2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 16 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları


  1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
  Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
  Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
  A. Toy
  B. Kurultay
  C. Toygun
  D. Otağ
  E. Törü (Töre)


  2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
  A. Gazali
  B. Eş’ari
  C. İbn-i Rüşt
  D. Farabi
  E. Zemahşeri

  3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu’a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
  devleti tarafından yaptırılmıştır?
  A. Danişmentler
  B. Saltuklular
  C. Anadolu Selçukluları
  D. Osmanlılar
  E. Germiyanoğulları

  4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve
  benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siayis ve sosyal yaşamını
  konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A. Oymacılık
  B. Minyatür
  C. Hat
  D. Çini
  E. Ebru

  5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı
  mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar
  Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
  A. Mimar Sinan
  B. Mimar Mehmet AğaC. Mimar Hayreddin
  D. Levni
  E. Ali Kuşçu

  6. 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale
  etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet (1909(da yapılan değişiklikle demokratikleşme
  sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
  B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
  C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
  D. Seçimler tarafsız olacaktı.
  E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

  7. XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı
  sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek,
  Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde
  Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
  A. Yönetim-Mimari
  B. Askeri-Yönetim
  C. Teknoloji-Yönetim
  D. Askeri-Teknoloji
  E. Yönetim-Hukuk

  8. Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve
  bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum
  Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan
  %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre
  değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun
  Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.
  A. Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
  B. Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
  C. Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
  D. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
  E. Yerli işletmeler zarar etti.

  9. I. Tarım
  II. Maliye
  III. Askeriye
  IV. Yönetim
  XVII. Yüzyılda (1600),
  Duraklama döneminde Osmanlı Devleti birtakım ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu
  dönemde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde ıslahat çalışmaları yapılmıştır.
  A. I-II
  B. II-IV
  C. III-IV
  D. III-IV
  E. II-III-IV

  10. I. İrade-i Milliye Gazetesi
  II. Yeni Gün
  III. Anadolu Ajansı
  Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?
  A. I-II
  B. I-III
  C. I-II-IV
  D. II-III
  E. I-II-III-IV

  11. I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
  II. Padişah tahta çıktığında
  III. Ayaklanmaların bastırılmasında
  IV. Padişah, savaşa kazanan ordu ile döndüğünde
  Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi
  verirlerdi?
  A. II-IV
  B. I-II
  C. III-IV
  D. I-II-III
  E. II-III-IV

  12. 21 Şubat 1921’de itilaf devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni
  Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa
  yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır.
  A. Sakarya
  B. I. İnönü
  C. II. İnönü
  D. Gediz Muharebeleri
  E. Büyük Taarruz

  13. Atatürk’ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı “^Nutuk’tur. Bu
  eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu
  anlatır.
  I. 1918-1923
  II. 1923-1927
  III. 1927-1930
  IV. 1930-1938
  Atatürk’ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır.
  A. I-III
  B. II-III
  C. I-II
  D. II-III-IV
  E. I-II-III-IV

  14. Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler
  toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?
  A. Düşmana karşı bölgelerini savunmak
  B. Bölgelerindeki milis güçlerini desteklemek
  C. İstanbul Hükümeti’ne karşı cephe oluşturmak
  D. Azınlık haklarını korumak ve savunmak
  E. İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek

  15. Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel
  kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına
  neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla
  bu ikiliğe son verilmiştir?
  I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri
  A. I-II-III
  B. I-III
  C. II-III
  D. I
  E. I-II

  16. I. Cumhuriyet Halk Partisi II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi IV. Demokrat Parti
  Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?
  A. I-II
  B. III-IV
  C. II-IV
  D. IV
  E. II-III

  17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?
  A. akılcı ve insancıldır.
  B. Çağdaş ve akılcıdır.
  C. Sınıf egemenliğini esas alır.
  D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.
  E. Sınıflararası egemenliği reddeder.

  18. 22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde
  aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?
  A. Tekalif-Milliye kararları alındı.
  B. Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı.
  C. Meclis tüm yetkilerini M. Kemal(‘e devretti.
  D. Meclis Başkomutanlık Yasası’nı onayladı.
  E. Ordunun savuma eğitimine ağırlık verildi.

  19. I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun
  çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun
  kabulü.
  Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler
  yukarıdakilerden hangileridir?
  A. II-IV
  B. I-II
  C. II-III-IV
  D. III-IV-V
  E. I-II-III-IV-V

  20. I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
  III. Tarih Kurumu’nun kurulması IV. Medreselerin kapatılması
  IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik
  yapılan inkılaplardandır?
  A. I-II-V
  B. I-II-IV
  C. III-IV-V
  D. I-IV-V
  E. II-IV

  21. I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik
  Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?
  A. I B. II C. III D. I-III E. I-II-III

  22. 28 Ocak 1920’de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi
  tarafından alınmıştır?
  A. Erzurum Kongresi
  B Sivas Kongresi
  C. I. TBMM
  D. Meclis-i Mebusan
  F. Temsil Heyeti

  23. Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu
  bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma
  ile,
  –Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi.
  –Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak’a bırakıldı.
  –Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.
  Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Lozan Antlaşması
  B. Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C. Ankara Antlaşması
  D. Sevr Antlaşması
  E. 1926 Ankara Antlaşması

  24. I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu
  III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi
  Lozan Konferansı’nda tartışılan konulandan bazılarıdır.
  Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması’ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen
  sorunlardandır?
  A. I-II
  B. I-II-IV
  C. II-III-IV
  D. I-III
  E. II-III

  25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya
  barışını korumak için kurulan örgüttür?
  A. NATO
  B. Milletler Cemiyeti
  C. Birleşmiş Milletler
  D. Sadabat Paktı
  E. Balkan Antantı

  26. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?
  A. 1921 B. 1923 C. 1924 D. 1945 E. 1950

  27. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
  amacıdır?
  A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak
  B. Devletçilik ilkesini uygulamak
  C. Yer altı zenginliklerini çıkarmak
  D. Özel teşebbüsü güçlendirmek
  E. İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak

  28. Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
  A. Milletvekili seçme hakkı
  B. Milletvekili seçilme hakkı
  C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
  D. Belediye seçimlerine katılma hakkı
  E. Miras ve boşanma hakkı

  29. I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması II. Müzeciliğin açılması
  III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması
  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
  A. I-III B. I-II C. III-IV D. I-IV E. II-III

  30. I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.
  II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.
  III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.
  IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.
  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?
  A. I-II
  B. II-IV
  C. I-III-IV
  D. III-IV
  E. I-II-III-IV

  31. I. Osmanlıcılık II İslamcılık III. Türkçülük IV. Batıcılık V. Ulusçuluk
  Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin
  başlamasıyla ortadan kalkmıştır?
  A. I-III-IV
  B. I-III-V
  C. I-II
  D. III-V
  E. I-II-III-IV

  32. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?
  A. Ulusçuluk B. Halkçılık C. Laiklik Cumhuriyetçilik E. Devletçilik

  33. I. Jeotermal II. Petrokimya III. Termik Santral IV. Hidroelektrik
  Yukarıdaki verilen enerji kaynaklarından hangilerinin bulunduğu yere yakın olması
  gerekir?
  A. I-II
  B. II-III
  C. I-II-III
  D. II-III-IV
  E. I-IV

  34. Türkiye’de seracılığın yaygın olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yapılmasının temel
  nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Geniş ovaların bulunması
  B. Uygun toprak türünün olması
  C. Gübrelemenin kolay olması
  D. Isı kaybının az olması
  E. Ulaşım imkanlarının kolay olması

  35. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde görülen iklim özelliklerindendir?
  A. Yağışlar en çok sonbaharda
  B. Yazlar serin, kışlar soğuktur.
  C. Yağışlar en çok ilkbaharda görülür.
  D. Yaz-kış sıcaklık farkı azdır.
  E. Yıllık yağışlar yeterli düzeydedir.

  36. Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde jeotermal enerjiyle çalışan santralimiz
  vardır?
  A. Tunçbilek
  B. Sarayköy
  C. Gökova
  D. Hirfanlı
  E. Çatalağzı

  37. Bir bölge içinde yer alan il ve ilçe nüfusları değişiklik göstermektedir. Örneğin,
  İskenderun’un nüfusu yerleşik olmasına karşın, Hatay ilindeki nüfus mevsimlik
  göçlere göre değişir. Hatay ilindeki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi
  olabilir?
  A. Sanayiinin gelişmiş olmaması
  B. Sanayiinin gelişmiş olması
  C. Turizmin hareketliliği
  D. Seracılığın yaygın olması
  E. Yol kavşağında bulunmaması

  38. Türkiye’nin akarsu rejimleri düzensizlik gösterir. Akarsu seviyelerinin ilkbaharda
  yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yağışların ilkbaharda çok olması
  B. Engebeli arazinin çok olması
  C. İlkbaharda sıcaklığın az olması
  D. Barajların yağışları ve kar erimeleri
  E. İlkbahar yağışları ve kar erimeleri

  39. Karadeniz bölgesi’ndeki yerleşim bölgeleri çok dağınıktır. Bunun en tipik örneği
  Rize ve çevresinde görülür. Ancak, aynı coğrafi bölgede olan Samsun ve çevresinde
  yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yağışların az ve düzenli olması
  B. Yol kavşağında bulunması
  C. Tarihi bir şehir olması
  D. Alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olması
  E. Sanayinin gelişmiş olması

  40. Türkiye’de hangi endüstri kolu diğerlerine göre sayı olarak daha azdır?
  A. Dokuma sanayii
  B. Yem endüstrisi
  C. Demir-çelik endüstrisi
  D. Çimento endüstrisi
  E. Şeker endüstrisi

  41. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde geniş platoların ve geniş
  meraların olması bu bölgede hangi hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır?
  A. Koyun
  B Sığır
  C. Keçi
  D. Manda
  E. Kümes hayvancılığı

  42. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alır. AB ülkeleri
  içinde Türkiye’nin dış ticareti hangi ülkeyle daha fazladır?
  A. Almanya
  B. İngiltere
  C. İtalya
  D. İspanya
  E. Hollanda

  43. Türkiye’deki süt üretiminin %88.4’lük bölümü aşağıdaki hangi hayvandan elde
  edilmektedir?
  A. Keçi
  B. Sığır
  C. Koyun
  D. Manda
  E. Keçi-koyun

  44.
  Türkiye’nin nüfus dağılımı genel olarak bu şekildedir. Türkiye’nin %26 nüfusunu
  barındıran bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İç Anadolu
  B. Doğu Anadolu
  C. Marmara
  D. Akdeniz
  E. Ege

  45.



  1.marmara 2. ege 3. İç Anadolu 4.Akdeniz 5. G.DAnadolu 6. D. Anadolu 7. Karadeniz
  Yukarıdaki grafikte coğrafi bölgelere göre şehirleşme oranları gösterilmiştir. Buna
  göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A. Şehirleşme oranı bölgelerin yüzölçümleriyle doğru orantılıdır.
  B. İç Anadolu Bölgesi’nin şehirleşme oranı Karadeniz Bölgesi’nin şehirleşme oranından
  daha azdır.
  C. Şehirleşme oranı en az olan bölge iç bölgelerden biridir.
  D. Kıyı bölgelerinin tamamında şehirleşme oranı %50’nin üstündedir.
  E. Marmara Bölgesi’nde şehirleşme oranı %70 den fazladır.

  46. Türkiye genelindeki üretimin % 81 inin Ege Bölgesi’nde tek başına yetiştirildiği
  ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Zeytin
  B. Mısır
  C. Şeker Pancarı
  D. İncir
  E. Üzüm

  47. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımla
  uğraşan nüfus, Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Orman alanlarının çok yer kaplaması
  B. Tarım alanlarının baraj gölü altında kalması
  C. Kış aylarının çok sert geçmesi
  D. Yaz-kış sıcaklık farkının çok olması
  E. Tarım alanlarının ve tarım mevsimimin kısa sürmesi

  48. Ülkemize yıllık ortalama olarak 10 milyon civarında turist gelmektedir. Turistlerin
  ülkemize gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
  A. Hizmet sektörünün gelişmesi
  B. Tarihi zenginliğimiz
  C. Doğal güzelliklerimiz
  D. Turizm anlayışının gelişmesi
  E. Ulaşım ve konaklamanın gelişmesi

  49. Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001
  ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan
  uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A. BM B. FAO C. UNESCO D. BAB E. IMF

  50. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.
  Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?
  A. İl Özel İdareleri
  B Meslek Odaları
  C.Bakanlıklar
  D. Üniversiteler
  E. Genel Müdürlükler

  51. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim
  ve kültür kuruluşudur?
  A. WHO
  B. UNESCO
  C. ILO
  D. UNICEF
  E. FAO

  52. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve
  kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme
  yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının
  dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu
  kurumlardandır?
  A. YÖK
  B. Belediyeler
  C. Yargı Organları
  D. Bakanlıklar
  E. İşçi ve Meslek Kuruluşları

  53. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?
  A. Hazine Müsteşarlığına
  B. Türkiye Bankalar Birliğine
  C. Özerk bir yapıdadır.
  D. Başbakanlığa
  E. Cumhurbaşkanlığına

  54. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?
  A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması
  B. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması
  C. Kanunların üstünlüğü ilkesi
  D. Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması
  E. Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi

  55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden
  değildir?
  A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek
  B. Ülkenin güvenliğini sağlamak
  C. Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak
  D. Sosyal güvenliğini sağlamak
  E. Ekonomik alandaki faaliyetleri düzenlemek

  56. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin
  yararlarından değildir?
  A. Devletin yükünü azaltmak
  B. Devletin ekonomiye engellemek
  C. Siyasilerin müdahalesini engellemek
  D. Siyasetçilere gelir sağlamak
  E. Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak

  57. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının
  onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?
  A. Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  B. Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  C. Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  D. Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.
  E. Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

  58. 1982 Anayasasına göre, TBMM’de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin
  iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin
  hangisinde dava açılır?
  A. Danıştay
  B. Sayıştay
  C. Anayasa Mahkemesi
  D. İdare Mahkemesi
  E. Uyuşmazlık Mahkemesi

  59. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu
  tutulamaz?
  A. Başbakan
  B. Meclis Başkanı
  C. Milletvekilleri
  D. Cumhurbaşkanı
  E. Başbakan Yardımcısı

  60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir?
  A. 1963 Ankara Antlaşması
  B. Türkiye’nin insan haklarını
  C. İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi
  D. 1995 Gümrük Birliğini kabul etmesi
  E. 1948 de Ortak Pazara giriş için müracaat etmesi


  CEVAPLAR

  1.E 2.D 3.C 4.B 5.A 6.E 7.D 8.D 9.C 10.B 11.A 12.B 13.C 14.D 15.E 16.D 17.C 18.B 19.A 20.B

  21.C 22.D 23.E 24.A 25.B 26.C 27.D 28.E 29.A 30.B 31.C 32.D 33.E 34.D 35.C 36.B 37.A 38.E 39.D 40.C

  41.B 42.A 43.B 44.E 45.E 46.D 47.E 48.A 49.E 50.A 51.B 52.C 53.C 54.D 55.E 56.D 57.A 58.C 59.D 60.E
  alıntı
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş