Bilim Nedir - Bilim Hakkında Bilgi

'Bilim & Teknoloji' forumunda SeLeN tarafından 22 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Bilim Nedir - Bilim Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  bilimin işlevi - bilim ne işe yarar - bilimsel yöntem nedir - bilimsel yöntemin aşamaları

  1. Bilim olgusaldır. Çünkü doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak gözlenebilen olguları
  ve olayları konu edinir. Örneğin, “ısıtılan demirin genleşmesi” olgusal bir durumdur.
  Her ne zaman metalleri ısıtsak, metallerin genleştiğini gözleyebiliriz.
  2. Bilim mantıksaldır. Çünkü ulaşılan sonuçlar her türlü çelişkiden uzak olup birbirleriyle
  tutarlıdır. Bilim mantıksal düşünme sürecinde “tümevarım” ve “tümdengelim”
  yaklaşımlarından yararlanır. Tümevarım yaklaşımında örneklerden kurallara,
  tümdengelim yaklaşımında da kurallardan örneklere varılmaya çalışılır.
  3. Bilim objektiftir. Ancak bilimdeki objektifliği, mutlak anlamda değil, sınırlı ve özel
  anlamda bir objektiflik olarak algılamak gerekir. Bu da, bilimsel nitelik taşıyan her
  sonucun güvenilir olması, kişi ya da grubun tekelinde değil, kamunun soruşturmasına
  açık ve elverişli olacak bir biçimde ifade edilmesi demektir.
  4. Bilim eleştiricidir. Bilim ne denli akla yatkın görünürse görünsün, ileri sürülen her
  iddia karşısında eleştirici yaklaşımdan vazgeçmez. Bilimdeki her kuram ya da görüş,
  olgular tarafından desteklendiği sürece “doğru” olarak kabul edilir. Yeni olguları
  açıklama gücü gösteremeyen ya da bazı gözlem verilerinin doğrulamadığı bir
  kuram daha önceki statüsüne bakılmaksızın eleştirilir. Eleştiri sonunda söz konusu
  kuram, ya bilinen tüm olguları kapsayacak biçimde değiştirilir ya da buna olanak
  yoksa bir yana itilerek yerine daha güçlü bir kuram konmaya çalışılır. Örneğin,
  Newton’un yer çekimi kuramı 200 yıl boyunca geçerli kabul edildiği halde, geçen
  yüzyılın sonlarına doğru bazı olguları açıklamada yetersizliği görülünce, eleştirilmiş
  ve yerini daha güçlü kanıtları bulunan Einstein kuramına bırakmak zorunda
  kalmıştır. Bilimin bu kendi kendini eleştirme özelliği ona kendi kendini düzeltme
  olanağı sağlamaktadır.
  5. Bilim genelleyicidir. Bilim tek tek olgularla değil olgu türleri ile ilgilenir. Eldeedilen sonuçlar genel olarak ifade edilir. Örneğin, “Metaller ısıtılınca genleşir”, “Sıvılar
  bulundukları kabın şeklini alır” gibi önermeler tek tek olguları değil, kapsamı
  sınırsız olgu sınıflarına ilişkin özellikleri ifade eder.
  6. Bilim seçicidir. Bilim evrendeki olup biten bütün olguları değil, önemli gördüğü olguları
  konu edinir. Evrendeki bir olgunun bilimsel değer taşıyabilmesi onun, ya in
  celeme konusu bir problemle ilgili olmasını ya da bir denence veya kuramın sınanmasında
  kanıt özelliği göstermesini gerektirir.
  7. Bilim birikimli bir süreçtir. Yeni bilgiler daha önceki bilgiler üzerine inşa edilir. Bu
  durum bilimde devamlılığı ve gelişmeyi sağlar.
  8. Bilim evrenseldir. Bilim adamı yaptığı deney, gözlem ve elde ettiği bulguları, diğer
  meslektaşları tarafından doğruluğunun kontrol edilebilmesi ya da araştırmanın aynen
  veya kısmen tekrarlanabilmesi düşüncesiyle açık seçik olarak raporlaştırır.
  Böylece bilim adamı yaptığı çalışmaları evrensel düzeyde tartışmaya açmış olur. Bilim
  bu özelliği nedeniyle bütün ulusların paylaşabilecekleri ortak bir yaşama biçiminin
  koşullarını hazırlar.
  4. Bilimsel Yöntem
  Bilimsel yöntem nedir

  Bilimsel yöntem, tümevarım ile tümdengelim yaklaşımlarının ayrı ayrı yeterli olamayışları
  sonucu, her ikisini de kapsayan, iki yaklaşımın bütünleşmesi sonucu ortaya
  çıkmıştır. Bilimsel yöntemin tüm bilim alanlarında geçerli bir yöntem olup olmadığı
  uzun süre tartışma konusu olmuştur. Bilimsel yöntemin bugünkü anlamda biçimlendirilişini
  John Dewey ile başlatmak mümkündür.

  Bilim üretmede yararlandığımız bilimsel yöntem, genelde, “problem çözmek için izlenen
  düzenli yol” olarak tanımlanmaktadır.

  Bilimsel yöntem problem çözmede izlenen bir yoldur. Dewey’in “Nasıl Düşünürüz”

  adlı yapıtındaki problem çözme işlemindeki belirtilen aşamalar bilimsel yöntemin

  aşamaları olarak kabul edilmiştir.

  Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir

  Bilimsel yöntemin aşamaları şöyle sıralanabilir:

  1. Güçlüğün sezilmesi: Bu aşamada birey, kendisine rahatsızlık veren, ancak ne olduğunu
  bilemediği bir güçlük durumuyla karşı karşıyadır.
  2. Güçlüğün problem biçiminde tanımlanması: Bu aşamada kişi, yaptığı gözlemler ve
  topladığı veriler sayesinde kendisini rahatsız eden durumu, yani problemin ne olduğunu
  keşfetmiş ve tanımlamıştır.
  3. Problemin çözümüne yönelik denencelerin önerilmesi: Birey bu aşamada eski yaşantılarından
  yola çıkarak problemin çözümüne yönelik tahminlerde bulunmaktadır.
  Seçilen bir grup olay ya da gözlem, yani kanıt niteliğindeki veriler bir ya da birkaç
  denence içinde birleştirilmektedir.

  4. Denencelerin gözlenebilir doğurgularının saptanması: Bu aşamada, olası uygulama
  sonuçları düşünülüp tartışılır. Denencelerin olası sonuçları kestirilmeye ya da saptanmaya
  çalışılır. Eğer denence doğruysa, beklenen durumların oluşmasıbeklenir.
  5. Denencelerin sınanması: Bu aşamada birey olay ya da olgulara bakarak, kanıtlar
  toplayarak ileri sürdüğü denencelerin doğru olup olmadığını belirlemeye çalışır.
  Böylece hangi denencelerin gözlenen olaylarla uyuştuğu, problemin çözümü olduğu
  ortaya çıkmış olur.
  5. Bilimsel Araştırma
  Bilimsel araştırma nedir  Bilimsel araştırma ya da kısaca araştırma, ilgili kaynaklarda değişik biçimlerde tanımlanmaktadır.
  Yaygın olarak benimsenen tanım, “problemlere güvenilir çözümler
  bulmak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması,
  değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci” biçimindedir.

  Bilimsel araştırmaların temel amacı nedir

  Bilimsel araştırmaların temel amacı, bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlere doğru
  yol almak ve bu doğrultuda bilgi üretmektir. Bilimsel araştırma kuram geliştirmekle
  başlar ve o bilim alanı için geçerli olan evrensel düzeyde bilimsel yasalar ortaya
  koyar.

  Kaç tür bilimsel araştırma vardır


  “Temel araştırma” ve “uygulamalı araştırma” olmak üzere iki tür bilimsel araştırma
  vardır. Temel araştırmalar varolan bilgilere yenilerini katmayı amaçlayıp genellemeler
  üzerinde dururlar ve sorunların kaynaklarını araştırırlar. Uygulamalı
  araştırmalar ise, üretilen bilgilerin problemlerin çözümünde kullanılmasını amaçlayıp
  belli sorunlar üzerinde odaklaşarak onları çözümlemeye çalışırlar.

  Uygulamalı araştırmalar da “aksiyon araştırmaları” ve “AR-GE (Araştırma-Geliştirme)
  araştırmaları” olmak üzere ikiye ayrılır. Aksiyon araştırmaları, probleme çözüm
  getirmek ve varolan durumu iyileştirmek amacıyla uygulayıcıların ve probleme taraf
  olanların katılımıyla gerçekleştirilen araştırmalardır. Örneğin, okullarda varolan
  sorunları ilgililerin yerinde çözümlemek amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmalar
  birer aksiyon araştırmasıdır. Bu araştırmalar, program geliştirme sürecinde uygulanmakta
  ve sürekli gelişmeyi sağlamak bakımından yararlı olmaktadır. Aksiyon
  araştırmalarının sonuçları yerel özellik taşıdıkları için genellenemezler. ARGE
  araştırmaları ise, somut ürünler elde etmek için, üretilmiş olan bilgilerin uygulamada
  denenmesi amacıyla yapılan araştırmalardır.

  alıntı
   

 2. en ünlü bilim adamı kimdir bunun hakkında bilgi verirmisiniz lütfen
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bilim Nedir Bilim Forum Tarih
Atatürk'ün düşünce ve eylemlerinde akıl ve bilimin yeri nedir kısaca Atatürk Hakkında Herşey 26 Aralık 2015
Sümerlerin bilime katkısı nedir Tarihi Bilgiler 15 Aralık 2015
Bilim insanının ortak özellikleri nedir Bilim & Teknoloji 7 Ocak 2015
Bilim insanı nedir bilim adamı ne iş yapar Meslekler Rehberi 22 Şubat 2014
Bilimsellik nedir Bilimsellik ne demektir anlamı FrmArtuklu TatLı SöZLük 17 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş