Aday memurlarin yetİŞtİrİlmelerİne daİr genel

'Hukuk' forumunda kultur_bilgisayar tarafından 18 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Aday memurlarin yetİŞtİrİlmelerİne daİr genel konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL
  YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.2.1983, No: 83/6061
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.6.1983, No: 18090
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 22, S.3139
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  Amaç :

  Madde 1 - Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı
  Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi
  için uygulanacak eğitim proğramlarını,eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak
  sınavları,sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek
  amacıyla düzenlenmiştir.
  Kapsam :

  Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri;
  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  b. 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına
  giren kurum veya kuruluşlarda (Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) Devlet memurlu-
  ğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanır.
  Tanımlar:

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;
  a. Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak"
  merkezi sınavı kazanarak temel,hazırlayıcı eğitim ve staj`a tabi tutulmak üzere
  herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları.
  b. Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj
  devrelerinin herbirinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak
  adaylığı kaldırılan kişileri.
  c. Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların
  atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,
  d. Temel Eğitim : Bütün aday memurların,asli memur olabilmeleri için tabi
  tutuldukları,Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan
  eğitimi,
  e. Hazırlayıcı Eğitim : Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu,sınıfı
  ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,
  f. Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili
  olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
  g. Sınav : Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlen-
  dirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,
  h. Değerlendirme: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak
  sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini,
  ifade eder.
  İKİNCİ KISIM
  Eğitim ile ilgili ilke ve esaslar
  İlkeler :

  Madde 4 - Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
  a.Genel İlkeler;
  (1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına,Atatürk inkilap ve
  ilkelerine,Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle
  bağlı kalacak,Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak
  tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş
  sevgisi ile dolu,güleryüzlü,yol gösterici,vatandaşlara daima yardımcı,disiplinli
  ve bilgili memur yetiştirmektir.
  (2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin ge-
  rektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına
  meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde
  yetiştirilmeleri esastır.
  (3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa
  atanamazlar.
  (4) Temel Eğitim,Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde
  devam eder.
  (5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütü-
  lür.
  (6) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır.
  (7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.
  b. Temel Eğitim ile ilgili ilkeler;
  (1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara,Devlet memurlarının ortak vasıfla-
  rı ile ilgili bilinmesi gereken,asgari bilgileri vermektir.
  (2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve
  aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.
  (3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.
  c. Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili ilkeler;
  (1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve
  görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve be-
  cerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.
  (2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
  d. Staj ile ilgili ilkeler;
  (1) Stajin hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik
  bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlem-
  leri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.
  (2) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya ku-
  ruluşa yaptırılabilir.
  (3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.
  Eğitim konuları:

  Madde 5 - Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir;
  a. Temel Eğitim konuları;
  (1) Atatürk ilkeleri,
  (2) T.C.Anayasası,
  (a) Genel Esaslar,
  (b) Temel Hak ve Ödevler,
  (c) Cumhuriyetin Temel Organları,
  (d) Yürütme.
  (3) Genel olarak Devlet teşkilatı.
  (4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
  (a) Ödev ve sorumluluklar,
  (b) Genel Haklar,
  (c) Yasalar,
  (d) Sicil ve disiplin işleri,
  (e) Sosyal ve Mali Haklar,
  (f) Amir - Memur ilişkileri,
  (g) Müracaat ve şikayetler,
  (h) Kılık kıyafet,
  (i) Yer değiştirme,
  (j) Beşeri ilişkiler.
  (5) Yazışma - Dosyalama usulleri.
  (6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.
  (7) Halkla ilişkiler.
  (8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.
  (9) İnkilap tarihi.
  (10) Milli Güvenlik Bilgileri.
  (11) Haberleşme.
  (12) Türkçe Dilbilgisi Kuralları.
  (13) (Ek: 19/1/1998 - 98/10566 K.) İnsan Hakları
  b. Hazırlayıcı Eğitim Konuları,aday memurların kadro ve görevleri dikkate
  alınarak;
  1) Kurum ve kuruluşun;
  (a) Tanıtılması,
  (b) Görevleri,
  (c) Teşkilatı.
  (d) İlgili mevzuatı,
  (e) Diğer kurumlarla ilişkileri,
  (2) Aday memurun görevi ile ilgili hususlar,
  (3) Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konular,
  c. Staj Dönemi Konuları; ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenir.
  Eğitim proğramları:

