Açık Öğretim Uluslarası Çalışma Normları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 27 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Açık Öğretim Uluslarası Çalışma Normları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim uluslarası ilişkiler ders notları - uluslarası ilişkiler ünite konuları - aöf uluslarası ilişkiler dersleri

  Ünite 1

  Uluslar arası hukuk: devlet,devletler ile uluslar arası örgütler yada uluslar arası örgütler arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır.

  Uluslar arası çalışma normları:,derneklerin ve tüzel kişilerin durumunu düzenleyen bir hukuktur.
  Çalışma politikaları : iş ilişkileri ve iş yaşamını korunmasına yönelik karar ve uygulamalardır.

  Sosyal politika : bireyi tüm risklere ve olumsuzluklara karşı en geniş biçimde korumalarına yönelik tüm kamusal karar ve uygulamaları konu alan sosyal bilim dalıdır.

  Uluslar arası çalışma politikası : iş ilişkileri ve yaşamına ilişkin bölgesel, kıtasal ve evrensel düzeyde izlenmesi gereken politikalar ile bu politikaları üreten , uygulamaya koyan ve denetleyen uluslararası kuruluşları inceleyen uluslar arası sosyal politikanın özel bir dalıdır.

  Uluslar arası çalışma normları: bireyin çalışma yaşamında ekonomik ,sosyal ve mesleki yönden korunup, geliştirilmesinin bölgesel, kıtasal ve evrensel düzeyde benimsenen ilkeleri ve kullarının ifade eden kavramdır.

  çalışma normlarının gelişmesine yol açan nedenler :

  1) Adil bir rekabet ortamı oluşturmak  gelişmiş devletlerin, gelişmemiş devletlerden daha etkin bir sosyal politika izlemelerini istemeleri , ülkeler arası sosyal politikaları farkı azaldıkça rekabet artar.
  2) Siyasal yaklaşımlar ve sosyal bütünleşmeye duyulan gereksinim
  3) Sosyal uyum birlik ve dengeye duyulan gereksinim
  4) Hümaniter nedenler
  5) Uluslar arası dayanışma ve örgütlenme
  6) Küreselleşme olgusu
  7) Uluslar arası çalışma normlarının ulusal sosyal politikalar yönünden taşıdığı değer

  milletler cemiyeti Versay barış antlaşmasının amaçlarına yönelik kurulmuştur.

  uluslar arası dayanışma ve örgütlenmenin ilk örneği olan uluslararası işçi birliği 1964 de kurulmuştur.

  uluslar arası çalışma normları yazılı kaynaklardır.
  Uluslar arası sosyal politika: insanları korumak ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı amaçlar.

  sosyal ve ekonomik adaletsizliklerin dünya barışı için sürekli bir risk olacağı 1. dünya savaşı sonrası yaygınlaşmıştır.

  küreselleşme olgusu işlerlik kazanmasında liberal ekonomik politikalarının etkisi olmuştur.

  günümüzde devletlerin diğer devletlerle iş birliğine yönelmesine neden olan konular:
  1) eğitim
  2) ekonomi
  3) askeri
  4) kültürel
  Küreselleşme: bilginin teknolojinin ürünlerin, hizmetlerin, sermayenin, iş gücünün serbest dolaşımıdır.

  bir devletin uluslar arası kamu oyundaki saygınlığını etkileyen en önemli faktör uluslar arası sosyal politikadır.

  ulusal ve uluslar arası çalışma politikaları arasında finansman yönünde farklılıklar vardır.

  işçiler arasında dayanışma duygusunun ve örgütlenme bilincinin doğması sanayi devriminin olumsuz koşullarından kaynaklanmıştır.

  çalışanların iş ilişkileri ve yaşamında ön gören “ hukuki düzenlemeler “ iş gücü maliyetini yükselterek uluslar arası pazarlara sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yansır. Bu da uluslar arası pazarlarda ülkelerin rekabet gücünü olumsuz etkiler.

  Ünite 2
  - Uluslararası hukukun biçimsel kaynakları
  1) Gelenek ve görenekler (teamül)
  2) Genel hukuk ilkeleri
  3) Yargı kararları (kazai içtihatler)
  4) Ulusal andlaşmalar
  5) Bilimsel içtihatler

  - Andlaşma : uluslar arası hukukun kendilerine bu alanda yetki tanıdığı kişiler arasında yapılan, hak ve yükümlülük doğuran yazılı irade uyuşmasıdır.
  - Bir hukuki belgeyi uluslararası anlamda andlaşma olarak nitelendirmek için gerekli
  özellikler:

  1) yetkili kişiler tarafından imzalanmak

  2) uluslar arası hukuk kurallarına uygun olmak

  3) yazılı olmak

  4) hukuksal sonuç doğurmak

  - iki taraflı andlaşma : bir andlaşma uluslar arası hukukun andlaşma yapma yetkisi verdiği iki uluslar arası sujesi arasında yapılan andlaşmalardır.

  - Çok taraflı andlaşma : ikiden çok uluslar arası tüzel kişiliğe sahip kişi arasında yapılan andlaşmadır.
  - Açık andlaşmalar: sınırsız olarak tüm devletlerin yada sadece statülerinde belirtilen koşullara sahip olan devletlerin katıldığı andlaşmalardır.

  - Kapalı andlaşmalar : başka devletlerin taraf olabilmesini yada taraf devletlerin kabul koşuluna bağlı tutularak yapılan andlaşmalardır.
  - Uluslar arası çalışma normları kişisel girişimler :
  1)Robert creen
  2) Charles hindley
  3) D.Le grund
  4) L.R. villerne
  5)J.A. blaqui

  - uluslar arası örgüt : uluslar arası tüzel kişiliğe sahip devletler arası örgütlerdir.

  - uluslar arası çalışma normlarının oluşturulmasına yönelik ilk bireysel çabalar İngiltere de başlamıştır.
  - kurumsallaşmış uluslar arası hukuk 20yy da gelişmeye başlamıştır.
  - Avrupa birliği : maastricht andlaşmasıyla kurulmuştur.

  - Avrupa kömür çelik birliği (01/08/1975): 1ve 2 dünya savaşlarında düşman olan Avrupa ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlayarak barışı ve Avrupa da bir birlik oluşumunu sağlamak için kurulmuştur.

  - Helsinki bildirgesi: 33 Avrupa devleti ve ABD ile kanada ’ nın katıldığı ilk kapsamlı uluslar arası belgedir. Dünyadaki ilk kapsamlı uluslar arası belgedir.
  - uluslar arası hukuk ile iç hukukun ilişkileri konusunda öğreti 2 ye ayrılır :

  1) Düaliste: her iki hukuk düzeninin birbirlerinden ayrı ve bağımsız olduklarını, birinin diğerine göre üstünlüğünden söz edilemeceyeceği savunur.

  2) Moniste: hukukun birliği, bütünlüğü ilkesinden yola çıkarak, her iki hukuk düzeninin bir bütünün parçaları olduğunu ve bu iki hukuk düzeni arasında hiyerarşik bir bağın var olduğunu ileri sürer.

  - TC de uluslar arası andlaşmalar cumhur başkanı tarafından onaylanmadan önce TBMM onayına sunulur.
  - Türk hukukun da kademeler ;
  1 kademe anayasa ve anayasa mahkemesinin kararları
  2 kademe uluslar arası andlaşmalar ve kanunlar
  - TC de onaylanmış uluslar arası andlaşmalar; kanun niteliğindedir, anayasaya aykırılık davası açılamaz.

  - çalışma normlarına yönelik çalışmalarda bulunan örgütler:
  a) Dünya sendikalar federasyonu (WFTU)
  b) Uluslar arası hür işçi sendikaları konfederasyonu (ICFTU)
  c) Dünya iş konfederasyonu (WCL)
  d) Asya Amerika işçi sendikaları birliği (AAFCI)
  e) Avrupa sendikalar konfederasyonu (ETUC)
  f) Uluslar arası işverenler örgütü (IOE)
  g) Avrupa işverenler konfederasyonu (UNICE)

  ÜNİTE 3

  ILO nun tarihsel gelişimi üç dönemde incelenmiştir:
  1-1919 öncesi dönem: örgütün resmi kuruluşu öncesi
  2-1919-1946 arası dönem: kuruluş ve büyüme yılları
  3- 1946 sonrası dönem: gelişme ve olgunlaşma yılları

  1919-1946 ARASI DÖNEM

  ILO, 1919 da imzalanan Versay Barış Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı ndan sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslar arası düzeyde uygulamasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  Almanya, Finlandiya ve Avusturya, milletler cemiyeti üyesi olmamakla birlikte ILO üyesi olabilmişlerdir.

