5. Sınıf Atatürkçülükle İlgili Konular Tablosu

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda Mavi_Sema tarafından 28 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  5. Sınıf Atatürkçülükle İlgili Konular Tablosu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  5. Sınıf Atatürkçülükle İlgili Konular Tablosu

  5. Sınıf Atatürkçülükle İlgili Konular Tablosu - 5. Sınıf - Atatürkçülükle İlgili Konular Tablosu  SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU


  ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE
  Kültür ve Miras/ Adım Adım Türkiye
  Küresel Bağlantılar/ Hepimizin Dünyası
  Güç, Yönetim Ve Toplum/ Bir Ülke, Bir Bayrak


  1.Türk kadınının toplumdaki yerini ve Atatürk’ün kadın haklarına önem verdiğini kavrayabilme
  AÇIKLAMA: Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal haklar kanıt gösterilerek kadınların cumhuriyet yönetimi sayesinde elde ettikleri hakları vurgulanarak Türk kadının günümüz toplumundaki yeri ve önemi açıklanacaktır.

  2.Atatürk’ün öğretmenlere önem verdiğini fark edebilme
  AÇIKLAMA: Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önemi belirten sözleri ve onun yeni Türk harflerinin öğretilmesinde öğretmenlik görevi üstlendiği belirtilerek Atatürk’e eğitim-öğretim alanındaki çalışmalarından dolayı baş öğretmen unvanı verildiği vurgulanacaktır.

  3. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları kavrayabilme
  AÇIKLAMA: Atatürk’ün söylediği özlü sözlerden Atatürk’ün fikir hayatına ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  ● Atatürk’ün fikir hayatını oluşturan temel ilkelerden olan akılcılık, bilimsellik, toplumsal dayanışma, insan sevgisi, barışçılık ve evrensellik ilkeleri nedenleri ile ilişkilendirilerek açıklanacaktır.
  ● Atatürk'ün ilk cumhurbaşkanımız olarak devle¬ti en iyi şekilde yönettiği belirtilerek, eserlerinin neler olduğu belirtilerek en büyük eserinin neden Tür¬kiye Cumhuriyeti olduğu açıklanacaktır.

  4. Atatürk’ün son günleriyle ilgili olaylar ve olgular bilgisi
  AÇIKLAMA: Atatürk’ün hastalığına rağmen son günlerinde ülkenin iç ve dış işleri ile ilgili yaptığı çalışmalar 6. kazanımdan sonra vurgulanacaktır (katıldığı yurt içi gezileri, Hatay’ın Türkiye’ye katılması için gösterdiği çaba ve vasiyeti ile servetinin büyük kısmını Türk milletine bırakması).

  5. Atatürk’le ilgili anılardan zevk alış
  AÇIKLAMA:Atatürk’ün siyasî hayatıyla ve son günleriyle ilgili anıları ve bu anılarda geçen olayların günümüz için önemi 6. kazanımdan sonra vurgulanacaktır.

  6. Atatürk’ün düşünce sistemini oluştururken dünyadaki ve ülkedeki olaylardan etkilendiğini açıklayabilme
  AÇIKLAMA:Atatürk’ün, dünyadaki siyasî, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri izleyip bu gelişmelerin ışığında devletin ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarılması için çözüm yolları aradığı ve bu koşulların Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında da etkisi olduğu 5. kazanımdan önce açıklanacaktır.
  ● Atatürk’ün tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmiş olan Türk milletinden aldığı güçle, fiîlen yıkılmış olan Osmanlı Devleti’nin yerine millî egemenliği esas alan özgür ve bağımsız yeni bir devlet kurmanın gerekli olduğuna inandığı ve buna önem verdiği 5. kazanımdan önce açıklanacaktır.

  7.Atatürkçülüğü tanımlayabilme ve önemini kavrayabilme
  AÇIKLAMA: Atatürkçülüğün; Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını , Türk Milleti’nin huzur ve refah içinde yaşamasını amaçladığı 5. kazanımdan önce vurgulanacaktır.
  ● Atatürkçülüğün; devlet yönetiminde millet egemenliğini esas aldığı, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı ve Türk milletinin çağdaşlaşmasını hedeflediği; Atatürkçülüğün gerçekçi fikirlere dayanarak esaslarının Atatürk tarafından ortaya konulduğu, ilke ve esaslarıyla olan bütünlüğü 6. kazanımdan sonra vurgulanacaktır.

  8. Atatürkçülüğün bir bütün olduğunu fark edebilme
  AÇIKLAMA : Atatürkçülüğün Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkan bir düşünce sistemi olduğu 5.kazanımdan önce; Atatürkçülüğü oluşturan ilke ve esasların birbirini tamamladığı ve bir bütün oluşturduğu ise 6. kazanımdan sonra işlenecektir.

  9.Diğer dinlere hoşgörülü olmanın gereği ve vicdan hürriyetinin önemini kavrayabilme
  AÇIKLAMA: Diğer dinî inançlara hoşgörü göstermenin gereği, din ve vicdan hürriyetinin önemi Atatürk’ün uygulama ve sözlerinden örnekler verilerek vurgulanacaktır.

  10. Atatürk’ün barışçı bir devlet adamı olduğunu kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Atatürk'ün yurtta ve dünyada barışa önem verdiği vurgulanarak, Atatürk'ün barışçı bir devlet adamı olduğunu belirtilecektir.

  11. Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışında taklitçilikten kaçınmanın önemini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Atatürk'ün çağdaşlaşma anlayışı üzerinde durularak bu anlayışta taklitçiliğe yer olmadığı belirtilecektir.

  12. Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşüncelerini/ uygulamalarını fark edebilme
  AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri ve uygulamalarından yola çıkılarak millî eğitim politikasını oluşturan temel düşünceleri belirtilecektir.
  ● Atatürk’ün Türk eğitiminin neden millî, çağdaş ve laik olmasına önem verdiği açıklanacaktır.
  ● Atatürk’ün öğretim birliğine ve karma eğitime neden önem verdiği açıklanarak, onun eğitimin ve millî kültürün yaygınlaştırılmasına önem verdiğini vurgulanacaktır.

  13. Atatürk’ün Türk Diline önem verdiğini fark edebilme
  AÇIKLAMA: Atatürk'ün Türk Dili ile ilgili yaptığı çalışmalar açıklanarak dille ilgili özlü sözlerine yer verilecektir.

  14. Millî kültürün korunmasında dilin önemini kavrayabilme
  AÇIKLAMA: Millî kültürün korunup geliştirilmesinde Türk dilinin önemi açıklanarak Atatürk’ün millî kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri ile ilişkilendirilecektir.

  15. Millî kültürün korunmasında dilin önemini kavrayabilme
  AÇIKLAMA: Atatürk’ün dile verdiği önem ile bağımsızlık arasındaki ilişki değerlendirilecektir.

  16.Atatürk’ün millî tarihimize önem verdiğini fark edebilme
  AÇIKLAMA : Türk Milletinin dünya medeniyeti ve tüm insanlık üzerindeki etkileri vurgulanacaktır.
  ● Kanıtlara dayanarak Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önem Atatürk’ün sözleri ve Türk Tarih Kurumu’nun açılışı ile ilişkilendirilerek Türk Tarih Kurumu’nun millî tarihimizle ilgili bilimsel araştırmalar yaptığına yer verilecektir.

  17. Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı esasları kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma gibi daha önce ele alınmış olan Atatürkçülüğün temel esasları hatırlatılarak Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilecektir.
  ● Millî birlik ve beraberlik ile ülke bütünlüğünün Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel unsurlarından olduğu açıklanacaktır.

  18. Cumhuriyetçilik ilkesini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Bu ilke çerçevesinde; Bir kişinin veya bir zümrenin egemenliğine dayanan yönetimlerle cumhuriyet yönetimi Atatürk’ün cumhuriyetle ilgili sözleri de belirtilerek karşılaştırılacak ve demokrasinin esas alındığı cumhuriyet yönetimi, Türk milleti için en uygun yönetim şekli olduğu için cumhuriyetin kabul edildiği açıklanacaktır.
  ● Cumhuriyetin bir devlet ve yönetim şekli olarak ana¬yasamızda yer aldığı ve anayasadaki bu maddenin değiştirilemeyeceği açıklanarak, anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hükmünün yer aldığı vurgulanacaktır.
  ● Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde Türk gençliğinden beklentileri analiz edilerek Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet ettiği ve Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin son¬suza kadar yaşatılmasını istediği açıklanacaktır.
  ● Cumhuriyetçilik ilkesini benimsemenin cumhuriyet yönetimine bağlılığı sağladı¬ğı, cumhuriyet yö¬netimini korumayı ve yüceltmeyi amaçladığı vurgulanarak, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar demokrasi, katılım, hak ve hürriyet kavramları çerçevesinde değerlendirilecektir.

  19.Milliyetçilik ilkesini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Bu ilke çerçevesinde; Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı esasları (inandığı ve güvendiği Türk milletini sev¬meye ve yüceltmeye dayandığı, "Ben Türküm" diyen her¬kesin Türk olduğu, millî birlik ve bera¬berliğimizin temel taşı olduğu, milletin bağımsızlığı¬nı amaçladığı, insanlara ve insanlı¬ğa değer verildiği, Türk vatandaş¬ları arasında hiçbir ayrım yapılamayaca¬ğı, yurtta ve dünyada barışa önem verdiği) Atatürk’ün milliyetçilik konusu ile ilgili sözleri ile ilişkilendirilerek, Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı yararlar örneklerle açıklanacaktır.
  ● Atatürk milliyetçiliği açıklanırken milliyetçilik duygusunun Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulanacaktır.

  20. Halkçılık ilkesini kavrayabilme
  AÇIKLAMA :Bu ilke çerçevesinde; halk kelimesinin bir ülkede oturan ve o ülkeyi vatan bilen insanlar için kullanıldığı belirtilerek, herkesin devlet hiz¬metlerinden yararlanma hakkına sahip ol¬duğu, devlet ile vatandaş ara¬sındaki ilişkilerin çağdaş bir anlayışla dü¬zenlendiği, halkın refah ve mutlulu¬ğunu sağlamayı amaçladığı açıklanacaktır.
  ● Halkçılık ilkesinin millî egemenliğin dayanağı olduğu vurgulanarak Türk toplumuna sağladı¬ğı yararlar ve Atatürk'ün halkçılık konusuyla ilgili sözle¬ri örneklerle açıklanacak, kanun önünde eşitlik, adalet, demokratik hak kavramları halkçılık ilkesi ile ilişkilendirilecektir.

  21. Devletçilik ilkesini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Bu ilke çerçevesinde; Atatürk’ün ekonomi alanındaki görüşleri doğrultusunda devletçilik ilkesinin devlete ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevler açıklanacaktır.
  ● Devletin çıkardığı kanunlarla özel teşebbüsü koruduğu vurgulanarak devletçilik ilkesiyle ekonomide özel teşebbüs ile kamu iktisadî teşekküllerinin birlikteliği vurgulanarak devletçilik ilkesinde devletin kişileri üretim ve ticaret gibi işlere özendirdiği açıklanacaktır.
  ● Devletçilik ilkesinin Türk ekonomisini ge¬liştirmek amacıyla ortaya atıldığı, ekonominin her alanındaki faaliyetleri başlattığı, Türk toplumuna sağla¬dığı yararları örneklerle açıklanarak, devletçilik ilkesinin niteliği Atatürk’ün sözleri ile açıklanacaktır.

  22. Laiklik ilkesini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Bu ilke çerçevesinde; laikliğin, dinin devlet düzeni, eğitim ve hukuk sistemleri ile toplumsal yaşayış üzerindeki etki, baskı ve denetiminin kaldırılması şeklinde tanımlanabileceği belirtilerek, Cumhuriyetten önceki dönemde padişah¬ların din ve devlet işlerini birlikte yürüttüğü belirtilecektir.
  ● Ülkemizde laikliğin yerleşmesi amacıyla yapılan değişikliklerden yola çıkılarak laiklik ilkesinin temel esasları ( devlet yönetiminde din ku¬ralları yerine millet egemenliğinin esas alındığı, akla ve bilime önem ver¬ildiği, Türkiye Cumhuri¬yeti vatandaşlarının din ve vicdan hürriye¬tinin anayasa ile güvenceye alındığı, dinî inanç ve duyguların is¬tismar edilmesine izin verilmediği, demokrasinin gereği olduğu) açıklanacaktır.
  ● Laiklik ilkesinin millî birlik ve beraberliği¬mizin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığı açıklanarak, Türk milletine çağdaşlaş¬ma yolunun açıldığı örneklerle vurgulanacaktır.
  ● Laiklik ilkesinin cumhuriyet yönetiminin güçlenmesi için gerekli olduğu ve ülkemizde demokrasinin yerleşmesine yardımcı olduğu belirtilecektir.
  ● Atatürk'ün İslâm dini, din ve vicdan hürriyeti ile dini istismar ve taassup konularındaki sözlerinden örnekler verilerek laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladı¬ğı yararlar örneklerle açıklanacaktır.

  23.İnkılâpçılık ilkesini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : İnkılâpçılık ilkesi ile sürekli çağdaşlaşma kavramı ilişkilendirilerek; İnkılâpçılık ilkesinin yeniyi, iyiyi ve güzeli esas aldığı vurgulanarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yeniliklere açık olmakla sağlanabileceği belirtilecektir.
  ● Atatürk'ün inkılâpçılık konusu ile ilgili gö¬rüşleri örneklerle açıklanarak inkılâpçılık ilkesinin Türk toplumuna sağ¬ladığı faydalar vurgulanacaktır.

  24.Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın önemini kavrayabilme
  AÇIKLAMA : Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin Atatürk ilkelerine dayandığı, anayasada belirtilen devletin tanımı ile ilişkilendirilerek açıklanacak, Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı üzerindeki etkisi vurgulanacaktır.
  ● Atatürk ilkelerinin devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alınması gerektiği vurgulanarak bu ilkelere niçin sahip çıkılması gerektiği ve ilkelerin devamlılığını sağlamak için neler yapılması gerektiği açıklanacaktır.
  ● Türkiye'de demokratik yönetimin Atatürk ilkelerinin uygulanmasıyla sürdürüleceği belirtilecektir.

  25. Türkiye Cumhuriyeti anayasaları ile ilgili olaylar ve olgular bilgisi
  AÇIKLAMA : Yeni Türk Devleti'nin 1921 yılında hazırlanan ilk anayasasının esaslarının Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği sırada Atatürk tarafından belirlendiği, TBMM de kabul edilen bu anayasaya göre yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin TBMM’de toplandığı, bu anayasa ile ilk defa egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine verildiği ve bu durumun daha sonraki anayasalarda da bulunduğu belirtilecektir.
  ● 1923 yılında, 1921 Anayasası’na Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu hükmü¬nün konulduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyaçla¬rına uygun olarak zaman içerisinde yeni anayasalar hazırlandığı vurgulanarak yürürlükte olan anayasamızın değiştirilemez maddeleri gerekçeleri ile işlenecektir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sınıf Atatürkçülükle İlgili Forum Tarih
Sınıfınızdaki arkadaşlarınız hakkında bilgi sahibi olabilmek için nelerden yararlanırdınız? Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Sınıf kuralları slogan örnekleri kısaca Güzel Sözler-Mesajlar 28 Ocak 2017
İbadetler nasıl sınıflandırılıyor kısaca Dini Sohbetler Dini Forum 18 Ocak 2017
İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısı nedir? Tarihi Bilgiler 6 Aralık 2016
Şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması örneklerle Eğitim Bilgileri 24 Kasım 2016

Bu Sayfayı Paylaş