AÖF 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş bütünleme sınavı soru ve cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 3 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  AÖF 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş bütünleme sınavı soru ve cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Açıköğretim Fakültesi 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş 2007 bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları

  1. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?

  a. Sistematik gözlem

  b. Görüşme

  c. Anket

  d. Örneklem

  e. Saha araştırması


  Cevap Anket

  2."Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir" sözünü bilimsel araştırma ilkelerinden hangisini ifade eder?
  a. Nesnellik

  b. Objektiflik

  c. Basitlik

  d. Doğruluk

  e. Sınırlılık


  Cevap Cevap-D

  3. Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?

  a. T. Parsons

  b. R. Merton

  c. K. Marx

  d. A .Comte

  e. E. Durkheim


  Cevap Cevap-B

  4. Ziya Gökalp'in sosyoloji düsüncesinde ki kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yeri tutar?

  a. Pozitivizm

  b. Bilinç

  c. Gelişim

  d. Devlet

  e. Sınıf


  Cevap Cevap-A

  5. Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?

  a. Benlik

  b.Toplumsal yapı

  c. Rol

  d. Statü

  e. Grup


  Cevap Cevap-B

  6. Rol kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a. Toplum üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi olarak yerine getirmelerini ister.

  b. İnsanlar belirli bir statüyü işgal eder ve buna uygun bir rol oynar.

  c. Roller bir koruyuculuk görevi üstlenirler.

  d. Rollerin bir araya gelmesiyle sınıflar oluşur.

  e. Roller toplumsal kargaşayı engeller.


  Cevap Cevap-D

  7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir?

  a. Görenekler

  b. Teknolojik gelişmeler

  c. Adetler

  d. Ahlak kuralları

  e. İnançlar


  Cevap Cevap-B

  8. Günümüzde, özellikle gençlerin pop müzik dinlemeleri hangi tür kültüre örnektir?

  a. Karşıt kültür

  b. Yüksek kültür

  c. İdeal kültür

  d. Kültür taassubu

  e. Yaygın kültür


  Cevap Cevap-E

  9. Kültürü yine o kültürün yapısı içinde değer yargılarından arınık bir biçimde tanıma ve anlamaya ne ad verilir?

  a. Kültürel birleşme

  b. İdeal kültür

  c. Kültürel relativizm

  d. Alt kültür

  e. Yaygın kültür


  Cevap Cevap-C

  10. Aşağıdakilerden hangisi insanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin kaynağıdır?

  a. Sembol

  b. Norm

  c. Değer

  d. Gelenek

  e. Rol


  Cevap Cevap-A

  11. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir?

  a. Eğitim kurumları

  b. Kitle iletişim araçları

  c. Arkadaş grupları

  d. Aile

  e. Ulaşım olanakları


  Cevap Cevap-B

  12. Eğitimin toplumsallaşmada önemli bir role sahip olmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

  a. Öğretmenler

  b. Sınıf ortamı

  c. Arkadaşlar

  d. Oyun çevresi

  e. Teknik ortam


  Cevap Cevap-A

  13. Ayşe ve Memo'yı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Ayşe hastalıklı bir çocuktur.

  b. Ayşe sekiz yaşında bulunmuştur.

  c. Ayşe bulunduğunda yürüyemiyor ve zeka belirtisi göstermiyordu.

  d. Memo'nun annesi sağır ve dilsizdi, annesiyle iletişimde işaretleri kullanıyordu.

  e. Memo iki yıl içinde bulunduğu yaşın özelliklerini ve davranışlarını göstermeye başladı.


  Cevap Cevap-D

  14. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirmede, örnek aldığı gruplara ne ad verilir?

  a. İkincil grup

  b. Referans grup

  c. İç grup

  d. Dış grup

  e. Birincil grup


  Cevap Cevap-B

  15. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya, fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Otoriter

  b. Demokratik

  c. Karizmatik

  d. Bırakınız yapkıncı

  e. Yönetici


  Cevap Cevap-B

  16. Elektronik etkileşim gruplarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Üyelerinin birbirlerini görmeden bilgisayarla iletişim kurması

  b. İlişkilerindeki üyelik duygusu

  c. Yeni dostlar bulmayı kolaylaştırması

  d. Birbirlerine olan bağlılıkları

  e. Her konuda bilgi alışverişi yapmaları


  Cevap Cevap-A

  17. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da ret ederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine ne ad verilir?

  a. Matrilokalite

  b. Bilateral

  c. Egaliteryan

  d. Neolokalite

  e. Patrilokalite


  Cevap Cevap-D

  18. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozukluklarının tedavisi ile ilgilenir?

  a. Okul psikoloğu

  b. Danışman psikoloğu

  c. Kişilik psikoloğu

  d. Klinik psikoloğu

  e. Endüstri psikoloğu


  Cevap Cevap-D

  19. Sinir sistemimizin beyin ve omurilikten oluşan bölümüne ne ad verilir?

  a. Periferik sinir sistemi

  b. Somatik sistem

  c. Otonom sistem

  d. Merkezi sinir sistemi

  e. Hipotalamus


  Cevap Cevap-D

  20. Duygu ifade eden davranışların en yoğun olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Yüzümüz

  b. Kollarımız

  c. Bacaklarımız

  d. Sesimiz

  e. Vücudumuz


  Cevap Cevap-A

  21. Kumarbaz bir kişinin kumar oynamaktan vazgeçmesi oldukça güçtür. Bu durum hangi pekiştirme tarifesi ile açıklanabilir?

  a. Değişken zamanlı

  b. Değişken oranlı

  c. Sabit zamanlı

  d. Sabit oranlı

  e. Güdüsel zamanlı


  Cevap Cevap-A

  22. Olumlu pekiştirme işlemi sonucunda davranışa ne olur?

  a. Azalır

  b. Değişmez

  c. Hem azalır hem artar

  d. Artar

  e. Hem artar hem azalır


  Cevap Cevap-D

  23. Sınıfta hocasına hakaret eden bir öğrenci disipline gider ve okuldan uzaklaştırılırsa bu öğrencinin gelecekte bu tür davranışlarda bulunma olasılığı ne olur?

  a. Azalır

  b. Artar

  c. Değişmez

  d. Hem artar hem azalır

  e. Tekrar eder


  Cevap Cevap-A

  24. Bireylerin grup ya da kalabalık içindeyken yalnız başına olduklarında yapmayacakları bazı davranışları yapmaları na yol açan grup etkisine ne ad verilir?

  a. Kimlik kaybı

  b. Sosyal ketvurma

  c. Tanık Etkisi

  d. Uçlara kayma

  e. Karşılıklılık normu


  Cevap Cevap-A

  25. Aşağıdakilerden hangisi tutumların özelliklerinden biri değildir?

  a. Karmaşıklık derecesi

  b. Kuvvet derecesi

  c. Bileşenler arası tutarlık

  d. Diğer tutumlarla ilişki

  e. Algısal seçicilik


  Cevap Cevap-E

  26) Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel araştırma tekniklerinden olan deneysel yöntemde, hipo*te*zde belirleyici neden sa*yılan değişkenin adını tanımlamaktadır?

  A) Dolaylı Değişkeni

  B) Ara Değişken

  C) Bağımlı Değişken

  D) Bağımsız Değişken

  E) Kontrol Değişkeni


  Cevap Cevap-D

  27) Emile Durkheim'e göre or*ganik dayanışma aşağıda*kilerden hangisinin zorunlu bir sonucudur?

  A) İşbölümü

  B) Nüfus artışı

  C) Kentleşme

  D) Gelenek

  E) Kültür


  Cevap Cevap-A

  28) Aşağıdakilerden hangisi, bir ölçme aracının ayrı ayrı öl*çüm*lerde, benzer ve kararlı so*nuç*lar elde etme yeteneğini ifade etmektedir?

  A) Temsil yeteneği

  B) Yeterlilik

  C) Güvenilirlik

  D) Geçerlilik

  E) Tesadüfi örnekleme


  Cevap Cevap-C

  29) Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?

  A) Beyaz olmak

  B) Gençlik

  C) Annelik

  D) Kadınlık

  E) Soyluluk


  Cevap-C

  30) Aşağıdakilerden hangisi, kültürün bütün parçalarının her*hangi bir biçimde birbir*lerine bağ*l*anmasıdır?

  A) Kültür Relativizm

  B) Ortak Kültür

  C) Etnosentrizm

  D) Kültürel Birleşme

  E) Endosentrizm


  Cevap Cevap-D

  31) Kingsley Davis, Anna ve Isabella adlı çocukların ba*şın*dan geçen olayları aşağıdaki temel kavramların hangisinin önemine de*ği*nerek açıklamıştır?

  A) Başkalarının tepkileri

  B) Kültür

  C) Kalıtsal özellikler

  D) Sosyal destek

  E) Aşırı yalnızlık ve izo*lasyon


  Cevap Cevap-E

  32) Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Din

  B) Kitle iletişim araçları

  C) Arkadaş grupları

  D) Eğitim kurumları

  E) Aile


  Cevap Cevap-B

  33) Aşağıdakilerden hangisi, ikincil grupların özelliklerinden biri değildir

  A) Özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülmesi

  B) Üyelerin birtakım toplumsal görevleri yerine getirmelerinin daha önemli olması

  C) Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahip olması

  D) Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalması

  E) Büyük çaplı, resmi gruplar olması


  Cevap Cevap-C

  34) Aşağıdakilerden hangisi sos*yo*logların aile ve evlilik biçim*lerine göre oluşturdukları kate*go*rilerden biri değildir?

  A) Eş sayısı

  B) Çiftlerin yerleşim yeri

  C) Soy ve secere ilişkileri

  D) Otorite ilişkileri

  E) Gelir dağılımı


  Cevap Cevap-E

  35) Marx'a göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fakir ve zengin arasın*daki farklılığın çoğal*ması

  B) Otorite ilişkilerinin zayıflaması

  C) Özel mülkiyet

  D) Tüketimin artması

  E) İşgücü azlığı


  Cevap Cevap-C

  36) Aşağıdakilerden hangisi, psi*koloji biliminin temel amaç*larından biri değildir?

