Aof İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 2

'Açık Öğretim AÖF' forumunda Mavi_Sema tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Aof İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 2 konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1-) Sermaye nasıl bir değişkendir?
  A) Akım değişken
  B) Dışsal değişken
  C) İçsel değişken
  D) Stok değişken
  E) Endogen değişken


  2-) Faydanın bir malın tüketimi sonucu elde edileceği ve ölçülebileceği görüşünü paylaşarak en basit fayda fonksiyonunu düşünen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ordinalistler
  B) Merkantilistler
  C) Metalizm
  D) Kardinalistler
  E) Sırasalcılar

  3-) Birbiri yerine belli oranla mükemmel ikame olabilen iki mal durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
  A) Farksızlık eğrisi orijine göre içbükeydir.
  B) Marjinal ikame oranı sıfırdır.
  C) Farksızlık eğrileri eksenlerin pozitif yönlerine paralel olarak uzanan doğrular biçimindedir.
  D) Artan marjinal ikame oranı geçerlidir.
  E) Marjinal ikame oranı sabit ve sıfırdan farklıdır.

  4-) Gelir esneklik değeri negatif (eG < 0) olan mallar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Lüks maldır.
  B) Düşük maldır.
  C) İkame maldır.
  D) Zorunlu maldır.
  E) Rakip maldır.


  5-) Eş maliyet doğrusunun emek eksenine daha yatık olarak çizilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Emek girdisinin ucuzlaması
  B) Katlanılması düşünülen maliyetin artması
  C) Katlanılması düşünülen maliyetin azalması
  D) Sermaye girdisinin pahalılaşması
  E) Emek girdisinin pahalılaşması

  6-) Ölçeğe göre azalan getiri durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin alacağı şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Azalır.
  B) Yatay eksene paraleldir.
  C) Artar.
  D) Yatıklaşır.
  E) Dikleşir.

  7-) Tam rekabet piyasasında marjinal hasılat aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?
  A) Toplam hasılat
  B) Ortalama hasılat
  C) Marjinal maliyet
  D) Ortalama maliyet
  E) Toplam maliyet

  :cool: İki yanlı tekel piyasasında denge fiyatı ve denge miktarını belirleyen etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tek başına alıcı
  B) Tek başına satıcı
  C) Devlet
  D) Sadece monopol
  E) Tarafların pazarlık gücü

  9-) Piyasada saygınlığı bulunan, piyasa koşullarındaki değişiklikleri iyi analiz ettiğine inanılan bir firmanın liderliği hangi tür fiyat liderliğidir?
  A) Hakim firmanın fiyat liderliği
  B) Etkin firmanın fiyat liderliği
  C) Büyük firmanın fiyat liderliği
  D) Anlaşmalı fiyat liderliği
  E) Barometrik fiyat liderliği

  10-) Girdi piyasasında emek arzının tam esnek olması durumunda ekonomik rant aşağıdaki değerlerden hangisini alır?
  A) Sonsuz
  B) Bir
  C) Sıfır
  D) 1’den küçük
  E) 1’e eşit

  11-) Aşağıdakilerden hangisi tüketici tercihleri ile ilgili aksiyomların geçerli olduğu ve tüketimde dışsallığın bulunmadığı varsayımı altında transfer ve değişim sonucu yeni dengeye ulaşılmasını ifade eder?
  A) İkinci teorem
  B) İkinci en iyi teorem
  C) Birinci teorem
  D) Birinci en iyi teorem
  E) Para teorisi

  12-) Belli bir dönemde genellikle bir yıl içinde bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm tamamlanmış mal ve hizmetlerin cari değerine ne ad verilir?
  A) Net Milli Hasıla
  B) Safi Milli Hasıla
  C) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
  D) Gayri Safi Milli Hasıla
  E) Kişisel Gelir

  13-) Aşağıdakilerden hangisi GSYİH büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi açıklar?
  A) Mahreçler Kanunu
  B) Okun Yasası
  C) Değişen Verimler Yasası
  D) King Kanunu
  E) Talep Yasası

  14-) Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
  A) Nominal faiz oranı – Beklenen enflasyon oranı
  B) Nominal faiz oranı – Beklenen faiz oranı
  C) Beklenen enflasyon oranı – Gerçekleşen enflasyon oranı
  D) Beklenen enflasyon oranı + Nominal faiz oranı
  E) Nominal faiz oranı x Beklenen enflasyon oranı

  15-) Yukarıdaki tabloya göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
  A) 0,5
  B) 0,7
  C) 0,4
  D) 0,1
  E) 0,2


  16-) İktisadi değişkenlerin gelecek dönemlere ait değerlerinin, değişkenlerin önceki dönemlere ait gerçekleşmiş değerleri ortalaması olarak öngörülmesine ne ad verilir?
  A) Çarpan
  B) Uyucu beklentiler
  C) Hızlandıran
  D) Otonom tüketim
  E) Marjinal tüketim

  17-) J. Duesenberry tarafından ortaya atılan ve bireylerin tüketim ve tasarruf davranışının yaşadıkları toplumsal çevreden etkilendiğini ifade eden tüketim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mutlak gelir hipotezi
  B) Yaşam boyu gelir hipotezi
  C) Ricardo-Barro hipotezi
  D) Sürekli gelir hipotezi
  E) Nispi gelir hipotezi


  1:cool: Net yatırım düzeyinin çıktıdaki beklenen değişmeye bağlı olduğunu ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?
  A) q teorisi
  B) Kredi tayınlaması
  C) Mundell-Fleming modeli
  D) Hızlandıran modeli
  E) Ters seçim modeli

  19-) Bir alışverişte taraflardan birinin, diğerinden gizli bir biçimde ve diğerine maliyet yükleyecek biçimde davranışlarını değiştirmesine ne ad verilir?
  A) Ahlaki tehlike
  B) Ters seçim
  C) Kredi tayınlaması
  D) Hızlandıran
  E) q teorisi

  20-) Cambridge tipi miktar kuramına göre aşağıdakilerden hangisi elde tutulan para miktarını gösterir?
  A) P . T
  B) k . Y
  C) 1 / V
  D) MV = PT
  E) P . y


  21-) Planlanmayan harcamalar ve acil durumlar için para tutulmasına ne ad verilir?
  A) İşlem güdüsüyle para talebi
  B) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
  C) Değişim amaçlı para talebi
  D) İhtiyat güdüsüyle para talebi
  E) Gelir amaçlı para talebi

  22-) Dolaşımdaki para, vadesiz mevduatlar ve vadeli mevduatların toplamı aşağıdaki para arzı tanımlarından hangisini ifade eder?
  A) M1
  B) M2
  C) M2Y
  D) M3
  E) L

  23-) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarındaki artış veya vergi indirimi biçiminde uygulanan maliye politikasının özel harcama bileşenlerini azaltmasını ifade eder?
  A) Pigou etkisi
  B) Keynes etkisi
  C) İkame etkisi
  D) Gelir etkisi
  E) Dışlama etkisi

  24-) Bir içsel değişkendeki değişmenin içsel değişkendeki değişmeye neden olan dışsal değişkendeki değişmeye oranına ne ad verilir?
  A) Çarpan
  B) Hızlandıran
  C) Kaydi para
  D) IS eğrisi
  E) Baz para

  25-) Aşağıdakilerden hangisinde IS eğrisinin eğimini belirleyen unsurlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Para talebinin milli gelire duyarlılığı ve finansal yenilikler
  B) Yatırım harcamalarının faiz oranına duyarlılığı ve çarpan katsayısı
  C) Çarpan katsayısı ve finansal yenilikler
  D) Çarpan katsayısı ve para talebinin milli gelire duyarlılığı
  E) Para talebinin milli gelire duyarlılığı ve yatırım harcamalarının faiz oranına duyarlılığı

  26-) LM eğrisinin Klasik bölgesinde uygulanacak genişletici bir maliye politikasının sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  A) LM eğrisi sağa kayar.
  B) Denge milli gelir düzeyi artar.
  C) Fiyatlar genel düzeyi azalır.
  D) Faiz oranı artar.
  E) Faiz oranı değişmez.

  27-) İki ülke arasındaki fiyat düzeyi değişmelerine göre ayarlanan döviz kuruna ne ad verilir?
  A) Nominal döviz kuru
  B) Forward döviz kuru
  C) Reel döviz kuru
  D) Cari döviz kuru
  E) Spot döviz kuru

  2:cool: Bir ülke parası değer kaybettiği zaman net ihracatın geçici olarak artması ve daha sonra düşmesine ne ad verilir?
  A) Dışlama etkisi
  B) J eğrisi etkisi
  C) Pigou etkisi
  D) Marshall-Lerner koşulu
  E) Refah etkisi


  29-) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğime sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Reel balans etkisi
  B) Açık ekonomi etkisi
  C) Faiz oranı etkisi
  D) Servet etkisi
  E) Dışlama etkisi


  30-) Keynesci toplam arz eğrisinin şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Yatay eksene dik
  B) Düşey eksene paralel
  C) Yatay eksene paralel
  D) Pozitif eğimli
  E) Negatif eğimli

  31-) Yetişkin nüfusun emek gücü içindeki yüzdesine ne ad verilir?
  A) İstihdam nüfus oranı
  B) İşsizlik oranı
  C) İşgücü
  D) İşgücüne katılım oranı
  E) İstihdam

  32-) Açık işlerle işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayan eğri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Phillips eğrisi
  B) Lorenz eğrisi
  C) Talep eğrisi
  D) LM eğrisi
  E) Beveridge eğrisi

  33-) Aşağıdakilerden hangisi büyümenin kaynaklarından biridir?
  A) Sermaye birikimi
  B) Okuma-yazma oranı
  C) Kentleşme oranı
  D) Okullaşma oranı
  E) Yaş bileşimi

  34-) Teknolojik gelişmenin yokluğunda bile fiziki ve beşeri sermayenin ekonomik büyümeyi sürdürebildiğini ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dışsal büyüme modelleri
  B) İçsel büyüme modelleri
  C) Neoklasik büyüme modelleri
  D) Klasik büyüme modelleri
  E) İktisadi büyüme modelleri

  35-) Merkez Bankasının döviz piyasasına müdahalelerinin ülke içi para stokunu etkilememesi amacıyla açık piyasa işlemlerini kullanmasına ne ad verilir?
  A) Enflasyon vergisi
  B) Açık piyasa işlemi
  C) Enflasyon hedeflemesi
  D) Sterilizasyon
  E) Maliye politikası

  36-) Para yaratılması sonucu elde edilen gelire ne ad verilir?
  A) Sterilizasyon
  B) Enflasyon
  C) Depresyon
  D) Servet
  E) Senyoraj


  Cevaplar


  1-) D
  2-) D
  3-) E
  4-) B
  5-) A
  6-) C
  7-) B
  :cool: E
  9-) E
  10-) C
  11-) A
  12-) C
  13-) B
  14-) A
  15-) E
  16-) B
  17-) E
  1:cool: D
  19-) A
  20-) C
  21-) D
  22-) B
  23-) E
  24-) A
  25-) B
  26-) D
  27-) C
  2:cool: B
  29-) E
  30-) C
  31-) D
  32-) E
  33-) A
  34-) B
  35-) D
  36-) E
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Forum Tarih
Aof İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 1 Açık Öğretim AÖF 22 Aralık 2009
Aof İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 3 Açık Öğretim AÖF 22 Aralık 2009
İzmir İktisat Kongresinin Amaçları Ve Kararları Nelerdir? Tarihi Bilgiler 23 Ekim 2012
İzmir İktisat Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir? Tarihi Bilgiler 20 Mart 2012
İzmir İktisat Kongresi Neden Yapıldı? Tarihi Bilgiler 20 Mart 2012

Bu Sayfayı Paylaş