Atatürkün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 16 Aralık 2011 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler hakkında bilgi verir misiniz? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk'ün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?
   

 2. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Mustafa Kemal Atatürkün Cümhuriyet sonrası yaptığı yenilikler nelerdir ?

  TC Tarihi Cumhuriyet Dönemi

  A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:

  1 Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi

  2 Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi

  B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:

  1 Cumhuriyet Halk Fırkası

  2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması

  3 Mustafa Kemal'e Suikast

  4 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı

  C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

  1 Osmanlı Devletinde Hukuk

  2 Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları

  3 Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri

  D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:

  1 Türk Harflerinin Kabulü

  2 Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  3 Medreselerin Kaldırılmamsı

  4 Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)

  5 Yeni Tarih Anlayışı

  6 Türk Dilinin Gelişmesi

  E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :

  1 Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması

  2 Kıyafette Değişiklik

  3 Soyadı Kanununun Kabulü

  4 Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik

  5 Kadın Haklarının Kabulü

  F) Ekonomik Alanda Gelişme:

  1 Milli Ekonominin Kurulması :

  a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi

  b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması

  c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması)

  d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması)

  e) Sanayi ve Madencilik

  2 Bayındırlık Alanında Gelişme

  3 Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme
   

 3. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Cumhuriyetten Sonra Atatürkün Yaptığı Yenilikler


  TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI

  Büyük zaferden sonra çağdaş bir eğitim sisteminin kurulması için düşündüklerini uygulamaya koydu. Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi.

  YENİ TÜRK HARFLERİN KABULÜ
  1 Kasım 1928'de, yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kanunun kabul edilmesinden sonra geniş halk kitlelerine okuma yazma öğretmek üzere "Millet Mektepleri" açıldı.
  Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmeni ilân edildi (24 Kasım 1928).
  Böylece, eğitim ve kültür hayatımızda yeni bir dönem başlamış oldu

  DİL DEVRİ
  Dil devrimi, Türk Devrimi'nin temel prensiplerine de uygun olarak dilde millileştirme ve bu akıma güç kazandırma devrimidir. Atatürk, Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurduğu 1932 yılında TBMM'ni açış konuşmasında; "Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti'nin temel dileği olarak temin edeceğiz. Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz", sözü ile dildeki gelişme ve sadeleşmeyi sadece toplumda bir akım olarak değil, yasama ve yürütme organına da, düşen bir görev olarak göstermiştir.

  ÖLÇÜLERDE DEĞİŞİKLİKLER
  1 Nisan 1931 tarihinde çıkarılan 1782 Sayılı Kanunla, eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiş; arşın, endaze, okka, çeki gibi hem belirli olmayan hem de bölgelere göre değişen eski ölçüler kaldırılmıştır. Medeni ölçü sayılan onlu yönteme uygun, metre ve kilogram gibi uzunluk ve ağırlık ölçüleri kabul edilmiştir. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinde yapılan bu değişiklikler, ülkede ağırlık ve uzunluk ölçülerinde tek bir sistemin uygulanmasını sağladığı gibi uluslararası ticari ilişkilerde de yararlı olmuştur.

  TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK
  Ayın hareketlerine göre ayları gösteren, saat, rakam ve tatil günleri, gerek memleketin iç hayatında, gerekse dünya ile olan ilişkilerimizde büyük güçlük çıkartıyor, çalışma hayatımızda karışıklıklara neden oluyordu. 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen kanunlarla Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak yerine Miladi takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat kabul edildi. 20 Mayıs 1928'de de uluslararası rakamlar yasallaştı.
  Hafta tatili olarak kabul edilen cuma yerine, pazar gününün resmi hafta tatili günü olması ise, 1935'te çıkarılan bir kanunla sağlanmıştır.

  SOYADI KANUNU
  Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu.

  21 Haziran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı.

  Soyadı kanununun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 yılında 2258 Sayılı Kanunla, TBMM Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Paşaya Atatürk soyadını vermiştir.

  1934 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır. Aynı kanunla yurt savunmasında, Milli Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri taşımak da yasaklanmıştır.

  TÜRK ALFABESİNİN KABULÜ
  1 Kasım 1928'de Latin esasından alınan harfler, (Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek) "Türk harfleri" adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.

  ŞAPKA, KILIK ve KIYAFET DEVRİMİ
  Atatürk, 23 Ağustos 1925'te Kastamonu ve İnebolu'ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek giysi devriminin ilk işaretini verdi. "Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz." diyen Büyük Atatürk, 27 Ağustos 1925'te de İnebolu'da "Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir." diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü gerekliliğini belirtmiştir. Atatürk'ün uyarması üzerine daha 25 Kasım 1925 tarih ve 671 Sayılı Şapka Kanunu çıkmadan önce vatandaşlar şapkayı giymiş ve bu yenilik, medeni kıyafet değişimi olarak halk arasında iyi karşılanmıştı. Bundan sonra, cüppe ve sarık giymek yasaklanmış, bu kıyafetleri giyme hakkı yalnız din adamlarına tanınmıştı.

  CUMHURİYET'İN İLANI
  Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922'de aldığı tarihi kararında, saltanata son vermiştir. Bu tarihi kararın da açık bir belirtisi olarak, 1921 Anayasası ile yeni siyasal rejime geçilmiştir. Ancak, Cumhuriyet resmen ilan edilmemiştir.

  HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

  3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanun"la hilafet kaldırılmıştır. Böylece, yeni Türkiye önemli bir adım daha atmıştır. Hilafetin kaldırılmasının Türkiye'de ve dünyada geniş yankıları olmuştur. Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü, bir diğer kanunla da Şer'iye ve Evkaf Vekaleti (Bakanlığı) kaldırılmıştır. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması sonucu, bu vekalet tarafından yönetilen okullar ve medreseler de kaldırılmıştır. Ayrıca aynı gün, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaleti de kaldırıldı. Böylece ordu siyaset çatışmasının da önüne geçilmiş oldu. Tevhid-i Tedrisat kanunu da o gün kabul edilmişti.

  TÜRK MEDENİ KANUNU
  17 Şubat- 1926'da kabul edilen Medeni Kanun, Türkiye'de laik bir özel hukuk sisteminin başlangıcını teşkil etmiştir. Bu kanun ile toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış, kadınlara istediği mesleği seçme hakkı verilmiş, resmi nikâh mecburi hale getirilmiş, tek eşle evlilik sistemi benimsenmiş, kadınlara miras konusunda eşitlik ilkesi getirilmiş, boşanmalarda kadın güvence altına alınmıştır. Ayrıca Medeni kanunla Patrikhanelerin din işleri dışındaki azınlık haklarını kontrol yetkisi kaldırılmıştır.
   

 4. saolunda çok uzun olmuş yazmak uzun süre alır
   

 5. yehuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
   

 6. performans kaldırıldı ama hala veriyorlr ne alaka ya asadasda
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Atatürkün Cumhuriyet sonrası Forum Tarih
Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Atatürk Hakkında Herşey 15 Haziran 2012
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürkün Sözleri Atatürk Hakkında Herşey 9 Ekim 2012
Cumhuriyetten Önce Atatürkün Yaptıkları Nelerdir Atatürk Hakkında Herşey 28 Ağustos 2012
Atatürkün Cumhuriyetçilikle İlgili İnkılapları Atatürk Hakkında Herşey 27 Ağustos 2012
Atatürkün Cumhuriyetçilik Hakkında Söylediği Sözler Atatürk Hakkında Herşey 13 Ağustos 2012

Bu Sayfayı Paylaş