Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türk kadınının hali nasıldı?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 29 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türk kadınının hali nasıldı? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türk kadınını hakkında bilgi
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  3.İslamiyet ve İslamiyet’ten Sonra Türk Kadını:(Cumhuriyet öncesi)
  İslamiyet öyle bir toplumun içinde öylesine kötü bir ortamda doğmuştur ki,
  her manevi anlayışın düştüğü ve ahlak kurallarının sıfıra indiği bir dönemdir.
  Kuran-ı Kerim ve diğer dini kitaplar, bu kapkara devre “cahiliye devri” adını
  verirler.
  İslamiyet Arap ülkelerinde doğmuştur. Arabistan’da İslamiyet doğduğu
  zaman kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor ve öldürülüyorlardı. Kız çocuğu
  doğuran kadınlar cezalandırılıyorlardı. Kadın bir sürüden farksızdı. Bir erkek
  istediği kadar kadınla evlenebiliyordu, kocası ölen kadın başka birine miras olarak

  devredilebiliyordu ve erkeğin mutlak egemenliğindeki Arap kadınının hukuki
  yönden durumu erkeğin çok aşağısında idi. (Tozduman, 1984:28)
  İslamiyet doğduğu ortamın etkisiyle, önce o yöre için kurallar getiriyordu.
  Kızların öldürülmesi yasaklanıyor, evlenme ve boşanma yasal kurallara
  bağlanıyordu. İslamiyet ile birlikte ilk kez miras hakkı ve mal edinme hakkı kadına
  tanınmış, kadına kocasına itaat zorunluluğu konurken, kocada karısına iyi
  davranma yükümlülüğüne bağlanmıştır. Kadın ve erkek Kur’an da eşittir.Ana ve
  baba saygı açısından denktir. (Doğramacı, 1989:133)
  Bu açıklama gösteriyor ki, İslamiyet evlilik, eş sayısı, boşanma, miras hakkı,
  mal-mülk edinme, insanca muamele görme, cinsiyet ayrımı gözetmeme gibi
  konularda kadın ve erkeği aynı düzeyde görmektedir.
  Türkler İslamiyet’e girişleriyle birlikte, bir taraftan kendi örf ve adetlerini
  muhafaza etmeye çalışırken, Arap ve istila ettikleri yerlerdeki Fars, Bizans ve
  Avrupa ülkelerinin kültürünün de etkisi altında kalmışlardır. Bu kültür karışımı
  içerisinde elbette ki Türk kadınının statüsünde de değişmeler olmuştur. Daha sonra
  Anadolu’ da doğan tarikatlar da Türk kadınının durumunu etkiler olmuştur. Bunlar
  arasında özellikle Mevlevilik ve Bektaşilik sayılabilir. Orta Asya’ da ki Türk
  kadınının üyesi olduğu ailenin durumu hiçbir zaman babaerkil (Pederşahi –
  patriarkal) olmamıştır. (İnan,1969:19)
  Selçuklular’ ın X. Yüzyılda Anadolu’ya gelişlerine kadar, İslamiyet’in
  tesirlerine rağmen, Türk kadını aktiftir. Günlük yaşamda erkekle beraberdir. Eve
  kapatılmamıştır. “Harem” henüz bilinmemektedir. Selçuklu egemenliği 300 yıl
  kadar sürer. Bu dönemde kadının sosyal durumu hayli değişikliğe uğrar. Bununla
  beraber erkekten yine kopmamıştır. Sanat ve kültür hareketleriyle ilgilidir.
  Kadınlar adına Medrese, Hastane ve Kütüphaneler yapılmaktadır. İran’ın Kirman
  şehrinde Kutlu Türkan Hastanesi (1271), Kayseri’de bugün adına Tıp Fakültesi
  kurulan Gevher Nesibe Şifahanesi (1206), Divrik’te Turan Melek Hatun
  Kütüphanesi (XIV.yy) gibi. (Göksel, 1993:129)
  Osmanlı toplumunda, özellikle İmparatorluğun ilk dönemlerinde
  medreselerin, tarikatların etkisiyle, kısmen kadına da dini inanışlarına göre sosyal
  hayatta bir yer tanınmış ise de bu durum gitgide kaybolmuştur. Osmanlı
  toplumunda kadının “harem”e kapatılarak toplum yaşantısının dışına itilmesinin
  İstanbul’un alınışından sonra Osmanlılar’ ın köleci Bizans devlet yapısından
  etkilenmesiyle başladığı sanılmaktadır. (Çağlar, 1992:49)
  Osmanlı toplumunda, kadının önceleri sahip olduğu yerini kaybetmesinin
  nedeni, İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte, Arap geleneklerinin ve kültürünün
  etkisi altında kalmasının bir sonucu olduğu öne sürülmektedir.
  İslam dininin kabul edilmesiyle kadın toplumdaki yerini kaybetmiş, eve
  kapanmıştır. Diğer bir görüşe göre Türk kadınının toplumdaki yerini kaybetmesine

  neden olan temel etken, Osmanlı Devleti’ nin kuruluş aşamasından başlayarak
  Bizans kurumlarının etkisinde kalması ve kadının hareme kapanmasıdır. Bu
  açıklamaların ikisi de kadının Osmanlı toplumunda ki yeri konusunu çözümlemede
  geçerli olduğu açıktır. (Doğramacı,1989:2) Özellikle Osmanlıların ilk
  dönemlerinde büyük şehirlerde medreselerin ve tarikatların tesiriyle, nispeten
  kadına da dini inançlarına göre sosyal hayatta bir yer tanınmış ise de, bu durum
  gitgide kaybolmuştur. Osmanlı haremli kadınların kendi aralarında ve yalnızca
  ailelerinde erkeklerle temas halinde yaşadıkları ve kadının temel toplumsal işlevini
  çocuk doğurmak yetiştirmek ve erkeklere hizmet ve cariyelik olarak belirleyen bir
  kurumdur. Yani bir anlamda haremde yaşayan kadınlar hukuken olmasa da
  toplumsal ilişkiler bakımından köle durumunda idiler. Bir kurum olarak “harem”
  Engels’in kadının “evcil köleliği” olarak tanımladığı durumun tipik bir örneğidir.
  Ancak Osmanlı toplumunda kent kadınları tümüyle eve kapalı
  bir biçimde kurumsallaşmış kadınlık uğraşını sürdürürken kırsal kesim kadınının
  üretimde yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca bu dönemde yönetici sınıf kadınlarının
  dışında kalan halk sınıfı kadınlarının kimi uğraşlara girdikleri padişah
  fermanlarından anlaşılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman ve Üçüncü Selim
  dönemlerinde halk sınıfından kimi kadınların çalışma yaşamına girdikleri
  bilinmektedir. Örneğin, bu dönemlerde kadınların pratik hekimlik yaptıklarına
  ilişkin belgeler bulunmuştur. Kanuni döneminde evden eve dolaşan bohçacı
  kadınlar, çalışan kadınlar sayılmaktaydı. (Çiftçi, 1982:81) Kentlerdeki her türlü
  mesleksel etkinliklerin kadına yasak oluşu onu, kocasına ya da çocuklarına
  tümüyle bağımlı kılmıştır. Onları terketmesi, yoksulluğa düşmesi ya da ölümü
  halinde sefaletin kucağına iter. Giyim konusunda da bu
  dönemde kadınlara bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. Kadınların giysileri
  feracelerin boylarına kadar belirlenmiş olup, bayramlarda bile dışarı çıkmaları, gezi
  yerlerine gitmeleri konusunda, çok az sayıda kadının ev dışına çıkmayı
  başarabilmesine karşılık bu sınırlı uğraşlar bile fermanlarla yasak edilmiştir.
