AbdurrahmÂn ArvÂsÎ

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  AbdurrahmÂn ArvÂsÎ konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ABDURRAHMÂN ARVÂSÎ


  Anadolu'da yetişen büyük âlim ve velîlerden Seyyiddir, yâni hazret-i Hüseyin'in evlâdındandır İsmi, Abdurrahmân, babasının ismi Seyyid Abdullah'tır Âlim-i Arvâsî, Kutb-i Arvâsî, Abdurrahmân Kutub lakablarıyla da bilinmektedir Zamânının kutbu idi Hicrî on ikinci asrın ikinci yarısında Arvas'ta doğdu On üçüncü asrın ilk yarısında vefât etti Kabri Van'ın Hoşab (Güzelsu) kazâsındadır Ziyâret olunur ve bereketlerinden istifâde edilir Hacet sâhipleri murâdlarına, isteklerine kavuşur

  Şeceresi şöyledir: Seyyid Abdurrahmân bin Abdullah bin Muhammed bin Muhammed Şehâbeddîn bin İbrâhim bin Âlim-i Rabbânî Cemâleddîn bin Kemâleddîn bin Kutub Muhammed bin KâsımBağdâdî'dir

  Seyyid Abdurrahmân Arvâsî'nin büyük dedesi Seyyid KâsımBağdâdî hazretleri Hülâgû'nun Bağdâd katliamı sırasında Bağdâd'dan hicret edip, âile fertleri ile birlikte uzun yıllar Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kaldı Tasavvuf yolunda olgunluk derecesine ulaşan Muhammed Velî veyaKutub Muhammed diye meşhûr olan oğlunu doğu Anadolu'ya gönderdi Kendisi de Mısır'a gidip Ezher Medresesi müderrisleri reîsi oldu SonraMedîne-i münevvereye gidip orada vefât etti Anadolu'ya gelen ve etrâfını aydınlatan Muhammed Velî, Hakkârî Beyi İbrâhim Hanın kızı Fâtıma Hanımla evlendi Yüksek dağlar arasında geçidi zor bir yere bir dergâhla iki katlı bir ev yaptırdı Arvas yâni Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Doğanyayla köyünü kurarak sevenleri ve akrabâlarıyla birlikte oraya yerleşti Burada nâdide eserlerden bir de kütüphâne teşkil ederek ilim ve feyz neşr etti Pekçok kimse onun sohbet ve ilim meclislerine devâm edip ilâhî lutfa ve feyzlere gark oldular Çok talebe yetiştirdi Neslinden gelenler yolunu tâkib etti Seyyid Muhammed Velî'nin torunlarından Seyyid Abdullah vefât ettiği zaman oğlu Abdurrahmân Arvâsî küçük yaşta yetim kaldı

  Seyyid Abdurrahmân, önce küçük yaşta kaybettiği babasından, onun vefâtından sonra da vaktin büyük âlimlerinden ilim tahsîl etmeye başladı

  Yedi-sekiz yaşlarında iken Kur'ân-ı kerîmi hatmedip Arabî ilimleri öğrenmeye başladı Kısa zamanda aklî ve naklî ilimlerle zamânının fen ilimlerinde büyük âlim, allâme oldu

  Büluğ çağına gelince, annesi, Arvâsî soyunun Van havâlisinde devâmı için, genç yaşta onu zorla evlendirdi Abdurrahmân Arvâsî hazretlerinin MollaAbdullah, Hacı Molla Lütfullah, Molla Efendi (Muhammed), Molla (Muhammed) Zâde, Molla Ubeydullah, Molla Abdülhamîd, Şeyh Seyyid Muhammed, SeyyidTâhir ve ismi bilinemeyen dokuz oğlu olduğu bildirilmektedir

  Dedelerinin yolunu devâm ettiren Abdurrahmân Arvâsî, zâhirî ilimlerde yükseldiği gibi tasavvuf yolunda da ilerleyip kemâle gelmiş, Kâdirî ve Çeştî kollarında irşâd sâhibi, zamanının mürşid-i kâmili olmuştu

  Medresesinde talebe yetiştirmeğe başladığında, her taraftan akın akın yüzlerce hak âşığı huzûruna koştular Sohbetleriyle şereflenip bereketli feyzlerine kavuştular

