Autorun CD Yazma Programı Kullanımı

'Resimli Program Anlatımı' forumunda Siraç tarafından 29 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Autorun CD Yazma Programı Kullanımı konusu
  Autorun CD Yazma Programı Kullanımı

  Sizin yapmanız qereken Sadece Hazırlayacağınız CD’ye prOqraLarIn yOLunU qöStermek. HazırLadIqInIz CD ye Ses dOsyasIda ekLiyeßiLiyOsUnuz. Cd açILIrkeN Ufak ßi AnimaSyOn OynataßiLiyOsunUz.
  Hepsi dü$ünüLmü$ çOk qüzeL ßir prOqram.
  Şimdi PrOqramI anLatImIna qeçeLim.
  PrOqramI çalı$tIrdIktaN sOnr Kar$InIza qeLen PenceredeN “Project Name” yazaN yerÊ CD’niziN oLmasInI istediqiniz ismiNi yazIn.
  Daha sOnra HazIrLamak istediqiniz prOqramLarIn yeriNi qöStermek içiN “Root Directory” nin SaqIndaki kUtUyU TIkLayIn.
  AçILan peNcredeN iStdiqiNiz prOqramLarIn OLduqu kLasörü SeçiN, ve ” TAMAM ” tIkLayIN.

  [​IMG]

  Sonra Templates ßöLümündeN “Change” i tIklayarak oLmaSınI istediqiniz qörüNtüyü SeçeßiLirSiniz.


  “Get more templates” de açILan SitedeN iNdirdiqiniz diqer templateS’Leri zipteN çIkardIktaN sOnra KLasör haLinDe kOpyaLayIp “C:program FilesEasy Autorun CreatorTemplates” in içiNe Direk yapI$tIrIn..,

  [​IMG]

  Şimdi qeLdik AutOrUn Settinqs ßöLmüNe. ßuraya qeLdiqinizdÊ AutOrUn Sizê ßöLümüNdeN “CustOrm Size” ı tIkLayarak PenCere bOyUtUnU deqi$tireßiLirSiniz. Standart’ındda ßiraz küçük qeliO.. 800×600 ideaL ßir bOyUt oLUr. SOnra “AutOrUn SkiN” ßöLümündeN PenCereNiziN StiL’ini dÊ ayarLIyaßiLirsiniz.. Ordaki SeçenekLerdeN iStediqiniz StiL’i ayarLIyaßiLirSiniz.

  [​IMG]

  Örnek oLarak MSN’i qöSterdiqimZde, $u $ekiL çIkiO..
  [​IMG]

  DaHa sOnra iSterSek “SpLasH ScreeN” ßöLümüNdeN Cd açILmadaN Önce SiziN veya HerhaNqi ßi reSminiziN HareketLi ßi $ekiLde açILmasInIda saqLIyaßiLiriZ. ßunun içinN “DefauLt Imaqe” deki cLick’i kaLdIrdIktaN sOnra “ßrOwse” den iStediqiniz ßi reSmi kOyaßiLirSiniZ. “Effect” SeçeneqiNdeN dê oLmasInI iStediqiNiz Hareketİ SeçeßiLirSiniz. “Test” i tIkLayarak qöRüNtüyE ßakaßiLirSiNiz.

  [​IMG]

  Cd’yi yerLe$tirdikteN sonra CD-ROm’daki iCOn qörüNtüSüNüdE Deqi$tirmek müMküN. ßunun içiN iSe “SeLeCt CD IcOn” seçeNeqiNi aktif haLe qetirmeNiz yeterLi. YaLnIz Seçeceqiniz icOn’un uzaNtIsI “.ico” oLmasI qerekir. Hatta CD’nize Müzik ßiLe ekLemek MümküN. ßunuN içiN iSe “ßackqrOuNd MUsiC” SekmeSiNi “EnaßLe” Edip dOsyanIn yeriNi qöStermeNiz MümüküN. (mp3,wav,wma ve mid) UzantILI Ses dOsyaLarInI deStekLiyO..

  [​IMG]

  CD’miziN GörüntüSü ßittikteN sOnra artIk HazIrLamaya qeLdi. ßunuN içiN de Tek yapmanIz qerekeN $ey “ßuiLd” ßutOnUna ßaSmak..

  [​IMG]

  ArtIk AutOrUn CD’miz HazIr. NasIL oLdUqUnU qörMek içiN “Test AutOrUn” tIkLamanIz yeterLi. OLu$tUrdU DOSya Sizin Ên ßa$ta qöStermi$ OLdUqUnUz “GerekLi” kLaSörünün içiNe KendiNi yerLe$tiriy0..  [​IMG]

  ßu i$LemLerdeN sOnra SiziN yapmanIz qerekeN $ey, KLasörü oLduqu qißi Cd yazMa prOqramInIzLa CD’ye atmÂk. KOLay qeLsiN..


  alıntı
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Autorun Yazma Programı Forum Tarih
No Autorun 1.0.3.5 İndir Güvenlik Programları 15 Mart 2010
Design Autorun.inf Remover 1.0 C-D 2 Ocak 2010
Autoruns 9.57 Indir A-B 3 Aralık 2009
Autorun Virus Remover 2.3 Güvenlik Programları 26 Ekim 2009
Autoruns 9.56 İndir A-B 17 Ekim 2009

Bu Sayfayı Paylaş