  A) Kesinlik

  B) Yordama

  C) Betimleme

  D) Açıklama

  E) Kontrol


  Cevap Cevap-A

  37) Her derecedeki eğitim kuru*munda öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin ve birey*sel sorunlarıyla ilgilenen psi*koloji dalı aşağıda*ki*ler*den hangisidir?
  A) Klinik Psikolojisi

  B) Psikometrik Psikoloji

  C) Danışmanlık Psikolojisi

  D) Eğitim Psikolojisi

  E) Örgüt Psikolojisi


  Cevap Cevap-C

  38) Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme planına göre doğal olarak gelişmeyi tanımlamaktadır?

  A) Öğrenme

  B) Olgunlaşma

  C) Değişim

  D) Büyüme

  E) Gelişim


  Cevap Cevap-B

  39) Davranışların, cinsellik ve sal*dırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle, sosyal engeller arasındaki çatışma*lar*dan kaynaklandığı görüşü aşağıdaki hangi kurama aittir?

  A) Uyarıcı-Davranış Kuramı

  B) Psikoanalitik Kuram

  C) Sosyal Öğrenme Kuramı

  D) Yapısal Baskı Kuramı

  E) Gelişim Dönemleri Kuramı


  Cevap Cevap-B

  40) Aşağıdakilerden hangisi, bir davranışı başlatan ve bu dav*ra*nışın yön ve sürekliliğini belir*le*yen içsel güçledir?

  A) Hedef

  B) Duygu

  C) Duyum

  D) Algı

  E) Güdü


  Cevap Cevap-E
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Açıköğretim Fakültesi 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş 2007 Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları

  1)sosyolojinin alt dallarından hangisi iş yerinin yapısı güvenliği sendikalaşma hareketleri iş verimliliği işçi ve iş veren ilişkileri konularıyla ilgilenir
  cevap : sanayi sosyolojisi

  2)aşağıdakilerden hangisi sosyal alışverişi kuramında belirtilen görüşlerden birisi değildir
  cevap : insanların kullandıkları dil etkileşimleri için büyük önem taşır

  3)sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir
  cevap : statü

  4)aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba bir örnektir
  cevap : semt çeteleri

  5)aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi öğelerinden biridir
  cevap : teknoloji

  6)aşağıdakilerden hangisi bir değer değildir
  cevap : anayasa hukuku

  7)bireyin kendine uygun insanca davranışları öğrenme sürecine ne ad verilir
  cevap : toplumsallaşma

  8)aşağıdakilerden hangisi ikincil ilişkilerin görüldüğü ikincil bir gruba örnek değildir
  cevap : aile

  9)aşağıdaki sosyologlardan hangisi küçük gruplar konusunda çalışmalar yapmıştır
  cevap : :george simmel

  10)ailede kadın otoritesinin üstünlüğüne ne ad verilir
  cevap : matriyarki

  11)aşağıdakilerden hangisi murdorcka göre çekirdek ailenin yerine getirdiği fonksiyonlardan biri değildir
  cevap : eş seçiminde özgürlük

  12)aşağıdakilerden hangisi feodal dönemde avrupada egemen olan zümrelerden biri değildir
  cevap : dokunulmazlar

  13)aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin dış kaynaklarından biri değildir
  cevap : nüfus hareketleri

  14)aşağıdakilerden hangisi uygulamalı psikolojinin dallarından biri değildir
  cevap : psikometrik psikoloji

  15)eriksona göre altı yaş ile buluğ çağ arasındaki dönem aşağıdakilerden hangisidir
  cevap : latans dönemi

  16)aşağıdaki kuramlardan hangisi gelişimin dönemler halinde gerçekleştiğini kabul etmez
  cevap : bandura

  17)güdüsel davranışların başlamasına neden olan çecresel uyarıcılara ne ad verilir
  cevap : özendirici

  18)aşağıdakilerden hangisi birincil bir güdü değildir
  cevap : başarı

  19)aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen bireysel etkenlerden biri değildir
  cevap : tekrar

  20)aşağıdakilerden hangisi algının bir özelliği değildir


  21)önceleri organizmada belirli bir tepkiyi yaratmazken koşulsuz bir uyarıcı ile defalarca eşleşmesi sonucu organizmada belirli bir tepkiyi yaratma özelliği kazanan uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir
  cevap : koşullu uyarıcı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - AÖF Sınıf Davranış Forum Tarih
AÖF 2. Sınıf Adalet Vize Sınav Soru ve Cevaplar 2007- 2009 Açık Öğretim AÖF 30 Nisan 2010
AÖF 1. Sınıf Adalet Vize Sınav Soru ve Cevaplar 2007-2009 Açık Öğretim AÖF 30 Nisan 2010
AÖF 2.Sınıf İktisat Teorisi Formülleri Açık Öğretim AÖF 16 Nisan 2010
AÖF 2.Sınıf İktisat Teorisi Özet Açık Öğretim AÖF 16 Nisan 2010
AÖF 2.Sınıf İktisat Teorisi Ünite 1/2/3/4 Ders Notları Açık Öğretim AÖF 16 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş