Astroloji ve Sosyal Olaylar Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Astroloji ve Sosyal Olaylar

Yaşadığımız olayları geçmiş değil de, gelecek mi belirliyor? Güneş'te meydana gelen patlama*lar, radyo dalgaları dünya ekono*misini etkiliyor mu? Menkul de*ğerler borsasının belli başlı kıvrıl*ma ve iniş çıkışlarını önceden bil*meye imkân var mı?
30 yılı aşkın bir zamandan be*ri özellikle Amerikalı Astrologların başarıyla kullanılan yeni bir for*müle göre, yukarıdaki soruların üçünün de cevabı 'evet' oluyor. Mekân-Zaman Tahmini, 1965'te ilk ortaya atıldığından beri şaşılacak kadar doğru sonuçlar vermekte.
1973 ve 1974'ün mali şok dal*gaları (Mekân-Zaman Tahmini) yo*luyla, uzmanlar tarafından bir yılı aşkın süre önce biliniyordu.
Borsa'da olup bitecekleri (he*le de uzun vadeli olarak) bilebilen kimselerin, bu hizmeti başkaları*na satmaktansa, borsadan kendi*leri para kazanmaya yöneleceği akla gelebilir ve çok da mantıklı olur. İnsana gerçekten öyle geli*yor... Ama tabii eğer ekonomiye il*gi gösteren herkes bunu sırf zen*gin olma amacıyla yapıyorsa öy*le olabilir. Yüzlerce borsa simsa*rı, malî danışman ve benzerleri, el*lerinden gelse bütün paranızı yok edene kadar uğraşırlar. Dizi dizi süstü mektuplar gelir evinize... Si*ze kömürden, çelikten, plastikten, tahıldan, elektronikten, soya fa sulyesinden, daha akla gelebile cek her şeyden nasıl para kazana bileceğinizi öğreten mektuplar.
Ama bu kuralın bazı istisnala*rı da vardır.
Bu az bilinen sistem, her eko*nomik değişikliği önceden bilebil*mektedir ve adı da Mekân-Zaman Tahminidir. Bu yöntem karı koca Astrolog olan Louis ve Muriei Hasbrouck adlı iki ABD'linin ya*rattığı bir sistemdir, bu hoş ve bil*gili çiftin, Astrolojide olsun, diğer pek çok dalda olsun, geniş ve zen*gin bir bilgi dağarcığı vardır. Hasbrouck'lar insanların kozmik ritm'den etkilendiğini kanıtlama*yı, borsada bir vurgun yapmaktan daha önemli bulmaktadırlar. Sadık abonelerine sorarsanız, Hasbro*uck'lar gerçekten de tüm ekono*mik yükseliş ve alçalışların temel kilidine uyacak anahtarı bulmuş durumdadırlar. Hem de olayın vak*tinden çok önce.
Bunlar ne reklam verirler, ne de danışmanlık yaparlar. Ama Mekân-Zaman Tahmini'ni 1964 yı*lında kurduklarından bu yana, bu görülmemiş hizmetten yararlan*mak isteyen müşterilerinin yavaş fakat sürekli biçimde arttığını göz*lemlemektedirler. Aboneler Hasb-rouck'iarı ancak kulaktan duyarak bulabilirler. Bu da, onların halkı soymaya niyetli bir çift serüvenoi çingene olmadığının en sağlam kanıtıdır. Aslında sansasyonel ha*vadis ve dedikodulardan pek çe*kinirler, kişisel reklamdan da ka*çarlar. Buna ihtiyaçları yoktur.
Sansasyondan kaçınmalarının en büyük nedeni de, başka yatırım şirketlerinin Mekân-Zaman Tahmi-ni'ne abone olması ve o tahmin*leri kullanarak kendi tahminlerini renklendirmeleri, lezzetlendirme*leridir. Bunun sonucunda tahmin*ler daha bir duruluk ve gerçeklik kazanır. Hasbrouck'lar bunun far*kındadır ve durumdan çok da memnundurlar. McGravv-Hill'in eski yöneticilerinden, kendi kur*duğu öğretici oyuncaklar şirketi sayesinde büyük başarı kazanmış biri şöyle diyor:
"Doğru çıkan o yararlı uzun va*deli tahminleriyle bana çok yar*dımcı oldular. Ama Sicilya'da Et-na yanardağının patlayacağı günü tam tarihiyle bildiklerinde gerçek*ten şaşırmıştım. Alaska ve Nica-ragua depremlerini de bildiler."