  Madde 6 - Eğitim proğramlarını hazırlayacak kurum veya kuruluşlar aşağıda
  belirtilmiştir.
  a. Temel Eğitim proğramları;
  Beşinci maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Başbakanlık
  Devlet Personel Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulacak Temel Eğitim
  Kurulu tarafından,
  (1) İlkokul - Ortaokul,
  (2) Lise ve dengi okullar,
  (3) Yükseköğretim kurumları mezunları seviyesine göre ayrı,ayrı hazırlanır.
  b. Kurum veya kuruluşlar,temel eğitim proğramlarında yer alan aşağıdaki
  konuların sürelerinde kısaltma yapamazlar.
  (1) Atatürk İlkeleri,
  (2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  (3) İnkilap Tarihi,
  (4) Milli Güvenlik Bilgileri,
  c. Hazırlayıcı Eğitim Proğramları, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçe-
  vesinde aday memurlarına eğitim yaptıran kurum veya kuruluşlarınca ayrı ayrı
  hazırlanır.
  d.Staj Proğramları,kurum veya kuruluşlarınca hazırlanır.
  Proğramların dağıtımı:

  Madde 7 - Altıncı maddede belirtilen kurul tarafından hazırlanan temel
  eğitim proğramları ilgili kurum veya kuruluşca Başbakanlık Devlet Personel
  Dairesinden temin edilir.
  Hazırlayıcı Eğitim ve Staj proğramları ilgili kurum veya kuruluşlarca
  dağıtılır.
  Eğitim yapılması:

  Madde 8 - Temel Eğitim,Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından belir-
  lenen proğramlar çerçevesinde,Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar kurum veya kuruluş
  larınca hazırlanan proğramlar çerçevesinde Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonla-
  rınca yaptırılır.
  Her kurum veya kuruluş hazırlayıcı eğitim ve staj proğramlarını,bu eğitimle-
  rin başlangıç ve bitim tarihlerini,yerini,eğitime katılacakların sayısını,eği-
  timlerin başlamasıyla birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesine bildirir-
  ler.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Sınavlara İlişkin Esaslar
  Sınav sorularının hazırlanması :

  Madde 9 - Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;
  a.Temel Eğitim; Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular
  18 nci maddede belirtilen kurul tarafından,soruların eğitime tabi tutulacak
  aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 5 nci maddede tesbit edilen
  konuları kapsayacak ve eğitim proğramlarında her konu için tesbit edilecek
  zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır.
  Kurum ve kuruluşlar bu eğitimle ilgili sınav sorularını eğitim proğramları
  ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin ederler.
  b.Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları ilgili kurum veya
  kuruluşlarca hazırlanır.
  Sınavlar:

  Madde 10 - Sınavlar; test,uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır.Bun-
  lardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.
  a.Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.
  b.Sınavlar,duyurulan yer,gün ve saatte başlar.
  c.Sınav soruları,salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayan-
  ların tutanakla tesbit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra
  dağıtılır.
  d.Sınav sonunda başlayışını,akışını ve bitimini,kullanılan kağıtların ve
  sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren
  bir tutanak düzenlenir.Bu tutanaklar salon başkanı ve enaz iki gözetmen tarafın-
  dan imzalanır.
  e.Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca te-
  mel,hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir.
  Temel Eğitim sınavları:

  Madde 11 - Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda 10 ncu madde esasları
  uygulanır.Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular ara-
  sından konuların eğitim proğramındaki ağırlıkları dikkate alınarak,her konu
  için ayrı ayrı olmak üzere kura usulü ile adayların huzurunda tesbit edilir.
  Değerlendirme:

  Madde 12 - Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
  a.Temel ve Hazırlayıcı Eğitim;
  Bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafın-
  dan değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha
  yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları
  komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur.Buçuklu puanlar bir
  üst tam puana tamamlanır.
  Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yap-
  makla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması
  alınarak bulunur.
  b. Staj Değerlendirme Belgesi;
  Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler.
  Kurum ve kuruluşlar bu dönemdeki aday memurlarının yazılı veya uygulamalı
  sınava tabi tutarakta değerlendirebilirler, bu takdirde değerlendirme bu madde-
  nin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme belgesi (Ek - 1) de
  gösterilmiştir.
  Sınav sonuçlarının bildirilmesi:

  Madde 13 - Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde
  ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.
  Yazılı sınavlara itiraz:

  Madde 14 - Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İti-
  razlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde
  dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon,
  dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi
  kesindir.
  Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday me-
  murlar müteakip eğitime devam ettirilirler.
  Sınavlara katılmama hali:

  Madde 15 - Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayı-
  lır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde
  uygun bir zamanda yapılır.
  Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav sa-
  lonuna gelenlerde sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendiri-
  lirler.
  Sınavları geçersiz sayılacaklar:

  Madde 16 - Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar;
  a. Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,
  b. Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,
  c. Kendi yerine başkasını sınava sokanlar, hakkında bir tutanak düzenlene-
  rek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.
  Sınavların iptalini gerektiren haller:

  Madde 17 - Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Merkezi Eğitim Yönetme Ku-
  rullarınca iptal edilir.
  a. Sınav sorularının çalınmış olduğunun tesbiti,
  b. Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tesbiti,
  c. Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması,
  Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Eğitim ve Sınavlarla İlgili İşlemleri
  Yürütecek Kurullar ve Görevleri
  Temel Eğitim Kurulu:

  Madde 18 - Temel Eğitimle ilgili proğramların ve sınav sorularının hazırlan-
  ması maksadıyla Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığında bir Temel Eği-
  tim Kurulu kurulur.
  Bu Kurul; Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Genel Sekreterinin Başkanlı-
  ğında Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
  lık-
  ları Eğitim ve Personel birimi başkanları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
  Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih
  Yüksek Kurulu Başkanlığından konuyla ilgili en az daire başkanı seviyesindeki
  temsilcilerden oluşur.
  Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurulla ilgili kurum veya
  kuruluşlardan da temsilciler çağrılabilir.
  Temel Eğitim Kurulunun görevleri.

  Madde 19 - Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir;
  a. Temel Eğitim proğramlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
  b. Proğramlara paralel olarak Temel Eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait
  soruları hazırlamak ve soruları puanlamak,
  c. Temel Eğitimle ilgili proğram ve sınav sorularını dağıtıma hazır bulun-
  durmak üzere gerekli tedbirleri almak,
  d. Temel Eğitimle ilgili olarak referans dökümanları tesbit etmek,
  e. Temel Eğitim konularının geliştirilmesini sağlamak,
  f. Durumları normal eğitime elverişli olmayan sakat aday memurlarla ilgili
  olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma Ba-
  kanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kur-
  mak ve aşağıdaki hususları bu komisyon vasıtasıyla yerine getirmek;
  (1) Temel Eğitim proğramlarını hazırlamak,
  (2) Temel Eğitim sınav sorularını hazırlatmak,
  (3) Eğitim ve sınavların nerede ve nasıl yapılacağına karar vermek,
  (4) Öğretim ve eğitim elemanlarının seçimi ve sınav komisyonlarının teşek-
  kül tarzını tesbit etmek,
  (5) Gerektiğinde mevcut eğitim proğramlarına göre sakatların eğitimlerinin
  sağlanması ve sınavlarının yapılması için sakatlara eğitim veren okullar ve
  rehabilitasyon merkezlerinden nasıl yararlanılacağını belirlemektir.
  Merkezi Eğitim Yönetme Kurulları:

  Madde 20 - Bu Kurul, kurum amirinin (Bakan dışındaki) veya görevlendirece-
  ği kendi kadro derecesinden, yoksa en yakın kadro derecesinden bir memurun baş-
  kanlığında özlük işleri birim amiri, eğitim işleri birim amiri, yoksa eğitim
  işleriyle ilgili bir görevli ile, ilgili üç Daire Başkanından oluşur.
  Merkezi Eğitimi Yönetme Kurulunun Görevleri:

  Madde 21 - Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
  a. Eğitimlerin proğram dahilinde yürütülmesini sağlamak,
  b. Temel Eğitim proğramlarını ve sorularını Başbakanlık Devlet Personel Da-
  iresinden temin etmek,
  c. Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,
  d. Eğitici personel temin etmek,
  e. Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerek-
  li tedbirleri almak.
  f. Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek.
  g. Diğer kurum ve kuruluşlarla hertürlü işbirliğini sağlamak.
  h. Eğitimleri denetlemek.
  i. Hazırlayıcı eğitim ve staj proğramlarını düzenlemek ve sorularını hazır-
  lamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.
  k. Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak.
  Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları:

  Madde 22 - Her kurum veya kuruluşta aday memurların eğitime tabi tutula-
  caklar yerlerinde bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Kurulur.
  Komisyonların başkan ve üyeleri; o kurum veya kuruluşun Eğitim Yürütme Kuru-
  lunca eğitilecek aday memur miktarı,adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları
  görevler dikkate alınarak asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından
  üç kişiden az olmamak üzere seçilir.
  Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
  a. Sınavları yapmak ve değerlendirmek,
  b. Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,
  c. Eğitimleri Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tesbit edilen proğramlar ve
  esaslar dahilinde yürütmek,
  d. Yeteri kadar sınav uygulayıcısı,gözetmen ve salon başkanını belirlemek,
  e. Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
  f. Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,
  g. Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,
  h. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.
  BEŞİNCİ KISIM
  Çeşitli Hükümler
  Askerlik hali:

  Madde 23 - Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar,1111 sayılı
  Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) fıkraları gözönünde bulundurularak
  kurumlarınca belirlenir.
  Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda ta-
  mamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumla-
  rına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.
  Bildirme: :

  Madde 24 - (Değişik: 3/3/1990 - 90/205 K.)
  Görevlerine son verilen aday memurlar,Devlet Personel Başkanlığı tarafından
  tesbit edilen form doldurulmak suretiyle ilgili kurum veya kuruluş tarafından
  en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.
  Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutu-
  lur.
  Memuriyete alınmama:

  Madde 25 - Temel Eğitim hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde
  başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl sürey-
  le Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişikleri ke-
  silenler için bu şart aranmaz.Üç yıllık sürenin tesbitinde Başbakanlık Devlet
  Personel Dairesinde tutulan kayıtlar esas alınır.
  Ders ücretleri

  Madde 26 - Eğitim işlerinde eğitim - öğretim elemanı olarak görev alanlara
  verilecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları
  hükümleri gereğince ödenir.
  Denetim :

  Madde 27 - Başbakanlık Devlet Personel Dairesi kurumların temel eğitim,ha-
  zırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetler.
  YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)
  Sınav belgelerinin saklanması:

  Madde 28 - Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.
  a. Soruların cevap anahtarları,cevap kağıtları bir yıl,
  b. Tutanaklar,değerlendirme fişleri iki yıl,
  Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuç-
  lanıncaya kadar saklanır.
  Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumunu yazılı olarak bağlı
  oldukları kurum veya kuruluşada bildirirler.
  İşbirliği ve ortak eğitim:

  Madde 29 - Kurum ve kuruluşlar temel eğitim,hazırlayıcı eğitim ve staj
  proğramlarının uygulanmasında işbirliği yapabilirler,ortak eğitim imkanlarından
  yararlanabilirler.
  Eğitim ve öğretim elemanları:

  Madde 30 - Kurum ve kuruluşlar temel eğitim,hazırlayıcı eğitim ve staj
  faaliyetlerinden;
  a.Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman - ehil kişilerden,
  b.Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman - ehil kişilerden,
  c.Üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eği-
  tim ve öğretim elemanlarından yararlanırlar.
  Eğitim yeri:

  Madde 31 - Hazırlayıcı eğitim temel eğitimin yapıldığı kurum veya kuruluşda
  yapılır.
  Mecburi hizmetle yükümlü olan aday memurların eğitimleri:

  Madde 32 - Mecburi hizmetle yükümlü olupta aday memur olarak atanmış olanlar
  da bu yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulurlar.
  Temel hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olan-
  lar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 225 inci maddesinin (c) fık-
  rası hükmü uygulanır.
  Kurum ve kuruluşların yönetmelikleri

  Madde 33 - Kurum ve kuruluşlar bu genel yönetmelikte belirtilen esaslara
  aykırı olmamak ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak üzere yönetmelikleri-
  ni,bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarırlar.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:

  Madde 34 - Kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde yer alan ve bu yö-
  netmelik hükümlerine aykırı olan aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin
  hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte önce aday memur
  olarak görevde bulunanlar hakkında kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde
  yer alan aday memurların yetiştirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam
  olunur.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelik Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlı-
  ğınca tertip edilerek sınava girerek sınavı kazanan ve aday memur olarak atanan-
  lara uygulanır.Ancak,kurum veya kuruluşlar ihtiyaç duydukları takdirde merkezi
  sınav yapılmadan önce aday memur olarak atananlarında bu yönetmelik esaslarına
  göre yapılacak eğitimlere iştirak ettirebilirler.
  Yürürlük:

  Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 36 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.
  EK - I
  ADAY MEMURLAR
  STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ
  FOTOĞRAF
  1.ADAY MEMURUN KİMLİĞİ
  a. Adı ve Soyadı :
  b. Kurumu :
  c. Birimi :
  d. Kadro - Ünvan ve Görevi :
  e. Doğum Yılı ve Yeri :
  f. Baba Adı :
  g. Sicil No :
  2. ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER
  EĞİTİM ALDIĞI PUAN
  TEMEL
  HAZIRLAYICI
  3. MERKEZİ SINAVDA ALDIĞI PUAN
  a. Yazıyla :
  b. Rakkamla :
  4. DOLDURMA TALİMATI
  a. Bu belge 2 nüsha tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur.
  Diğer nüsha ise aday memura verilir.
  b. Nitelikler kısmı,adayın staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri
  tarafından doldurulur.Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa bu tak-
  dirde staj belgesinin doldurulmasına esas olarak bilgiler aday memurun görevli
  olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek bölge bu bilgilere dayanılarak aday memu-
  run I ve II nci amiri tarafından tanzim edilecektir.
  c. Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır.Niteliği verilecek puan
  amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sutuna
  yazılmak suretiyle Nitelik puanı bulunacaktır.
  d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluşacağı ilgili
  kurum veya kuruluşca belirlenecektir.
  YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)
  Puan ağırlığı
  NİTELİKLER ve dağılımı 1 Amir 2 Amir
  ----------------------------------------------- --------------- ------ -----
  1. GENEL NİTELİKLER 10
  a - Kılık - Kıyafetine özeni 2
  b - Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olması 2
  c - Ağır başlılığı ve vakarı 1
  d - Ciddiyeti 1
  e - Kişisel çıkarlarına düşkünlüğü 2
  f - Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti 1
  g - Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı 1
  2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI 15
  a - Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması 4
  b - Görevlerini tam ve zamanında yapması 5
  c - üstlerine karşı tavır ve hareketi 3
  d - Masa arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi 1
  e - İtaati 2
  3. ÇALIŞKANLIĞI 15
  a - Görev yapmada heves ve gayreti 5
  b - Araştırma ve inceleme kabiliyeti 5
  c - Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı 2
  d - Fikri yorgunluğa dayanıklılığı 3
  4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU 5
  a - Grup çalışmasına yatkınlığı 3
  b - Geçimliliği 2
  5. GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI 5
  a. Dürüstlüğü 2
  b. Dedi - kodu yapma alışkanlığı 1
  c. Gizliliğe riayeti ve sır saklaması 1
  d. Güveni kötüye kullanması 1
  6. MESLEKİ BİLGİSİ 50
  (Bu niteliğin kriterleri ilgili kurum ve kuruluşlarca
  belirlenir.)
  TOPLAM PUAN
  AMİRLERİN KİMLİĞİ
  ADI VE SOYADI : ...........................................
  UNVANI : ...........................................
  KURUMU : ...........................................
  DOLDURULUŞ TARİHİ : ...........................................
  İMZA VE MÜHÜR : ...........................................
  I. Amirin Toplam Notu ...............................
  II. Amirin Toplam Notu ..............................
  (I ve II Amir Toplam Notlarının)
  Aritmetik ortalaması
  STAJ NOTU
  TASDİK OLUNUR
  Tasdik Eden Yetkili Amirin
  KİMLİĞİ
  EK - 2 (Mülga: 3/3/1990 - 90/205 K.)
  21/2/1983 TARİH ve 83/6061 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
  İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
  YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE
  ------------------------------------------------------------------------------
  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
  Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
  ------------------------------------------------------------------------------
  Farklı Tarihte
  Yürürlüğe Giren Yürürlüğe
  Tarihi Numarası Maddeleri Giriş Tarihi
  -------------- ---------------- -------------------------- ----------------
  3/3/1990 90/205 1/4/1990
  19/1/1998 98/10566 6/2/1998
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Aday memurlarin yetİŞtİrİlmelerİne Forum Tarih
Muhtar adayı olarak belirlediğiniz sloganlar ne olurdu kısaca Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Belediye başkanlığına aday olsanız seçim kampanyanızda ne gibi çalışmalar yapardınız? Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Kastamonu Daday Halk Eğitim Merkezi Hakkında Bilgi Kastamonu Tanıtımı 6 Aralık 2012
Şişman Aday Dershanesi Hakkında Bilgi Adana Çukurova Dersaneler 3 Aralık 2012
Kuzey Aday Dergisi Dershanesi Hakkında Bilgi Adana Çukurova Adana Tanıtımı 3 Aralık 2012

Bu Sayfayı Paylaş