Avda Sporda Kullanılan Tüfek vs. Alımı Satımı ve Bulundurması Kanunu

'Hukuk' forumunda Mavi_Sema tarafından 1 Ekim 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Avda Sporda Kullanılan Tüfek vs. Alımı Satımı ve Bulundurması Kanunu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

  Kanun Numarası: 2521
  Kabul Tarihi: 11/09/1981
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/09/1981
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17459  BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER
  AMAÇ:
  Madde 1 - Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini sağlamaktır.
  KAPSAM:
  Madde 2 - Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika, ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine tabidir.
  TARİFLER:
  Madde 3 - Bu Kanun kapsamına giren;
  a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yivset bulunmayan tüfeklerdir.
  b) Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.
  c) Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır.
  Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nişan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir.  İKİNCİ BÖLÜM: YAPIM
  FABRİKA VEYA İMALATHANE KURULUŞUNA İZİN VERME:


  Madde 4 - Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığını ve imalatın niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane kurulabilmesi için, imalatın niteliğine göre yıllık asgari kapasiteye ve sorumlu yöneticilerin teknik yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir.
  İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yönetmelikte öngürülen esaslara uygun olarak yapılacak başvuru üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş izni verilir.
  Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
  FAALİYET İZNİ:
  Madde 5 - Verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.
  İMALATIN STANDARDİZASYONU VE DENETİMİ:
  Madde 6 - Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir.
  Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgahı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgahlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar.
  Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :ALIM VE SATIM İŞLERİ

  İMALAT VE SATIŞLARIN BİLDİRİLMESİ:
  Madde 7 - Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenliyecekleri listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar.
  SATIŞTA ARANACAK BELGELER:
  Madde 8 - Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (...) mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.
  Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BELGE VE RUHSAT İŞLEMLERİ

  BELGELER
  Madde 9 - Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar.
  Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine kullanılmaz.
  Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir.
  TÜFEK VE TABANCALARIN EL DEĞİŞTİRMESİ:
  Madde 10 - Yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde yapılacak iş ve işlemler yönetmelikte belirtilir.  BEŞİNCİ BÖLÜM: SUÇLAR VE CEZALAR


  İZİNSİZ İMALATA İLİŞKİN CEZALAR:
  Madde 11 - 4 üncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlara veya işletenlere veya işyerleri ya da ikametgahlarında söz konusu silahları imal edenlere veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 15 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. İmal edilen veya satılan tüfek ve tabancaların müsaderesine hükmolunur.
  İMALAT VE SATIŞ LİSTELERİ İLE BELGELERİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİNE İLİŞKİN CEZALAR:
  Madde 12 - 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara 5.000 liradan 20.000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrürü halinde iki katı cezaya hükmolunur. İkinci tekerrürde imalatçı veya satıcılara 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte ceza süresi kadar meslek ve sanatın tatili cezasına hükmedilir.
  YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ VE DİĞER BELGELERE İLİŞKİN CEZALAR:
  Madde 13 - Yivsiz tüfek ruhsatnamesi (...) olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 549 uncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir.
  ALTINCI BÖLÜM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
  Geçici Madde 1 - Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak ve aynı zamanda bu süre içinde 6 ncı madde hükümlerine göre namlu basınç kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri sürenin bitiminde durdurulur.
  Geçici Madde 2 - Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;
  a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek,
  b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak,
  c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak, Zorundadırlar.
  Bu süre içinde, yukarıda belirtilen işlemleri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmaz.
  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve satıcılar ellerinde bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek zorundadırlar. Tespit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 ncı madde hükmü uygulanmaz. Ancak bu tespitten sonra yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 1 - (Ek madde: 16/06/1983 - 2848/3 md.)
  Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen süre içinde yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkumiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
  Ek Geçici Madde 2 - (Ek madde: 29/11/1984 - 3090/1 md.)
  Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci ve ek geçici 1 inci maddelerinde belirtilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkumiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
  Ek Geçici Madde 3 - (Ek madde: 05/06/1986 - 3304/1 md.)
  Yivsiz av tüfeği sahibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkumiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.  YEDİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

  KALDIRILAN HÜKÜMLER:
  Madde 14 - 22 Aralık 1934 tarih ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı Hakkında Kanun ve buna ilişkin Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.
  YÖNETMELİK YAPILMASI:
  Madde 15 - Bu Kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde İçişleri Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.
  YÜRÜRLÜK:
  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  YÜRÜTME:
  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Avda Sporda Kullanılan Forum Tarih
Sınavdan 100 alma yöntemleri Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 11 Mart 2014
Alışveriş Yaptığımız Manavda Hangi Ölçü Birimleri Kullanılır Diğer Mesleki Bilgiler 11 Aralık 2013
Sınavda Başarı İçin Okunacak Dualar Dualarımız Dua paylaşımları 3 Mart 2013
Çavdarlılar İlköğretim Okulu Bilgileri Merkez Aksaray Aksaray Tanıtımı 23 Mayıs 2012
Avdan İlköğretim Okulu Bilgileri Tavas Denizli Denizli Tanıtımı 30 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş