7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda DeMSaL tarafından 11 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İletişim Nedir - Etkili İletişim Becerileri - İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri - Kitle İletişimi - Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması


  İLETİŞİM NEDİR?
  İLETİŞİM: İnsanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim” denir.
  İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.
  Etkili İletişim Becerileri
  Ø Kendini tanımak
  Ø Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
  Ø Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
  Ø Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
  Ø Hoşgörülü ve önyargısız olmak
  Ø Eleştirilere karşı açık olmak
  Ø Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.
  İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
  Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
  Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
  Göz teması kurar.
  Son sözü söylemek için çabalamaz.
  Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
  Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).
  Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
  Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
  Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
  Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.
  İletişimde Yapılan Hatalar
  - Emir vermek - Tehdit etmek
  - Uyarmak - Konuyu saptırmak
  - İsim takmak - Sınamak
  - Öğüt vermek - Eleştirmek
  - Yargılamak - Nutuk çekmek
  - Suçlamak - Alay etmek

  KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.
  Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.
  Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması
  · Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına
  · İnsan haklarına saygılı olunmasına
  · Yurt ve Dünya barışının korunmasına
  · Demokrasinin gelişmesine
  · İnsanların eğlenmelerine
  · İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.
  TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.
  İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.

  HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
  SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.
  ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
  TEMEL HAKLARIMIZ
  Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
  1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
  § Kişi dokunulmazlığı
  § Kişi hürriyeti ve güvenliği
  § Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
  § Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  § Din ve vicdan hürriyeti
  § Düşünce ve kanaat hürriyeti
  § Bilim ve sanat hürriyeti
  § Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
  § Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
  § Mülkiyet hakkı
  § Hak arama hürriyeti
  § Temel hak ve hürriyetlerin korunması
  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
  § Ailenin korunması
  § Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
  § Çalışma ile ilgili haklar
  § Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
  § Ücrette adalet sağlanması
  § Sağlık, çevre ve konut hakkı
  § Gençliğin korunması ve spor hakkı
  § Sosyal güvenlik hakları
  § Tüketici hakları
  § Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
  3. Siyasi Haklar ve Ödevler
  § Türk vatandaşlığı
  § Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
  § Kamu hizmetine girme hakkı
  § Dilekçe hakkı
  Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

  RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu): Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur. RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine, TC’nin birlik ve bütünlüğüne aykırı vs. olması durumlarında bu yayınları denetleme görevini yapar.
  Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem
  4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.
  10 Ocak 1920 Hâkimiyet-, Milliye gazetesi kuruldu (Ankara’da)
  6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
  7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.
  1925 Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
  1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
  6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı.
  Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.
  1990’lı yıllarda özel radyo-televizyonlar ve ajanslar kuruluncaya kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak Anadolu Ajansı’dır.
  NÜFUS NEDİR?

  Nüfus: Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.
  Nüfus Yoğunluğu: Bir yerde kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir. Nüfus yoğunluğunu bulmak için;

  Nüfus Yoğunluğu = Toplam İnsan Sayısı x100
  Yüzölçümü


  İnsanların beslenme, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlarını belirlemek, bunun için gerekli planlamaları ve yatırımları yapmak amacıyla nüfus sayımı yapılır.
  Nüfus sayımı sonucu; yalnız insanların sayısı belirlenmez, nüfusun eğitim durumu, yaş ve cinsiyet durumu, ekonomik ve sosyal nitelikler, kırsal-kentsel nüfus özellikleri, nüfus artış hızı gibi özellikler de belirlenir.
  Türkiye’de ilk nüfus sayımı, 1927 yılında yapılmıştır. İkinci sayım 1935 yılında yapılmış, 1990 yılına kadar her 5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımı yapılmış, 1990 yılında nüfus sayımlarının 10 yılda bir yapılacağı kararlaştırılmıştır.
  Ülkemizde nüfus sayımlarıyla görevli olan kurum Devlet İstatistik Enstitüsü’dür. Ancak DSİ (Devlet İstatistik Enstitüsü)’nin adı 2005 yılında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) olarak değiştirilmiştir.
  Nüfus Artışı: Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya denir.
  Bir yerdeki nüfus artışı; doğumlara, ölümlere, göçlere, sağlık ve beslenme olanaklarının artmasına bağlıdır. Bir yerde doğum oranı ölüm oranından fazla ise orada nüfus artışı var demektir. Nüfusun bu şekilde çoğalmasına Doğal Nüfus Artışı denir.

  Dünya’da Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yaşama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır. Dünya’da sık nüfuslanmış alanlar :Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede, bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır. Akarsu Havzaları: Tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Nil gibi akarsu havzaları sık nüfuslanmıştır.Avrupa: Madencilik, endüstri ve ticaretin çok geliştiği Avrupa’nın bütünü sık nüfuslanmıştır.Japonya ve Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları: Sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.
  Dünya’da Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler: İklim koşullarının olumsuzluğuna bağlı olarak nüfusun çok az olduğu, tenha yerlerdir.Soğuk Bölgeler: Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan Grönland, Alaska, Kanada’nın Kuzeyi, İskandinav Yarımadası ve Sibirya’nın kuzey bölgeleri düşük sıcaklık nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.Yüksek Dağlar: İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti, özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır.Sıcak ve Nemli Ekvatoral Bölgeler: Tropikal kuşakta, Amazon, Kongo havzaları gibi alçak yerler, yüksek sıcaklık, aşırı nemlilik, sık ormanlar ve geniş alan kaplayan bataklıklar nedeniyle az nüfuslanmıştır. Bu bölgede nüfus, iklim koşullarının elverişli olduğu yüksek kesimlerde toplanmıştır.Nüfuslanmamış Yerlerİklim ve zemin koşulları nedeniyle insanların yerleşmesine elverişli olmayan, nüfuslanmamış yerlerdir.Kutup Bölgeleri: Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antartika Kıtası 14 milyon km2 genişliktedir. Kalın buzullarla kaplı bir kıta olduğu için nüfuslanmamıştır.Bataklıklar: Bataklık, yağış miktarının fazlalığı nedeniyle, toprağın çok ıslak olduğu, yer yer suların yüzeyde biriktiği yerlerdir. Yerleşmeyi ve ekonomik faaliyeti sınırlandırdıkları için nüfuslanmamıştır.Çöller: Dönenceler çevresindeki Meksika, Büyük Sahra, Arabistan, Kalahari, Avusturalya çölleri ile Asya’nın iç kesimlerindeki İran, Kızılkum, Karakum, Taklamakan ve Gobi çölleri, insanların yaşamasına ve yerleşmesine uygun değildir. Bu nedenle nüfuslanmamıştır. Ancak vaha adı verilen sulak yerlerde az da olsa nüfuslanma görülür.

  GÖÇ: Doğal afetler, ekonomik ya da toplumsal nedenlerle birey veya toplulukların yer değiştirmesidir. “İç göç” ve “dış göç” olarak ikiye ayrılır:
  1. İç Göç: Ülke içinde yapılan göç.
  2. Dış Göç: Ülke dışına yapılan göç.
  Beyin Göçü: Kariyer sahibi kişilerin (doktor, mühendis, iktisatçı gibi) başta Avrupa ve ABD olmak üzere başka ülkelere gitmesine denir. Beyin Göçünün Nedenleri:
  · Sanayileşmiş ülkeler, nitelikli iş gücünü ülkelerine çekmek için onlara yüksek ücret ödemektedir.
  · Gelişmiş ülkelerde çalışma koşulları kolaydır.
  · Göç gönderen ülkelerde, sanayi ve ticaretin yeterince gelişmemesi sonucu nitelikli iş gücünün kendine uygun iş bulmakta zorlanması.
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
  Sosyal güvenlik kurumları; hastalık, işsizlik, yaşlılık, çocuk yetiştirmek, kira giderleri, yol giderlerini karşılayan sosyal olanaklar sağlar. Ülkemizde 3 sosyal güvenlik kurumu vardır:
  EMEKLİ SANDIĞI: Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  BAĞ-KUR: Belirli bir prim karşılığında, devlet eliyle esnaf, sanatkârlar ve bağımsız çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluşudur.
  SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu): Özel işletme, kuruluş ve fabrikalarda çalışanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlayan bir kuruluştur.
  Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan, hiçbir geliri, taşınmazı (ev, araba, arsa vs.) olmayan vatandaşlara devlet tarafından Yeşil Kart verilmektedir.
  YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
  o Hazine (devlete ait) ve özel arazilere yerleşme yapılmaz.
  o Tarihi eserlerin yer aldığı yerlere ve devlet tarafından koruma altına alınmış yerlere seyahat edilir, ancak yerleşilemez.
  o Halk sağlığını, güvenliğini tehdit eden yerlere yerleşme ve seyahat yapılamaz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sınıf Sosyal Bilgiler Forum Tarih
6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sevgi yayınları 27, 28 cevapları nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 20 Eylül 2017
6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sevgi yayınları 24, 25, 26 cevapları nelerdir? Sorular ve Cevaplar 20 Eylül 2017
4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Kitap Çalışma Kitabı Cevapları 72-73-74-75 Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Şubat 2014
7.sınıf Ülkemizde Nüfus Özeti Sosyal bilgiler Konu Dışı Başlıklar 19 Ekim 2012
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soru ve Cevapları Öğretmenlerimizin Bölümü 26 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş