Aöf Sosyoloji Dersi Notları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 18 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Aöf Sosyoloji Dersi Notları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim sosyoloji dersleri - sosyoloji çalışma notları - sosyolojide kullanılan kavramlar ve anlamları - kısa sosyoloji notları

  - Sokratese göre irdelenmeyen hayat yaşamaya değmez.
  - Doğurtma : sokratesin sorgulama yöntemine denir.
  - Russele göre sorma,sorgulama, merak etme alışkanlıkları olmayan insan : adetlerin ve alışkanlıkların tiranlığında yaşayan bir varlıktır.
  - J.s. mile göre insan : keyifsiz bir insan yaşamından memnun bir hayvan olmaktan iyidir,Ve mutsuz bir Sokrates olmak halinden memnun bir budala olmaktan iyidir
  - Metafizik :genel olark varlık konusu ile ilgilenir
  - Etik : ahlak anlayışını ele alır
  - Epistemoloji : bilginin yapısını ve konularını sorgular
  - İnsanı diğer canlılardan ayrı kılan özellik : dünyayı açıklama ve anlamlandırma çabasıdır.
  - Sanatçı : duygularından hareket ederek maddeye anlam katmaya çalışır.
  - Bilim,sanat,din .felsefe.dünyayı anlamada ve anlamlandırmada.algısal deneyimlerle yetinmezler
  - İrdelenmeyen hayat yaşamaya değmez : ernst cassirer
  - İnsan üstüne deneme kitabı : ernst cassirer
  - Logos kavramı : akıl.mantık.söz.bilim kavramlarını içerir
  - Etiğin konusu : ahlak anlayışının iyi yaşamın ne olduğunu inceler
  - Din : dünyanın gizeminin sonsuz bir yaratıcı yada varlıkta bulunabileceği temelinde dünyayı anlamlandırmaya çalışır,
  - Mitos ve logos : eski yunanda ilk felsefecilerin coğunlukla gözlemden ve çeşitli akıl yürütme tekniklerinden yararlanması sonucu kavramlar arası karşıtlığı gösterir
  - Bilim : olaylar arasında yasalara ulaşmaya çalışan genel nesnel ve evrensel özelliklere sahip olan bilgi dalıır.
  - Logos : eski yunanda akıl bilim mantık söz gibi anlamları içeren kavramdır.
  - Doksa : platona göre gözlemler yoluyla ulaşılan duyusal dünyanın değişenlerin bilgisidir
  - Episteme : platona göre akıl yoluyla ulaşılan tümellerin değişmeyenlerin tanımsal bilgisidir
  - Temsil epistemolojisi : öznenin zihinsel yapısının nesneyi doğru temsil edebilme güçünü merkeze alır
  - Descartese göre bilginin kaynağı : akıldır..ve doğru bilgiye ulaşmada şüpheyi yöntem olarak kullanmıştır
  - Düşünüyorum o halde varım sözü : descartese aittir
  - J Locke göre insan zihni:insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir bu sayfa deneyimler tarafından doldurulur bunlar algı verileridir
  - Bilgi kavramını akılcı yöntemlerle cözümlemeyi ve tanımlamayı ilk deneyen kişi:platondur.
  - Theaetetus adlı eser : platonun eseridir.
  Analysis dergisi : edmund gettier in dergisidir.gerekçelendirilmiş doğru inanç bilgimidir makalesini yazmıştır.
  - Descartese göre en sağlam bilgi türü : matamatiksel bilgidir.
  - Epistemolojide tümellere önem veren filozof : platondur
  - Deneyimci felsefeye göre insanın sahip olduğu bilginin kökeni : duyu verileridir
  - Nesnelerin zihinden bağımsız olduğunu savunan bağımsızlık ve süreklilik
  - Nesnenin ve öznenin geleneksel epistemolojik sırasını değiştiren düşünür: 1. kanttır
  - Platona göre akıl yoluyla ulaşılan bilgi : değişmeyen tümellerdir
  - Usculuk : bilginin duyu verileri.algı dışında da kaynakları olduğunu savunan felsefe
  - Hume a göre deneyimle kazanılan olgusal bilgi ve idealarımız arasındaki ilişkilerden ortaya çıkan bilgi dışında kalan ve saçma olan bilgiler : metafizik bilgilerdir.
  - Distrübitif kavram : bir gurubu oluşturan üyelere uygulanan kavramdır..örneğin :asker
  - Kollektif kavram : bir gurubun üyelerinin tümüne uygulanan kavramdır.
  - Bileşik önerme : birden çok yargı bildiren önermelerdir.
  - Bileşen : önermelerin her birine bileşemn denir
  - Çıkarım : önermelerin sonucudur
  - Totoloji : bir önerme tüm değerlemelerde doğru değerini alıyorsa totolojidir - çelişme : tüm değerlemelerde yanlış değerini alıyorsa çelişmedir
  - Tutarlı önerme : önerme en az bir değerlemede doğru değerini alıyorsa tutarlıdır
  - Sadece hiçbir şey bilmediğimi biliyorum sözü : Sokrates e aittir organon adlı eser : aristotelese aittir mantık konusundaki çalışmalarını içerir
  - İçlem kaplam : kaplam artarsa içlem azalır içlem artarsa kapkam azalır ..düz orantı değil ters orantı vardır
  - İçlem fazlalığı: ayrıntı fazlaysa içlem fazladır
  - Geçersiz önerme:önçüller doğru sonuç yanlışsa önerme geçersizdir
  - Orta terim::her iki kıyastaki ortak kelime
  - Mantık yanlışları : döngüsel akıl yürütme,genel kanıya başvurmak
  - Estetik : var olan bilgilerimizi kullanarak yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayan düzgün akıl yürütme biçimlerinin bilimi
  - Bir kıyasta küçük terim : sonuç önermesinin öznesidir
  - Ön bileşeni değillemek : biçimsel bir mantık yanlışıdır.
  - Adcılık : sadece tikel nesnelerin varlığını savunan görüştür
  - Gerçekçilik : tümellerin gerçek olduğunu savunan düşünce gerçekçiliktir
  - Thalese göre gerçekliğin yapısı : thalese göre gerçekliğin yapısını su oluşturur
  - Aristoya göre tümel ve tikel arasındaki ilşki : aristoyaa göre tümel form olarak tikelin ayrılmaz bir parçasıdır
  - Platonun duyular hakkındaki görüşü : duyular dünyadaki varlıklardan bağımsız biçimde düşünülür.
  - Sadece tikel nesnelerin varolduğunu düşünen aşırı adçılara göre tümellerin varlığını savunma nereden kaynaklanmaktadır : dilin yanlış anlaşılmasından
  - Platon her konuda güvenilir bir bilgiye ulaşılabileceğini hangi gerekçeye dayandırır : akıl düşünülür dünyanın nesnelerini kavayabilir
  - Qine özdeşlik olmadan varlık olmaz sözüyle neyi destekler : varlık kavramı özdeşlik kavramına dayanır
  - İçkin gerçekçilik : aristotelesin tümellerin ancak tikellere bağlı olduğunu yada tikellerin içinde var olabileceğini savunduğu görüştür
  - Mantıkçı pozitivizim : felsefenin gerçeklik hakkında bilgi sunmak gibi bir işlevi olamaz bu işlev bilime düşer
  - Bilimsel devrimlerin yayapısı adlı kitap : kuhn un kitabıdır
  - Paradigma : bilim insanlarının varsayımlarını ve yöntemsel sınırlarını ortaya koyan kavramsal cerçevelerdir
  - Evrensellik : bilimsel kuramların geçerliliğinin tüm zamanlarda ve bölgelerde geçerli olması durumudur
  - Bilim kuramının iyi yada değerli kılan temel nitelik .doğrulanabilirlik değil .yanlışlanabilirliktir düşüncesini savunan düşünür : K.poper dir.
  - Mantıkçı pozitivistlere göre bilimin ilerlemesi nasıldır : pozitivistlere göre bilim birikerek ilerler.
  - Doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik kavramlarının incelenmesi hangi görüşle olmuştır : quine-duhem görüşü
  - Mantılçı pozitivistlere göre önerme doğrulanabilir olmalıdır.
  -Popere e göre her yanlışlamanın bize faydası : popere göre her yanlışlama bizi doğruya götürür.
  - Yanlışlanan kuramların yerine cesur kuramların önerilmesi ile bilimsel kuramların geliştiğini savunan düşünür : poper dir.
  - Bilimsel doğrulama ve yanlışlamanın bilim insanlarının yorum ve seçimlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilemeyeceğini savunan düşünce : quine-duhem tezidir
  - Mantıkçı pozitivistler tarafından bilimsel olanla metafizik olanı ayıran ölçüt : doğrulanabilirlik ilkesi.dir.
  - Sınanmaya ve test edilmeye her zaman açık olmayan bilgi : metafiziktir
  - Yeni bilim adlı eser : g.vico nun eseridir
  - Marksist gelenek içinde doğan eleştirel yaklaşıma göre bilim ve teknoloji : bilim ve teknoloji ideolojik bir karaktere bürünmüş ve insanı köleleştirmeye başlamıştır.
  - Sosyal bilimlerin genel yasalara ulaşamamasının nedeni : konusu içine giren fenomenlerin birer doğal tür olmayışıdır.
  - Yeni organon adlı eser : Bacon un eseridir. Ona göre bir bilim insanının zihnini kaplayarak doğru bilgi elde etmesine engel olan dört tür idol vardır:kabile.mağara.market.tiyatro
  - Dilthey e göre doğa bilimlerinin yöntemi ile tin . insan bilimlerinin yöntemi nedir : doğa bilimlrinin yöntemi açıklamak. Tin .insan bilimlerinin anlamak yorumlamaktır
  - Yorumculuk : insan davranışlarını anlamak için kültür ve değerler sistemini anlamak gerektiğini savunan görüştür.
  - Sosyal bilim yasalarını yalnızca bir yorum aracı olarak gören düşünce kime aittir : max weber
  Frankfut okulu eleştirel yaklaşımın temsilcileri : h.marcuse.t.adorno.m.horkheimer.j.habermas
  - Bilimsel bilginin somut ve gözlenebilir olması nasıl bir özellikte olduğunu gösterir: nesnel
  - Bilimsel kuramda değer yargılarının hem kuruluş hemde gerekçelendirme aşamasında etkili olduğunu savunan düşünür : t.kuhn dur
  - Bir alanın bilimsel olabilmesi için kesin bilgiler ve genel yasalar elde edilmesi gerektiğini savunan yaklaşım : doğalcı yaklaşımdır.
  - Bacon a göre bilim insanının doğru bilgi elde etmesini engelleyen onun zihnini kaplayan ve bozan kavram : idol dür
  - İnançlar : sosyal bilimlerin konusu olmazlar
  - Hempel in sosyal bilimlerde getirmiş olduğu açıklama modelinde insan için kullanılan insan : rasyonel insan dır
  - Philosphia : bilgeliği sevme.
  - Metafiziğin aradığı sorulardan biri : evrenin bir başlangıcı ve sonu varmıdır.
  - Filozof yaşamı sorgulamayı nasıl gerçekleştirebilir.akıl yürüterek
  - Zihnimizdeki bağımsızlık ve süreklilik ideasının kaynağını epistemolojik açıdan aydınlatmak isteyen deneyimci filozof : hume.
  - İnsan insandır önermesi mantık ilkelerinden hangisine örnektir : özdeşlik ilkesi.
  - Bilgi duyu verileri, algı dışında da kaynakları olduğunu savunan felsefe : usculuk.
  - Quine özdeşlik olmadan varlık olmaz sözüyle neyi destekler : varlık kavramı özdeşlik kavramına dayanır.
  - Platona göre doksa : duyusal dünyanın değişenlerin bilgisidir.
  - Mantıkçı pozitivistler tarafından bilimsel olanla metafizik olanı ayıran ölçüt : doğrulanabilirlik ilkesi
  Bir düşüncenin bilgi olabilmesi için inanç .doğruluk ve gerekçelendirme koşullarını öne süren düşünür : platondur.
  Bacon a göre bilim insanının doğru bilgi elde etmesini engelleyen onun zihnini kaplayan ve bozan kavram : idol dür
  Diltheye göre doğa bilimlerinin yöntemi ile tin bilimler inin yöntemi : doğa bilimlerinin yöntemi açıklamak tin bilimlerinin anlamak.
  Bilim ve teknolojinin ideolojik bir karaktere büründüğünü ve insanı köleleştirmeye başladığını savunan yaklaşım : eleştirel yaklaşım
  Bir alanın bilimsel olabilmesi için kesin bilgiler ve genel yasalar elde edilmesi gerektiğini savunan yaklaşım . doğalcı yaklaşım.
  Bilimsel bilgide bulunmaması gereken özellik : öznellik.
  Sosyal bilimlerde genel yasaların elde edilmesi çokta istenilen bir durum değildir çünkü açıklayıcı fonksiyonları yoktur görüşünü savunan : max weber.
  Bir düşüncenin bilgi olabilmesi için inanç .doğruluk ve gerekçelendirme koşullarını öne süren düşünür : platon.
  Filozof yaşamı sorgulamayı nasıl gerçekleştirebilir : akıl yürüterek.
  Zihnimizdeki bağımsızlık ve süreklik ideasının kaynağını epistemolojik açıdan aydınlatmak isteyen filozof : hume.
  Aristoya göre tümel ve tikelin arasındaki ilişki : tümel form olarak tikelin ayrılmaz bir parçasıdır.


  alıntı

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Aöf Sosyoloji Dersi Forum Tarih
Aydınlanma Düşünürleri - Aöf Sosyoloji Dersleri Açık Öğretim AÖF 11 Aralık 2011
Açıköğretim Sosyoloji Lisans Bölümü - Aöf Sosyoloji Açık Öğretim AÖF 19 Ekim 2010
Açıköğretim Formasyon - AÖF Sosyoloji Açık Öğretim AÖF 19 Ekim 2010
AÖF Kayıt Yenileme Açık Öğretim Kayıt Yenileme Açık Öğretim AÖF 21 Eylül 2013
AÖF Kaydı İçin Gerekli Belgeler 2014 Açık Öğretim AÖF 8 Eylül 2013

Bu Sayfayı Paylaş