  Seyyid Abdurrahmân'ın ömrü, zâhir ve bâtın ilimlerini yaymakla geçti Arvâs'taki ve Hoşab'daki medrese ve dergâhı dolup taştı İstanbul, Hicâz, Mısır, Irak gibi memleketlerde çözülemeyen meseleler Abdurrahmân hazretlerine getirilirdi Çevredeki bütün bölgeler, onun irşâd, yol gösterici nûruyla aydınlanmıştı Bu sebeple Sultan İkinci Mahmûd Han ona çok hürmet gösterir, duâsını ister, husûsî hediyelerle selâmlarını gönderirdi

  Pekçok kerâmetleri görülmüş olan Seyyid Abdurrahmân hazretleri zamânın beylerine, paşalarına mektuplar yazarak nasîhat ederdi Bu mektuplardan bir kısmını uzak memleketlere de göndermiştir İrisân beylerinden Emîr Şerefüddîn Abbâsî'ye yazdığı Fârisî mektuplar çok kıymetlidir Bu mektuplardan birinde Muhammed Kerîm Han, Mustafa ve Feyzullah beylere selâm ve duâ etmektedir Şerefüddîn Han, Seyyid Abdurrahmân'dan gelen başka bir mektubun sonuna; "Mevlânâ hazretleri bu mektubu bu fakîre 1778 senesinde göndermiştir Musîbete sabretmek lazım olduğu ve sabrın kıymetini bildirmiştir Birkaç ay sonra pederim Abdullah Han vefât etmiştir Mevlânâ'nın kerâmetini buradan anlamalıdır" satırlarını eklemiştir

  Seyyid Abdurrahmân her sene üç-beş ay o havâliyi dolaşır, Vâz ü nasîhat ve irşâdla, halka İslâmın esaslarını anlatır, bilhassa bozuk mezhep ehline karşı hısn-ı hasîn (sağlam kale) vazîfesi görürdü Bu yüzden memleketimizin sulhuna hizmeti çoktur Çünkü onların olduğu bölgede bozuk îtikâdlı kimse bulunmazdı Böyle âlim ve velîlerin Osmanlı Devletine hizmetleri bey ve paşalardan az değildi Hatta hizmetleri kalıcı olduğundan daha çoktu denilebilir

  Seyyid Abdurrahmân, yakınlarından birini dünyâ malına muhabbeti sebebiyle yanından uzaklaştırmıştı O zât da Beyrut'a gidip, zekâsıyla vâli olmuştu Birgün kendisine; "Efendim! O yakınınız Beyrut'ta vâli oldu" dediklerinde; "O, ateşte yanmadı mı?" buyurdu O günün târihini bir yere kaydettiler Sonradan haber geldi ki, Beyrut vâlisi bir gece konağında çıkan bir yangın sebebiyle çocuklarıyla birlikte yanmıştı Târihini sordular, Seyyid Abdurrahmân hazretlerinin onun hakkında söylediği günün târihini tutuyordu

  Seyyid Abdurrahmân hazretleri çok cömert olup, misafiri ve geleni gideni pek fazla olurdu

  Bir gün hanımı ona; "Efendim gelenimiz gidenimiz çok Beylerin, paşaların ve eşrâfdan olan kimselerin hanımları da geliyorlar Büyük bir kapıya geldiklerini bildiklerinden çeşitli elbiseler, kıymetli entariler giyiyorlar Benim üstümde ise hep bu entâri var Mümkünse bir entâri daha yaptırsanız da arada bir onu da giysem" dedi Seyyid Abdurrahmân hazretleri; "Sen git mutfağında bulunan teknedeki hamurunla meşgûl ol" buyurdu Hanımı mutfağa girdi Tekneyi hamurla değil, altınla dolu buldu Koşup efendisine geldi, bir yandan ağlıyor, bir yandan da; "Beni affet, bundan sonra senden bir şey istemiyeceğim" deyip, özür diliyordu

  Birgün Abdurrahmân Arvâsî hazretleri sevenleri ve talebeleri ile Van Gölü kıyısında giderken, gölde bulunan AhtamarAdasındaki Ermeni kilisesinden bir papas çıkarak su üstünde yürümeye başladı Abdurrahmân Arvâsî hazretlerinin talebelerinden bâzılarının hatırına; "Allah'ın düşmanı dediğimiz papas su üzerinde yürüyor da, evliyânın büyüğü Abdurrahmân Kutub hazretleri acaba neden kıyıdan yürüyerek dolaşıyor?" düşüncesi geldi Talebelerinin düşüncelerini anlayan Abdurrahmân Arvâsî hazretleri, ayakkabılarını çıkararak ellerine alıp birbirine çarptı Her çarpışta papas suya battı Boğazına kadar battığı zaman son defa çarptı ve papas tamâmen batıp boğuldu Abdurrahmân Arvâsî hazretleri böyle düşünen bâzı talebelerine dönerek; "O sihir yaparak su üstünde gidiyor ve sizin îmânınızı bozmak istiyordu Ayakkabıları çarpınca sihri bozulup battı Müslümanlar sihir yapmaz, Allahü teâlâdan kerâmet istemekten de hayâ ederler" buyurdu Kerâmeti ile papasın sihrini bozdu

  Ömrü boyunca ilim öğrenen, öğreten, insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak onların iki cihan seâdetine kavuşmalarına çalışan Abdurrahmân Arvâsî hazretleri Osmanlı-Türk devleti için büyük bir velînîmet idi Hicrî on üçüncü asrın ilk yarısında vefât etti Van'ın Hoşab (Güzelsu) nahiyesinde defn edildi Kabr-i şerifi sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir

  Kerâmetleri vefâtından sonra da görüldü Abdurrahmân Tâgî (Tâhi) şöyle anlattı:

  Babam Budağ Hanın yanında çalışırdı O anlattı: Han, askerleriyle berâber Seyyid Abdurrahmân Kutub hazretlerinin kabri yakınlarına gelmişti Mola verdikleri yerde, Yûsuf Efendi askerlerden ayrılıp, Seyyid Abdurrahmân'ın kabri başına geldi ve Seyyid hazretlerini kabrin üzerinde oturuyor gördü Kendini görünce yüzünü çevirdi, başka yere bakmaya başladı, hiç iltifât etmedi Yûsuf Efendi yüz bulamayınca, doğru askerin yanına gelip komutana silâhını ve elbiselerini çıkararak teslim etti Silâhını teslim ettiğini gören Han, Yûsuf Efendiyi tehdîd ederek; "Bizden vaz geçersen seni Nirib nâhiye müdürlüğünden azlederim, evini oradan çıkarır seni öldürürüm" dedi Yûsuf Efendi aldırış etmedi Doğru Abdurrahmân hazretlerinin kabri başına geldi Bu defâ kabrinin üzerinde oturduğu hâlde ona güler yüzle bakıyordu ve; "Mevlânâ Yûsuf! İlk geldiğinde senden yüz çevirmiştim Şimdi ise yüzümü sana döndüm, tövbe et!" buyurdu O da şimdiye kadar yaptıklarına tövbe edip Abdurrahmân hazretlerinin elini öptü Ondan nasîhat alarak ayrıldı O nasîhatlara uyarak mutlu bir hayat yaşadı ve han da kendisine hiç bir kötülük yapamadı

  1974 Kıbrıs harekâtından sonra Van'ın Hoşab(Güzelsu) kazâsına âilesi ile birlikte bir hava binbaşısı gelip SeyyidAbdurrahmân Arvâsî hazretlerinin kabrini sordu Kabrin bulunduğu yere varıp, orada bir koç kesip fakirlere, şeker alıp çocuklara dağıttı Kendisine bu yaptıklarının ve ziyâretinin sebebi sorulunca, şöyle anlattı:

  Kıbrıs harekâtı sırasında adanın üzerinde uçuyordum Beşparmak Dağlarındaki Rum yuvalarını, oyuklarını, mazgallarını ve müstahkem mevkı ve mevzilerini bombalayıp dönecektim Omuzumda iki el hissettim Korktum Baktım ki sarıklı, sakallı, nûr yüzlü ihtiyâr bir zât "Evlat, filan mevzileri de bombala!" buyurdu "Benzinim dönüşe yetmez" dedim "Korkma ben tekeffül ediyorum" deyince döndüm Gösterdiği mevzi ve hedefleri de bombaladım Mersin'e doğru gelirken; "Gördün mü benzinin yetti" buyurdu Ben merak edip o zâta; "Siz kimsiniz?" diye sordum "Van'ın Hoşab kazâsından Seyyid Abdurrahmân'ım" buyurdu "Sağ mısınız?" dedim "Değilim ama, böyle savaşlarda ve sıkıntılı durumlarda yardıma koşarım" buyurdu

  Abdurrahmân Arvâsî hazretlerinin vefâtından yüz elli seneden fazla zaman geçtiği hâlde müslümanların yardımına koşması onun kutup ve yüksek kerâmet sâhibi olduğunu göstermektedir Onun kutb olduğu zamânında ve sonraki zamanlarda da hep tevâtür hâlinde bilinmektedir Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfesi ve asrının kutbu olan Seyyid Tâhâ-yı Hakkârî hazretleri kendisinden bahs ederdi

  Abdurrahîm Arvâsî hazretlerinin torunlarından Muhammed Emin Garbî Efendi anlatır:

  Hoşab halkı bilirler Kuraklık olduğu zaman gidip Seyyid Abdurrahmân hazretlerinin kabrinin başucundaki taşı alıp aşağısındaki dereye sokarlar ve yağmur yağar Bunun için o taş suda durmaktan incelmiştir Böyle olduğunu bu fakir de gördüm Bu da Abdurrahmân Arvâsî hazretlerinin kerâmetidir

  Abdurrahman Arvâsî hazretlerinin oğullarından Seyyid Lütfullah, hacı olup, âlim, fâdıl ve velî idi Arvas'tadır Seyyid Sıbgatullah Arvâsî (Gavs-i Hizânî) bunun soyundandır

  Oğullarından biri Seyyid Molla Abdülhamîd'dir Arvas'da kalırdı Arvas medrese, tekke ve zâviyesini sevk ve idâre ederdi Arvas ve civârında bunun çocukları kaldı Seyyid Fehîm Arvâsî hazretlerinin babasıdır

  Oğullarından biri de Seyyid Molla Muhammed'dir Başkale'ye yerleşti Nesli burada çoğaldı Âlim, kâmil, kadirşinâs ve hal ehli olup, Seyyid Tâhâ hazretlerinin sohbetinde bulunmuş idi Neslinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî gibi bir âlim ve mürşid yetişmiştir

  Oğullarından biri de, Seyyid Abdullah'dır Arvas'da medfundur Hacıdır Medresede müderris idi Babasına mensûb idi Oğlu Abdülcelîl Zûgûla (Daldere) köyüne yerleşti

  Biri de MollaEfendidir Aslında ismi Seyyid Muhammed Efendi olup, ismine hürmeten, babası sâdece "Efendi" derdi Büyük âlim idi Babasına mensûb, kâmil bir zât idi Pîr Yûsuf kabristanındadır

  Biri de Seyyid Ubeydullah olup, kısaca Ubeyd denir Arvas'da doğdu Molla ve müderris idi Oğulları Gevaş tarafına geldi

  Adı geçen oğullarından bu altısının nesli günümüzde devâm etmektedir Babalarının vazîfesini hakkıyla yapmışlardır Allah hepsinden râzı olsun

  KANLI ELBİSELER!

  Seyyid Abdurrahmân, ihsân sâhibiydi Mal ve canını Allahü teâlânın dînini yaymak için sarf etti Zamânının kutbu olduğu için uzak yerlerde Allah yolunda, O'nun dînini yaymak için savaşanların yardımına koşardı Hanımı şöyle anlattı:

  Efendim, arada-sırada silâhlarını kuşanır, evden çıkar, sabahtan önce yine eve gelirdi Geldiğinde üstünde-başında kan lekeleri olurdu Elbiselerini yıkar sesimi çıkarmazdım Yine elbiseleri kan içinde kaldığı bir gün kendisine; "Efendi! Sık sık gidip, sabaha bu vaziyette geliyorsun Nereye gidiyorsun ve elbisen niçin kan içinde dönüyorsun?" diye sordum O da; "Hanım, sağlığımda iken kimseye söylemezsen, bu sırrı sana söylerim" dedi Ben de; "Söylemem" dedim Bunun üzerine; "Biz vazîfemiz îcâbı zaman zaman dünyânın neresinde müslümanlarla kâfirlerin harbi varsa oraya gideriz Müslümanlara yardım eder, küffâr ile harbederiz Ayrıca darda kalmış müslümanların da yardımına yetişiriz" buyurdu Ben bu sırrı o vefât edinceye kadar kimseye söylemedim, sakladım

  1) İslâm MeşhurlarıAnsiklopedisi; c1, s194
  2) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c17, s302
  3) Eshâb-ı Kirâm; s288
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - AbdurrahmÂn ArvÂsÎ Forum Tarih
Abdurrahmangazı İlköğretim Okulu Bilgileri Ahlat Bitlis Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 16 Ağustos 2012
Abdurrahman Önül Geylani İlahisi Sözleri İlahi Sözler Ezgiler 7 Ağustos 2012
Abdurrahman Önül Çıkar Gider İlahisi Sözleri İlahi Sözler Ezgiler 7 Ağustos 2012
Abdurrahman Önül Şehitler Ölmez İlahisi Sözleri İlahi Sözler Ezgiler 7 Ağustos 2012
Abdurrahman Önül Ey Nefsi Serkeş İlahisi Sözleri İlahi Sözler Ezgiler 7 Ağustos 2012

Bu Sayfayı Paylaş