Açıköğretim Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 2 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Açıköğretim Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj hakkında - aöf Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj dosyası - Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj yönergesi


  Amaç ve Kapsam
  Madde 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
  Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj ve
  stajın yapılacağı işletme ile ilgili uyulacak usul ve esasları belirler.
  Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki stajın amacı, öğrencilerin kamu ve/ veya
  özel sektördeki iş alanlarını tanımalarını, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi
  ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamak ve işletmelerin
  yönetimiyle ilgili doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirmektir.
  Staj Komisyonu
  Madde 2 — Öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek üzere bir Staj Komisyonu
  oluşturulur. Bu komisyon, Yüksekokul Müdürünce görevlendirilecek bir müdür
  yardımcısının başkanlığında, öğrencinin danışmanı ve Yüksekokul öğretim
  elemanları arasından Müdürce seçilecek en az bir öğretim elemanından oluşur.
  Staja Başvuru
  Madde 3- Öğrenciler, staj yapacakları tesisleri dönem sonu sınavları başlamadan
  iki ay önce, danışmanlarının uygun olduğunu belirten görüşüyle Yüksekokul
  Müdürlüğüne bildirirler. Öğrenciler, danışmanlarıyla birlikte bir staj dosyası
  hazırlar. Bu dosyada yer alan “Staj Kabul Belgesi” staj yapılacak işletmeye
  onaylattırılarak, staj başlamadan en geç 15 gün önce danışman aracılığıyla
  Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  Staj Yapılacak Yerler
  Madde 4 — Staj yerleri, öğrencinin aldığı dersler ve eğitim programının
  özelliklerine göre belirlenir. Bir staj yeri, turizm sektöründe faaliyet gösteren 3, 4 ve 5
  yıldızlı oteller, 4 ve 5 yıldızlı tatil köyü işletmeleri, özel belgeli işletmeler, A Grubu
  seyahat acenteleri ile Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt
  dışındaki kamu ve özel sektöre ait işletmeler olabilir.
  Öğrencilerin staj yerleri Yüksekokul Müdürlüğü tarafından bulunabileceği gibi
  öğrenciler kendileri de bulabilir. Ancak, bulduğu işletmede staja başlamadan önce
  danışmanının “uygun” görüşüyle Yüksekokul Müdürlüğünün olurunu almak
  zorundadır. Hiçbir öğrenci danışmanının ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı
  olmadan kendi girişimiyle bulduğu işletmede staj yapamaz.
  Staj başladıktan sonra, Yüksekokulun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri
  değişikliği yapılamaz.
  İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet
  olması durumunda, öğrenciler stajlarını Yüksekokul Müdürlüğünün uygun göreceği
  başka işletmelerde sürdürür.
  Stajın Başlaması ve Süresi
  Madde 5 — Öğrenciler, ilk iki yarıyılın sonunda, danışman öğretim elemanının
  uygun görüşü ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayıyla staja başlayabilir.
  Staj süresi, 90 günden az olamaz. Mesleki uygulama yapılan derslerdeki
  çalışmalar, bu süre kapsamı dışında tutulur. Ön lisans diploması almak isteyenler
  için bu süre en az 30 gündür.
  Staj, danışman öğretim elemanının takip ve gözetimi altında en fazla üç’e
  bölünerek de yapılabilir.
  Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır. Ancak
  mezuniyet için en çok 5 kredilik derse devam zorunluluğu olan öğrenciler bu kuralın
  dışında tutulur ve stajlarına herhangi bir ayda başlayabilir.
  Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, danışman öğretim elemanının uygun görüşüyle
  Yüksekokul Müdürlüğü tarafından kesinleştirilir.
  Staj Devam Zorunluluğu
  Madde 6- Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam
  edilemeyen günler telafi edilebilir, bu günler staj süresinin % 10’unu geçemez.
  İşletme yetkilileri aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu
  Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu öğrenciler herhangi bir hak talep edemez,
  stajlarını tekrarlamak zorundadır.
  Stajın Uygulama İlkeleri
  Madde 7- Yüksekokul Müdürlüğünce her öğrenci için ayrı bir “Staj Dosyası” ile
  staj için gerek duyulan uygun belgeler hazırlanır ve bir dosyada toplanır.
  Staja gönderilen her öğrenci, değerlendirme formunu staj yaptığı birimin
  yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde ilgili birim yöneticisi tarafından doldurulup
  onaylandıktan sonra Yüksekokula gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan
  formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.
  Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından staj defterine düzenli olarak
  işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile
  onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve
  usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj defterleri kabul edilmez.
  Öğrencilerin staj süresince, işletmedeki işleyişi görerek daha önceden aldıkları
  kuramsal bilgileri uygulamalarını sağlamak amacıyla, farklı bölümlerde çalışmaları
  esastır.
  Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına
  bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamaz.
  Staj süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak
  staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli
  görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci
  arasında doğabilecek ihtilaflarda, Anadolu Üniversitesi taraf gösterilemez.
  Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş
  güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. İşletme yetkilileri, aksine hareket
  eden öğrencilerin stajına son vererek durumu Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu
  durumdaki öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadır.
  Staj yapan öğrencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk
  esastır. Ancak, staj yapılan işletmenin çalışanları için öngördüğü bir kıyafet varsa,
  öğrencilerin bu kıyafeti giymeleri gerekir. Kılık kıyafete ilişkin yürürlükteki mevzuat
  hükümlerine uymayan; siyasi veya dini bir akım veya ideolojiyi belirleyen kılık ve
  kıyafetle staj yapılmasına izin verilmez.
  Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları
  stajlarda ilgili yasal düzenlemelere de uyulur.
  Her öğrenci, staj defterini staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyılın ilk
  haftası içinde değerlendirilmek üzere danışmanına teslim eder. Mezuniyet
  aşamasındaki öğrenciler staj defterini staj bitiminden sonra danışmanlarına teslim
  edebilir.
  Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
  Madde 8 - Yüksekokul öğretim elemanları, stajın amacına ve kurallarına uygun
  yürütülmesi için gerekli denetimleri yapabilir veya Yüksekokul Müdürlüğü, staj
  yapılan bölgedeki ilgili yükseköğretim kurumu ile işbirliği yaparak staj yapan
  öğrencilerin denetlenmesini sağlayabilir.
  Danışman, öğrencilerin stajlarıyla ilgili belgeleri, Staj Komisyonuna sunar.
  Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj
  değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Staj değerlendirme
  sonuçları; işletme görüşü, danışmanın görüşü, staj dosyası ve gereksinim
  duyulması halinde öğrenciden istenebilecek stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin
  komisyonca incelenmesiyle yeterli/yetersiz olarak belirlenir. Komisyon,
  değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu
  isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi
  zorunludur.
  Komisyonun stajın değerlendirilmesiyle ilgili verdiği karara karşı, ilan tarihini
  izleyen beş işgünü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir.
  Sonuçlarda maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar,
  Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra Yönetim Kurulunca
  karara bağlanır.
  Stajla ilgili her türlü belge, staj değerlendirme toplantısından sonra öğrenci
  dosyalarına konularak arşivlenmek üzere Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim
  edilir.
  Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans
  mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları
  için Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
  yapılır.
  Staj Muafiyet Talebi
  Madde 9- Dikey geçiş yapan öğrenciler, stajın en fazla 30 iş gününü kapsayan
  kısmından muafiyet talebinde bulunmak üzere Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı
  ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar bir dilekçeyle başvurabilir.
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde sektörde çalışan veya çalışmış
  olan öğrenciler, zorunlu staj süresi kadar çalıştıklarını belgelendirmeleri koşuluyla
  stajdan muaf tutulabilir.
  Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Yönetim Kurulunca
  görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere
  Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.
  Yürürlükten Kaldırma
  Madde 10 — 04.07.1995 tarih ve 6/2 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Anadolu
  Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Esasları”
  yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  Madde 11 — Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı
  tarihte yürürlüğe girer.
  Madde 12 — Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Açıköğretim Turizm Otel Forum Tarih
2013 Açıköğretim Kayıtları Ne Zaman Başlıyor Açık Öğretim AÖF 24 Eylül 2012
2013 Yılı Açıköğretim Sınavı Tarihleri Açık Öğretim AÖF 24 Eylül 2012
2013 Açıköğretim Lisesi Kayıt Tarihleri Açık Öğretim AÖF 7 Ağustos 2012
2013 Açıköğretim Kayıtları Tarihleri Açık Öğretim AÖF 4 Ağustos 2012
2012 Açıköğretim lisesi sınavları ne zaman Açık Öğretim AÖF 15 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş