Driver Parallel Lines tam çözüm

'Oyunların Tam Çözümü' forumunda Dine tarafından 13 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Driver Parallel Lines tam çözüm konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Oyunumuza ba?lad?k ve ba?lar ba?lamaz da ilk g?revimizi yapal?m. Pe?imizdeki polisleri atlatt?ktan sonra haritadaki sar? noktaya gidelim ve arabadaki adam? oraya b?rakt?ktan sonra 100$alal?m ve ilk g?revimizi yapm?? olduk. Sonra haritadaki sar? noktaya giderek g?revimizi tamamlayal?m. Demoyu izlerseniz orada Slink ile tan???yoruz. Bu tan??madan sonra 2.g?revimizi alal?m ve yapal?m.

  ?imdi g?revimizi ald?ktan sonra haritadaki sar? noktaya giderek oradaki k?l?st?r? alal?m ve garaja getirelim. Sonra arabay? garaja soktuktan sonra orada ilk ?nce arabay? tamir edelim sonra aranma seviyesini de sildirdikten sonra arabam?za biraz bak?m yapal?m ilk ?nce arabam?za bir motor takal?m sonra oradan ??kt?ktan sonra g?z?ken sar?l? olana t?klayarak oradaki ???nden birini se?in. Sonra arabam?z? istedi?iniz renkte boyat?n ve garajdan ??k?n. Sonra demo da Slink geliyor ve bize bir ?eyler s?yl?yor. Bu s?yledikleri bittikten sonra haritadaki sar? noktadan 60km/h?z ile ge?memiz laz?m. Sonra 2. noktadan 70km/h?z ile son yerden ise 100km/h?z ile ge?meliyiz ve g?revimizi tamamlanm??t?r. ?imdi Slink biraz konu?uyor ve telsizimiz ?al?yor haritada sar? bir nokta ??k?yor. Buraya giderek silah kullanmay? ??renelim.


  Gun Man

  Elimize bir silah veriyor ve ?n?m?zde 5-6tane k?rm?z? bidon koyuyor hadi bunlar? vural?m. Silah?m?z? ??kartt?ktan sonra sa? tu? ile ?st?nde i?aret olan bidona kilitlenip vurun hepsine bu ?ekil yapt?ktan sonra s?radaki g?reve ge?elim. Bu sefer silah? ??kartt?ktan sonra araban?n ?n?ne gelin. Arabaya bidona kilitlendi?iniz gibi kilitlenin ve etraf?nda ate? ederek 1 tur at?n ve g?rev bitecektir s?radaki g?revimiz ise arabay? patlatmak. Bu arabay? patlatmak i?in ?nce silah?m?z? ??kartal?m ve orta tu?a basal?m ve araban?n camlar?n? k?ral?m lastiklerini patlatal?m en son olarak da arabaya elinizden geldi?i kadar ate? edin ve araba patlas?n. Son olarak bir arabaday?z ve ?n?m?zde bir adam var. Bu adam? araba iken ?ld?rece?iz. Adam hareket etti?i zaman bizde hareket ederek “F” tu?una basal?m ve arabaya kilitlenelim. Arabaya kilitlendikten sonra arabaya ate? etmeye ba?layal?m ve arabay? patlatt?ktan sonra g?rev tamamlanm??t?r.

  Pay Ray

  G?revimiz ?ok basit arkada?lar sadece 1500$’? toplamak bunun i?in haritada bir s?r? k?rm?z? nokta var bunlara giderek g?revleri yaparsak bize para verecektir. Ben 3 garaj?n oralardaki yar??lar? yapt?m. Her neyse siz istedi?iniz g?revi yap?n fakat yar?? yaparsan?z ileride araba kullanmak i?in yetene?iniz daha ?ok artar ve ?ok iyi yar??lar ve g?revler yapars?n?z. 1500$’? toplad?ktan sonra sar? noktaya giderek paray? Ray’a verelim. G?revimizi tamamlanm??t?r.

  Hot Wheels

  G?rev yerine ???nland?ktan sonra orada bulunan arabaya binerek pe?imize polis takal?m haritada sar? nokta ??kana kadar. Sar? nokta ??kt??? zaman polislerden kurtulduktan sonra arabay? ald???m?z yere b?rakal?m ve oradan uzakla?al?m. Demo da araban?n as?l sahibini polisler yakal?yor ve g?rev tamamland?. Elimize yeni bir silah verildi 44H.

