Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği

'Muhasebe' forumunda SeLeN tarafından 19 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


  MADDE 1- 14/10/1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

  b) İta Amiri Onay Belgesi : İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin tertibini, konusunu, gerekçesini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini gösteren ve ita amirinin adı-soyadı, unvanı ve imzasını taşıyan belgeyi,

  c) Onay Belgesi : Kamu ihale mevzuatında belirtilen;

  - İhale suretiyle yapılacak alımlarda kullanılmak üzere standart form olarak düzenlenen ihale onay belgelerini,

  - Diğer alımlarda kullanılan, alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği, alımda kullanılacak usulü, avans verilecekse şartları gösterilen ve alım yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

  d) Ödeme Belgesi : Bütçeden geçici veya kesin olarak yapılacak ödemeler için düzenlenen ve tahakkuk, ita ve ödeme ile ilgili yetkili ve sorumluların adı-soyadı, unvanı ve imzalarını taşıyan belgeyi,

  e) Fatura : Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Yönetmelik eki 12 örnek numaralı Harcama Pusulası ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındıyı,

  f) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda; görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan sözlü ve yazılı teklifleri, uygun görülen fiyatı, uygun görülme nedeni ile yükleniciyi gösteren ve sözkonusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak yada raporu,

  e) Yönetmelik : Bu Yönetmeliği,

  ifade eder.”

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 6- İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi ve yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale komisyonu kararı, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı, sözleşme ve Muhasebat Genel Müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyasının, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha olarak saymanlıklara verilmesi esastır. İdarelerin kuruluş merkezlerinde, taahhüt dosyasının onaylı bir sureti de ilgili bütçe dairesi başkanlığına verilir.

  Saymanlıklara verilen taahhüt dosyasının asıl nüshası, ilk hakediş ödemesine ait ödeme belgesi ekinde Sayıştaya gönderilir, diğer nüshası ise sonraki hakediş ödemelerinin kontrolü için saymanlıkta saklanır. Taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde taahhüt dosyası, Sayıştaya gönderilmek üzere ödeme belgesi ekinde bir nüsha olarak verilir.”

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7/3/2003 tarihli ve 25041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 7 - Ödeme; alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine yapılır. Alacaklının ölümü halinde varislere, kayyım tayinini gerektiren durumlarda ise kayyıma ödeme yapılır. Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranır.

  Bunlardan;

  - Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin para almaya yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname,

  - Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri (mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı),

  - Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı,

  - Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı,

  - Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin ilam,

  - Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge,

  Vekaletname Defterine (Örnek : 1) kaydedilerek saymanlıklarda açılacak dosyalarda saklanır. İlgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol edildikten sonra ödeme yapılır.

  Döner sermaye saymanlıklarınca tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların çeşitli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde; ödemenin, söz konusu tedavi bedelinin tahsili sırasında düzenlenen alındıda hasta dışında kimliği belirtilen diğer kişilere yapılmasında ayrıca vekaletname aranmaz. Bu durumda onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine eklenir.

  Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesinin ödeme belgesine bağlanması gerekir.

  Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan mahkeme masraflarının (vekalet ücreti dahil) ibraz olunan ilamda adı yazılı taraf vekillerine ödenmesinde vekaletname aranmaz.

  Vekaletten veya temsilden azledilenlerin, azledenler tarafından saymanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

  Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş yetki belgesi veya yazısına istinaden alındı karşılığı ödeme yapılır. Bu kurumlar banka hesap numaralarını bildirdikleri takdirde, alacakları hesaplarına aktarılır.

  Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin yazılı olarak görevlendirdiği mutemede ödeme yapılır ve yazı ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır.

  Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının tahakkuk dairesince onaylanmış yazılı talebi ödeme belgesine bağlanır. Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura üzerinde alacaklının banka hesap numarasının yer alması halinde ayrıca yazılı talepleri aranmaz.

  Aylık, ücret ve benzeri alacaklar, ita amirlerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenir. Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek : 2), mali yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte saymanlığa verilir. Mutemet değişikliği halinde yeni mutemet ayrı bir görevlendirme yazısı ile saymanlığa bildirilir. Görevlendirme yazıları, saymanlıklarda açılacak dosyalarda saklanır.

  Yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakların mutemetlerine ödenebilmesi için, her ödemeyle ilgili olarak Şahsi Mutemet Dilekçesi (Örnek: 2/A) aranır ve ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.

  Kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılığı tahakkuk eden yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9) numaralı bent eklenmiştir.

  “9- Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince ödenecek tazminatlarda, yetkili makamın onayı,”

  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 ve 26 ncı maddelerinde geçen “emekliye ayrılmalarda emeklilik onayı” ifadeleri metinden çıkarılmıştır.

  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Proje Yarışma Ödülleri

  Madde 28- Yarışma konusu olan projelerin ödüllerinin ödenmesinde;

  - İta amiri onay belgesi,

  - Ödül kazananları belirleyen jüri tutanağı,

  - Ödüller önceden belirlenmemiş ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutarını gösterir tespit tutanağı,

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.”

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Hizmet Alımları

  Madde 29- Hizmet alım bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

  1- Bilirkişilik, ekspertiz, tanıklık ve benzeri hizmet bedellerinin ödenmesinde;

  - Bakanlar Kurulu Kararı, mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili organların kararı,

  - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

  ödeme belgesine bağlanır.

  2- İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, koruma ve güvenlik, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film, bilgisayar yazılım alımları ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

  - Taahhüt Dosyası,

  - Fatura,

  - Hakediş Raporu (Örnek: 28),

  ödeme belgesine bağlanır.

  Hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından, diğer ödemelerde yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura ile Hakediş Raporu (Örnek: 28) aranır.

  3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yaptırılacak hizmet alım giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, yukarıdaki belgelerden sadece fatura ile gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge aranır.”

  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 30- Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

  1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde;

  - Fatura, fatura sayısı beş adetten fazla ise ayrıca döküm cetveli,

  - Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerine ilişkin faturaların, konuşulan yerleri ve konuşmaların resmi-özel ayrımını gösterir daire amirince onanmış listesi,

  ödeme belgesine bağlanır.

  2- Tekel niteliğinde olmayan ve ihale suretiyle temin edilebilen telefon, teleks, telefaks, bilgisayar haberleşmesi ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde;

  - Taahhüt Dosyası,

  - Fatura, fatura sayısı beş adetten fazla ise ayrıca döküm cetveli,

  - Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerine ilişkin faturaların, konuşulan yerleri ve konuşmaların resmi-özel ayrımını gösterir daire amirince onanmış listesi,

  - Bilgisayar haberleşmesi hizmet bedellerinin ödenmesinde ayrıca Hakediş Raporu (Örnek:28)

  ödeme belgesine bağlanır.

  Ulaştırma ve haberleşmeye ilişkin bedellerin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından, diğer ödemelerde yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura ile Hakediş Raporu (Örnek:28) aranır.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle temin edilebilen bilgisayar haberleşmesi hizmet bedellerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi ,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Muayeneye tabi alımlarda muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Bilgisayar haberleşmesi hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, yukarıdaki belgelerden sadece fatura ile gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge aranır.”

  MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28/2/2001 tarihli ve 24332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 31 - Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.

  1- İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;

  - Taahhüt dosyası,

  - Fatura,

  - Hakediş Raporu (Örnek: 28),

  ödeme belgesine bağlanır.

  Taşıma bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura ile Hakediş Raporu (Örnek: 28) aranır.

  2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yaptırılacak taşıma giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi ,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde idarece düzenlenmiş belge,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Taşıma bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde yukarıdaki belgelerden sadece fatura ile gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge aranır.

  Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentlerde belirtilen belgelere ilaveten taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneğinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.

  3- Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi,

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  4- Erlerin serbest celp ve sevklerinde, gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde;

  - Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve Yiyecek Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 22),

  ödeme belgesine bağlanır.”

  MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 33 - Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.

  1- Taşınmaz mal kira bedellerinin ödenmesinde;

  - Taahhüt dosyası,

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  2- Taşınır mal, makine, alet ve taşıt kira bedellerinin ödenmesinde;

  - Taahhüt dosyası,

  - Fatura,

  - Hakediş Raporu (Örnek: 28),

  ödeme belgesine bağlanır.

  Kira bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden fatura ile Hakediş Raporu (Örnek: 28); taşınmaz mal kira bedellerinin ödenmesinde ise sadece fatura aranır.

  3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yapılacak kiralama giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Kira bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde fatura, gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge aranır.”

  MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin 28/2/2001 tarihli ve 24332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “- Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura,”

  MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde;

  - Taahhüt dosyası,

  - Hakediş Raporu (Örnek:28),

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yaptırılacak tercüme ücreti ödemelerinde;

  - Onay Belgesi ,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücretlerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıdaki belgelerden sadece fatura ile Hakediş Raporu (Örnek:28); anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince yaptırılacak tercüme ücretleri ödemelerinde ise fatura aranır.”

  MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 39 - Her türlü tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

  - Taahhüt dosyası,

  - Fatura,

  - Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı,

  - Ayniyat tesellüm makbuzu,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Mal ve malzeme alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden taahhüt dosyası dışındakiler aranır.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yapılacak mal ve malzeme alım bedellerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi ,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  - Ayniyat tesellüm makbuzu,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Mal ve malzeme alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde diğer ödemelerde, fatura, ayniyat tesellüm makbuzu ile gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge aranır.

  Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de ödeme belgesine bağlanır.

  Yurtdışından yapılacak alımlarda yukarıdaki belgelere ilaveten;

  - Onaylı fatura tercümesi,

  - Döviz satış belgesi,

  - Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge,

  - Taşıma senedi (konşimento),

  ödeme belgesine bağlanır.

  Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır.

  Alımı tek merkezde, teslimi taşrada yapılan mal ve malzeme bedellerinin ödenmesinde, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin tesellüm belgelerine dayanılarak merkezce düzenlenen ayniyat tesellüm makbuzu ödeme belgesine bağlanır.”

  MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Elektrik, Su, Doğalgaz ve Benzeri Tüketim Giderleri

  Madde 40- Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;

  1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  2- Tekel niteliğinde olmayan ve ihale suretiyle temin edilebilen elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;

  - Taahhüt Dosyası,

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle temin edilebilen elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi ,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Söz konusu bedellerin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura aranır.

  Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ve her daireye isabet eden tutarı gösterir belge ile sözleşmenin ödeme belgesine bağlanması gerekir.”

  MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yaptırılacak yapı, tesis ve bina onarım giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Yapı, tesis ve bina onarım giderlerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde diğer ödemelerde, fatura ile gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge aranır.”

  MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Makine, Teçhizat, Taşıt, Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri

  Madde 43 - Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

  - Taahhüt dosyası,

  - Fatura,

  - Hakediş Raporu (Örnek: 28),

  - Bakım ve onarım malzemeleri ile yedek parça alımlarında Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden sadece taahhüt dosyası dışındakiler aranır.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar doğrudan temin usulüyle yaptırılacak makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay Belgesi,

  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  - Bakım ve onarım malzemeleri ile yedek parça alımlarında Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, fatura , mal ve malzeme alımlarında Ayniyat Tesellüm Makbuzu ile Kabul Tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.”

  MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesi Kapsamındaki Alımlar

  Madde 44 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak alım bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

  1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde;

  - İta amiri onay belgesi,

  - Fatura,

  - Düzenlenmesi gereken hallerde sözleşme,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  - Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

  Aynı fıkra uyarınca, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak hizmet alımlarında ise;

  - İta amiri onay belgesi,

  - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

  - Düzenlenmesi gereken hallerde fatura,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde ita amiri onay belgesi ve yapılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

  2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b), (d) ve (f) fıkralarında belirtilen alımlara ilişkin giderlerin ödenmesinde, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; Yönetmeliğin her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım giderlerinin ödenmesinde aranılacak kanıtlayıcı belgelere ilişkin ilgili madde hükümleri uygulanır.

  3- Uluslar arası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin tahakkuk veya ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların tahakkuk dairelerince onaylı Türkçe tercümeleri ayrıca ödeme belgesine bağlanır.

  Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak saymanlıklara verilmesi gereken taahhüt dosyasında aşağıda sayılan belgeler ile Muhasebat Genel Müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler bulunur.

  - İta amiri onay belgesi,

  - Şartnameler (teknik şartname hariç),

  - İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,

  - İhale komisyonu kararı,

  - Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi,

  - Sözleşme,

  - Teminata ilişkin alındının onaylı örneği,

  - Karar pulu alındısı.

  Taahhüt dosyasının verileceği ve gönderileceği yerler ile nüsha sayıları hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

  Uluslar arası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmet bedellerinin ödenmesinde Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen belgeler aranır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların tahakkuk dairelerince onaylı Türkçe tercümeleri ayrıca ödeme belgesine bağlanır.

  4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında sayılan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alım giderlerinin ödenmesinde;

  - Onay belgesi ve yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,

  - Kamu ihale mevzuatında belirtilen parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında alım komisyonu kararı,

  - Düzenlenmesi gereken hallerde protokol,

  - Fatura,

  - Hizmet alımlarında Hakediş Raporu (Örnek:28),

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  - Mal ve malzeme alımlarında Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

  ödeme belgesine bağlanır.

  Mal ve hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile protokole bağlanması gereken alımlarda protokol ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

  Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme alımlarında;

  - İta amiri onay belgesi,

  - Fatura,

  - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  - Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

  ödeme belgesine bağlanır.”

  MADDE 18-Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 45- Taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak alımlarda;

  - Taahhüt dosyası,

  - Tapu senedinin veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği,

  2- 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca teferruğ yoluyla elde edilen taşınmaz mal bedellerinin ödenmesinde;

  - Teferruğa karar veren makamın yazısı,

  - Satış komisyonu kararı,

  - Tapu senedinin veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği,

  ödeme belgesine bağlanır.”

  MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 28/2/2001 tarihli ve 24332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “- Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura,”

  MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin “Geri Verilecek Paralar” başlıklı 52 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 59- Kamu ihale mevzuatına göre yapılan işlerde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, işin özelliğine göre aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları saymanlıkta saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır.

  1- Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

  2- Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

  3- Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

  4- Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ek kesin teminata ilişkin belge.”

  MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 7/3/2003 tarihli ve 25041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 61- Bu Yönetmelikte düzenlenen belgeler, aynı bilgileri taşımak koşulu ile bilgisayarla da düzenlenebilir.

  Bakanlık;

  - Savaş hali ile idari ve askeri sebeplerle tahliye durumunda veya yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmesi gibi doğal afet hallerinde veya olağanüstü diğer hallerde yapılması zorunlu olan ivedi giderlerin ödenmesinde,

  - Mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin Yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar ödenmesinde,

  ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir.”

  MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin eklerinden 21 örnek numaralı Onay Belgesi yürürlükten kaldırılmış, 28 örnek numaralı Hakediş Raporu ise yeniden düzenlenerek Ek:1 de gösterilmiştir.

  Yürürlük

  MADDE 24- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş