A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  ABÂ: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi.

  ÂBÂ VÜ ECDAD: Babalar, dedeler, atalar.

  ABD: Kul, köle, mahlûk. Tasavvufta kâmil müslüman.

  ABD-İ MEMLUK: Kul, köle.

  ABES: Boş, saçma.

  ÂB-I HAYAT: Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su.

  ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu.

  ACÂİB VE GARÂİB: Anlaşılmaz ve tuhaf.

  ACÂİB-İ DEKÂİK: Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar.

  A’CEMÎ: Arap olmayan.

  ACÎB: Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

  ACÛZ: Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.

  ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.

  ACZ-I KÜLLÎ: Tam güçsüzlük.

  A’DÂ: 1. Adüvv’ün çoğulu. Düşmanlar. 2. Pek zâlim, pek gaddar.

  A’DÂD: Adedin çoğulu. Sayılar.

  ÂDÂT-I CARİYE: Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar.

  ADÂVET: Düşmanlık, husumet.

  ADEM: Yokluk.

  ADEM-İ KÜLLÎ: Tam yokluk.

  ADEM-İ MÜSÂVÂT: Eşitsizlik.

  ADEMÎ: Yokluğa ait.

  ÂDET-İ CÂHİLİYYE: İslâm’dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet.

  ÂDETULLAH: Allah’ın kâinatta câri olan usûl ve kanunu, sünneti.

  ÂDİL: Adalet sahibi, doğru adaletli.

  ADÎL: Benzer, eş, akran.

  ADL: Adalet, çok adaletli.

  ÂFÂK: Ufukun çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.

  ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey. Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler.

  ÂFÂT: Âfetin çoğulu, musibetler, büyük felaketler.

  ÂFÎF: İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih.

  AFV Ü GUFRÂN: Bağışlama ve yarlığama.

  AFV: Affetme, suçu bağışlama.

  ÂGÂH: Uyanık, basiretli haberdar.

  AĞNAM: Ganemin çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.

  AĞNİYÂ: Ganînin çoğulu. Zenginler.

  AĞRAZ: Maksatlar, arzular, amaçlar.

  AĞRAZ-I DÜNYEVİYYE: Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar.

  AĞRÂZ-I FÂSİDE: Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.

  AĞRAZ-I NEFSÂNİYYE: Nefsanî maksatlar, nefsî arzular.

  AĞRAZ-I ŞAHSİYYE: Şahsî maksatlar, ferdî niyetler.

  ÂĞÛŞ: Kucak, sığınılacak yer.

  AĞYÂR: Başkaları, düşmanlar, yabancılar.

  ÂHAD HABER: Bir kişi tarafından rivayet edilen hadis veya rivayetler.

  ÂHÂD: Ehad’in çoğulu. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.

  ÂHAR: Başkası, diğeri, yabancı.

  AHBÂR: Haberin çoğulu. Haberler.

  AHBÂR-I SADIKA: Doğru haberler.

  AHD U EMÂN: And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik.

  AHD U MÎSÂK: Yemin ve anlaşma, kesin söz.

  AHD: 1. Söz verme. 2. Yemin, and. 3. Devir, zaman, gün.

  AHD-İ HARİCÎ: Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif.

  ÂHENG: Uygunluk ve düzen.

  AHFÂ: Çok gizli, en gizli.

  AHFÂD: "Hafîd"in çoğulu. Torunlar.

  AHİD: (Bak: AHD).

  ÂHİR ZAMAN PEYGAMBERİ: Son zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.).

  ÂHİR ZAMAN: Son zaman, dünyamızın son çağı.

  AHİZ: (Bak: AHZ) .

  AHKÂM: Hükümler, kanunlar.

  AHKÂM-I AMELİYYE: Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar.

  AHKÂM-I EZELİYYE: Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler.

  AHKÂM-I FER’İYYE: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.

  AHKÂM-I ULUHİYYET: Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri.

  AHKÂM-I UMÛMİYYE: Umûmî hükümler.

  AHKEMU’L-HÂKİMİN: Hükümdarların hükümdarı, hâkimlerin hâkimi olan Allah.

  AHLÂK-I ZEMÎME: Kötü huylar, çirkin davranışlar.

  AHLÂM: "Hulm"ün çoğulu, karışık rüyalar.

  AHRÂR: Hürler, esir ve köle olmayanlar.

  AHSEN: "Husn"den. En güzel, pek güzel, daha güzel.

  AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde.

  AHSENÜ’L-KASAS: 1. Kıssaların, hikâyelerin en güzeli. 2. Yusuf Sûresi.

  AHZ: 1. Alma, tutma, kabzetme, 2. Kabul etme. 3. Tessellüm. 4. Sorgulama.

  AKABE: 1. Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire. 2. Tehlike. 3. Tehlikeli geçit. 4. Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.

  AKÂİD: Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri.

  AKAR: Gelir, gelir getiren gayr-ı menkuller.

  AKD: 1. Anlaşma, sözleşme. 2. Bağlama, düğümleme.

  ÂKIBET: Nihayet, sonuç.

  ÂKIDEYN: Anlaşma veya sözleşme.

  ÂKIL BÂLİĞ: Ergenlik, olgunluk çağına gelen.

  ÂKILÂNE: Akıllıca.

  AKÎDE: İtikad, iman.

  ÂKİF: 1. İbadette devamlı olan kimse. 2. Sebat eden.

  AKİKA: Yeni doğan çocuk için Allah’a şükür maksadıyla kesilen kurban.

  AKÎM: 1. Beyhude, boş yere. 2. Kısır erkek veya kadın.

  AKL-I SELÎM: Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl.

  AKLÎ: Akla ait, akla uygun.

  AKRÂN: Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.

  AKRİBA: Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar.

  AKSÂ: En uzak, en son.

  AKSÜ’L-AMEL: Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması.

  AKTAR: Baharatçı.

  AKTÂR: Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.

  AKVÂ ve AHZAR: Daha kuvvetli ve daha açık.

  AKVÂ: Daha kuvvetli, en kuvvetli.

  AKVÂL: Kavlin çoğulu. Kaviller, sözler.

  AKVÂM: Kavimler, milletler.

  AKVÂM-I SÂİRE: Diğer kavimler.

  A’LÂ: En yüce.

  ALADDERECÂT: Derecelere göre.

  ALÂK SÛRESİ: Kur’ân-ı Kerim’in 96. sûresi.

  ALAKA: Alakdan yapışkan sıvı, embriyo.

  ÂLÂM: Elemler, kederler, acılar.

  ALÂMET: İşaret, nişan.

  ALÂMET-İ FARİKA: Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.

  ÂLÂT: Âletler, vasıtalar.

  ÂLÂT-I CİSMANİYYE: Maddî âletler.

  A’LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri.

  ALE’L-HUSÛS: Hususiyetle, özellikle.

  ALE’L-USÛL: Usûl üzere. Usûle göre, usulen.

  ÂLEM: Kâinat, dünya.

  ALEMDÂR: Bayraktar, sancaktar.

  ÂLEM-İ CİSMANİYYE: Maddî âlem, kâinat, dünya.

  ÂLEM-İ EŞBÂH: "Şebah"tan: 1. Cisimler âlemi, varlıklar âlemi. 2. Hayaller âlemi."Şibh ve şebih"den: Misaller âlemi.

  ÂLEM-İ KABİR: Kabir âlemi.

  ALESSEVİYYE: Aynı seviyede, eşit olarak.

  ÂL-İ FİRAVUN: Firavun ailesi. Firavun soyu.

  ÂLİŞÂN: Şan ve şerefi yüksek olan.

  ALİYYU’L-A’LÂ: Pek iyi. Fevkalâ-de.

  ALLAH BES BÂKÎ HEVES: Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir.

  ALLÂME: Bilginlerin en bilgilisi.

  ALLÂMÜ’L-GUYÛB: Esmâ-i Hüs-nâ’dan biri, bütün gizlileri bilen Allah.

  ÂMÂ: Kör.

  AMDEN: Kasten, bile bile, isteyerek.

  AMELDE İ’TİDÂL: Amelde aşırılıktan uzak, dengeli.

  AMEL-İ SALİH: Allah’ın rızasına uygun olan her iş.

  AMELİKA: Eskiden Sîna yarımadasında yaşamış olan bir kavim.

  AMÎK: Derin. Bahr-i amîk: Derin deniz. Fikr-i amîk: Derin düşünce.

  ÂMİL: 1. Sebep. 2. İş yapan. 3. Zekat toplayan memur.

  ÂMM: Umumî, genel.

  AMR: Bir erkek ismi.

  AMÛD: Direkler, sütunlar.

  ANÂSIR-I MUHTELİFE: Çeşitli unsurlar.

  ANKA-YI MUĞRİB: İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.

  ANVETEN: Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile.

  ANYEDİN: Elden.

  ÂRÂBÎ: Bedevî. Çölde yaşayan köylü.

  A’RÂF: Cennetle cehennem arasında bulunan bir yer.

  ARAFAT: Mekke’ye 12 mil yani takriben 20 km. uzaktaki bir yer. Hacca gidenler Zilhicce’nin 9. günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar.

  ARASAT: Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı.

  ARAZ: 1. İşaret, alâmet. 2. Tesadüf. 3. Kaza, felaket. 4. Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

  AREFE: Kurban bayramından bir önceki gün.

  ARIZÎ: Sonradan hasıl olan şey. Geçici.

  ÂRÎ: Temiz, hür, uzak.

  ÂRİF: Anlayışlı, bilgili.

  ARŞ: 1. Taht. 2. Dokuzuncu gök. 3. Çardak. 4. Cenab-ı Hakk’ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer.

  ARZ: yeryüzü, dünya, genişlik.

  ARZ-I MUKADDES: Kutsal ülke. Kudüs, Filistin.

  ASÂ: Değnek, sopa, baston.

  ASABÂT: 1. Baba tarafından olan akrabalar. 2. Şer’an miras alamayan akrabalar.

  ASABE: Baba tarafından akraba olanlar.

  ASAHH-I RİVÂYET: En doğru olan rivayet.

  ÂSÂR: Eserler.

  ÂSÂR-I ATÎKA: Eski eserler.

  ASÂ-YI MÛSÂ: Hz. Musa’nın sopası.

  ASGARİ: En az, en küçük.

  ASHAB: Hz. Peygamber’i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.

  ASHÂB-I KEHF: Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.

  ASHAB-I MEŞ’EME: Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.

  ASHAB-I MEYMENE: Uğurlu kişiler, iyi kimseler.

  ASHAB-I YEMİN: Uğurlu, meymenetli kimseler.

  ÂSIF: Şiddetli rüzgar, fırtına.

  ÂSİ: İsyan eden.

  ÂSİM: Günah işleyen, günahkâr.

  ASNÂM: "Sanem"in çoğulu. Putlar.

  ASR: 1. İkindi namazı. 2. İkindi vakti. 3. Yüzyıl, çağ.

  AŞR: Kur’ân-ı Kerim’den on âyet miktarı okunan kısım.

  ATÂ: İhsan, lütuf, bağışlama.

  ATALET: Tembellik, hareketsizlik.

  ATF-I BEYAN: Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.

  ATIF (ATF): 1. Eğme, meyletme, 2. Bağlama.

  ÂTİH: Bunak.

  ATİYYE: Hediyye, ihsan, bahşiş.

  ATTAR: (Bak: AKTAR) .

  AVÂLÎ: Yüceler, büyükler. Medine etrafındaki semtler.

  AVAM: 1. Halk. 2. Soylu veya bilgin olmayanlar.

  AVÂMİL: 1. Âmiller, sebepler. 2. Arap nahvine ait ve bu isimdeki kitap.

  A’YÂN: 1. İleri gelenler. 2 Gözdeler.

  A’YÂN-I SABİTE: Allah’ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri.

  ÂYÂT: Âyetler.

  ÂYÂT-I BEYYİNAT: Açık seçik âyetler.

  ÂYÂT-I TEKVİNİYYE VE TEŞRİİYYE: Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

  AYIN: Arap alfabesinin 21. harfi. Ebced hesabında sayı değeri 70′dir.

  ÂYİN: 1. Tören, âdet. 2. Dinî bazı gösteriler. Mevlevî âyini gibi.

  AYN: 1. Göz, 2. Pınar. 3. Eşyanın hakikatı.

  AYNE’L-YAKÎN: Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.

  A’ZÂ: Uzuvlar, organlar, üyeler.

  AZÂB: 1. Büyük sıkıntı, şiddetli elem. 2. Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza.

  AZÂB-I NÂR: Cehennem azabı.

  ÂZÂDE: Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş.

  AZ’AF-I MUZÂAF: Kat, kat, pekçok.

  AZAMET: Büyüklük, kibirlilik.

  AZDÂD (EZDÂD): Zıd olan şeyler.

  AZHAR: En açık: .

  AZÎMÜ’Ş-ŞÂN: Şânı büyük.

  AZÎZ: 1. Allah’ın isimlerinden biri. Değerli. 2. Ermiş, velî.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş