4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Hizmet Alımları Bedelleri

'Muhasebe' forumunda SeLeN tarafından 19 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Hizmet Alımları Bedelleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak hizmet alımları bedellerinin ödemeleri - Karar Pulu Tutarı Hesaplama - Hizmet Alımı, Mal Alımı İle Yapım İşlerine İlişkin Giderlerin Ödenmesinde Aranacak Belgeler - Kdv Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler


  • - Onay Belgesi ve eki yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

  • - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, (M.H.B. Yönetmeliği eki Örnek No: 2)

  • - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  • - Fatura,

  • - Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  ödeme belgesine bağlanır.

  H İ Z M E T A L I M L A R I  A-TAAHHÜT DOSYASI

  • 1.İhale onay belgesi,(kik.001/H)
  1.1. Yaklaşık maliyetin hesaplanma şekline ilişkin hesap cetveli ve dayanağı olan belgeler,

  • 2. ilanın yapıldığına ilişkin tutanak,

  • 3.1.İhale Komisyon kararı (kik 021.0/H) veya piyasa fiyat araştırması tutanağı (Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (MHBY Örnek:2) düzenlenir.Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir.) İhale üzerinde kalan İsteklinin, Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına ilişkin belge.

  • 3.1.1.Binde 4.5 Oranında Karar Damga vergisinin Tahsiline İlişkin Belge(Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı)

  • 4.Kesin Teminatın alındığına ilişkin alındının örneği (Üzerine ihale yapılan isteklinin kesin teminatına ait saymanlıkça düzenlenen alındı belgesi (Sözleşme bedelinin % 6 ‘sı oranında)(Banka teminat mektubu verilmişse alındı belgesi ile teminat mektubunun tasdikli fotokopisi)

  • 5. Sözleşme

  • 5.1.İhale dokümanında notere tescil ettirileceği belirtilmeyen sözleşmelerden damga vergisinin alındığını gösteren belgenin tasdikli bir suretinin eklenmesi,(Binde 7.5)

  • (Bakanlığın vizesine ve/veya Sayıştayın tesciline tabi sözleşmelerde,vize ve/veya tescile ilişkin yazının tarih ve sayısı ödeme belgesi üzerinde belirtilecektir.)

  • 5.2.Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yükleniciden alınması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,Binde 7.5 sözleşme Damga vergisi tahsiline ilişkin belge,Binde 4.5 Karar Damga Vergisi tahsiline ilişkin belge(Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.)

  • 6.Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,

  • 7.Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

  • 8.Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

  • 9.Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

  • 10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form(kik 038.0/H)

  • B-FATURA(sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname)

  • C-HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU(MYHBY-ÖRNEK:4 ve EKLERİ)

  • D-DİZİ PUSULASI

  M A L A L I M L A R I  A-TAAHHÜT DOSYASI

  • 1. İhale onay belgesi,(kik001.0/M)
  1.1. Yaklaşık maliyetin hesaplanma şekline ilişkin hesap cetveli ve dayanağı olan belgeler,

  • 2. ilanın yapıldığına ilişkin tutanak,

  • 3.1.İhale Komisyon kararı (kik 021.0/M) veya piyasa fiyat araştırması tutanağı (Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (MHBY Örnek:2) düzenlenir.Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir.) İhale üzerinde kalan İsteklinin, Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına ilişkin belge.

  • 3.1.1.Binde 4.5 Oranında Karar Pulunun Tahsiline İlişkin Belge(Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı)

  • 4.Kesin Teminatın alındığına ilişkin alındının örneği (Üzerine ihale yapılan isteklinin kesin teminatına ait saymanlıkça düzenlenen alındı belgesi (Sözleşme bedelinin % 6 ‘sı oranında)(Banka teminat mektubu verilmişse alındı belgesi ile teminat mektubunun tasdikli fotokopisi)

  • 5. Sözleşme

  • 5.1.İhale dokümanında notere tescil ettirileceği belirtilmeyen sözleşmelerden damga vergisinin alındığını gösteren belgenin tasdikli bir suretinin eklenmesi,(Binde 7.5)(Bakanlığın vizesine ve/veya Sayıştayın tesciline tabi sözleşmelerde,vize ve/veya tescile ilişkin yazının tarih ve sayısı ödeme belgesi üzerinde belirtilecektir.)

  • 5.2.Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın Yüklenici alınması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,Binde 7.5 sözleşme Damga vergisi tahsiline ilişkin belge,Binde 4.5 Karar Damga Vergisi tahsiline ilişkin belge(Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.)

  • 6.Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,

  • 7.Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

  • 8.Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

  • 9.Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

  • 10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form(kik 026.0/M)

  • 10.1 Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de ödeme belgesine bağlanır.

  • B-MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI

  • C-TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (Taşınır Mal Yönetmeliği Eki-Örnek:5-5/A) (Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.)

  • D-FATURA

  • F-DİZİ PUSULASI  Devlet Malzeme Ofisinden ve idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlarda;  • - Onay Belgesi,

  • - Fatura,

  • -Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  • -Taşınır işlem fişi,

  Y A P I M İ Ş L E R İ  A-TAAHHÜT DOSYASI

  • 1. İhale onay belgesi,(kik001.0/M)
  1.1. Yaklaşık maliyetin hesaplanma şekline ilişkin hesap cetveli ve dayanağı olan belgeler,

  • 2. ilanın yapıldığına ilişkin tutanak,

  • 3.1.İhale Komisyon kararı (kik 021.0/M) veya piyasa fiyat araştırması tutanağı (Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (MHBY Örnek:2) düzenlenir.Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir.) İhale üzerinde kalan İsteklinin, Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına ilişkin belge.  • 3.1.1.Binde 4.5 Oranında Karar Damga Vergisinin tahsiline İlişkin Belge(Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı)

  • 4.Kesin Teminatın alındığına ilişkin alındının örneği (Üzerine ihale yapılan isteklinin kesin teminatına ait saymanlıkça düzenlenen alındı belgesi (Sözleşme bedelinin % 6 ‘sı oranında)(Banka teminat mektubu Vyapım işerilmişse alındı belgesi ile teminat mektubunun tasdikli fotokopisi)

  • 5. Sözleşme

  • 5.1.İhale dokümanında notere tescil ettirileceği belirtilmeyen sözleşmelerden damga vergisinin alındığını gösteren belgenin tasdikli bir suretinin eklenmesi,(Binde 7.5)(Bakanlığın vizesine ve/veya Sayıştayın tesciline tabi sözleşmelerde,vize ve/veya tescile ilişkin yazının tarih ve sayısı ödeme belgesi üzerinde belirtilecektir.)

  • 5.2.Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yükleniye yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,Binde 7.5 sözleşme Damga vergisi tahsiline ilişkin belge,Binde 4.5 Karar pulu tahsiline ilişkin belge(Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.)

  • 6.Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,  • 7.Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

  • 8.Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

  • 9.Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

  • B-FATURA

  • C-YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU(ÖRNEK-3)

  • D-DİZİ PUSULASI

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak yapım işi bedellerinin ödemelerinde;

  • - Onay Belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli

  • - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

  • - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

  • - Fatura,

  • - Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

  • ödeme belgesine bağlanır.

  91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler  • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların; (ÖZEL BÜTÇELİ KURUM OLAN ÜNİVERSİTEMİZ KAPSAM DAHİLİNDE)

  • - Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

  • - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

  • - Özel güvenlik hizmetleri,

  • - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

  • - Her türlü yemek servisi,

  • - Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

  alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır.  4- Tevkifat Oranı  • (KDV Teb.95 S.N-Y.T-01/08/2005)Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2,

  • temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3’dür.”  5- Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı  a) Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri  • Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.

  • Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır.

  • Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri

  • hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

  • Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, bu Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.  b) Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri  • Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;

  • - Bina temizliği,

  • - Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının imhası,

  • - Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası

  • - Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği ve bakımı,

  • - Haşere mücadelesi,

  • - Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği

  • ve benzeri işlerden oluşmaktadır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - 4734 Sayılı Kamu Forum Tarih
Birim kesir nedir, Bileşik kesir nedir, Basit kesir nedir, Tam sayılı kesir nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Şubat 2014
Tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirmek Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 17 Şubat 2014
Aydın Sayılı Kimdir Kısaca Hayatı Düşünürler-Filozoflar 24 Ocak 2014
Duş Almak Abdest Sayılıyormu Dini Sohbetler Dini Forum 17 Temmuz 2012
Basit Kesir Birim Kesir Bileşik Kesir ve Tamsayılı Kesir Nedir (Kesir Çeşitleri) Konu Dışı Başlıklar 20 Kasım 2011

Bu Sayfayı Paylaş