Burçlar ve Şans Noktası Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Burçlar ve Şans Noktası

Şans noktası bildiğimiz an*lamda doğum haritanızda şanslı olduğunuz konuları veya anıları gösterir. Ancak kişi tüm çabası ile bir amaç için çalışmazsa, fırsatlar, şans ve başarı soyut bir düşünce olarak kalmak zorundadır. Her in*sanın başka amaçları vardır. Her*kes umutlarını, düşlerini gerçek*leştirmek ister, insanlara yaşama zevki ile başarma isteğini de bu amaçlar sağlar.
kendimiz ve çevremizle sağlık*lı bir uyum sağlamak için önce Güneş burcunu iyi tanımanız ge*rekir. Güneş'inizin bulunduğu burç nasıl bir kişi olduğunuzu, var*lığınızın ne anlam taşıdığını, yara*dılışınızın zayıf ve güçlü yönleri*ni gösterir.
Doğum haritanızda Ay'ın bu*lunduğu burç ise duygusal tepki*lerinizin n'teliklerini, dış etkenler karşısında duygularınızın nasıi yönleneceğini ve duygu dengeni*zi simgeler.

Doğum haritasında üçüncü ana öğe olan Yükselen burcunuz ise Güneş ile Ay arasında denge kurar. Aslında Yükselen bütün güçlerin odak noktasıdır. Yani bü*tün gezegenlerin enerjisini bu noktadan ortaya koyarsınız, insan*ların temel gücünün Güneş'ten geldiğini unutmamak gerekir. An*cak bu enerjiyi ortaya koyuş biçi*minizi Yükselen burcunuz belirler.
. Pratik olarak güçler dengesini basit olarak ortaya koymak için Doğum haritasında Güneş, Yük*selen burca kaydırılarak, Yükse*len burç Güneş'in ürünü olarak çalıştırılır. Bu durumda Güneş -Ay ilişkisi ile oluşturduğu açılar değişmediğinden Ay da yer değiş*tirir.
Doğum haritasında bu nokta*nın özelliği Güneş, Ay ve Yükse*len burcun birbirleri ile en uyum*lu, kişinin enerjisini en üstün bi*çimde kullanacağı nokta olması*dır.
Kişinin başansı için en doğal çevreyi, o kişi için sevincin anla*mının ne olduğunu gösterir. Bu nokta Güneş, Ay ve Yükselen bur*ca bağlı olduğu için Doğum, hari*tasında bu üç öğenin nasıl çalış*tığı çok önemlidir. Bu öğeler olumsuz bakış açıları yapıyorsa, şans noktası bir sıkıntı noktasına dönüşebilir.
Horoskopunuzda Güneş ve Ay karşıt konumdaysa (dolunayda doğum) şans noktası her zaman yedinci evinize düşerek ana - ba*ba ile anlaşmazlıklara yol açar. Ev*lenip kendiniz anne ya da baba ol*duktan sonra bu sorun çözümle*nir.
Dengeyi sağlayabilmek için hem almayı hem de vermeyi öğ*renmek gerekir. Bu kişiler karşıt kutuplarda yaşarlar. Yaşantılarını hem kendi hem de başkalarının gözü ile görebilirler.
Güneş, Ay ile kavuşum konu-mundaysa (Yeni Ay'da doğum) şans noktası birinci ya da onikin-ci evinize düşecektir. Böyle kişi*ler kendilerini ve dünyayı yalnız kendi gözlerinden görür. Varlıkla*rını hissetmek onlara büyük bir zevk verir.
Güneş, Ay ile kare bakış açısı yapıyorsa (90°) aynı açıyı Yükse*len burç ile de yapacak ve şans noktası dördüncü ya da onuncu eve düşecektir. Bu köşe noktalar çok duyarlı ve aile ile ilgili oldu*ğundan ana-babanızla yaşam bo*yunca sürecek bir gerginlik ve ça*tışmayı gösterir. Şans noktası dördüncü evde ise anne, onuncu evde ise baba ile anlaşabilirsiniz, fakat diğeri ile anlaşmazlıklarınız sürer gider.
Bu açı, kişiyi ana-babayı mut*lu ve hoşnut edebilmek amacı ile tutuklu yapar. Şans noktası dör*düncü evde ise gençlikte farkına vardığınız eksiklerinizi gidermek için çok çalışacağınız» gösterir.
Güneş, Ay ile üçgen bakış açı*sı yapıyorsa (120°) iç uyumu gös*terir. Bu durumda şans noktası beşinci ya da dokuzuncu eve dü*şeceğinden kişinin kontrolü dışın*daki koşulları gösterir.
Bu dış etkenleri yenmek için iç dünyanızın çok güçlü olması gerekir, yaşamın verdiği dersleri öğrenirseniz isteklerinizi Yükse*len burcunuz aracılığı ile kolayca ortaya koyabilirsiniz.
Şans noktasının bulunduğu burç, kişinin mutluluğa ulaşabil*mek için enerjilerini akıtabileceği doğal yönü gösterir. Şans nokta*sının bulunduğu ev de bu enerji*nin hangi alanda rahatça kullanı*labileceğini gösterir. Burçları mo*torlu bir taşıt gibi ele alalım. Bu ta*şıt kişiyi istediği yere ***ürebilir. Ev yerleşmesi de yol haritasına benzer, gitmek istediği yere nasıl varabileceğini gösterir. Burçlar başarma gücünü, evler ise bu gü*cün nasıl kullanılacağını gösterir.Şans noktasının bulunduğu burçlara göre etkiler

Koç

Bunlar için hareketlilik esastır. Hep hareket halinde olma ihtiya*cı duyarlar. Gerçek başarıyı ken*di güçleri ile ulaşabilecekleri amaçlar olarak görürler, onlara gö*re enerji gücü; güç de bağımsız*lık ve özgürlüğü getirir. Amaçları*na ulaşmak için zihinsel güçleri*ni egoları ile birleştirirler.


Boğa

Bunlar sağlam ve kalıcı şeyler bulma çabası içinde olunca geçi*ci zevkler onların ilgisini çekmez. Her şeyin anlamını, kullanılışını bilmek ister, bu bilgiler üzerine sağlam bir gelecek kurarlar. Bu ki*şilere sevinç veren şey yaşamla*rını sürdürmektir. Yavaş yavaş, dikkatlice amaçlarına ulaşırlar ve ancak o zaman güvenlik içinde dinlenebilirler. Alışkanlıklarını ko*lay kolay değiştirmezler. Yeni bir şey yapabilmek için zaman zaman eskileri yok etmekten korkmama*yı öğrenmeleri gerekir. En büyük sevinçleri kişisel sevgi ve cinsel*likle gelir. Dingin dış görünüşleri, çevre ile doğal bir uyum sağlar. Onlar da bununla hoşnut olurlar.


İkizler

Şans noktası ikizler burcuna düşen kişileri en çok mutlu ede*cek şey haberleşme ve öğrenmek*le ilgilidir. Onlara göre yaşamların*daki kişiler düşünceleri için önemlidir, kendileri için değil. Her şeyin yüzeysel olmasını isterler. Bağımsızlığı sevdiklerinden duy*guları ile takılmak İstemezler. Çe*şitli düşünce ve kuramlardan, ki*şisel olmayan gözlemlerden zevk alırlar. Sosyal bir gruba ya da bir ülküye katılmak isterler.


Yengeç

Bunlar, hissetmekten, hayatın her noktasını dolu dolu ve duya*rak yaşamaktan zevk alırlar. Bir çocuk gibi, düşüncenin doğuşu onlara sevinç verir ve her şeyi bes*lemek isterler.

Aslan

Liderlik yapmak için yaratıl*mışlardır. Bunlar, önder olmak, komut vermek isterler. Başkaları için örnek olmak, büyük bir işi ba*şarmak onlara zevk verir. İnsanın neler yapabileceğini göstermek isterler. Aslan enerjisi güçlü ama
değişmez olduğundan toplum içinde kabul edilmiş bir çevrede yaşarlar. Çünkü yalnız bu çevre ona istediği onur, ve ünü sağlaya*bilir. Beğenilmek, hayran olunmak onlara sevinç verir.


Başak

Bu kişiler çevrelerini örgütle*mekle mutlu olurlar. Her zaman temiz beden, mantık ve temiz çev*re isterler. Zorlukları verimli bir bi*çimde çözümler, yarına sorun bı*rakmazlar.

Terazi

Şans noktası Terazi burcunda olan kişiler en büyük mutluluğu başkaları ile çalıştığı zaman du*yarlar. Arkadaşları ile uyumlu bir mutluluk sağlamak istediklerin*den, uyumu bozmamak için onla*rın düşüncelerine katılır, rahat ederler. Bir şey yapmadan önce etki ve sonuçlarını bilmek isterler. Kendi isteklerine değil, başkaları*nın isteklerine göre yaşam biçimi seçerler. Başkalarını hoşnut et*mek onlara zevk verir.


Akrep

Bunlar yeniden var olmanın, kendini yenilemenin peşindeler. Fiziksel olarak cinsel ilişkilerle, zi*hinsel ve ruhsal olarak da duygu*ları ile yaşamın anlamını araştırır*lar. Çok enerjik olduklarından bu enerji onları rahat bırakmaz. Bu yüzden dingin bir yaşamları ol*maz. Diğer burçlar arasında sezgi*leri en güçlü olan kişilerdir. Her*kes için barış içinde, güvenli bir yaşam sağlayabilecek yeni bir dünya yaratmak isterler. Başkala*rının görmediği, düşünmediği yol*ları bulup göstermek onlara zevk verir.


Yay

Bu kişiler özgürlüğün enerjisi*ni taşırlar. Zihinsel ve bedensel olarak bağımsızlık ararlar. Bere*ketli, sevinç dolu bir yaşamları olur. Kısmetleri uzak yerlerde bu*lunduğundan gezmekten korkma*malıdırlar.
Bu kişilerin yıllar geçtikçe da*ha anlamlı bir yaşantısı olur. Çok meraklı olduklarından dünyayı ge*zer, yaşamın tüm zevklerini tat*mak isterler. Her günün yeni bir şey getireceğini, hepsinden zevk alacaklarını bilirler. Sevinçleri, ya*şamı her şeyiyle yaşamaktan ile*ri gelir. Bu yüzden çevrelerine coşkunluk verirler.Oğlak

Şans noktası Oğlak'ta olanla*ra düzenli bir hayat mutluluk ve*rir. Bu kişiler çok tutkulu ve umut*ludurlar, fakat umutları biçimle-ninceye dek huysuz olurlar. Ken*di yaşamlarının kendi ellerinde ol*duğunu bilirler. Topluma katılmak isterler. Yaşamlarının sonlarına doğru olgunlaştıkları için tutkuları dinginleşerek mutlu olurlar. Ken*di yeteneklerini değerlendirmek onlara sevinç verir. Yıllarca uğraş*tıktan sonra başarıya ulaşırlar.


Kova

Bu kişileri de her gün yeni bir şeyler öğrenmek mutlu eder, ka*yıt tanımazlar. Yaşamın çeşitli bö*lümlerinin nasıl birleştiğini merak ederler. Amaçlan bağımsızlıktır. Her şeyin neden değişik olduğu*nu anlamak onlara zevk verir. Pe*şin yargıya varmazlar. Duyguları*na kapılmadıkları için özgürlüğün tadını çıkarabilirler. Kova enerjisi*nin temeli egodan kaçınmaktır, özgürlükçü olup kişisel olmayan bir biçimde toplumun hangi yöne gittiğini incelerler, ileri görüşlü ol*duklarından daha iyi bir geleceğin nasıl sağlanabileceği konusunda sağlam düşünceleri vardır. Akılları hiçbir engel tanımadan her seçe*neği deneyerek insanların egola*rından nasıl kurtulabileceğini araştırır. Sevinçleri bireysel değil herkes içindir.


Balık

Şans noktası Balık burcunda olan kişiler zaman, düşünce ve mekan ötesine geçebilirler. Güç*lü sezgileri onlara çekicilik verir. Sessiz bir anlayışlı deneylerle ya*şamı anlamak onlara sevinç verir. Yaratıcı düş güçleri yüksek bir an*layış, doğruluk ve sevgi ile birle-şirse gönülleri ile akılları özgür olabilir.
Sevinçleri daha yüksek bilinç titreşimlerinden gelir. Düşledikle*ri şeyler gerçek olabilir.

Şans noktasının gezegenlere açıları

Kare açı (90°) Bu etki insanla*rın sevincini yok etmez. Gerginlik yaratıp davranışlarına yön verir. Ağır hareket eden sert etkili geze*genlerde bu açıyı oluşturuyorsa istekleri geciktirir ya da yoluna en*geller çıkarır, iyi etkili gezegenler*le bu açı oluşuyorsa istekler da*ha erken, daha kolay yollarla ger*çekleşir. Sevince ulaşmak kolay ama sürdürmek zordur.
Karşıt açı (180°). Şans nokta*sı ile bu açıyı oluşturan gezegen bağımsız olarak çalışır. Sevince ulaşmaya engel olmaz ama bu ki*şi hep bir yere ya da bir kişiye ait olduğu duygusuna kapılır.
Kavuşum (0°) şans noktasının kavuşum konumunda bulunduğu gezegen sevince ulaşmaya yar*dım eder. Kişi tüm enerjisini bir noktaya yöneltir ve onu kullanma*yi öğrenerek mutluluğu bulur. Şans noktası İle kavuşum konu*mundaki gezegen nasıl bir mutlu*luk bulacağınızı gösterir. Sert et*kili gezegenler bile mutluluk ge*tirebilir. Örneğin kimi insanlar kavga ederek mutlu olurlar. Yaşa*mı olduğundan zor görerek mut*luluk bulanlar da vardır.
Şans noktası hiçbir gezegen*le açı oluşturmuyorsa, en yakın gezegene bakılır. Sevince nasıl ulaşılacağı bu gezegeni oluştur*duğu bakış açılarına bağlıdır.
Şans noktasının bulunduğu burç genellikle sizin için huzuru bir dönem olur. Bu dönemde olay*lar doğal bir şekilde akarak size iç huzuru sağlar. Çoğu insanlar eş*leri ile bu dönemde tanışır. Eşini*zin Güneş'i, Ay'ı ya da Yükselen burcu sizin şans noktanızın bulun*duğu burçta olabilir. Transit Ve*nüs, şans noktanızın üstünden geçerken size büyük bir aşk ve mutluluk getirebilir. Transit Ay şans noktası üstünden geçerken ise size şans getirir.


Astroloji Ansiklopedisi

 

Üst