Nasıl başarıyorlar bu tahmin*leri? Hasbrouck'lar bu işi bir ta*kım gezegen hesaplarına dayana*rak yaptıklarını kabul etmektedir*ler ama kendi sistemlerinin gele*neksel Astroloji'den çok daha gi*rift olduğunu da hemen eklemek*tedirler. Mekân-Zaman Tahmini'ni geliştirip bugünkü durumuna ge*tirmeleri otuz yıllık yoğun araştır*malarla mümkün olabilmiştir.
Hasbrouck'ların finansman spekülasyonuyla ilgili bütün ente*resan fikirleri arasında en ters ola*nı da, "Şimdiki zamanı gelecek za*man biçimlendiriyor" fikri olmak*tadır.
Muriel Hasbrouck, "Bizim esas amacımız piyasayı sömür*mek değil", demektedir. Bir za*manlar ünlü Astrolog Evangeline Adams'ın gölge yazarlığını da yap*mış olan Torontolu gazetci Muri*el, sonra sözlerine şöyle devam etmektedir. "Biz sistemimizi in*sanlara, altta yatan ilkeye ilgi duy*sunlar diye kullandırıyoruz."
Şimdiki zamanı biçimlendiren etkenin geçmiş zaman olmadığı*nı, gelecek zaman olduğunu ileri süren bu garip doktrinin altında yatan ilkeler ne olabilir acaba? Bi*rincisi, Mekân-Zaman Tahmini, bir takım tanımlanması zor kavramla*rı içermektedir. Bunlar arasında, Güneş faaliyetlerinin insan zihni*ne ritmik bazı etkiler yaptığı, do*layısıyla tüm insan faaliyetlerini etkilediği, bu etkilenenler arasın*da ulusal ve uluslararası ekonomi*nin de bulunduğu sayılabilir.
Hasbrouck'ların yıllar boyu yaptıkları özel inceleme ve araştır*malar, sonunda ürününü vermiş, düzenli 36 yıllık nabızla ekonomik duygusal devrelerin ilişkisini sap*tayabilmişlerdir. Bu ilişki geçmi*şe doğru yüzyıllar boyunca da uzanmakta olduğundan, onlara görülebilecek geleceğin belli baş*lı ekonomik dalgalanmalarını gös*termektedir. 1959 yılında Hasbro*uck'lar 1970'lerin başlarında bir dolar devalüasyonu tahmin etmiş, "uluslararası para sisteminin böl*gesel bloklar arasında şekilsiz bi*çimde asılı kalmış duruma geleceğini" söylemişlerdi.
Mekân-Zaman Tahmini yalnız*ca geleneksel Astroloji'ye dayan*mamaktadır. Louis Hasbrouck du*rumu şöyle açıklıyor. "Yine de, dört Astrolojik elementin, yani Ateş, Toprak, Hava ve Su'yun do*kuz değişik ifade biçimi kullanılı*yor. Bunlar, Mekân-Zaman Tahmi*ni yönteminin 36 yıllık temposu*nu veriyor. Sistem temel olarak, kabul edilmiş bilimle Einstein'ın Birleşik Alan Teorisini kullanıyor ve hâlâ kabul edilmemiş olan Ast*roloji bilimi konsante ediliyor.
Astro-izafiyet teorisi doğru ol*sun veya olmasın, Mekân-Zaman Tahmini yıllar yılı ortaya koyduğu, hep doğru çıkan tahminleri de ku*lak arkası etmeye olanak yoktur. Sistemin mekaniği konusundaki açıklamada, insanı ikna olmaya mecbur eden bir mantık davardır. Louis'in ifadesiyle, "Güneş tek yaşayan varlıktır. Güneş sistemi*mizdeki tüm hayatın merkezidir, her yöne doğru büyük bir enerji alanı yaymaktadır. Bu alan, esas konsantrasyon yeri olan Güneş'*in ekvator kuşağından, görünmez biçimde bize doğru uzanmaktadır. Gezegenlerin alanları, bu Güneş alanını etkilemekte, değiştirmek*tedirler ve bundan "dalgalar" de*diğimiz düzenli dönemler doğ*maktadır. Biz buna 'devreler' de*miyoruz."
Mekân-Zaman Tahmini yönte*mi, Güneş'in ritmik kalp atışlarına benzemektedir. Louis Hasbrouck, Güneş'i (ortaboy bir yıldız) bu sis*temdeki tek canlı varlık saymak*ta haklıdır. Mekân-Zaman Tahmi*ni aboneleri bir kere Güneş'i ya*şayan, nabzı atan bir birey olarak düşünüp, gezegenleri de onun alanını etkileyip bozan unsurlar olarak gözlerinin önüne getirdiler mi, her şey bir mantık çizgisine oturabilmektedir.
Hasbrouck, "Bazen evinizde televizyonun önünden geçersiniz, sizin biomanyetik alanınız ya se*sin bozulmasına, ya görüntünün bulanıklaşmasına yol açar" diye açıklamalarını sürdürüyor. "İşte bu da, bir alanın ötekini nasıl et*kileyebileceğinin küçük bir örne*ği-
Bilimle anlaşmazlık çıkmasına yol açan sebep, bilim adamlarının doğada insanın zihni faaliyetleri*nin etkisine hiç yer bırakmak is*temeyişleridir. Parapsikoloji'ye gösterilen o büyük ilgiye rağmen, bilim hâlâ, insanın zihinsel ve duy*gusal faaliyetlerinin katı bilimsel çalışmalara konu edilemeyeceği görüşüne saplanıp kalmıştır.
Louis Hasbrouck bu itirazlara gülüp geçiyor ve "Bizim yaptığı*mız şey... Yani ekonomik olayları önceden bilmemiz, insan düşün*ce ve duygularının da Güneş ve gezegen faaliyetlerinden etkilen*diğine dayanıyor. Dünya atmosfe*ri, radyo dalgaları ve nice diğer olaylar nasıl etkileniyorsa, tıpkı öyle. Biz bunu, borsanın, tarımın, sanayiin, vb'nin, insan düşünce ve davranışlarının doğrudan etkisin*de olduğunu göstererek kanıtlıyo*ruz, insanın fiziksel ve psişik ola*rak Güneş ve gezegen sisteminin bir parçası olduğunu gösterdik. Zaten Güneş sistemiyle aynı mad*deden yapılmış bir şey, nasıl on*dan farklı olabilir?" diyor.
Hasbrouck, Birinci Dünya Sa*vaşı sırasında pilotluk, ikinci Dün*ya Savaşı'nda da Hava Küvetleri'n-de subaylık yapmıştır. Önce ma*den mühendisi olan Hasbrouck, sonradan New York'ta inşaat mü*hendisliği yapmaya başlamış, bor*saya o sıralarda ilgi duymuştur. 1930ların Dünya Ekonomik Krizi'-nin önü sıra piyasada yer alan çökmenin öncesinde, New York'*ta yatırım ve finansman konuların*da çalışmış, daha sonra serbest yatırım danışmanlığına başlamış*tır. 1929'da kriz patlak verince, pi*yasayı değiştiren şeyin ne olduğu*nu öğrenmenin zamanı geldiğine karar vermiş, bu konuda işlerlikte olan doğal kanunların var olup ol*madiğini, varsa hangileri olduğu*nu merak etmiştir.
1920'lerde, borsa hakkında he*men hiçbir şey bilmeden, bir hay*li yatırım danışmanlığı yapmış ol*duğunu itiraf etmektedir. "O za*manlar kimsenin bir şey bildiği yoktu. Ben '29'da son meteliğimi kaybettim, nedeni de danışmanla*rın neler olup bittiğini hiç bilmemeleriydi" demektedir.
Mekân-Zaman Tahmini'nin aboneleri, karşılarında bir çift eg*zotik çingene, ya da bir yıldızlara, bir önlerindeki garip şemalara ba*kan bir çift bunak bulmayı bekler*ken, hep şaşkınlığa uğramaktadır*lar. Hasbrouck sisteminde dev şir*ketler ve holdingler de büyük ilgi göstermektedir... Örneğin, United Airlines. Mekân-Zaman Tahmini'*nin en nüfuzlu ve hevesli abone*lerinden biri, bu sistemle Güneş patlamalarının ve jeomanyetik fır*tınaların bilinebitmesinden öyle etkilenmişti ki, Hasbrouck'ları yüksek mevkide bir takım hükü*met görevlilerine tanıştırmıştı.
Proton olaylarını (atmosferik ve jeomanyetik sarsıntıla. doğu*ran Güneş patlamaları) dakik bi*çimde önceden bilebildiklerinden, deprem ve volkanik patlamalar tü*ründeki jeofiziksel olayları da bi*lebilmektedirler. Kurdukları sis*tem Colorado NASA Uzay Merke-zi'nde incelendiği gibi, Atmosfe*rik Araştırmalar Ulusal Merkezi'-nde de incelenmiştir. Bu yoğun il*ginin bir nedeni, Hasbrouck'ların 1971 yılında açıkladıkları, 1972 ve '73 yıllarını ilgilendiren uzun va*deli yılık tahminler olmuştur. Bu tahminlere göre, 1972'nin Ağus*tos ayında gerçekten büyük bir Güneş patlaması bekleniyordu.
Güneş tam programa göre patla*ma yapınca, bilim adamları, özel*likle de Astrofizikçiler, bu çapta bir patlama olabileceğine pek şaş*tıklarını belirttiler.
Muriel Hasbrouck, şöyle diyor "Bizim sinyallerimizi bir sıralama*ya sokarsak, bunların Güneş'teki patlamalarla, jeomanyetik fırtına*larla ve... Bir dereceye kadar da depremlerle raslantılı olduğu gö*rülür. Bu da, tüm doğal olayların birbiriyle ilişkili olduğunun olduk*ça kesin bir göstergesidir. Bizim bu olayları bu kadar dakik biçim*de zamanlayabilmemize sebep, gezegen hareketlerinin önceden bilinmesidir. Biz de onları zaman ve mekân içinde yerlerine yerleş-tirebiliyoruz."
Hasbrouck'lar, sistemlerinin doğru sonuç alması sayesinde, Federal İletişim Komitesi'nce ka*bul edilmiş, "Ekonomik Gidişat Tahmincisi" olarak ruhsat almış*lardır ki, bu sırf onlara göre bir meslek sınıfı olup, başka üyesi yoktur.
300 dolar gibi nispeten ucuz sayılabilecek bir ücret karşılığın*da, bu çift her yıl ulusal ve ulus*lararası politikanın nasıl olacağı konusunda ayrıntılı ve uzun vadeli bir tahmin çıkarmaktadır. Ama aboneler bundan çok daha fazla*sını elde edebilmektedirler para*larının karşılığında. Kendilerine ayda iki kere de ek tahmin tablo*ları postalanmaktadır. Birincisi ayın başında, ikincisi de ortasın*da. Bu ara tahminlerinde, cari kü*çük ekonomik olayların yıllık tah*minle ilişkileri bulunup saptan*makta, değişiklikler yer almışsa, yaklaşan olay için yeni tarih veril*mektedir.
Hasbrouck şöyle demektedir. "Sistemimizin doğru olduğunu yatırımcı kitlesinin büyük kesimi*ne kanıtlamanın tek yolu, toplum olarak insanların uzun vadede na*sıl davranacaklarını tahmin et*mektir."
Muriel Hasbrouck gençliğinde Astroloji'nin temel elementleri üzerinde uzun ve yoğun çalışma*lar yapmış, karşılaştırmalı felsefe dalında da lisans üstü çalışmala*rına eğilmiştir. Dekanat'ların Ast*rolojik etkisi konusunda en doğ*ru ve en etkileyici kitabı da o yaz*mış bulunmaktadır.
Birarada uyum içinde çalışıp, bilgi ve yeteneklerini birleştiren Hasbrouck'lar, radyo yayınlarının aksayacağı zamanlan önceden bilmenin bir yöntemini keşfetmiş*lerdir. Bu yöntem Bell Telefon La-boratuvarları tarafından 1940'da denenmiş, daha sonra John N. Nelson tarafından RCA'de kulla*nılan bir sistem haline gelmiştir ki, o sıralar RCA dünyanın en bü*yük uzun mesafe iletişim şebeke*si olarak bilinmekteydi.
istenen, güneş patlamalarının tam ne zaman yer alıp da dünya atmosferinin en üst tabakalarında başlayan iyonosferik fırtınalar oluşturacağını tahmin etmekti. Bu fırtınalar kısa dalga radyo yayınla*rında parazit oluşturmaktaydı. Pa*razit ancak iletişim uyduları kulla*nılmaya başlandıktan sonra önle*nebilmiştir.
1950'lerin sonlarında bilim ala*nında çok önemli bir olay yer al*dı. RCA, kamuoyuna, gerek hava koşullarından gerekse diğer olay*lardan hep gezegenlerin pozis*yonlarının sorumlu olduğunu açıkladı. Ama RCA yöneticileri yi*ne de Astroloji'yi kabul edecek ka*dar ileri gitmiyortardı. "John Nel*son bizim Hava Anaiizcimizdir" di*yorlardı. "Kendisi bize radyo ha*vasını tahmin ediyor, bunu yapar*ken gezegenlerin yerlerinden ve aralarında oluşturdukları açılar*dan yararlanıyor. Gezegenlerin pozisyonları, manyetik güneş fır*tınaları yoluyla radyo yayınlarını bozuyor... Bu durumda, etkenlerin ayn bir çalışma konusu olarak in*celenmesi gerekir."
Astroloji'nin giderek kabul edildiği yolunda tüm bu gösterge*lere rağmen, bilim hâlâ inatla di*kilmektedir; "Gezegenler dünyaya bir etki yapamayacak kadar uzak*ta..." demektedir bilim adamları.
Doğrudan mı, yoksa dolaylı mı? Muriel Hasbrouck'a sorarsa*nız, "Yan yarıya haklı sayılırlar", diyor. "Biz gezegenlerin ekonomi*ye doğrudan bir etki yaptığını ka*nıtlayanlayız. Ama güneş alanını etkilediklerini biliyoruz. Güneş alanının ise doğrudan etkisi var. Bunlar girift konular ama toplum psikolojisinde de yansıyor."
Güneşin o büyük alanı, uzayın her yanına doğru nabız gibi atarak enerji yaymakta, ritmik biçimde, her yoğunlukta ve her dalga bo*yunda enerji yollamaktadır. Bili*nen ve bilinmeyen enerjiler. Ana kuvvet çizgileri, güneşin ekvator kuşağı çevresinde yoğunlaşmış*tır. Satürn'ün halkalarının daha büyük, ama gözle görülmeyen bir türü gibi. Alanın en büyük kuvve*ti ekliptik kuşak çevresindedir ki, gezegenlerin de çoğu orada yö*rünge çizerler.
Bu Güneş alanı çok uzak, akıl durduracak mesafelere uzanır ve herhalde bilinen en dış gezegen*lerin de ilerisine varlr. Hem geze-genlerarası alanın, hem de siste*min bileşik çekim gücünden derin şekilde etkilenir. Güneş çevresin*de, kendi yörüngelerinde döner*ken gezegenler denizdeki motor gibi arkalarında bir iz bırakırlar. Bü da güneş radyasyonun da değişik*likler yaratır. Dünyadaki her şeyi etkileyen de bu radyasyondur.
"Bu enerji dalgalarının doruk*ları ve dipleri zamanlanabilmekte-dir" diyor Louis Hasbrouck. "Bun*ların zamanları, tarih boyunca hep dönüm noktası sayılan ekonomik olaylara rastlamaktadır. Aynı za*manda toplumun ruhsal durumun*daki değişiklikleri de tutmakta*dır."
Güneş alanı Dünya'ya ulaştığı zaman, jeomanyetik alanı değiştir*mekte ve insanlann ruhsal durum*larıyla davranışlarına güçlü etkiler yapmaktadır. Bu hem bireyler, hem de toplumlar için geçerlidir. Muriel, "Güneş alanındaki deği*şiklikler hepimizi aynı zamanda etkiler", demektedir. "Ama farklı biçimlerde etkiler, çünkü her birey o alana değişik bir zamanda doğa*rak girmiştir."
Doğum zamanı ve yerindeki bu değişiklik, kişilikte ve karakter*de bir takım farklılıklar yaratır. Böyle farklar ikizler arasında bile bulunmaktadır. Astrologlar bunun böyle olduğunu nereden anlamış*lardır?
Louis, "Onlar nereden anladı, bilemem" diyor. "Ama bir bebek doğduğu zaman, onun daha bü*yük bir enerji alanına ilk defa ola*rak ve tek başına giriş yaptığını bi*liriz. O alanın ve o zamanın, baş*ka zamanlara göre bir takım nite*likleri vardır. Soluduğumuz hava*da bile pozitif veya negatif iyon*lar bulunabilir."
. RCA'nın John Nelson'u bir za*manlar Doğum Astrolojisi'ni "bi*limsel değil" diye dışlamıştı. Ken*disi Amerikan Astrologlar Derne-ği'nin üyesiydi. Nelson kendi göz*lemleriyle, eski astrologların uyumsuz saydığı gezegen açıları*nın radyo dalgaları için de bozu*cu olduğunu tespit etmiştir. Yeni*den keşfedilen bu ters etkili açı*lar, 45,90 ve 180 derecelik açılar*dır. Bunlar Güneş'te derin sarsın*tılara ve Dünya iyonosferinde de*ğişmelere rastlamaktadır. Eski Astrolojinin iyi etki saydığı 30,60 ve 120 derecelik açılar ise, daha yumuşak Güneş aktivitesiyle ve "iyi radyo havası"yla denk düş*mektedir.
Louis Hasbrouck, "Her temel element, elektrik alan şarjlarından oluşur" demektedir. "Yaşayan her canlı aslında bir elektrik transfor*matörüdür. Hepimiz Dünya'nın alanında yaşadığımıza göre, yedi*ğimiz yiyecek, içtiğimiz su, solu*duğumuz hava da ay m elementler*den oluşmuştur. Biz tüm bir "ya*şayan bileşimin parçalarıyız. Top*lam gezegen enerji alanı durma*dan değişir ve etkisi altındaki her şeyi de değiştirir."
Şimdiki zamanın, gelecekte varolan koşullar tarafından nasıl "çekildiğini" gösterebilmek için Hasbrouck'lar Güneş'in tekrarla*nan 36 yıllık dalga boyunu, ya da bir temposunu ele almakta, bunun insan toplumunun bilincini etkile*yerek Dünya ekonomisi üzerinde nasıl etkili olabildiğini ortaya koy*maktadırlar. Garip bir "rastlantı" sonucu, eski Hindu ve ibrani Dün*ya Horoskopları da 36'şar yıllık alt devrelere bölünmüştür. Böyle ol*ması, bizim modern çağda yeni yeni keşfetmeye başladığımız bir takım alanlarda eskilerin epey ileri olduğunu göstermektedir.
Devreleri İnceleme Vakfı Baş*kanı Edward R. Dewey herhalde bu konudaki en bilimsel uzman sayılmaktadır. Kendisi, dış etken*lerin insan zihnini ve dolayısıyla da insan faaliyetlerini niçin etki*lediğine dair dört neden sırala*maktadır.
1.Hemen hemen her şey dal*galanır.
2.Birçok şeyler, devreler ha*linde dalgalanır.
3.Bu dalgalardan pek çoğu o kadar düzenli ve o kadar hâkim bir biçimde tekrarlanır ki, bunların rastlantı sonucu veya şans işi ol*duğu düşünülemez.
4.Eğer dalga veya devre, şans sonucu tekrarlanmıyorsa,'demek ki onu bir şey, bir kuvvet istiyor*dur.
"Dalgayı iten, harekete geçi*ren kuvvet (veya kuvvetler) keşfe*dilince,' esrarengiz olayı çözmüş olacağız. Ben içinde yaşadığımız uzayı,insanoğlunun bir canlandı*ran-, bir depresyona iten kuvvetler*le dolu olarak düşünüyorum. Bu kuvvetler, bazen insanları daha iyimser yapıyor, bazen de az veya çok korku. veriyorlar insanlara. Ama bu kuvvetler bizi kontrol edi*yor değil... yalnızca etkiliyorlar."
Peki ama, tarihi de gelecek mi biçimlendiriyor... Şimdiki zamanı gelecek mi biçimlendiriyor? Bu gerçi çelişkili gibi gözüküyor ama, Hasbrouck'lar tahminlerini başa*rıyla yapmayı sürdürdükçe, teori*leri geçerli demektir. Kurdukları sistem ciddi biçimde düşünülme*ye değer. Onların açıklama biçimi size biraz öznel gelse bile, daha iyi bir şey bulununcaya kadar, elde*ki n i tanımakta yarar vardır.
Şu an için Mekân-Zaman Terimi yöntemi, Astroloji'yi kullana*rak işleyen tek sistemdir ve bu tür tahminler yapmaya cesaret eden tek girişimdir. Varlıklı abonelerin*den birinin dediği gibi, "Ekonomi*nin gerçek bir bilim olmamasının tek nedeni, ekonomistlerin koz*mik çevreden gelen doğal ve rit*mik kuvvetlerin bulunduğunu ve insanların bunlara doğal olarak cevap verdiğini anlayamamalar*dandır."
Dünya nüfusunun nasıl inanıl*maz biçimde arttığını, tarım ürün*lerinin nasıl yetmez olmaya baş*ladığını, hava koşullarının nasıl kaprisli biçimde değiştiğini düşü*nürsek, gelecekte Mekân-Zaman Tahmini'nin (ya da ona çok benze*yen bir başka şeyin) ne kadar ge*rekli olacağını kolayca anlayabili*riz.
Bu göksel kuvvetlerin gerçek*liğini ve gücünü kabul etmek, bi*lim tarihinin en önemli aşamala*rından biri olacaktır.

Astroloji Ansiklopedisi
 

Üst