  Gerek Selçuklular gerekse Osmanlı kadınını “Saraylı kadın” ve “kırsal
  alandaki emekçi kadın” olmak üzere ikiye ayırarak değerlendirmek gerekir. Her
  ikisi de temelde erkeğe bağımlıdırlar. Saraylı kadın tam bir tüketici olduğu halde,
  kırsal alandaki kadın üreticidir. Saraylı kadın örneğinde özellikle Valide
  Sultanların padişah nezdindeki etkilerini anımsamak gerekir. Sarayda özel bir yeri
  olan Valide sultanları özellikle yükselme devrinden sonra politik bir nitelik
  kazanmıştır. Tanzimat dönemine kadar Türk kadını ile ilgili
  kısıtlamalar birbirini takiben fermanlarla devam etmiştir. Fakat bu yaşamın ilginç
  bir yönü de vardır. Türk kadınının bu baskıya tam anlamıyla boyun eğdiği
  söylenemez. Özellikle giyim – kuşamda padişah fermanlarının yerine “moda”
  cereyanları kadınları etkilemiştir. Kıyafetlerde değişme hareketleri kendini
  göstermeye başlar.
  Osmanlı Devleti’nde kapsamlı bir toplumsal değişmeye yol açan ilk önemli
  gelişme, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni tarihi dönemdir. Batı

  dünyasında tanık olunan pek çok gelişmenin sonuçta Osmanlı bürokrasisini de
  etkilemesinin yanısıra batılı devletlerin Osmanlı devletini yönlendirmeye dönük
  politikalarının da etkisiyle ilan edilen bu ferman, Osmanlı Devleti’nin sosyal
  yapısında ciddi değişmelere neden olmuştur. Bu değişmelerin niteliği ve boyutu,
  yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin tarihsel gelişimi ile karşılaştırıldığında daha
  iyi anlaşılacağı gibi, etkileri açısından o denli derin ve şiddetli olmuştur ki, bunun
  sonucunda yaşanan kurum, kavram ve kurumsal değişmeler, sonraki önemli
  değişmelerin de nedeni haline gelmiştir. Bu önemli tarihsel evreyi, önce kazanılan
  özgürlüklerin geriye doğru gidişi demek olan istibdat rejimi, ardından da daha ciddi
  bir toplumsal dönüşüm olan II. Meşrutiyet hareketi izlemiştir. (Kırkpınar,1998:13)
  Bu döneme gelinceye kadar her türlü haktan yoksun olan kadın statüsünün durağan
  hali Tanzimat hareketiyle hızla değişmeye başlamıştır.
  Tanzimat hareketiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa’dan
  esinlenen bir dizi reformun gerçekleştirildiği görülmektedir. Batı uygarlığına
  gerçek yöneliş ve alıştırmaları da bu dönemde başlamıştır. Avrupa’ da ortaya çıkan
  her ideolojik hareket, er yada geç, kısmen birbiri üzerine binerek kısmen de eski
  İslam görüşünün yerini alarak, yeni bir etik görüşün oluştuğu Osmanlı
  İmparatorluğu’nda yankılanmasını buluyordu.
  Tanzimat’la başlayan çağdaşlaşma hareketi çerçevesinde Türk kadını gerek
  düşünce alanında, gerekse doğrudan doğruya siyasi ve toplumsal haklar yönünde
  ciddi adımlar atabilmiştir. Bu gelişmeler ancak, söz konusu dönemlerin düşünce
  yapılarının ve ideolojik kalıplarının kendine özgü kalıpları içinde anlam
  kazanabilmektedir.
  Batıya yönelme hareketlerinin en önemlisi kuşkusuz eğitim ve öğretim
  alanında başlamıştır. Askeri okullarımızda Türk ordusu Tanzimat’tan önce
  başlayan batılılaşma hareketi ile eğitim sistemimize öncülük yapar. Askeri
  okullarımız arasında Rüştiye (Ortaokul), İdadi (Lise) ve 1773’te Mühendishane-i
  Bahri-i Hümayun (Deniz Harp Okulu), 1793’te Mühendishane-i Berr-i Hümayun
  (Kara Harp Okulu), 1826’ da Tıphane-i Amire (Askeri Tıbbiye), 1836’da Mızıkayı
  Hümayun (Saray Bandosu ve Askeri Mızıka Okulu) gibi modern eğitim
  müesseseleri açılmış ve mezunlarını vermeye başlamıştır. (Göksel, 1993:133-134)
  Öte yandan toplumsal gerilemenin nedeni olarak kadınların cehaletini ve geriliğini
  gören “batıcı” aydınlar, kadınların eğitilmesi gereğini kabul ederler. Kızlarımız için
  ilkokul ve ortaokulların eğitimine 1858’ de başlanır. Meslek okulu olarak ilk önce,
  1842’ de Askeri Tıbbiye’ye bağlı olarak ilk “Ebe Okulu”, 1869’ da İnan Sanayi
  Mektebi (Kız Sanat Okulu), 1870’de Darülmuallimat” (Kız Öğretmen Okulu)
  açılır. (Böylece Türk kadınının ev dışında, okulda yetiştirilmiş
  olarak ilk mesleği olan Ebelik ve Öğretmenlik meslekleri için okullar açılmış oldu.