  [​IMG]

  Bread Run

  Slink’in paralar?n? toplayaca??z ?imdi. Bu paral? almak 4yer var bu yerlere giderek paralar?n? alal?m. Bu g?rev bu kadar basit g?z?k?yor fakat 9dakika i?inde buralara giderek paralar? alaca??z. Her yerde paralar? ald???m?z zaman pe?imize adamlar tak?lacak bu adamlar? da atlatman?z laz?m. B?t?n paralar? ald???n?z zaman g?revi ald???m?z yere giderek paralar? Slink’e verelim ve g?revimiz tamamland?.


  Repoman

  Haritada “Repoman” yazan yere ???nland?ktan sonra oradaki garaj?n i?indeki arabaya binerek haritadaki 3 arabay? 12dakika i?inde garaja geri getireceksiniz. Birini al?p garaja b?rakacaks?n?z 2. ve 3. arabalar? da ayn? ?ekilde garaja getirip b?rakt?ktan sonra g?revimiz tamamlanm??t?r. Bu arabalar? ald???n?z zaman pe?inize arabalar tak?lacakt?r. Bu arabalar? kafan?za fazla takmay?n onlarla da fazla u?ra?may?n ??nk? s?reniz ve ta??d???n?z araban?n sa?l??? var o y?zden elinizden geldi?i kadar h?zl? davran?n.

  Last Chance

  Arkada?lar g?revimiz biraz haks?zl?k var ama olsun biz haks?zlar?n kar??s?nda durmak i?in var?z.J ?imdi bu sefer motorla gidiyoruz ve yar?? ba?lad??? zaman haritadaki sar? noktalardan ge?ece?iz amac?m?z en ?nce yar??? bitirmek. Fakat yar??? yaparken bazen arkam?zdan adamlar arabalarla bazen de ?n?m?ze barikat kuruyorlar. Bu barikatlar 3veya 4tane olmas? laz?m fakat tam olarak hat?rlam?yorum. Bu barikatlar?n 2sinin ?n?nde u?arak kurtulmak i?in yerler var. Buralardan u?arak adamlardan kurtulabiliriz. Yar?? bitti?i zaman bizim art?k evimiz var. Ve yeni bir silah daha al?yoruz g?revimiz bitmi?tir haydi hay?rl?s?. Yeni silah?n ad? Service 9.

  Turning The Screw

  Bu g?revimiz olduk?a basit. Arabaya binerek eleman? korkutmal?y?z. Sa? ?st k??ede “Fear Bar” var. Bu adam? 4kez korkutmam?z laz?m. Bu korkutma olay? ?ok kolay sadece d?z yola geldi?iniz zaman a??r? h?z yap?n adam korkmaya ba?l?yor. En sonunda konu?tu?u zaman adam? ald???m?z yere b?rakal?m ve adam rahat rahat bir soluk als?n.
  Telsizimiz ?al???yor ve yeni bir g?revimiz daha oluyor.

  Air Mail

  G?revimiz biraz e?lenceli fakat ?lme ihtimalimizde var. ?imdi Slink bize bir motor veriyor ve kendisi bir helikoptere biniyor bize paketler at?yor bizde bu paketleri at?yor bizde bunlar? toplayarak Slink’in gitti yere kadar gidiyoruz. Slink bir yere gelince son paketi b?rakarak ka??yor. Bizde o son paketi almal?y?z. Fakat girece?imiz yerin ?n?nde polisler var. Tepede ise korkuluklar var bunlar?n alt?nda variller var bunlara ate? ederek patlat?yoruz. Korkuluklar a?a??ya d???yor. Bizde buradan motorla u?arak yukar? ??k?yoruz. Tabi s?remizde var 2dakika. Bu s?re i?erisinde son paketi almal?y?z. Korkuluklardan u?tuktan sonar tepedeyiz sa?a d?nelim kap?dan i?eri girelim ve oradaki levhan?n ?st?nden kar??ya ge?elim. Oradan da sa?a d?nerek kap?dan i?eri girelim. Bu seferde merdivenler k?r?k fakat ?st?nde levhalar var bunlar?n ?st?nden ge?erek en ?st kata ula??yoruz. Sonra motorla kar??ya u?al?m ve son paketi alal?m ve do?ru Slink’e g?t?relim g?revimizi tamamlayal?m.

  Paddy Wagon

  G?reve arabayla gitmeliyiz. Bir araba bularak g?rev yerine gidelim. Oradan ??kacak arabay? ele ge?irece?iz. Fakat ?n?nde ve arkas?nda polis arabalar? var. ?nce arkadaki polis arabas?n? yok ettikten sonra ?n?ndekini de yok edelim. Sonra ortalar?ndaki arabay? ate? ederek durdurmaya ?al???n sak?n arabay? yok etmeyin. Araba durdu?u zaman inen adamlar? ?ld?rd?kten sonra arabaya binin ve g?rev tamamlanm??t?r.

  Jail Break

  ?nceki yapt???m?z g?revdeki arabay? alarak hapishaneye gidiyoruz. Sar? nokta duruyoruz ve i?eri gidiyoruz. ??eride bir yerde yani sar? noktada duruyoruz. Sonra dozeri alarak haritadaki yere giderek duvar? k?ral?m. Sonra kap?dan i?eri girelim ve Candy’i kurtaral?m. Bu kurtarma i?lemi s?ras?nda i?erisi polis kayn?yor kendilerinin elinde LI 15 bulunmaktad?r. O y?zden biraz dikkatli olal?m yoksa ?lme ihtimalimiz var. Etrafta bol bol sa?l?k bulunmaktad?r ama ?at??ma s?ras?nda dikkatli olursan?z Candy’i rahatl?kla sa?l?k harcamadan kurtarabilirsiniz. Sonra elinizden geldi?i kadar h?zl? bir ?ekilde karakoldan ka??n yoksa polisler Candy’i ?ok k?t? vuruyorlar. O y?zden h?zl? olal?m. G?revimizi tamamlad???m?z zaman evimizde LI 15 isimli bir silah ve di?er silahlar?m?z?n mermileri ??kmaktad?r.  Rosalita Racer

  G?revimize modifiyeli bir arabayla gidece?iz. Fakat ?uan elimizde para yok ama haritadaki k?rm?z? noktalardaki yar??lar? ve g?revleri yaparak para kazanal?m. “Loan Shark - Steal to Order - Street Race” bu g?revlerimiz k?rm?z? noktalar?n isimleridir. Loan Shark g?revinde yapmam?z gereken sadece haritadaki k?rm?z? noktadaki araban?n yan?na gitmektir. Bize verdi?i 6dk i?inde o adam? g?rmemiz laz?m. G?rd???m?z zaman s?re iptal olacakt?r. S?re iptal oldu?u zaman arabaya ate? ederek i?indeki adam? d??ar? ??kartarak ?ld?rmeliyiz. Adam ?ld??? zaman d??en ?antay? al?p g?revi ald???m?z yere g?t?rmeliyiz. G?t?rd???m?z zaman g?revimiz tamamland?. Steal to Order g?revinde ise ?ekici arabas? ile haritadaki arabay? alarak g?revi ald???m?z yere getirmeliyiz. Arabay? ald???m?z zaman polisler bizi g?rd??? zaman pe?imize tak?lacakt?r. O y?zden polislerden uzak yerlerden arabay? g?revi ald???m?z yere g?t?rmeliyiz. Pe?imizde polis var ise onlar? kaybettikten sonra arabay? g?rev yerine b?rakt???m? zaman g?rev tamamlanm?? olacakt?r. Street Race g?revinde ad? ?st?nde sokak yar???. Alt?n?za h?zl? bir araba alarak yar??a kat?l?n. Yar?? ba?lad??? zaman haritadaki sar? noktalardan ge?erek son noktaya do?ru giderek g?revi tamamlamal?s?n?z. Param?z? toplad?ktan sonra garaj?m?za giderek arabam?za ?zellikleri takal?m takt?ktan sonra hemen yar?? yerine giderek yar??a girelim. G?revimiz haritadaki yere gitmek ve orada ki arabay? alarak geri getirmek. Basit fakat pe?imizde di?er yar????larda bulunacak. E?er onlardan birisi arabay? al?rsa g?revimiz bitmiyor arabay? ondan alaca??z. Rosalita yani al?p geri g?t?rece?imiz araban?n sa?l??? vard?r. O y?zden dikkatli davran?n. Arabay? al?p geriye g?t?rd???m?z zaman g?revimiz tamamlanm??t?r.

  Circuit Race

  G?revimiz yar??taki arkada??m?za yar?m etmek yani 1. yapmak. Bu yar??a girdi?imiz zaman bizim yar??ta sadece di?er adamlara ?arp?p yok etmek. Bu g?revde silah kullanmak yok. Girdi?imiz zamanki arabam?z yok oldu?u zaman haritada g?receksiniz bize araba verecektir. Oraya giderek arabay? alarak adam kald?ysa onlar? yok edelim. Buradaki yar?? bitti?i zaman ba?ka bir yar?? yerine ???nlanaca??z. Orada ise ayn? ?ekilde arkada??m?z? 1. yapaca??z. G?revimiz tamamland??? zaman bize Regina Racer ve Cerrona Racer adl? iki araba veriyor ve g?revimiz tamamlanm??t?r.