  Konferans ilk toplantısını, 29 ekim-29 kasım 1919 tarihleri arasında Washington da yapmıştır. Bu toplantı da 6 sözleşme ve 6 tavsiye kararı kabul edilmiş, Fransız politikacı Albert THOMAS ise merkezi Cenevre de bulunan ILO nun ilk genel müdürü olmuştur.

  İkinci dünya savaşı sırasında ILO, daha rahat hareket edebilmek amacıyla merkezini Kanada Monreal e taşımıştır.

  1944 yılında Filadelfiya da Konferansında düzenlenebilmiştir.

  FİLADELFİYA KONFERANS PHİLADELPHİA BİLDİRİSİ İLKELERİ:

  1- Emek ticari bir mal değildir.
  2- Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.
  3- Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
  4- Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomi güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.

  Bildiri aynı zamanda “ düşünce ve cemiyet kurma hürriyetinin sürekli bir ilerlemenin kaçınılmaz şartı olduğu” kaydını da koymaktaydı.
  Filadelfiya bildirgesi, bugün de ILO nun temel yasa metni durumundadır.

  1946 SONRASI DÖNEM

  ABD ILO nun faaliyetlerini Sovyet Rusya’ ya yakınlaştığını iddia ederek örgütten ayrılmış fakat daha sonra tekrar örgüte üye olmuştur.
  İkinci dünya savaşından sonra bağımsızlığını ilan eden ülkeler uluslar arası topluluğa katılmanın en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilen ILO ya katılmıştır.


  ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ AMAÇLARI VE TEMEL HEDEFLERİ

  ILO nun kuruluş amaçları üç temel başlık altında toplanır. Bunlar:

  1- sosyal adalet ve evrensel barışın sağlanması amacı: ILO Anayasası nın Giriş Bölümünde “ evrensel ve sürekli bir bakışın ancak sosyal adalet temeli üzerine kurulabileceği belirtilmektedir.

  2- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacı: “ Adaletsizlik, sefalet ve ayrıcalıklar ” içeren çalışma koşullarının yarattığı rahatsızlıklar evrensel barışı tehlikeye düşürmektedir. ILO çalışma koşullarının düzeltilmesinin gerekli olduğu alanları: çalışma sürelerinin düzenlenmesi; çalışma sürelerinin , işçilere işe alınma konularının düzenlenmesi; işsizlikle mücadele; asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak ücretin güvence altına alınması; iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğabilecek zararların etkilerinin azaltılması; kadınların, gençlerin ve çocukların korunması; sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması; sendikal ücretlerin güvence altına alınması; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi; göçmen işçilerin haklarının korunması; eşit işe eşit ücret ilkesinin sağlanması vb önlemler olarak belirlemiştir.


  ILO GÜNÜMÜZDE DÖRT TEMEL STRATEJİK HEDEF ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMIŞTIR. BUNLAR;

  a) çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
  b) kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak
  c) sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak
  d) üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek olarak sınırlanabilir.


  ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN KURUMSAL YAPISI
  Üçlü Temel Esasına Dayanan Yöntem Yapısı
  ILO yu diğer uluslar arası kuruluşlardan ayıran en önemli özellik, üye ülkelerin yalnız hükümetleri ile değil aynı zaman da işçi ve iş veren kesimleri ile de temsil edilmesidir.

  ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN ORGANLARI

  A) Uluslar arası Çalışma Örgütünün Temel Organları
  1) Uluslar arası Çalışma Konferansı
  2) Uluslar arası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
  3) Uluslar arası Çalışma Bürosu
  4)

  B) Uluslar arası Örgütünün Diğer Organları
  1) konferans komisyonları
  2) ortak komite ve komisyonlar
  3) sanayi komiteleri
  4) teknik toplantılar
  5) bölgesel konferanslar
  6) temsilcilikler bölgesel bürolar
  7) inceleme ve öğretim kuruluşları

  A- Uluslar arası Çalışma Örgütünün Temel Organları

  1) Uluslar arası Çalışma Konferansı: Uluslar arası çalışma örgütünün en üst karar organıdır. Konferans yılda en az 1 kez ve haziran ayının ilk üç haftasında toplanır. Konferans toplantıları ilke olarak yönetim kurulunca belirlenen yerde (1919 yılından beri sürekli olarak Cenevre de) yapılır.

  Örgüte üye olan devlet konferansta dört kişilik bir delegasyon ile temsil edilir. Delegasyonun, iki üyesi hükümet, bir üyesi işçi, bir üyesi iş veren temsilidir. Konferansa katılan her delegenin hangi kesimden ya da hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın bir ve eşit oy hakkı vardır.

  Konferansın görev ve yetkileri:

  - örgüt anayasasından değişiklikler yapmak
  - yönetim kurulunu seçmek ve yönetim kurulu tarafından atanan genel müdürü onaylamak

  - büronun yıllık faaliyetlerini tartışmak ve izlemesi gereken politikaları belirlemek
  - sözleşme ve tavsiye kanallarını görüşmek ve kabul etmek
  - sözleşme ve tavsiye kararlarının uygulanmasını oluşturduğu denetim organlarıyla izlemek
  - yeni üye olacak ülkelerin üyeliğine karar vermek
  - örgüt bütçesini incelemek ve onaylamak
  - konferansa katılan ülke delegelerinin yetki belgelerini incelemek ve onaylamak

  2) ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ YÖNETİM KURULU
  - Örgütün yürütme organıdır.
  - 56 üyesi bulunur.
  - bu üyeler konferans tarafından 3 yılda bir 14 ü işçi 14 ü iş veren 28 i hükümet kesimini temsil eden delegelerden seçilir.
  - Guvernörler kurulu olarak da adlandırılır.

  Yönetim kurulunun görevleri:

  - kararları uygulamak
  - konferansın yapılacağı yeri günü ve gündemini belirlemek

  - konferans gündemi ile ilgili her türlü hazırlığı yapmak

  - örgüt kararlarının uygulanması konusunda sendikal örgütler ve üye devletlerden gelen yakınmaları ilgili hükümetlere iletmek, gerektiğinde soruşturma komisyonu oluşturarak sorunu incelemek ve konuyu gündeme taşımak

  - genel müdürü atamak
  - büro çalışmalarını yöneterek ana çizgileriyle çalışma programlarını belirlemek
  - örgüt bütçesini hazırlayarak konferansa sunmak
  - örgütün teknik iş birliği politikasını belirlemek
  -
  3) ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA BÜROSU

  Örgütün sekretar yası olup yönetim kurulu tarafından 5 yıllık bir süre için atanan bir genel müdür tarafından yönetilmektedir.

  Büronun görevleri:

  - konferans toplantılarının gündemi ile hazırlık yapmak

  - yönetim kurulunun uygun göreceği dillerde araştırma ve yayınlar yapmak
  - genel olarak konferans ve yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek
  - hükümetleri istek üzerine konferans kararları çerçevesinde mevzuat hazırlanması ve denetim sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda olanaklar ölçüsünde yardımcı olmak

  B)Uluslar arası Çalışma Örgütünün Diğer Organları
  1- Konferans komisyonları:
  a- Öneri komisyonu
  b- Yetkileri denetleme komisyonu
  c- Konferans redaksiyon komitesi
  d- Uygulama komisyonu

  2- Ortak komite ve komisyonlar

  3- Sanayi komiteleri: 2. dünya savaşını izleyen dönemde 3 temsil ilkesine göre oluşturulan sürekli komitelerdir.

  4- Teknik toplantılar: Yönetim kuruluna; ayrımcılık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma istatistikleri, işçi eğitimi gibi belirli teknik konularda uzman görüşü vermek için düzenlenen toplantılardır.

  5- Bölgesel konferanslar: Örgütün evrensel etkinliğini güçlendirmek ve bölgesel düzeyde tamamlamak için oluşturulan konferanslardır.
  İlk bölgesel konferans 1936 yılında sentiago du chılı de örgüt üyesi Amerika ülkeleri arasında yapılmıştır.

  6- Temsilcilikler ve Bölgesel Bürolar: Üye sayısının artması ve faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte hissedilen ihtiyaç neticesinde örgüt bölgesel bir örgütlenme ağı kurmaya yönelmiş. Afrika bölgesi için Addisabeba da Asya ve pasifik bölgesi için Bangkok ta, Arap devletleri için Beyrut ta, Latin Amerika bölgesi için Lima da ve Avrupa bölgesi için de Cenevre de bölgesel bürolar oluşturulmuştur.

  7- İnceleme ve Öğretim Kuruluşları: Merkezi Cenevre de bulunan uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü ile Torino da bulunan uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi kuruluşlarıdır.

  Ünite 4

  ILO nun yasama faaliyetlerinin temelinde uluslar arası çalışma normlarının oluşturulması amacıyla konferansça kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları yatar.

  Sözleşmeler onaylayan ülke için bağlayıcıdır ve örgüte o ülkeyi denetleme yetkisi verir. Tavsiye kararları ise uygulama için yol gösteren teknik ayrıntılara yer verir.
  Tavsiye kararları: Üye devletlerinin onayını gerektirmeyen çoğu kez sözleşmeleri tamamlama amacı güden belgelerdir.

  SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARLARI ŞU ŞEKİLDE HAZIRLANIR

  1. Aşama: Konunun konferans gündemine alınması

  2. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun ön rapor ve soru kağıdı hazırlaması

  3. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi ve yanıtların uluslar arası çalışma bürosuna iletilmesi

  4. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun yeni bir rapor hazırlaması

  5. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi

  6. Aşama: Uluslar arası çalışma konferansında ilk tartışmanın yapılması

  7. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun sözleşme ve tavsiye taslakları hazırlaması

  8. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi ve yanıtların uluslar arası çalışma bürosuna iletilmesi

  9. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun son rapor hazırlaması ve hükümetlere gönderilmesi

  10. Aşama: Uluslar arası çalışma konferansında ikinci tartışmanın yapılması ve sözleşme ya da tavsiye kararlarının kabul edilmesi

  11. Aşama: Konferans başkanı ve genel müdürce imzalanması
  12. Aşama: Üye devletlere gönderilmesi

  AŞAMALARIN AÇIKLAMALARI

  1. Aşama: Konunun konferans gündemine alınması
  ILO anayasasına göre konferans gündemi ,genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca belirlenir. Ancak konferans 2/3 çoğunlukla bir konuyu sonraki ilk toplantı gündemine almaya karar verebilir.

  3. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi ve yanıtların uluslar arası çalışma bürosuna iletilmesi :
  Ön rapor ve soru kağıdı üye ülke hükümetlerine sorunun tartışılacağı konferans toplantı döneminin açılmasından en az 18ay önce gönderilir. Ve üye ülkelerden cevaplarını konferans toplantı döneminin açılmasından 12ay önce büroya göndermesi istenilir.

  7. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun sözleşme ve tavsiye taslakları hazırlaması
  Büro , hükümetlerin ilk soru kağıdına verdiği cevaplara göre sözleşme veya tavsiye taslağı (kahverengi rapor) hazırlar.

  9. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun son rapor hazırlaması ve hükümetlere gönderilmesi
  Büro üye ülkelerden gelen öneri ve yorumları da dikkate alarak son bir rapor (mavi rapor) hazırlayarak konferans toplantı döneminin açılmasından en az 3 ay önce üye ülkelere gönderilir.

  İkili tartışma yöntemi: bir sözleşme yada tavsiye kararı alırken ilke olarak konuyu birbirini takip eden iki konferans toplantısında görüşüp tartışır.

  Tek tartışma yöntemi : konu özel bir önem ve aciliyet arz ediyorsa yönetim kurulu 3/5 çoğunlukla konunun konferansın tek bir durumunda ele alınmasını kararlaştırılmasıdır.

  10. Aşama: Uluslar arası çalışma konferansında ikinci tartışmanın yapılması ve sözleşme ya da tavsiye kararlarının kabul edilmesi
  Konferans ta yapılan oylama sonucu üye tam sayısının 2/3 ü kabul oyu kullanmışsa metin artık bir sözleşme veya tavsiye kararı olarak uluslar arası çalışma normu haline gelir.

  13. Aşama: Üye devletlere gönderilmesi
  Konferans tarafından kabul edilen sözleşme veya tavsiye kararları otomatik olarak üye ülkeleri bağlayıcı hukuk kuralları haline getirmez. Bağlayıcılık ancak, üye ülkelerin bu belgeleri kendi iç hukuk düzenlemelerini etkileyecek şekilde onaylaması ile gerçekleşir.

  üye devletler aldığı önlemler konusunda genel müdürlüğü bilgilendirir.
  Denetim faaliyetleri
  1- düzenli denetim
  2- yakınmalara dayalı denetim
  3- özel denetim

  1- düzenli denetim : hükümet raporlarının değerlendirilmesine dayanmaktadır.ve 3aşamadan oluşur :
  a) 1.aşama : hükümet raporlarının verilmesi
  b) 2.aşama : uzmanlar komisyonun incelenmesi
  c) 3.aşama : uygulama komisyonun incelenmesi
  Uzmanlar komisyonu : özellikle uluslar arası hukuk ve çalışma hukuk alanında çalışan , bağımsız tanınmış 20uzmandan oluşur. Komisyon, genel müdürün önerisi ile yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  2- yakınmalara dayalı denetim : sendikal örgütlerin yakınmalarından kaynaklanabileceği gibi bir üye devletin yakınmalarından da kaynaklanabilir.

  3- Özel denetim : sendikal hak ve özgürlükleri korumak ve konuyla ilgili sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan özel denetim sistemi , yönetim kurulu üyeleri arasından üçlü temsil esasına göre seçilen ve 9kişiden oluşan sendikal özgürlükler komitesi tarafından yürütülür. Komite yılda 3 defa toplanır.

  Teknik işbirliği faaliyetleri : projelerin finansmanı , genellikle BM kalkınma programı gibi BM bağlı kuruluşlarla sağlanılan işbirliği çerçevesinde temin edilmektedir. Diğer kaynaklarını ise hükümetler, çok uluslu yardım kuruluşlarından sağlanılan fonlar ve ılo bütçesinden ayrılan kaynaklar oluşturmaktadır.
  Eğitim , araştırma ve yayın faaliyetleri : eğitim faaliyetlerinin amacı , üye ülkeler ve sosyal taraflarının (işçi,işveren ve hükümet) ekonomik ve sosyal gelişmelerini desteklemektedir.

  uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü ve uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi önem taşımaktadır.
  Uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü :1960 yılında Cenevre de , çalışma yaşamı ile ilgili temel sorunların ve çözüm yollarının bütün ülkeler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla kurulmuştur.

  Enstitünün diğer amaçları :

  a) çalışma yaşamına ilişkin sorunlara yönelik kurs ve konferans düzenlemekte
  b) gelecek vaad eden kişiler için eğitim programları düzenmekte

  c) çalışma hayatına yönelik ,programlar düzenlemekte ,bilgi toplamakta, bilgileri çözümlemekte, bilgileri yaymakta ve yeni araştırmaları destekleyip yayınlamaktır.
  Uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi : 1965 yılında , üye devletlerin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek amacıyla torino da kurulmuştur.
  ILO’nun temel belgeleri : örgüt bugüne kadar 187 sözleşme ve 198 tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerden 8’i önemlidir: ( çekirdek çalışma normlarını oluşturur.)

  1- no.29 zorla çalıştırma sözleşmesi (1930)
  2- no.87 örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunması sözleşmesi (1948)
  3- no.98 örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi(1949)
  4- no.100 eşit ücret sözleşmesi(1951)
  5- no.105 zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi(1957)
  6- no.111 ayrımcılık (istihdam ve meslek) sözleşmesi(1958)
  7- no.138 asgari yaş sözleşmesi (1973)
  8- no.182 çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri sözleşmesi (1999)  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Açık Öğretim Uluslarası Forum Tarih
AÖF Kayıt Yenileme Açık Öğretim Kayıt Yenileme Açık Öğretim AÖF 21 Eylül 2013
Açık İlköğretim I. Dönem Sınav Tarihi 2012-2013 Açık Öğretim AÖF 15 Ekim 2012
2013 Açıköğretim Kayıtları Ne Zaman Başlıyor Açık Öğretim AÖF 24 Eylül 2012
2013 Yılı Açıköğretim Sınavı Tarihleri Açık Öğretim AÖF 24 Eylül 2012
Arpacık İlköğretim Okulu Bilgileri Güroymak Bitlis Bitlis Tanıtımı 22 Ağustos 2012

Bu Sayfayı Paylaş