Bilgi Edinme Hakkı Kanunu | Bilgi Edinme Hakkı Ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

'Hukuk' forumunda KaRDeLeN tarafından 3 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu | Bilgi Edinme Hakkı Ve Bilgi Verme Yükümlülüğü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  24 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazete
  Sayı: 25269
  Kabul Tarihi: 09.10.2003
  Kanun No:4982


  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu


  BİRİNCİ BÖLÜM


  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1. -
  Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2. -
  Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

  1.11.1984 tarihli ve 3 071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.


  Tanımlar

  MADDE 3. -
  Bu Kanunda geçen;


  a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri,

  b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,

  c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,

  d) Belge: Kurum ve kuru luşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, ha b er ve veri taşıyıcılarını,

  e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,

  f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,

  İfade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM


  Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

  Bilgi edinme hakkı

  MADDE 4. -
  Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

  Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

  Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

  Bilgi verme yükümlülüğü

  MADDE 5. -
  Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

  Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Bilgi Edinme Başvurusu

  Başvuru usulü

  MADDE 6. -
  Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal o larak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

  Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

  İstenecek bilgi veya belgenin niteliği

  MADDE 7. -
  Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

  Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

  İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler

  MADDE 8. -
  Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.

  Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme

  MADDE 9. -
  İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir.

  Bilgi veya belgeye erişim

  MADDE 10. -
  Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

  Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

  a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

  b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

  c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

  Sağlarlar.

  Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

  Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

  Bilgi veya belgeye erişim süreleri

  MADDE 11.-
  Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya baş v uru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce b ildirilir.

  10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılı r.

  Başvuruların cevaplandırılması

  MADDE 12. -
  Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

  İtiraz usulü

  MADDE 13. -
  Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

  Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

  MADDE 14. -
  Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

  Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi ü zerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.

  Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.

  Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.

  Kurul, en az ayda bi r defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

  Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.

  Kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapı lmaz.

  Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet e debilir.

  Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.

  Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
   

 2. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


  Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

  Yargı denetimi dışında kalan işlemler

  MADDE 15. -
  Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.

  Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

  MADDE 16. -
  Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

  Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler

  MADDE 17. -
  Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler

  MADDE 18. -
  Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.

  İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

  MADDE 19. -
  Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;


  a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,

  b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,

  c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,

  d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,

  Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.


  Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

  MADDE 20. -
  Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;


  a) Suç işlenmesine yol açacak,

  b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,

  c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,

  d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,


  Nitelikt eki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.

  Özel hayatın gizliliği

  MADDE 21. -
  Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

  Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.

  Haberleşmenin gizliliği

  MADDE 22. -
  Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  Ticarî sır

  MADDE 23. -
  Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  Fikir ve sanat eserleri

  MADDE 24. -
  Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

  Kurum içi düzenlemeler

  MADDE 25. -
  Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

  Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler

  MADDE 26. -
  Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

  Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.

  Tavsiye ve mütalaa talepleri

  MADDE 27. -
  Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.

  Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

  MADDE 28. -
  Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.


  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Ceza hükümleri

  MADDE 29. -
  Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

  Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

  Rapor düzenlenmesi

  MADDE 30. -
  Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;


  a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,

  b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,

  c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,

  d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,

  e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,


  Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel rapor u , söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.

  Yönetmelik

  MADDE 31. -
  Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.

  Yürürlük

  MADDE 32. -
  Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 33. -
  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  TBMM
   

 3. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  ALTINCI BÖLÜM


  Çeşitli ve Son Hükümler

  Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeler


  Madde 40- Başvuru sahiplerinin; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü veya araştırma hizmeti veren diğer arşivlerde mevcut arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeden yararlanma şartları, yükümlülükleri ve arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen hükümler, süre hariç olmak üzere uygulanır.

  Yargı denetimi dışında kalan işlemler

  Madde 41-
  Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bilgi edinme hakkı kapsamına dahildir. Ancak bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı, işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.

  Denetim ve ceza hükümleri

  Madde 42-
  Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir.

  Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

  Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır.

  Eğitim

  Madde 43-
  Kurum ve kuruluşlar, Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanması konusunda personeline gerekli eğitimi sağlar ve bu amaçla eğitim programları düzenler.

  Rapor düzenlenmesi

  Madde 44-
  Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;

  a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,
  b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
  c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,
  d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
  e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
  gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme birimlerinin koordinasyonunda hazırlanır. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.

  Geçici Madde 1- Kurum ve kuruluşlarda bir ay içinde 8 inci madde hükümlerine uygun olarak bilgi edinme birimleri oluşturulur.

  Geçici Madde 2- Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 6 ncı maddede belirtilen kurum dosya planlarını, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde hazırlar ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.

  Geçici Madde 3- Kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninde ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri ve diğer düzenleyici işlemler altı ay içinde yapılır.

  Geçici Madde 4- Kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay içinde internet sayfalarını oluştururlar.

  Geçici Madde 5- Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunarlar.

  Geçici Madde 6- 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuru ücretlerine ilişkin ilkeler belirleninceye kadar, 2004 yılı için uygulanmak üzere kurum ve kuruluşlar tarafından tespit edilecek tarifelere göre ücret tahsil edilebilir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

  Yürürlük

  Madde 45-
  Bu Yönetmelik 24/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 46-
  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   

 4. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  T.C. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  Bilgi edinme hakkı,
  yurttaşların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan bilgilere erişebilmesi hakkıdır. Ülkemizde bu hak ve kullanımı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile düzenlenmiştir.

  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yurttaşların kamu kurumlarından bilgi alma hakkını tanımlamak, bu hakkın kullanımını düzenlemek amacıyla çıkarılmış bir kanundur. 9 Ekim 2003'te kabul edilmiş, 9 Nisan 2004'te yürürlüğe girmiştir. Kanun, 1. Maddesinde bilgi edinme hakkının demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olduğunu belirtir.


  Kanunun temel düzenlemeleri şöyledir:


  Bilgi Edinme Hakkı Hangi Bilgileri ve Kurumları Kapsar?


  Bu kanuna göre herkesin kamu kurum ve kuruluşları (Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm devlet kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimler) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (odalar, borsalar, barolar ve bunların birlikleri) sahip oldukları, kayıtlarında bulunan her türlü veriyi istemeye hakkı vardır.
  Kamu kuruluşları, kanunda belirtilen istisnalar dışında ellerindeki tüm bilgileri başvuranlara sağlamak zorundadır. Kuruluşlar hizmetin "etkin, süratli ve doğru" yürümesini sağlarlar.


  Başvuruyu Kim ve Nasıl Yapar?


  Bilgi Edinme Hakkı başvurusu, istenen bilgi veya belgelerin bulunduğu kuruma, bir dilekçe ile doğrudan yapılır. Başvuru, başvuranın kimliği gizlenmeyecek şekilde elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.


  Başvuran kişi şu bilgileri verir:


  • Adı ve soyadı (tüzel kişi ise ünvanı)
  • imzası (tüzel kişi ise yetki belgesi ve yetkili imzalar)
  • oturma yeri veya iş adresi
  • istenen bilgi ve belgeler hakkında açıklama

  Bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen TC yurttaşı ise, bilgi istediği konu ile ilgisi olup olmadığına bakılmaz.


  Bilgi Ne Şekilde Sağlanır?


  Yurttaşın istediği bir belge ise kurum belgenin onaylı bir kopyasını verir. Eğer kopya alınamıyorsa başvuran kişinin belge aslını okuması, dinlemesi ya da izlemesi sağlanır.
  İstenen bilgi ancak özel bir çalışma ile üretilebilecekse, kamuya açıklanması yasak ya da gizli nitelikte ise kurum başvuruya olumsuz yanıt verebilir.


  Bilgi Ne Sürede Sağlanır?


  Yurttaş tarafından istenen bilgiyi kurumun 15 iş günü içinde vermesi esastır. Bilgi veya belgenin verilmesi bir masraf gerektiriyorsa (fotokopi v.b.) durum bu süre içinde başvuru sahibine bildirilip, masrafları ödemesi istenir.

  Bilgi veya belge başka kuruluşları da ilgilendiriyorsa bu süre 30 iş gününe uzar, ancak durum 15 iş günü içinde başvuran kişiye bildilmelidir.


  Bilgi edinme Hakkının ve Kurumların Bilgi Verme Yükümlülüğünün Sınırları


  İstenen bilgi ancak özel bir çalışma ile üretilebilecekse, kamuya açıklanması yasak ya da gizli nitelikte ise kurum başvuruya olumsuz yanıt verebilir.

  İstenen belgede gizli bilgiler varsa, belge (mümkünse) gizli bilgiler ayrıldıktan sonra başvuru sahibine verilir.

  Kanun aşağıdaki durumları bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutar:

  • Devlet sırlarına ve ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin belgeler, açıklanması haksız rekabete neden olabilecek bilgiler (Md.16,17)
  • İstihbarat çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgeler
  • İdari ve adli soruşturmalarsırasında toplanmış, açıklanması (ya da zamansız açıklanması) sakıncalı olacak bilgiler
  • Açıklanması özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek bilgiler
  • Ticari sır niteliğindeki bilgiler
  • Kurum içi düzenlemelere ilişkin ya da görüş ve bilgi notu niteliğinde olup açıklanması kurumca sakıncalı görülecek çalışma belgeleri.

  Bu sınırlar çizilmiş olmakla birlikte, eğer sorgulanan bilgi veya belge kişinin çalışma yaşamını, meslek onurunu v.b. etkileyecek nitelikteyse çeşitli kanun hükümlerinde ilke olarak bilgi edinme hakkı kapsamı içinde sayılmaktadır.


  İtiraz Hakkı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu


  Bir kurum istenen bilgiyi vermekten kanunun devlet sırrı, ulusal ekonomik çıkar ve haksız rekabeti önleme ile ilgili düzenlemelerine dayanarak kaçınırsa, başvuru sahibi 15 iş günü içinde idare mahkemelerinde bu karara itiraz edebilir. İtiraz doğrudan yapılabileceği gibi, önce (bu amaçla kurulan) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun (BEDK) görüşü alındıktan sonra da yapılabilir.

  BEDK, çoğunluğu hukukçular arasından Bakanlar kurulu tarafından seçilen 9 üyeden oluşur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bilgi Edinme Hakkı Forum Tarih
Anayasa Bilgi Edinme Hakkı Hukuk 18 Mayıs 2011
Kanunlar - Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hukuk 23 Mart 2009
Kuran-ı Kerim'de bilgi edinme yolları kısaca Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 31 Ocak 2015
Kuran'ı Kerim'e göre bilgi edinme yolları Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 4 Mart 2014
6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sevgi yayınları 27, 28 cevapları nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü Çarşamba 21:17

Bu Sayfayı Paylaş