  Gift Wrapped

  G?revimize bir araba ile gitmeliyiz. G?reve ba?lad???m?z zaman araban?n yan?na gitmeliyiz. Kap?dan girmeye ?al??may?n adamlar sizi tar?yor. Siz en iyisi g?reve ba?lad???m?z zaman kar??m?zdaki konteyn?r?n ?st?nden arabayla u?arak garaj?n en ?st kat?na gitmek i?in son kata en yak?n konteyn?r?n tepesine ??karak oradan tepeye atlayal?m. Atlad?ktan sonra arabaya binerek kap?dan a?a??ya gidelim. Oradan haritadaki yere 6dk i?erisinde gitmeliyiz. Oraya gittikten sonra arabadan inelim. Sar? yerin i?ine girerek adamla konu?al?m adamla konu?tuktan sonra arabay? garaj?n i?ine s?relim ve araban?n ??kmas?n? bekleyelim araba ??kt??? zaman yine 6dk i?erisinde arabay? eski yerine g?t?rmeliyiz. G?t?r?rken ?arpmamaya dikkat edelim ??nk? arabada bomba oldu?u i?in dikkatli s?relim. Arabay? yerine b?rakt?ktan sonra hemen oradan bir araba ile u?arak uzakla?al?m. G?revimiz tamamlanm??t?r. Evimizde elimizdeki baz? silahlar?n mermileri bulunmaktad?r.

  Kidnap

  Alt?m?za h?zl? bir araba alarak g?reve ba?layal?m. G?revimiz olduk?a h?zl?l?k ve ak?l gerektiren bir g?revdir. Akl?m?z? haritadaki sar? noktaya en h?zl? ve en ?abuk nas?l gideriz diye d???nerek kullanmal?y?z. H?z gerektiriyor ??nk? adamlar a??r? h?zl?lar. ?imdi haritadaki sar? noktalara gitmeliyiz. G?revimize ba?lad?k. Haritaya bak?n bir tane sabit bir nokta di?eri de hareket eden nokta. Biz elimizden geldi?i kadar ?abuk olarak sabit noktaya gitmeliyiz. Orada Candy’nin bize verdi?i komutla “Now Kid” beraber “Q” ya basmal?y?z. Bast???m?z zaman olan patlamay? g?rece?iz. Sonra giden arabalar?n arkas?na yakla??n ve Candy’nin komutuyla beraber “Q” ya bas?n. Konvoy ayr?lacakt?r. Konvoy ayr?ld?ktan sonra hemen tren yolunun orada arabadan inerek sar? noktan?n i?ine girerek “Q” ya bas?n bomba yerle?tirildi. Sonra ?n?n?zdeki b?y?k sar? noktaya alt?n?za araba alarak girin. Candy’nin komutuyla bombay? patlat?n. Sonra benzin istasyonuna giderek orada da ayn? i?lemi yap?p araban?n y?n?n? de?i?tirelim. Son olarak haritadaki yere giderek bekleyin araba gelince arabadan inen adamlar? ?ld?r?n ve arabaya binin. Arabaya bindikten sonra hemen haritadaki noktaya giderek g?revimizi tamamlayal?m. G?revimiz tamamland? Grenade Launcher evimizde ??km??t?r.
  [​IMG]

  Ramos

  ?imdi tabana kuvvet ?imdi hemen bir araba bularak sar? noktaya gidin. 5dk i?inde oraya varman?z laz?m. Vard???n?z zaman otopark?n tepesindeki motora binerek binalar?n tepsinden ilerleyerek sar? noktaya varal?m. Oraya vard???m?z zaman oradaki kamyona binin. Kamyona bindi?iniz zaman arkan?zdan gelen arabalar? yok edin sonrada gelen helikopteri yok edin. Onlar? yok ettikten sonra hemen sar? noktaya girin ve g?revimizi bitirin.

  A??klama;

  Evet ?imdi demoda g?rd???n?z ?zere kurtard???m?z ve yard?m etti?imiz arkada?lar?m?z bizi arkam?zdan vurdular. Bizi hapse t?kmay? ba?ard?lar. ?imdi YIL 2006... En iyi arkada??m?z Ray bizi arabas?yla al?yor. ?imdi ilk i?imiz Mexican’? ?ld?rmek... ?lk g?revimiz o hadi ?imdi 2006 ya merhaba diyelim. J  The MEXICAN (Boss)

  Demoyu izledik ve ?imdi Mexican’? ?lmeliyiz. Fakat hemen ka?arak metroya biniyor bizde alt?m?za bir araba alarak metroyu takip ediyoruz. Metroyu takip ettikten sonra demo giriyor kendisi bir yere gidiyor.
  Bizde kendisini orada ?ld?rece?iz fakat ilk ?nce oradaki 2 adam? ?ld?relim sonra sa? d?nd???m?z zaman 2adam daha ??kacak bunlar? da ?ld?rd?kten sonra arkadan sa?l??? alal?m. Sa?l??? ald???m?z zaman merdivenlerin sa? taraf?ndan d?md?z gidelim oradaki kul?benin yan?nda bir adam var dikkatli olal?m. Onu ?ld?rd?kten sonra d?md?z gidin duvara geldi?iniz zaman sa?a bakt???n?z zaman sa?l?k var ileride size laz?m olabilir. ?imdi yine kul?benin kar??na do?ru gidelim sa? bakt???m?z zaman 3 adam bulunmaktad?r. Bunlar? ?ld?rd?kten sonra ilerleyelim. Bir kul?be olacak ve i?inde size ate? eden biri var onu ?ld?r?n ve kurtulun. ?imdi sar? noktaya ilerlerken gelen adamlar? da ?ld?relim onlar?n i?i bittikten sonra do?ru sar? noktaya yakla?t???m?z zaman demo girecek ve Mexican bir yere giriyor ve bizde ate? hatt?nda kal?yoruz. Hemen sa??m?zdaki olan su kaya??n?n tepsine ??kal?m. Merdiven ve kaymak i?in olan yerin ortas?nda durarak etraftaki adamlar? ?ld?relim. Adamlardan kurtulursak Mexican’? ?ld?rmek kolay olacakt?r. Mexican d??ar? ??kt??? an ona kilitlenerek ate? edin ve ?ld?r?n.

  ?imdi demolar? ge?tikten sonra bir araba Ray’?n ve bizim binece?imiz arabalardan birini patlat?yor bizde bu arabay? yakalayarak yok etmeliyiz.

  ?imdi kar??m?zdaki araban?n sa?l??? var. Biz arabaya yakla?t???m?z zaman Ray arabaya ate? etmeye ba?l?yor. Bizde ate? edersek arabay? daha kolay patlatabiliriz. Araba patlad?ktan sonra arkam?zda polis var ise onlardan kurtularak haritadaki sar? noktaya giderek g?revimizi tamamlayal?m. Gangster Weapon F70 ve ShotGun06 adl? silahlar evimizdedir.

  Guardian Angel

  Bu g?revimize geldi?imiz zaman elimizdeki silahlarla kar??m?zdaki arabalardaki ve yanlar?ndaki adamlar? ?ld?rmeliyiz. Kar??m?zdaki adamlar? ?ld?rd?kten sonra arabalar?n yan?ndan ilerleyerek gidelim fakat sol taraf?m?zdaki adam? g?rmesek bizi ?ld?rebilir o y?zden onu g?rmenizi isterim. Sonra onu ?ld?rd?kten sonra tam kar??s?ndaki adam? ?ld?relim ve di?er arabalara gidelim onlar? ate? ederek yok edelim hepsini ?ld?rd?kten sonra g?revimiz tamamlanm??t?r. Evimizde SF10 isimli silahlar bulunmaktad?r.

  Ram Raider

  Bu g?revimizdeki az ?nceki yapt???m?z g?revin ayn?s? fakat bundaki tek sorun adamlar hem ?n?m?zde hem arkam?zda olduklar? i?in sorunuz olmaktad?r. Fakat arabalara kilitlenerek patlat?rsak daha ?abuk g?revimizi yapabiliriz. Adamlar? yok ettikten sonra g?revimiz tamamlanm??t?r.

  Riding Shotgun

  G?rev yerine geldi?iniz zaman sar? noktaya girin. Sar? noktaya girdi?iniz zaman bir kamyonun arkas?ndas?n?z. Buradan elinize verilen silah ile pe?imizden gelen arabalar? patlatmal?y?z. Yoksa bindi?imiz kamyonun sa?l??? var. Sa?l??? bitti?i zaman g?revimiz iptal oluyor. Elimizdeki silah s?n?rs?z oldu?u i?in rahat rahat arabalar? tarayabiliriz. Sonra k?pr?den ilerledi?imiz anda bir helikopter geliyor bu helikopteri yok etmeliyiz yok etti?imiz zaman yine pe?imizden arabalar gelecek. Elimizde sadece Aust PUP isimli silah yok. 11 mermisi olan bomba silah?m?z var. O silah? pe?imizden gelen arabalar? yok etmek i?in kullanabiliriz. Fakat bu silah? kullanman?z gereken zaman bence; araban?n sa?l??? azald??? zaman kullan?r?m. Fakat sizin i?in benim demem zaten bir tavsiyedir. Sizde bu ?ekil yaparsan?z sizin i?in rahat olur. Kamyonun durdu?u zaman g?rev tamamlanm??t?r. Fakat g?revin sadece bir k?sm? tamamlanm??t?r. ?imdi motora binerek haritadaki yere gidelim fakat dikkatli olal?m ??nk? motorun sa?l??? bulunmaktad?r. Motoru alarak sar? noktaya geldi?imiz zaman garaja b?rakal?m motoru ve g?revimiz tamamlanm??t?r. RPG isimli silah evimizdedir.  Gauntlet

  Bu sefer ise Maria’y? korumal?y?z alt?m?za bir araba alarak Maria’y? izleyelim. Kolay demeyin korumak ??nk? Maria’n?n sa?l??? var o y?zden dikkatli olal?m. Araba bir ?n?m?ze 2’?er tane araba ??kacak. Bu arabalardaki adamlar Maria’y? ?ld?rmeye ?al??acaklar bizlerde bunlar? engelliyece?iz. Son yerde Maria’n?n arabas?n?n kullanan ki?i ?l?yor. Do?al olarak ta arabay? biz kullanmam?z gerekiyor. Arabaya hemen bindikten sonra haritadaki sar? noktaya gidip Maria’y? b?rakmal?y?z. Fakat arabaya bindi?imiz zaman pe?imize polisler tak?l?yor. Maria’y? b?rakt?ktan sonra g?revimiz tamamlanm??t?r. G?revimiz tamamland??? zaman evimizde Aust PUP isimli silah bulunmaktad?r.

  Rush Hour

  Bu g?reve ba?lar iken alt?m?za bir araba alarak gitmeliyiz. G?revi 8dakika i?inde yapmal?y?z. Fakat alt?m?za alaca??m?z bu araba h?zl? olsun. G?rev ba?lad??? zaman haritada 4 tane araba var. Bu arabalar? bulup ?arpacaks?n?z ve i?indeki adamlar? ?ld?receksiniz. 3 arabaya bu olay? yapt?ktan sonra son arabay? buldu?unuz zaman arabay? patlamal?y?z. Yoksa durmuyor o y?zden patlat?yoruz. Araba patlad??? zaman g?revimiz tamamlanm??t?r.

  CANDY (Boss)

  G?revimizi ald?ktan sonra Candy bizi yakalat?yor ve kendisi ka??yor. Fakat bizde adamlardan kurtulduktan sonra Candy’nin pe?ine tak?larak kendisini ?ld?rmeliyiz. Biraz h?zl? olursak kendisini yakalayabiliriz. Yakalad???m?z zaman kendisini tarayarak ?ld?relim. Kendisini ?ld?rd???m?z zaman g?revimiz tamamlanm??t?r.

  Ram Raider

  G?revi almak i?in sar? noktaya geldi?imiz zaman demo giriyor. Bu demoda Ray bize demir bir araba veriyor. Bizde bu araba ile haritadaki sar? noktalara gidece?iz. Bu noktalarda Slink’in yerlerini yok edece?iz. Bu arabayla d?kkan?n camlar?n? k?rarak i?eri girin ve b?t?n kitaplara ?arparak y?k?n. Yahu ?imdi kitap severler nas?l yapacak bunlar?. ?imdi sa? k??ede yerin sa?l??? var. Bu sa?l?k bitti?i zaman d?kkan?n kepenkleri iniyor ve di?er yere gidiyoruz. Tam 3 yere bu ?ekilde yapt?ktan sonra g?revimiz tamamlanm??t?r. Bu g?revleri yaparken bize s?reler veriyor akl?n?zda bulunsun. Son yeri de yok ettikten sonra arkam?za 2tane araba tak?lacak bunlardan da kurtulmal?y?z. Kurtulduktan sonra g?revimiz tamamlanm??t?r.

  Shell Shock

  Bu g?revi ald???m?z zaman bulundu?umuz yerden ??k?p arkam?za tak?lan adamlardan kurtularak haritadaki sar? noktaya gitmektir. Fakat oyuna ba?lad???m?z zaman kar??m?zdan bize roket at?yorlar biraz dikkatli olursak roketlerden kurtulabiliriz. Pe?imizdeki adamlardan kurtuldu?umuz zaman Ray’?n garaj?na giderken ?n?m?ze bir barikat ??kacak bu barikata ?arparak ge?meye ?al???rsak arabam?z yok olabilir. O y?zden biraz gerilerinde durarak elimize RPG adl? silah? alarak arabalar? yok ederek kenarlardaki adamlar? da yok etmi? oluruz. Sonu?ta arabay? sa? salim yerine ula?t?rm?? oluruz. Ray’?n garaj?na geldi?imiz zaman g?revimiz tamamlanm??t?r.

  Gate Crasher

  G?revimize alt?m?za bir araba alarak ba?layal?m ??nk? i?imiz olacak arabalarla. Demolar ge?tikten sonra haritada 3tane nokta var. Bu noktalara pe?imize polis takarak oralardan ka?aca??z ve polisler oradan ge?mek zorunda. O y?zden pe?imize polisleri takt???m?z zaman hemen sar? noktalardan birini gidin. S?remiz bulunmaktad?r 11dk i?inde 3 sar? noktadan polislerle beraber ge?tikten sonra g?revimiz tamamlanm??t?r. Yeter ki sa?l???n?z? dikkatli kullan?n ve elinizden geldi?i kadar da h?zl? olmaya ?al???n.

  SLINK (Boss)

  ??te art?k Slink’e merhaba deme zaman? geldi. Kendisinin yan?na u?rad???m?z zaman kendisi bir manken ile konu?uyor ve o s?rada biz geliyoruz. Kendisiyle konu?urken bir tane adam geliyor ve bu adam bizim dikkatimizi da??t?yor. Bu f?rsat? de?erlendiren Slink hemen ka??yor. Bizde hemen onun bindi?i araban?n arkas?ndaki arabaya binerek kendisini takip ediyoruz. ?ok fazla yakla?al?m ve yakla?t???m?z zaman RPG adl? silah? elimize alarak bir roket atarak kendisini yok edelim.

  BISHOP (Boss)

  Arkada?lar Bishop bizi davet etti ve bizde bu daveti kabul ederek yan?na gittik. Gittik ve kendisi bize k???k bir s?rpriz yapt?. Bu s?rpriz; kendisi bir tank’?n i?inde olmas?d?r. Bizde oraya girmeden ?nce sava? sahas?na girmeden ?nceki kap?n?n yan?ndaki motora binerek i?eri girelim. Kendisini ?ld?rmek i?in elimizdeki RPG adl? silah? kullan?rsak 3 at?? tabi bu at??lar isabetli olursa ?l?yor kendisi. Siz motorla onun ?n?ne ??kmaya ?al???n ve o sizi g?rmeden yani ?abuk bir ?ekilde ate?leyin roketi ve h?zl? oradan uzakla??n bu ?ekilde yaparak kendisini yok edebilirsiniz. Bishop ?ld??? zaman bizim g?revimiz tamamlanm?? olacak ve son ki?i kal?yor oda Carrigon...  Bear Cage

  Bu g?revimizde ise Carrigon’un ofisini bomba yerle?tirece?iz. Bu g?revi yaparken ?n?n?ze gelen b?t?n polisleri ?ld?r?n. Bombay? yerle?tirdikten sonra Her tarafta 2’?er polis geliyor onlar? ?ld?rerek asans?re ula??n ve otoparka ??k?n. Oto parka ??kt???n?z zaman ?n?n?ze gelen polisleri polis arabalar?n? yok edin. Otopark?n i?indeyken ?n?n?ze gelen kap?lar kapana bilir. Bu kap?lar? a?mak i?in yanlar?nda bulunan kontrol panellerini yok etmelisiniz. Otoparktan ??kt?ktan sonra polislerden kurtulun ve g?revimiz tamamlanm??t?r.
  [​IMG]

  Home Wercker

  G?revimize ba?larken alt?m?za araba alal?m ve g?revimize gidelim ve alal?m. G?revimizi ald???m?z zaman haritadaki sar? noktaya gidiyoruz. Orda olan limuzinin arkas?nda ve ?n?ndeki polisleri yok edelim. Ondan sonra limuzinin s?r?c?s?n? ?ld?r?n. ?ld?r?rken dikkatli olun ??nk? limuzinin sa?l??? bulunmaktad?r. Limuzini ald???n?z zaman Carrigan’?n evine g?t?relim g?t?rd???m?z zaman arabay? garaja b?rak?n. B?rakt?ktan sonra b?t?n koruyucular? ?ld?r?n. ??eride 14 tane koruyucu bulunmaktad?r. Hepsini ?ld?rd?kten sonra polisler ??k?? kap?s?n?n ?n?nde duruyorlar ve bizde buradan ??karak polislerden kurtulaca??z polislerden kurtulduktan sonra g?revimiz tamamlanm??t?r. Glain adl? silah evimizde bulunmaktad?r.

  CORRIGAN (Boss)

  Arkada?lar g?reve giderken alt?m?za h?zl? bir araba al?n ve g?reve o ?ekilde ba?lay?n?z. G?revi ald?ktan sonra ilk i?imiz 4dk i?inde Carrigon’un evine gidiyoruz. Orada kendisi bulaca??z fakat kendisini bulmaya ?al???rken kar??m?za bizi engellemek i?in adamlar? ??kacak onlar? ?ld?receksiniz ve en son kata geldi?iniz zaman Carrigon ka??yor. Maria bizi hemen uyar?yor ve buradan ??kmam?z? s?yl?yor. Buradan ??karken de kar??m?za adamlar? ??kacakt?r. En son kap?dan ??kt???m?z zaman yani ?ama??r y?kama odas?ndan ??kt???m?z zaman oradan hemen ka?mal?y?z. Haritadaki noktaya gitmeliyiz bunun i?in bize 4dk veriyor. Buradan ??karken kar??m?zda polis arabalar? var. Bunlar? yok ettikten sonra sa? ?apraz?m?zda bir araba var bu arabay? alarak sar? noktaya gidiyoruz. T?nele geldi?imiz zaman bir demo girecek bu demoda t?nel y?k?lmaya ba?l?yor. Bu t?nelden 1dk i?inde ??kmal?y?z. Fakat bir sorunumuz var oda tepemizden ta?lar d???yor onlara ?arpmadan ve onlar?n alt?nda kalmadan t?nelden ??kmay? ba?armal?y?z. En son noktaya geldi?imiz zaman gidecek yerimiz yok ve aniden bir ta? d???yor onun ?st?nden u?arak t?nelden kurtuluyoruz. T?nelden kurtulduktan sonra demo giriyor ve t?nel tamamen kapan?yor. Sonra Carrigon helikopter ile ka?maya ba?l?yor elinize g?zel bir silah alarak helikoptere kilitlenin ve araban?z? kullan?rken ?arpmamaya ve onun sizden uzakla?mamas?na izin vermeyin. En sonunda kendisini ?ld?rd???n?z zaman g?revimiz sona eriyor ve oyunumuz bitmi? oluyor.

  Oyunumuzu bo?u bo?una bitirmi? de?iliz. Oyunumuzu bitirdi?imiz zaman bizlere ufak hediyeler veriliyor. Bu hediyeler ?unlard?r;

  1-) New York is Your. Yani New York bizimdir
  2-) Extra men?s? a??lm??t?r. Oyunu durdurdu?umuz zaman kar??m?za gelen men?de en alttaki se?enektir. Buraya girdi?imiz zaman Yapt???m?z g?revleri tekrarlaya biliyoruz ge?mi?e ve gelece?e gidebiliyoruz. Bu yolculuklarda hi?bir sorun olmuyor arabalar paralar ayn? kal?yor. Sadece y?l olarak farkl? oluyor. Yahu ?u se?ene?i ?ok seviyorum adamlar 1978 y?l? arabalar?yla gidiyor biz 2006 arabalar?yla ?ok zevkli oluyor polisler yakalayam?yor. Bu y?llar aras?ndaki yolculu?u “Era Change” se?ene?ine t?klayarak yapabiliyorsunuz. 1978 y?l?nda iseniz 2006 2006 ise 1978 y?l?na gidiyorsunuz. G?revleri tekrarlamak i?inde “Missions Replay” se?ene?ine t?klayarak oradaki istedi?iniz g?revleri se?ip tekrarlayabilirsiniz. Bu se?enek 1978 y?l?nda iseniz o y?l?n g?revlerini tekrarlayabilirsiniz. 2006 y?l?nda iseniz o y?l?n g?revlerini tekrarlayabilirsiniz.
  3-) Ram Raider adl? araba bizim garaj?m?za ekleniyor. Bu arabay? Slink’in d?kkanlar?n? yok ederken kullan?yoruz hat?rlars?n?z. J
  4-) Bishop arkada??m?z?n bize kar?? kulland??? ufak bir araba nede ufak ya ma?allah tank gibi.
  ?smi ise Negotiator.
  5-) Garaj?m?za Altus Racer isimli araba eklenmi?tir. Bu arabay? yar??lardan birinde g?rebilirsiniz. Adamlar ?ald?klar? arabay? bize vermi?ler yahu ay?p ay?p biz hi? araba ?al?yor muyuz biz sadece ?d?n(?)al?yoruz.
  6-) Teramo Racer isimli araba garaj?m?za eklenmi?tir.
  7-) Schweizer Racer isimli araba garaj?m?za eklenmi?tir

  Alıntıdır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Driver Parallel Lines Forum Tarih
A4Tech PK-635K Webcam Driver Webcam Sürücüleri 27 Aralık 2010
Sony Vaio Windows 7 64bit Driver Notebook Driver 18 Ekim 2010
Artes Web Cam 12000RN Driver Download Webcam Sürücüleri 18 Ekim 2010
Artes WebCam 12000RK Driver Download Webcam Sürücüleri 18 Ekim 2010
Artes WebCam 12000EG Driver Download Webcam Sürücüleri 18 Ekim 2010

Bu Sayfayı Paylaş