  Kuşkusuz bu modern kurumlardan yararlanabilen üst tabakalara mensup ve
  büyük kentlerde yaşayan kadın sayısı çok azdı. Bu okur-yazar kadınlar, yine de 19
  yüzyıl sonlarında gazetelerde kadın sayfalarının yer almasına ve hatta kadınlar için,

  yazarları da kadın olan gazete ve dergilerin yayınlanmasına zemin oluştururlar.
  (Mukadderat, Şukufezar, Hanımlara Mahsus Gazete) gibi. II. Meşrutiyet
  Dönemi’nde aydın kadınlar, kadın statüsünün değerlendirilmesi amacıyla Teali-i
  Nisvan, Müdafaa-i Hukuku Nisvan, Asri Kadınlar Cemiyeti gibi dernekler
  kurulmuştur. Bu dönemde kadınları ilgilendirip de gündeme gelen tek konu evlilik
  statüsüdür. 1917 kararnamesi, evliliği yasal bir çerçeveye bağlarken, kadınlara ilk
  defa boşanma hakkını verir.... Çok karılı evliliği karının rızasına bağlayarak
  sınırlandırır.
  Tanzimat döneminin reformcu havası içinde Namık Kemal, Şemseddin
  Sami, Abdülhak Hamit Tarhan gibi düşünürler, dönemin gazete ve dergilerinde
  kadın konusu üzerinde durmuşlardır. Batıdaki feminist hareketlerin etkisiyle Türk
  kadınının çeşitli mesleklere girmesini teklif etmişler, görücü usulüyle evlenmenin
  zararlarını belirtmişler ve Türk kadınının geçirdiği sarsıntıya işaret etmişlerdir.
  (Taşkıran, 1982:24)
  Birinci Dünya Savaşı Osmanlıların yenilmesi ve ardından başlayan Kurtuluş
  Savaşı, kadınların gerçek yaşamlarında hukuki statülerini zorlamasına imkan veren
  değişikliklere yol açar. Çok sayıda kadın cepheye giderek, erkeklerin yerine işçi ve
  memur olarak çalışma hayatına girmiş, ilk işçi hakları kadın işçilerle ilgili olarak
  tanınmıştır.
  Sonuç olarak teokratik bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğunda
  Tanzimat’tan birinci dünya savaşı sonuna kadar geçen dönemde kadın sorununa
  ilişkin gelişmelerin temel niteliği, bu gelişmelerin temel niteliği Oya Çiftçi’nin
  belirttiği gibi (Çiftçi, 1982:29) kapsayıcı değil, büyük kent kadınlarının çok sınırlı
  bir kesimine yönelik olmasıdır. Bu dönemde kadınların büyük bir bölümü tarımda
  çalışırken, büyük kentlerde çok az sayıda bir kadın grubu öğrenim olanaklarından
  yararlanabilmekte, işçi kadınlarda fabrikalarda çok düşük ücret karşılığı
  çalışmaktaydı. Evlenme ve boşanma konularında şeriat hükümleri yürürlükteydi.
  Kentli seçkin bir kadın kesiminin örgütlenme çabasında olmasına karşın, Batılı
  kadınların yürürlükteki eşit haklar mücadelesine benzer bir mücadeleyi
  sürdürememiş ve sorunların çözümünü yöneticilerden beklemişlerdir. Görüldüğü
  gibi İslam dininin etkisi altında kalan Osmanlılarda, hiçbir hak ve yetkisi olmayan
  Türk kadınlarının bu hak ve yetkilerine kavuşmalarının ilk adımı Tanzimat
  döneminde atılmıştır. Özellikle edebiyatçıların ve aydınların kadının toplumsal
  statüsünü eleştirmeleri ve kınamaları kadınlar için beklenen olumlu sonuçların ilk
  adımları olmuştur.
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  4.Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Türk Kadını ve Atatürk(cumhuriyet sonrasında Türk kadını)
  Tanzimat’tan sonra düşünce dünyasında ve siyasal yaşamda kimi geriye
  dönüşler olmakla birlikte , imparatorluk sosyal yaşantısında, dünyada gelişen yeni
  siyasal akımlarında etkisiyle özellikle II. Meşrutiyet döneminde radikal kırılmalar
  görülmüştür. Kadın sorunları açısından ilk ciddi gelişmeler bu dönemde

  yaşanmıştır. Kadının toplum içindeki etkinliği arttıkça, kadınla ilgili olarak
  toplumda oluşturulan rol de önem kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasal
  teoriler açısından tepeden inme ve devlet merkezli bir zorlama olarak görülse de,
  kadının radikal nitelikli hak kazanımlarına bu dönem adeta bir zemin hazırlamıştır.
  Söz konusu dönemde yaşanan deneyimler ve bu deneyimlerle ortaya konulabilen
  birikim, Cumhuriyet Türkiyesi’ne aktarılan önemli bir mirastır. (Kırkpınar, 1998
  :14)
  Cumhuriyet döneminde Atatürk devrimleri ile kadınların toplumsal
  durumları önemli bir değişimin ve gelişimin içine girmiştir. Yasalarda kadın-erkek
  eşitliği büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Kadın, boşanma hakkında, seçmeseçilme,
  eğitim, meslek seçimi, kamu görevleri yapma haklarına kavuşmuştur.
  Gerçek anlamda modern bir toplumu oluşturan bütün sektörlerde en ciddi atılımlar
  bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk gibi karizmatik bir
  önderin bunda belirleyici bir rol oynadığını söylemek gerekir. Gerçekte Atatürk’ün
  düşünce dünyasının oluşumunda Tanzimat’la birlikte yaşanan batılılaşma çabaları
  etkili olmakla birlikte, Atatürk’ün yalnızca yakın çevresinden gelen etkileyici
  faktörlerin yanısıra, dünya klasiklerine olan yakın ilgisi ve yoğun okuma
  tutkusunun çok daha fazla yönlendirici olduğu söylenebilir. Bu nedenle, Türkiye’
  de ki kadın konusundaki fiili gelişmeleri yakından görüp anlayabilmek için O’nun
  düşünce dünyasında yer alan kadın konusu ve bu konu ile ilgili öngörüleri
  önemlidir.
  Bu anlatılan ve açıklananların yanı sıra, Cumhuriyetin kuruluşundan bu
  yana, gerek toplumsal yaşantı içinde kadının yeri gerekse hızla gerçekleştirilen
  sanayileşme, kentleşme sürecinde kadının aldığı yeni statü ve hukuksal kazanımlar,
  adeta yakın Türkiye tarihinin canlı bir panoraması niteliğindedir.
  (Kırkpınar,1998:14) Toplumun yaşantısını belirleyen temel faktörler gittikçe içiçe
  girip karmaşık ve girift bir durum alırken, kadının statüsü de aynı süreci yaşamıştır.
  Böylelikle 1950’li yıllardan bu yana, Türkiye’ de gerek ekonomik sektörlere, gerek
  kültürel yapılara, gerek dini kalıplara, gerekse sosyal yaşantı biçimlerine göre
  kadın grupları arasında ilişkiler yönünden bir yakınlaşma değil, adeta bir
  uzaklaşma ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda ise başta fırsat eşitliği olmak üzere
  her alanda olumsuz göstergeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Çalışan kadınlar
  arasında şaşılacak kadar derin farklılıklar söz konusu olmuştur. Çalışmayan
  kadınlar arasında da, gerek sosyal statü, gerek dinsel taassubun dayatmaları ve
  gerekse diğer normlar açısından benzer farklılıkları görmek mümkündür. Toplumu
  oluşturan katmanlar arasında olduğu gibi her bir katmanda yer alan guruplar
  arasında da ciddi farklılaşmalar söz konusudur. Bu farklılık ve anlam derinliği,
  bütünüyle Cumhuriyet döneminin benimsediği yeni felsefeden ve uygulamadaki
  yöntem farklılığından kaynaklanmaktadır. Kadının gerçek toplumsal statüsünde,
  gerekse bizzat kendisinin, kendi bedensel ve ruhsal yapısının algılayışında ve
  tanımlayışında geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak farklılıklar ortaya çıkmıştır.
