Açıköğretim Anayasa Hukuku Final Test Soruları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 2 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Açıköğretim Anayasa Hukuku Final Test Soruları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Anayasa Hukuku Final Sınavı - adalet aöf soruları - adalet bölümü test soruları


  1-)Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz?
  E)Tüm vatandaşların vergi ve askerlik işleri düzenlenecektir.
  2-)Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yumuşak ve dengeli bir biçimde ayrıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  B)Parlementer rejim
  3-)Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmelerindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?
  C) Sert anayasa sistemi
  4-)“Fren ve denge sistemi” ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir?
  D) Kuvvetler Ayrılığı
  5-)Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?
  B) Zor alım
  6-)Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında başbakanlık görevini kim üstlenmiştir?
  E) Bülent Ulusu
  7-)12 Eylül öncesi siyasi partilerin bazı yönetici ve parlamenterleri hakkındaki siyasi faaliyet yasağı halk oylaması suretiyle hangi yıl kaldırılmıştır?
  C) 1987
  :cool:1982 Anayasası, seçimler ve halk oylamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkelerden hangisini öngörmez?
  C)İki dereceli seçim
  9-)Aşağıdakilerden hangisi, özellikle 1982 Anayasası döneminde, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık teşkil etmiştir?
  D) Kanun hükmünde kararnameler
  10-)1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini hangi koşulda halk oyuna sunmak zorundadır?
  B) Mecliste 3/5 veya daha fazla fakat 2/3 ten az çoğunlukla kabul edilirse
  11-)Anayasa değişikliklerinin Anayasaya uygunluk denetimi, hangi yönden denetim ile sınırlandırılmıştır?
  B) Şekil yönünden
  12-)Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğa ne ad verilir?
  D) Kollektif sorumluluk
  14-)Toplantıya katılan 220 milletvekilinden, 111’inin oyuyla kabul edilen bir kanunun, hangi yönden anayasaya aykırı olduğu söylenebilir?
  D) Şekil yönünden
  16-)Yurt dışındaki vatandaşlara oy hakkı ilke olarak ne zaman verilmiştir?
  B) 1995
  1:cool:Aşağıdakilerden hangisi, parlamentonun hükümet üzerindeki denetimini sağlayan “hukuki araçlardan” biri değilldir?
  D) Bütçe görüşmeleri
  19-)1982 Anayasasına göre; Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalmasından kaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır?
  D) 10
  20-)TBMM’nin kendi Başkanını ve Başkanlık Divanını seçmesi, komisyonların seçimi gibi işlemler, ne tür yasama işlemlerine örnek oluşturur?
  E) Parlamento kararları
  22-) Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının 1961 Anayasasına oranla daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemesi görüşünü destekler mahiyettedir?
  E) Millet Meclisinin seçim döneminin beş yıla çıkarılması
  23-) 1924 Anayasasında hangi hükümet sistemi benimsenmiştir?
  C) Meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem
  24-) Anayasa uygunluğun yargısal denetimi ilk defa ne şekilde ortaya çıkmıştır?
  A) Anayasa mahkemelerinin kurulmasıyla
  25-) Aşağıdaki yetkilerden hangisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı tarafından birlikte kullanılmaktadır?
  B) Hastalık, sakatlık sebebi ile belirli kişilerin cezalarını kaldırmak
  26-) Aşağıdakilerden hangisi hakimlik teminatını sağlamaya yöneliktir?
  C) Hakimlerin kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamamaları
  27-) Üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılan oylama şekline ne ad verilir?
  B) İşaretle oylama
  29-) Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin yetkileri arasında yer almaz?
  D) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
  30-) Hükümetin veya bir bakanın TBMM tarafından görevinden uzaklaştırılabilmesine imkan veren denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
  D) Gensoru
  1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  D) Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir.
  2-) Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır?
  B) 1946
  3-) 1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?
  A) 160
  4-) Milletlerarası andlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
  A) Cumhurbaşkanı
  6-) KHK’lar ne zaman yürürlüğe girerler?
  B) Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
  7-) Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan meydana geliyordu.
  Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  C) Üyelerin tamamının Milli Birlik Komitesi tarafından seçilmesi
  :cool: Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
  C) Maliye Politikasının
  10-) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde çoğunluk aşağıdaki grupların hangisinin elindeydi?
  A) Müdafaa-i Hukukçular
  11-) 2001 değişikliği ile siyasi partilerin kapatılması konusunda aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
  A) Odak haline gelme
  12-) Anayasa değişikliklerinde zorunlu yada ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?
  E) 120 gün sonraki ilk pazar günü
  13-) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konularında, hangi yürütme işlemi çıkarılabilir?
  D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  15-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde, somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı” karar verme yetkisi tanınmıştır?
  D) 1961
  16-) Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  B) Cumhurbaşkanı görevi dışındaki suçlardan dolayı sorumlu değildir.
  17-) Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığına hangi makam vekillik eder?
  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
  1:cool: Anayasaya uygunluk denetiminde denetim konusu olan normun, aşağıdakilerden hangisine uygun olması aranmaz?
  B) Kurucu iktidarın gerekçesine
  19-) Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
  C) Kanuni hakim güvencesi
  20-) Yasama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  D) Yasama organı, kanunla yeni bir bakanlık kuramaz.
  21-) 1982 Anayasası’na göre Meclis Başkanının üçüncü oylamada seçilebilmesi için gerekli olan üye tamsayısı oranı ne kadardır?
  E) Salt çoğunluk
  22-) Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinde, 23.07.1995 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni metne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin, milletvekilliği düşer.
  23-) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığından yararlanır?
  B) Milletvekili olmayan bakanlar
  24-) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı
  25-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi, yürütmeyi hem bir “görev”, hem bir “yetki” olarak tanımlamıştır?
  E) 1982 Anayasası
  26-) Federal devletlerde iki meclis sistemi, federal yapının vazgeçilmez bir unsurudur. Bu sistemlerde meclislerden biri, nüfus esasına göre halkı temsil eder.
  Diğer meclis, aşağıdakilerden hangisini temsil etmek için kurulmuş olabilir?
  B) Üye devleti
  27-) Sıkıyönetim ilanına yetkili olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
  B) Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
  2:cool: Anayasa Mahkemesine göre, bir düzenleyici işlemin, anayasanın öngördüğü anlamda bir Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekir?
  D) Olağanüstü hal süresince yürürlükte kalma
  29-) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi, yargı denetimi dışında tutulmuştur?
  D) Cumhurbaşkanılğı Kararnamesi
  30-) Yürütme organının işlemleri, ister sübjektif, ister düzenleyici işlemler olsun, daima o alanı önceden düzenlemiş olan bir kanuna dayanmak zorundadır. Oysa, yasama işlemlerinin bu anlamda anyasaya dayanması zorunlu olmayıp, anyasaya aykırı olmaması yeterlidir.
  Bu açıklama, yasama yetkisinin hangi özelliğini belirtmektedir?
  B) Asliliği
  1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur?
  E) TBMM başkanı
  2. Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar hakkında aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasısıyla kaç yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz?
  C) On yıl
  3. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk inceleme-sine tabi olacakları norm yada normlara ne ad verilir?
  A) Ölçü Norm
  4. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üye-lerini, Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kim yargılar?
  B) Anayasa Mahkemesi
  5. Danıştay üyelerinin dörtte birini kim atar?
  B) Cumhurbaşkanı
  6. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?
  E) Türkiye Barolar Birliği Başkanı
  7. Olağanastü hal bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmişse olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki kime aittir?
  B) Bölge Valisine
  8. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde illan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
  A) Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenebilir.
  10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır?
  C) 15 gün
  11. Ülkemizde sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı kimdir?
  B) Cemal Gürsel
  12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?
  E) Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak
  13. Yürütme yetkisinin tümünün kişi yada kurul olarak tek bir organa ait olmasına ne denir?
  A) Monist yürütme
  14. Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
  B) Meclis Soruşturması
  15. Meclis araştırma komisyonu aşağıdaki kurumların hangisinin yetkililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip değildir?
  D) Devlet sırları ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatından
  16. TBMM’de en az karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
  17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeli-ğinin düşmesi nedenlerinden birisi değildir?
  B) Azil
  18. Çıkaracağı milletvekili sayısı 36 veya daha fazla olan iller kaç seçim çevresine ayrılır?
  C) 3
  19. Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) D’hnont usulü
  20. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?
  D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  21. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun yasama organınca istenildiği ölçüde ayrıntılı olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
  D) Yasama yetkisinin genelliği
  22. Kuvvetler birliği görevler ayrılığı ilkesini kabul eden anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
  C) 1924 Anayasası
  23. 1982 Anayasasında 2001 yılnda yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri hakkında iptal kararı verebilmesi için karar yeter sayısı ne olmuştur?
  D) Beşte üç oy çokluğu
  24. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oran olmasına ne ad verilir?
  C) Ölçülülük ilkesi
  25. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?
  D) Üniversite Öğretim Üyeleri
  26. Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin, genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
  B) Saf milli irade
  27. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Milli Birlik Komitesinin yanında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?
  E) Temsilciler Meclisi
  28. 1924 Anayasasına göre Anayasa değişikliği teklifi sayısı kaçtır?
  C) TBMM üye tamsayısının en az üçte biri
  29. Yasama ve Yargı karşısında yürütmenin yürütmenin içinde de özellikle Cumhurbaşkanın güçlendirdiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
  D) 1982 Anayasası
  30. Belli bir eylem için o eylemin işlen-mesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur?
  C) Hukuk devleti
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Açıköğretim Anayasa Hukuku Forum Tarih
2013 Açıköğretim Kayıtları Ne Zaman Başlıyor Açık Öğretim AÖF 24 Eylül 2012
2013 Yılı Açıköğretim Sınavı Tarihleri Açık Öğretim AÖF 24 Eylül 2012
2013 Açıköğretim Lisesi Kayıt Tarihleri Açık Öğretim AÖF 7 Ağustos 2012
2013 Açıköğretim Kayıtları Tarihleri Açık Öğretim AÖF 4 Ağustos 2012
2012 Açıköğretim lisesi sınavları ne zaman Açık Öğretim AÖF 15 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş