Bilançonun Pasif tarafındaki bilgiler

'Muhasebe' forumunda Fatma tarafından 9 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. Fatma

  Fatma Üye

  Bilançonun Pasif tarafındaki bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  A-Sermaye :İşletme sahibi veya ortaklarının [​IMG] işletmeye koyduğu para veya ayni varlıklardır.

  B-Borçlar : İşletmenin faaliyetlerinden dolayı ilişkide bulunduğu şahıs veya kuruluşlara olan borçlarıdır.

  C-Kar :
  İşletmenin [​IMG] dönem sonunda Geliri ile Gideri arasındaki olumlu farktır.

  En çok kullanılan Muhasebe kodları ve bunların işleyiş Şekli

  100-Kasa = Bu hesap işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların

  TL karşılığının izlenmesi için kullanılır.Tahsil olunan para tutarları Borç ;

  Ödemeler ve bankalara yatırılan para tutarları Alacak kaydedilir.Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur.Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.

  101-Alınan Çekler=Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup[​IMG] henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç; bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.Aktif karakterli bir hesaptır [​IMG] borç bakiyesi verir.

  102-Bankalar =Bu hesap[​IMG]işletmece yurtiçi veya yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini sağlar.Bankalara para olarak yatırılan değerler Borç ; çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir.

  103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri=İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.Kişilere Çek ve Ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; Çek ve ödeme emirlerinin bankadan ödenmesinin anlaşıldığı durumlarda bu hesaba borç[​IMG] bankalar hesabına alacak kaydedilir.

  120-Alıcılar=İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç; tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir.

  Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir.

  121-Alacak Senetleri= İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.Alınan senet bu hesaba borç[​IMG]tahsilinde ise alacak kaydedilir. Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir.

  153-Ticari Mallar=Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar(Emtia)ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır.Satın alınan ticari mallar bu hesaba borç[​IMG] satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise alacak kaydedilir.

  191-İndirilecek Katma değer Vergisi =Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV’nin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.Mal ve hizmetin satın alımlarından doğanindirilecek KDV bu hesaba borç kaydedilir.

  252-Binalar = İşletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır. Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir.

  254-Taşıtlar =İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır.Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları bu hesaba kaydedilir. Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir.

  255-Demirbaşlar= İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme [​IMG]masa[​IMG]koltuk[​IMG]dolap[​IMG]mobilya[​IMG] gibi varlıkların izlendiği hesaptır. Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir.

  300-Banka Kredileri =Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarları içeren hesap kalemidir.Alınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak[​IMG]ödemeler halinde ise borç kaydedilir.

  320-Satıcılar=İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.Senetsiz borcun doğması halinde bu hesaba alacak[​IMG]ödenmesi halinde borç kaydedilir.

  321-Borç Senetleri=İşletmenin her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır.Borç senetleri tutarı bu hesaba alacak[​IMG]ödenmesi halinde borç kaydedilir.

  331-Ortaklara Borçlar=İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.Borcun doğması halinde bu hesaba alacak[​IMG]ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

  360-Ödenecek Vergi ve Fonlar=İşletmenin ekonomik faaliyetlerinde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine[​IMG]personeline ve üçüncü şahıslara ilişkin[​IMG]ödenmesi gereken vergi[​IMG]resim[​IMG]harç ve fonların izlendiği hesaptır.Vergi resim veya harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren işlemler ortaya çıkınca anılan hesaplar alacaklanır[​IMG]ödemeler yapıldıkça boçlanır.

  361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri=İşletmenin personeline ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarıns-ca ödenecek diğer yükmlülüklerin izlendiği hesaptır.

  Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır.

  391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi=Teslim edilen mal veya hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen yada işleminden vazgeçilen mal veya hizmetlere ilişkin KDV’nin izlendiği hesaptır.Hesaplanan KDV bu hesaba alacak kaydedilir.

  500-Sermaye=İşletmeye tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline tesçil edilmiş bulunan tutarı bu hesapta yer alır.

  600-Yurtiçi Satışlar=Yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişilere mal ve hizmetlet-r karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır.Satış gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir.

  791-İşçi Ücret ve Giderleri =İşletme faaliyetlerini yürütmek [​IMG]üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen aylık ücretler [​IMG]fazla mesai[​IMG] primler[​IMG]sigorta işveren primi vb. gibi işçilere ait her türlü tutarlar bu hesabın borcuna yazılır.

  793-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler = İşletmenin üretim pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla[​IMG]dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri kapsar.(Elektrik[​IMG]Su[​IMG]Telefon[​IMG]Gaz[​IMG]Bakım ve onarım[​IMG]nakliye vb. gibi)

  794-Çeşitli Giderler =Sigorta giderleri[​IMG]kira giderleri[​IMG]yolluk giderleri[​IMG]dava[​IMG]icra [​IMG] noter[​IMG] iştirak payı giderleri[​IMG]çeşitli giderler bu hesabın borcuna atılır.

  796-Amortisman ve Tükenme payları = Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları bu hesabın borcuna atılır.

  797-Finansman giderleri =İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz[​IMG]komisyon ve kur farklarını kapsar.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bilançonun Pasif tarafındaki Forum Tarih
Büyük Okyanus - Pasifik Okyanusu Hakkında Bilgi Ülkeler Coğrafyası 20 Şubat 2012
Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu), Büyük Okyanus Hakkında Bilgi Ülkeler Coğrafyası 5 Ocak 2012
Pasif Taşıma Ne Demektir (Biyoloji) Konu Dışı Başlıklar 29 Eylül 2011
Pasifizm Nedir - Pasifizm Hakkında Bilgi Seviyeli-Ciddi Konular 24 Şubat 2011
Pasifik Okyanusu Hakkında Bilgi ve Resimleri Ülkeler Coğrafyası 27 Ekim 2010

Bu Sayfayı Paylaş