  Bu farklılığı yaratan başta kültürel ve eğitimsel alanlarda olmak üzere, teknolojide,

  sanayileşmede, tarımda ve bürokraside yaşanan gelişmeler... Toplumun her
  kesiminde olduğu gibi kadın konusunda da yeni algılamalara ve statü edinme
  süreçlerine yol açmıştır. Kısaca Cumhuriyet kadını, bölgeler ve kültürler arasındaki
  farklılıklara ve yaşanan yoğun çelişkilere rağmen önceki dönemlerden
  kıyaslanamayacak ölçüde farklıdır. Bu farklılık yalnızca kadının dış görünüşünde
  değil, toplumsal statüsünde, kültürel yapısında, kişilik tanımlamasında tanık olunan
  çok yönlü bir farklılıktır. Bu değişmeler, hiç kuşku yok ki, ülkede yaşanmış olan
  ekonomik, toplumsal, kültürel alandaki yoğun değişmelerle paralellik
  göstermektedir.
  Kadının başta eğitim olmak üzere, hukuk, çalışma, siyasal katılım, toplumsal
  yaşamda ve aile yaşamında eşit haklara sahip olarak yerini alması için gereken tüm
  atılımlar yapılmış ve mümkün olan kısa zaman içinde gerçekleştirilmiştir.
  Daha Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç yıllarında gerek hazırlık aşamasında
  gerekse savaş sırasında Türk kadınının yapmış olduğu hizmetlerin önemi tartışma
  götürmez ölçüde büyüktür.
  Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı verirken güç aldığı, yardımını gördüğü Türk
  kadınını hiç unutmamıştır. Vefa duygusunu her fırsatta belirtmiştir. Cumhuriyet
  dönemi boyunca kadın haklarına öncelik tanınması veya çok önem verilmesinde bu
  duygunun etkisi vardır.
  Atatürk, Türk kadınına kendine özgü bir anlayışla gereken önemi vermiş ve
  bunu çeşitli nedenlerle yapmış olduğu yurt gezilerinde açık bir dille ifade etmiştir.
  Daha 23 Mart 1923’ te kadınlara Konya’da söylediği şu sözler önemlidir.
  “Son senelerin inkılap hayatında hummalı fedakârlıklarla mahmul mücadele
  hayatında, milleti ölümden kurtararak hulâsa ve istiklale götüren, azm-ü faaliyet
  hayatında her ferdi milletin mesaisi, gayreti, himmeti, fedakarlığı sebkeylemiştir.
  Bu meyanda en ziyade tebcil ile yâd ve daima şükran ile tekrar edilmek lazım gelen
  bir himmet vardır ki, o da Anadolu kadınının ibraz etmiş olduğu çok ulvi, çok
  yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır.... Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan
  evvelki harplerde milletin kabiliyeti hapyatiyetisini tutan hep kadınlarımızdır. Çift
  süren, tarlayı eken, ormandan odunu, keresteyi getiren, mahsullâtı pazara götürerek
  paraya kalbeden, aile ocaklarının dumanının tüttüren, bütün bunlarla beraber,
  sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki yavrusuyla, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak
  demeyip, cephenin mühümmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvi, o fedakâr, o ilâhi
  Anadolu kadınları olmuştur.”
  Yine bir yurt gezisi sırasında daha açık ve seçik sözcüklerle Mustafa Kemal
  şöyle demektedir.
  “Türk kadını savaş sırasında ülkeye çok büyük yardımda bulundu; herkes
  gibi o da acı çekti. Bugün o özgür olmalıdır, eğitim görmeli, okullar kurmalı,

  ülkede erkeklere eşit bir konuma sahip olmalıdır. Buna hakkı vardır.”

  Atatürk, Ocak 1923’te İzmir’de yaptığı bir konuşmada özellikle kadın ve
  erkeğin kalkınmada birlikte yer almaları gerektiği konusundaki düşüncelerini şöyle
  dile getirmektedir:
  “Şuna inanmak gerekir ki, yeryüzünde herşey kadınlar tarafından
  yapılmıştır. Bir toplum onu oluşturanlardan yalnız birinin ihtiyaçlarının
  kazanılması ile yetinirse, o toplum yarıdan çok güçsüzlük içinde kalır... Bir millet
  ilerlemek ve uygarlaşmak isterse, özellikle bu noktayı temel alarak benimsemek
  zorundadır. Kadınlarımız da bilgili olacak ve erkeklerin geçtiği tüm öğretim
  derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar, toplumsal hayatta erkeklerle birlikte
  yürüyerek birbirlerinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Memleketimizde
  cahillik varsa bu yaygındır.Yalnız kadınlarımızı eğil, erkeklerimizi de
  kapsamaktadır... Son olarak diyorum ki, bizi analarımızın adam etmesi gerekirdi.
  Onlar edebilecekleri kadar etmişlerdir. Ancak bu günkü seviyemiz, bu günün
  gerektirdiği zorunluluk ve ihtiyaçlara yeter değildir. Başka zihniyette, başka
  olgunlukta adamlara ihtiyacımız var. Bunları yetiştirecek olanlarda bundan sonraki
  annelerdir.”
  Bu konuşmalar açıkça, Atatürk’ün kadınlar yararına açtığı aktif mücadelenin
  başlangıcını ifade eder. Artık kadınlar hakkında halkın kafasında bulunan olumsuz
  fikirleri yok etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. 1924 yılında yaptığı konuşmada
  şöyle diyordu:
  “Uygarlıktan söz ederken kesinlikle açıklamalıyım ki, aile hayatı gelişmenin
  temeli ve güç kaynağıdır. Kusurlu bir aile yaşamı, sosyal, ekonomik ve siyasal
  zayıflıklara yol açar. Aileyi oluşturan erkek ve kadın unsurların doğal haklarından
  yararlanmaları ve ailede ki ödevlerini yerine getirecek şartlar içinde bulunmaları
  çok gereklidir.”
  Görüldüğü gibi Atatürk, daha Cumhuriyet edilmeden önce kadın hak ve
  statülerinden her fırsatta söz etmiştir. Bu anlamda İnebolu’da yaptığı konuşmada
  ciddi bir muhakemeye dayanmadan kadınlara yüklenen bütün adetleri bırakmak
  gerektiğini açıkça ifade etmiştir.
  Türkiye’de kadın hakları ile ilgili ciddi gelişmeler Cumhuriyet ile birlikte
  başlamıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’ in ilanı ile birlikte Türkiye yeni
  devrim ve reformlara sahne olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk Türk
  kadının toplumsal statüsünü değiştirmek için çok sayıda reformlara girişmiş ve
  hepsinde başarılı olmuştur. Özellikle 1925- 1926 yılları kadın haklarının sık sık
  konuşulduğu yıllar olmuştur. Atatürk 28 Ağustos 1925’te İnebolu konuşmasında,
  giyim, şapka ve Türk kadınından söz etmiştir. Ülkenin esenliği ve çağdaşlığını
  kadınların dünyaya açılmasında gördüğünü ifade etmiştir. 30 Ağustos 1925 günü
  Kastamonu konuşmasında yine kadın hakları üzerinde duran Atatürk;

  “Bazı yerlerde görüyorum ki kadınlar, yüzünü gözünü gizliyor ve yanından
  geçen erkeklere karşı ya arkasını çeviriyor veya yere oturarak kapanıyor. Bu tavrın
  anlamı nedir? Efendiler medeni bir milletin anası, millet kızı bu garip şekle son
  vermelidir.... Şüphe yok ki ilerleme adımları, iki cins tarafından beraber, arkadaşça
  atılmak ve ilerleme yeniliklerle birlikte, merhaleler aşmak lazımdır. Böyle olursa,
  inkılap başarılı olur. Herhalde daha cesur olmak lüzumu açıktır.” (Gül,1998:80)
  demiştir.
  Atatürk, kadın hakları konusunu, öteki gelişmelerin bir parçası olarak
  görmüş, birbirinin tamamlayıcısı ve destekleyicisi yaklaşımıyla hareket etmiştir.
  Genel olarak, devrimlerin başarıya ulaşabilmesi için Türk kadınının çağdaş
  dünyadaki yerini almasının gerektiğini kesin ve kararlı ifadelerle vurgulamıştır.
  Atatürk, kadının kıyafeti ile ilgili konuya eğilirken, kuşkusuz kadının, erkeğin
  yanında toplumsal yaşantı ile bütünleşmesinin tek engelinin yalnızca kıyafet ile
  ilgili olmadığını biliyordu. Bunun yanında bir çok kuralların da aynı şekilde
  değiştirilmesini istemiştir.
  Kadın hak ve statüleri konusunda en önemli gelişmelerden biri de 17 Şubat
  1926 günü kabul edilen “Türk Medeni Kanunu” dur. Bu kanunla Türk vatandaşları
  ayrım yapılmaksızın diğer uygar ülkelerin vatandaşları gibi eşit haklara
  kavuşmuşlardır.
  Bu yasa ile kadın, öncelikle anne ve eş olarak değerlendirilmektedir.
  Atatürk’ten güç alan Türk kadını, her sahada kendini yenilemiştir... Poligami
  önlenmiş, evlilikte tek eşlilik gündeme gelmiştir. Kadına kocasından ayrılma hakkı
  tanınmış, tanıklıkta cinsiyet farkı ortadan kaldırılmıştır.(Gündüz, 2000:238)
  Atatürk bu gelişmelerin ardından, kadınlarımızın ekonomik hayattan sonra
  eğitimde ve siyaset alanında da gerekli yerini almalarının önemi üzerinde
  durmuştur. Atatürk çok iyi biliyordu ki, kadının toplumda yerini alabilmesi
  eğitimle mümkündür. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  (Öğretim Birliği Yasası) ile kadın ve erkeklerin eşit öğretim imkanlarından
  yararlanması sağlanmıştır.
  Atatürk, hareketinin başından beri kadının eğitimine ve eşitliğine büyük
  önem vermiştir. Atatürkçü eğitim sistemi, laik bir niteliğe sahip olarak gelişip
  yaygınlaşırken, çağdaş uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu arada kadınlarımızın
  eğitim, sağlık, ekonomik faaliyetler vb. de yer ve görev almaları ile ülke
  kalkınmasına da katkıları artmaktadır. Ülke kalkınmasını kadın-erkek eşitliği ile
  bilimsellikte gören Atatürk, gelişmelere bu anlayış ile yön vermiştir.(Gül, 1998:83)
  Türk kadını çok kısa bir zaman içinde çalışma alanlarının her dalında başarı
  ile görev yapabilme durumuna gelmiş ve pek çok Avrupa ülkesinde bile yasal ve
  yasa dışı olarak uygulanan ücret farklılıklarından uzak olarak emeğinin karşılığını
  alabilmiştir.Kadının toplumsal konumunun değişmesinde en önemli haklardan biri de 3
  Nisan 1930’da tanınan Belediye Meclislerine seçme ve seçilme hakkıdır.
  Türk kadınları bu haklarını 1933’te kullandılar. 5 Aralık 1934’te de
  milletvekili seçme ve seçilme hakkıyla birlikte Türk kadınlarına eşit yurttaşlık
  hakları tanınmış oluyor... Atatürk bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:
  “Bu kararla Türk kadınları siyasal ve sosyal alandı pek çok batı ülkesindeki
  kadınlardan daha üstün bir durum kazanmışlardır. Bundan sonra peçe altında, kafes
  altında kadın kalmayacaktır. Türk kadınları bugün en önemli haklarını
  kazanmışlardır. Bundan ötürü ben bu kararı en önemli reformlarımızdan biri sayıyorum
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş