdiği kimse, velî.

  EHREMEN: Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

  EHVEN-İ SIRREYN: İki gizliden en zararsızı.

  EHVEN-İ ŞERR: Şerrin en hafif olanı.

  EİMME: İmamlar.

  EKÂLİM: İklimler, memleketler, ülkeler.

  EKALLİYET: Azınlık, azlık.

  EKÂNİM-İ SELÂSE: Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu’l-Kudüs’ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu’l-Kudüs üçlüsü.

  EKBER: En büyük.

  EKL: Yemek.

  EKMEL: En mükemmel, eksiği olmayan, en olgun.

  EKREMÜ’L-EKREMÎN: Cömertlerin en cömerdi. Çok kerim, çok cömert olan Allah.

  ELFÂZ: Sözler.

  ELFÂZ-I GARÎBE: Şaşılacak, tuhaf sözler.

  EL-FURKAN: Kur’ân-ı Kerim.

  EL-HAKK: 1. Gerçeğin ta kendisi, tam doğrusu. 2. Allah.

  ELHÂN: Nağmeler, besteler.

  ELHÂN-I TAYYİBE: Güzel nağmeler, güzel sesler.

  EL-HÜDÂ: Hidayet, Kur’ân-ı Kerim.

  ELVÂH: Levhalar, tablolar.

  ELVÂN: Renkler, çeşitler.

  EL-YEVM: Bugün.

  EMÂN: 1. Eminlik, korkusuzluk. 2. Aman dileme. 3. Şikayet. 4. Rica.

  EMÂNET-İ İLÂHİYYE: İlâhî emanetler.

  EMİR, EMR: Buyruk.

  EMN: Eminlik, korkusuzluk.

  EMNİYYET-İ KÂMİLE: Tam güven, tam itimat.

  EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER: Dinin iyi gördüğü şeyleri emretmek ve kötü gördüğünden sakındırmak.

  EMR-İ Bİ’L-MA’RUF: İyiliği emretmek.

  EMSİLE: Misaller, örnekler.

  EN’ÂM: Davar, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar.

  ENBİYA: Peygamberler, nebîler.

  ENE: Ben, benlik.

  ENE’L-HAKK: "Ben hakkım" anlamına gelen ve ilk defa Hallac-ı Mansûr tarafından söylenen söz.

  ENFÂL: "Nefel"in çoğulu. Harpte düşmandan alınan mallar, ganimetler. Kur’ân-ı Kerim’in 8. Sûresi.

  ENFÜS: "Nefs"in çoğulu. Canlar, ruhlar.

  ENFÜSÎ: Nefsî, nefiste meydana gelen, ferdî zihne ait bulunan, subjektif.

  ENSÂR: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Medineli arkadaşlarından olan ve muhacirlere yardım eden ashabı.

  ENVÂ: Türler, çeşitler.

  ENVÂ-I VÂHİDE: Bir çeşitten olma.

  ERBÂB-I HALL-U AKD: Halife seçmeye yetkili olan kişiler. Medine halkının ileri gelenleri.

  ERBÂB-I HASENAT: İyilik sahipleri.

  ERCAH: Daha üstün, en üstün.

  ERDÂN: "Beden"in çoğulu. Cisimler, vücutlar, gövdeler.

  ERHÂM: 1. Kadınlardaki çocuk yatağı, rahimler. 2. Akrabalar.

  ERHAM: Çok merhametli, çok acıyan.

  ERKÂN: Rükunlar, esaslar, direkler, üniteler, bölümler.

  ERVÂH: Ruhlar.

  ERVÂH-I HABÎSE: Kötü ruhlar.

  ERZEL-İ ÖMÜR: İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

  ESAHH: Çok sahih, en doğru.

  ESÂTİR: Efsaneler, masallar.

  ESATÎR-İ EVVELÎN: Eskilerin masalları.

  ESBÂB: Sebepler.

  ESFEL-İ SÂFİLÎN: Cehennemin en alt tabakası, aşağının aşağısı.

  ESHÂB VE ETBA: Sahabeler ve tabiin.

  ESHÂB: Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’i gören ve mümin olarak ölen müslümanlar. (Bak: ASHAB) .

  ESHÂB-I EYKE: Şuayb Peygamberin gönderildiği kavim.

  ESHÂB-I HİCR: Salih Peygamberin gönderildiği kavim.

  ESLÂF: "Selef"in çoğulu. Eskiler, yerlerine geçilmiş kimseler.

  ESLÂF-I MÜFESSİRÎN: Eski müfessirler, geçmiş müfessirler.

  ESLAH: En salih, en iyi, en uygun.

  ESMÂ: Adlar, isimler.

  ESMÂÜ’-HÜSNÂ: Allah’ın güzel isim ve sıfatları.

  EŞBÂH: Benzeyenler, nazirler.

  EŞCÂR: "Şecer"in çoğulu. Ağaçlar.

  EŞHURU’L-HAC: Hac ayları. Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on gününden ibaret olan cem’an 70 gün İslâm’dan önce de Araplar bu günlerde Kâbe’yi ziyaret ederlerdi.

  EŞHURU’L-HURUM: Haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. İslâm’dan önce Araplar bu aylarda savaş yapmayı haram sayarlardı.

  EŞRÂF: Soylulular, şerefliler.

  EŞRÂR: Şerliler, kötüler.

  EŞRÂT-I SAAT: Kıyamet alâmet-leri.

  ETFÂL: Çocuklar.

  EVÂMİR U NEVÂHÎ: Emirler ve yasaklar.

  EVÂMİR-İ CİHÂD: Cihad emirleri.

  EVÂMİR-İ İLÂHİYYE: İlâhî emirler.

  EVÂMİR-İ SÂBIKA: Eski emirler.

  EVHÂM: Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.

  EVLÂ VE EFDÂL: Daha iyi ve daha faziletli.

  EVLÂ VE ESLÂH: En iyi ve en uygun.

  EVLÂ: Birinci, başta gelen. En iyi.

  EVLİYA: Velînin çoğulu. Allah’ın ermiş kulları.

  EVLİYÂ-YI UMÛR: İş başında olan kimseler.

  EVSÂF U ŞERÂİT: Vasıflar ve şartlar.

  EVSAF: Vasıflar, özellikler.

  EVSAT: Orta.

  EVVEL U ÂHİR: Önce ve sonra.

  EVVELEN: Evvelâ, birinci olarak.

  EYTÂM VE ERÂMİL: Yetimler ve dullar.

  EYYÂM EN MA’LÛMAT: Bilinen günler.

  EYYÂM: Günler.

  EYYÂM-I MA’DÛDÂT: Sayılı günler; Ramazan ayının bütün günleri.

  EYYÂM-I NAHR: Kurban Bayramı’nın ilk üç günü.

  EYYÂM-I TEŞRİK (Eyyâmü’t-teşrik): Kurban Bayramı’nın ilk gününden sonraki üç gün.

  EZELİYET: Başlangıcı olmama. Ezeliyeti Müş’ir: Başlangıcı bildiren.

  EZMÂN: Zamanlar, vakitler.

  EZMİNE: Zamanlar, çağlar.

  EZ-ZİKR: Kur’ân-ı Kerim’in adlarından biri.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş