Bakterilerin Sınıflandırılması

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda SeLeN tarafından 23 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Bakterilerin Sınıflandırılması konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bakteriler - Bakterilerde üreme - Bakterilerin önemi - Bakterilerde eşeyli üreme - Bakterilerde eşeysiz üreme

  [​IMG]

  Bakteriler:
  a) Prokaryotturlar
  b) Enzim sistemleri bulunur, özgün metabolizmaları vardır.
  c) Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.
  d) Yönetici molekülü DNA'dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.
  e) Protein, yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.
  f) Bazılarında kapsül bulunur.
  g) Sitoplazmada : DNA, RNA, ribozom, poliribozom, glikojen, yağ damlaları bulunur.
  h) Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.

  1- Mesezom: oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.
  2- Tilakoid: klorofil taşırlar.
  i) Flagellum (kamçı) taşıyanlar aktif hareketlidir.
  k) Tek veya koloniler halinde yaşarlar.

  SINIFLANDIRILMASI
  1-Şekillerine göre:
  a) Yuvarlak (coccus)
  b) Çubuk (bacillus)
  c) Virgül (vibriyon)
  d) Spiral (spirillim)

  2-Koloni oluşumuna göre:
  a) Monococcus : Tekli hücre
  b) Diplococcus : İkili, hücre
  c) Streptococcus : Zincir şeklinde
  d) Staphylococcus : Üzüm salkımı şeklinde

  3-Gram boyama yöntemine göre:
  a) Gram pozitif: boyanabilen
  b) Gram negatif: boyanmayan

  4-Solunum biçimlerine göre:
  a) Anaerobe bakteriler : oksijen seven
  b) Anaerobe bakteriler : oksijensiz ortamda yaşayanlar
  c) Fakültatif anaerop : hem oksijenli hem oksijensiz ortamda yaşar

  5-Beslenme biçimlerine göre:
  a) Hetotrof bakteriler: Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan bakteriler.
  1-Saprofitler : Sindirim enzimleri vardır. Hücre dışı sindirimle bitki ve hayvansal artıklarla beslenirler. Doğada madde döngüsü için önemlidirler.
  2-Parazit-patojen : Sindirim enzimleri yoktur. Besinlerini diğer canlıların vücudundan hazır olarak alırlar.
  3-Mutualist : Başka canlıların vücudunda yaºarlar. Bu birliktelikten her iki canlıda fayda sağlar.
  4-Kommensal : Başka canlıdan faydalanır diğer canlı bundan fayda veya zarar görmez.
  b)Ototrof bakteriler: İhtiyaç duydukları organik besinlerini kendileri sentezlerler.
  1-Fotoototroflar : Tilakoidlerindeki klorofilleri sayesinde ışık enerjisinden faydalanarak organik besinlerini üretebilen bakterilerdir.
  2-Kemoototroflar : Kuvvetli oksidasyon enzimleriyle inorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri enerji ile organik besin sentezleyen bakterilerdir.

  Bakterilerde üreme:
  a-Eşeysiz üreme

  [​IMG]

  Bakteri hücresi ortam şartları uygun olduğunda mitoz bölünmeyi andıran (Fissyon bölünme) bölünme ile hızla çoğalır.

  b-Eşeyli üreme:

  [​IMG]

  1-Konjugasyon: Karşılıklı gen alış verişi şeklinde gerçekleşir
  2-Transformasyon: Ortamda farklı özellikte bakteri geninin alınışı ile gerçekleşir
  3-Transduksiyon: Bakteri virüsleri aracılığı ile farklı bakteri genlerinin alınışı ile gerçekleşir

  NOT: Bakteriler hızlı üreme yeteneğine sahip canlılardır.

  Üreme hızını düşüren faktörler şunlardır :
  1-Besin azalması
  2-Metabolik artıkların artması
  3-ph değerlerinin değişmesi
  4-Susuzluk
  5-Antibiyotikler
  6-Yüksek ve düşük ısı

  Endosporlar:
  Bakterilerde görülen endospor oluşumu üreme amaçlı değil olumsuz çevre koşullarına dayanabilmek içindir.
  1-Sindirim enzimlerine
  2-Düşük ve yüksek ısıya (Belirli değerlerde)
  3-Susuzluğa
  4-Besin azlığına
  5-Metabolik artıklara karşı dirençlidirler.

  NOT: Bazı bakterilerde olan özellikler.
  a-Kapsül oluşumu
  b-Flagellum(kamçı)
  c-Mesezom un olması
  d-Tilakoidin olması
  e-Endospor oluşumu

  NOT: Bütün bakterilerdeki ortak özellikler şunlardır
  a-Hücre çeperi
  b-Hücre zarı d-Yönetici molekül
  c-Sitoplazma
  d-Poliribozomların olması
  e-Depo besin olarak glikojen ve yağ damlalarının olması
  f-DNA'nın olması
  g-RNA ve ribozomların bulunması

  Bakterilerin Önemi:
  1-Antibiyotik üretiminde
  2-özel (İnsülin) protein üretiminde
  3-Fermantasyonda(Alkol üretimi)
  4-Keten-kenevir işlenmesinde yumuşak dokuların çürütülüp ayrıştırılmasında
  5-Mayalanmada(Yoğurt, Peynir vb. )
  6-Tarımda biyolojik savaş
  7-Genetik çalışmalarda
  8-Canlılarda hastalıklara neden olarak ölüm, sakatlık ve ekonomik kayıplara neden olurlar.
  NOT: Anaerob bakteriler oksijensiz solunumla karbonhidrat parçalamalarına fermantasyon(Mayalanma), protein ve amino asitleri parçalamalarına ise pütrifikasyon (Çürüme) denir.

  NOT
  1-Kamçı: aktif hareketi
  2- Mesezom: oksijenli solunumu
  3- Tilakoid(klorofil): fotosentezi
  4- Sindirim enzimleri: saprofit beslenmeyi
  5- Oksidasyon enzimleri: kemosentezi gerçekleştiren yapılardır.


  alıntı
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Bakterilerin Sınıflandırılması

  Sınıflandırma, bakterileri benzerliklerine göre gruplandırıp adlandırarak onlardaki çeşitliliği betimlemeye yarar. Bakteriler hücre yapısı, hücresel metabolizma veya hücresel bileşenlerindeki (DNA, yağ asitleri, pigment, antijen ve kinonlar gibi) farklılıklara göre sınıflandırılabilirler.Bu yöntemler bakteri suşlarının kimliklerinin tespitini ve sınıflandırılmasına olanka sağlasa da, bu farklılıkların farklı türler arasındaki varyasyonları mı yoksa aynı tğr içindeki varyasyonları mı yansıttığı belli değildi. Bu belirsizliğin nedeni, çoğu bakteride ayırdedici yapıların olmaması, ayrıca birbiriyle ilişkisiz türler arasında yatay gen transferi olmasıydı. Yatay gen trasnferi yüzünden birbirine akraba sayılabilecek bazı bakteri türleri çok farklı morfoloji ve metabolizmaya sahip olabilirler. Bu belirsizliğin üstesinden gelebilmek için modern bakteri sınıflandırması moleküler sistematiğe ağırlık verir, guanin sitozin oranının ölçümü, genom-genom hibridizasyonu, ayrıca yatay gen transferine uğramamış genlerin (ribozomal RNA gibi) dizilenmesi gibi genetik teknikler kullanır.Bakteri sınıflandırması International Journal of Systematic Bacteriology (Uluslarası Sistematik Biyoloji) dergisi ve Bergey's Manual of Systematic Bacteriology kitapçığında yayımlanarak resmîleşir.

  [​IMG]

  Streptococcus mutans, Gram boyası ile boyanmış

  "Bakteri" terimi bir zamanlar tüm mikroskopik, tek hücreli prokaryotlar için kullanılırdı. Ancak moleküler sistematik sayesinde prokaryotik yaşamın iki ayrı sahadan oluştuğu gösterildi. Önceleri Eubacteria ve Archaebacteria diye adlandırılan, ama artık Bacteria and Archaea olarak adlandırılan bu iki canlı grubu, ortak bir atadan ayrı ayrı evrimleşmişlerdir. Arkeler ve ökaryotlar arasındaki yakınlık, her birinin bakterilerle olan yakınlığından daha çoktur. Bu iki saha (üst alem), Eukarya ile birlikte, günümüzde mikrobiyolojide en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemi olan üç saha sisteminin temelini oluşturur. Ancak, moleküler sistematiğin yakın zamanda kullanıma girmesi ve genom dizileri elde edilmiş canlıların sayısındaki hızlı artış nedeniyle bakteri sınıflandırması halen hızle değişen ve gelişen bir bilim dalıdır.Örneğin, bazı biyologlar arke ve ökaryotların Gram-pozitif bakterilerden evrimleştiğini iddia etmektedirler.

  Laboratuvarda bakteri kimlik tespiti özellikle tıpta çok önemlidir, çünkü doğru tedavi, enfeksiyona yol açan bakteri türüne bağlıdır. Dolayısıyla insan patojenlerinin kimliğinin tespiti, bakterilerin tanımlanma tekniklerinin gelişmesinin başlıca dürtüsü olmuştur.

  [​IMG]

  Bakterilerdeki çeşitliliği, diğer canlılara kıyasla gösteren filogenetik ağaç. Ökaryotlar kırmızı, arkeler yeşil, bakteriler mavi renklidir.

  1884'te Hans Christian Gram tarafından geliştirilmiş Gram boyama, bakterileri hücre duvarlarının yapısal özelliklerine göre tanımlamakta kullanılır. Bazı organizmalar Gram boyasından başka boyalarla en iyi tanınabilirler. Özellikle mikobakteriler ve Nocardia Ziehl–Neelsen ve benzeri boyalarla asit eşliğinde boyanır. Başka organizmalar özel ortamlarda büyümeleriyle tanınırlar veya seroloji gib başka teknikleri gerektirirler.

  Kültür teknikleri, bakterilerin büyümesini sağlamak ve belli bakterilerin kimliğini tespit etmek, aynı zamanda da nümenede bulunan başka bakterilerin büyümesini sınırlamak için tasarlanmıştır. Çoğu zaman bu teknikler belli nümune türleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir; örneğin bir tükürük örneği pnömoniye yol açan organizmaları ortaya çıkaracak şekilde işleden geçirilir, bir dışkı örneği ise ishale yol açan organizalar tanımak için seçici ortamda kültürlenir, bu ortamda patojen olmayan bakteriler büyümez. Normal olarak steril olan örnekler, örneğin kan, idrar veya omurilik sıvısı, tüm organizmaların büyümesini sağlayan şartlarda kültürlenir. Patojen bir organizma izole edildikten sonra, morfolojisi, büyüme özellikleri (aerobik veya anaerobik büyüme, hemoliz şekilleri gibi) ve boyama ile daha ayrıntılı olarak karakterize edilebilir.

  Bakteri sınıflandırmasında olduğu gibi, bakteri kimlik tespiti de gittikçe daha sık olarak moleküler yöntemlerle yapılmaktadır. DNA'ya dayalı yöntemler, örneğin polimeraz zincir reaksiyonu, özgüllükleri ve çabuklukları nedeniyle, kültür yapmaya dayalı tekniklere kıyasla artarak popülerleşmektedir. Bu yöntemler sayesinde "yaşayan ama kültürlenemeyen", yani metabolik olarak aktif olan ama bölünmeyen hücrelerin kimliklerini tespit etmek mümkün olmaktadır. Ancak bu gelişmiş yöntemlerle dahi, bakteri türlerinin toplam sayısı bilinmemektedir ve bu sayı belli güven sınırları içinde tamin dahi edilememektedir. Mevcut sınıflandırmaya göre bilinen bakteri türlerinin (siyanobakteriler dahil) sayısı 9000'inin altındadır ama bakteriyel çeşitliliğin büyüklüğü hakkındaki tahminlerde toplam tür sayısı 107'den 109'a kadar uzanır ve hatta bu tahminlerinlerin dahi birkaç büyüklük mertebesi kadar hatalı olabileceği düşünülmektedir
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 15 Aralık 2015

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bakterilerin Sınıflandırılması Forum Tarih
Bakterilerin Sınıflandırılması Hakkında Bilgi Konu Dışı Başlıklar 4 Ağustos 2011
Bakterilerin sebep olduğu hastalıklar kısaca Genel Sağlık 20 Mart 2014
Bakterilerin ve Virüslerin Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir Genel Sağlık 8 Mart 2014
Bakteri Çeşitleri - Bakterilerin Çeşitleri Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 27 Mayıs 2013
Bakteriler Ve Bakterilerin İnsan Hayatındaki Önemi Konu Dışı Başlıklar 21 Ekim 2012

Bu Sayfayı Paylaş