Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 2 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi - anadolu üniversitesi staj dosyası


  Kapsam
  MADDE 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar.

  Stajın Amacı

  MADDE 2 – Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

  Stajın Zorunlu Olduğu Bölümler
  MADDE 3 – Grafik, Seramik, Çizgi Film (Animasyon), İç Mimarlık ve Cam Bölümü öğrencileri staj yapmak zorundadır.

  Staj Komisyonu
  MADDE 4 – Stajın zorunlu olduğu bölümlerde öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere bir Staj Komisyonu kurulur. Staj Komisyonu, Bölüm Başkanınca görevlendirilen biri başkan olmak üzere, en az üç öğretim elemanından oluşur. Ayrıca bir öğretim elemanı bölümler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere Fakülte Staj Koordinatörü olarak Dekan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

  Komisyonun görevleri şunlardır:
  a) Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
  b) Kamu kesiminden ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,
  c) Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
  d) Gelen staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,
  e) Öğrencilerin 5615 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile getirilen sigortalılık işlemlerini yürütmek.

  Staj ile İlgili Belgeler
  MADDE 5 –Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.

  a) Staj Kabul Belgesi: Öğrenciler tarafından doldurulan, staj yapmak istedikleri yeri ve Bölüm Staj Komisyonunun onayını gösteren belgedir.
  b) Staj Değerlendirme Raporu: İşyeri staj sorumlusu tarafından her stajyer için staj süresince yaptığı çalışmaları çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve sonunda öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten belgedir. Staj değerlendirme raporunun staj bitiminde Bölüm Başkanlığına staj sorumlusu tarafından doğrudan gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde öğrenci tarafından ulaştırılması gerekir.
  c) Staj Defteri: Her öğrenci staj çalışmaları hakkında staj komisyonunca belirlenecek kurallara uygun olarak düzenleyecekleri bir staj dosyasını, staj defteriyle birlikte Bölüm Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
  d) Staj Değerlendirme Belgesi: Her öğrencinin staj süresi sonunda Bölüm Başkanlığına teslim ettiği staj dosyası, Bölüm Staj Komisyonunca incelenerek onaylanır. Komisyonca onaylanan öğrencinin stajı kabul edilmiş olur.
  e) Sigorta Belgesi: İlk defa sigortalı olacak, 1 Temmuz 2008 ve sonrasında staj yapacak olan öğrenciler için üç nüsha halinde doldurulup, imzalanıp ve bir tanesine de fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Staj Komisyonuna ulaştırılır.

  Staj Başvurusu
  MADDE 6 – İş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptırılıp prim ödeneceğinden, öğrenci staja başlamadan en geç on beş gün önce staj kabul formunu doldurur. Formu dolduran, staj yeri onaylanan ve staj için sigorta belgesi düzenlenen her öğrenciye, Fakülte Öğrenci İşlerine, onaylı bir staj defteri, bir staj değerlendirme raporu ve bölüm başkanlığınca hazırlanan staj programı verilir.

  Staj Yapılacak Yerler
  MADDE 7 – Bölümler, öğrencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için, iş yerleri ile gerekli her türlü temas ve girişimde bulunurlar; ancak uygun staj yerlerini bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Öğrenci kendi bulduğu staj yerinde staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun olurunu almak zorundadır. Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Öğrenciler, staj komisyonunun onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz.

  Grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını Staj Komisyonu’nun onayı ile başka işletmelerde sürdürebilir.

  Stajın Başlaması ve Süresi
  MADDE 8 - Öğrenciler, stajlarına dördüncü yarıyılın yaz aylarından itibaren başlayabilir.

  Öğrenciler, eğitim-öğretim sürecinde 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Ön lisans diploması alarak Fakülteden ayrılmak isteyen öğrenciler, 20 iş günü staj yapmakla yükümlüdür.

  Staj, yaz aylarında ve dönem aralarında yapılabilir. Dönem içinde ders almayan öğrenciler dönem içinde de staj yapabilir. Staj iki dilime bölünebilir. Staj günlerinde öğrencilerin sekiz saat uygulamalı olarak çalışması zorunludur. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi veya pazar günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde, bu yerlerdeki haftalık iş günü esas alınır.

  Staj Devam Zorunluluğu
  MADDE 9 - Staja devam zorunludur. Öğrenciler stajları süresince hastalıkları ve geçerli mazeretleri nedeniyle devam edemedikleri günleri tamamlamak zorundadır. Eksik kalmış staj çalışmalarını tamamlamayan veya staj yerinde başarısız olan öğrenci stajını yenilemek zorundadır.

  Staj Uygulama İlkeleri
  MADDE 10 – Staja giden her öğrenci, Staj Değerlendirme Raporunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi/mühürü olan bir zarf içinde ilgili bölüme gönderilir veya kapalı zarf içerisinde öğrenci tarafından ulaştırılması sağlanır. Kurum kaşesi ve onayı olmayan belgeler değerlendirmede dikkate alınmaz.

  Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından Staj Defterine düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarih bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj defterleri kabul edilmez.

  Her öğrenci, staj değerlendirme raporunu staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyıl içinde staj komisyonlarınca belirlenen tarihe kadar teslim etmek zorundadır.

  Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamaz.

  Staj süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Anadolu Üniversitesi taraf gösterilemez.

  Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

  Stajın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  MADDE 11 – Staj komisyonu elemanları, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için izleme yapabilir
  Staj; değerlendirme raporu, staj dosyası ve stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin komisyonca incelenmesiyle başarılı/başarısız olarak belirlenir. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme raporuna göre başarılı olması zorunludur. Komisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi zorunludur. Bazı durumlarda staj komisyonunca öğrencinin stajının sadece bir bölümü de kabul edilebilir.
  Stajla ilgili her türlü belge, staj değerlendirme toplantısından sonra öğrencinin dosyasına konulmak üzere Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.
  Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrenciler mezun edilmez.

  Staj Muafiyet Talebi
  MADDE 12- Fakülteye dikey geçiş veya yatay geçişle intibakları yapılan öğrencilerin geldikleri Yükseköğrenim Kurumunda kayıtlı oldukları sürede varsa yaptıkları stajın bir kısmı ya da tamamı, belgelendirmek şartıyla, Staj Komisyonunun onayı ile kabul edilebilir; eksik görülen staj süresi tamamlatılır.

  Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Bölüm Staj Komisyonunca görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

  MADDE 13 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  MADDE 14 - Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Anadolu Üniversitesi Güzel Forum Tarih
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Üniversiteler 15 Haziran 2009
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgileri Üniversiteler 23 Mart 2011
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgileri Üniversiteler 23 Mart 2011
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgileri Üniversiteler 23 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş