1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 16 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları

  1-İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?

  a) Halk tarafından verildiğine

  b) Kurultay tarafından verildiğine

  c) Büyük devletler tarafında verildiğine

  d) Başkanlarından zorla alındığına

  e) Tanrı tarafından verildiğine


  2-Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerinin tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?

  a) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması

  b) Hun tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi

  c) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılması

  d) Siyasi bir beyanname olması

  e) VII yüzyılda yazılmış olması


  3-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde

  I.Yeni bir mezhep olan Batınilerin vezir Nizamülmülk’ü öldürmeleri

  II:Bağdat’a Nizamiye medresesinin kurulması

  III.Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması

  IV. Yeni bir takvim düzenlenmesi

  gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir?

  a) IV

  b) I-II

  c) I-II-III

  d) II-III-IV

  e) I-II-III-IV


  4-Anadolu Selçuklularda edebi dil olarak Farsça, din dili olarak Arapça kullanılırdı.Sarayda, orduda ve halk arasında Türkçe konuşuluyordu.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  a) Ülkede çok sayıda etnik grubun bulunduğunun

  b) Türkçe’de Farsça sözcüklerin Arapça sözcüklerden daha fazla bulunduğunun

  c) Yönetim ile halk arasında kopukluk olduğunun

  d) Bilimsel çalışmaların hız kazandığının

  e) Ülkede Türkçe’nin daha yaygın kullanıldığının


  5- Anadolu Selçuklu Devletinde 1. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, 2. Kılıçarslan zamanında basılan para gümüş, 7. yüzyılda basılan para ise altındır.

  Bu duruma dayanılarak, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  a) Devletin ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştır

  b) Tarımın gelişmesine ticaretten daha fazla önem verilmiştir

  c) Para bir değişim aracı olarak kullanılmaktadır.

  d) Yeni kurulduğunda devletin kendine özgü parası yoktur

  e) Para girsek değer kazanmıştır


  6- Konya’da yüzeyi mozayik çini ile kaplı Karatay Medresesi kime aittir?

  a) Akkoyunlular

  b) Karamanoğulları

  c) Germiyanoğulları

  d) Anadolu Selçukluları

  e) Osmanlılar


  7- Osmanlı padişahları, bir konu hakkındaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile belirtirlerdi*

  a) Fetva

  b) Risale

  c) Fıkıh

  d) Kelam

  e) Ferman  8-Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır?

  a) Külliye

  b) Sebil

  c) Cami

  d) Medrese

  e) Kütüphane


  9- Osmanlıda ilmiye sınıfı öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştir

  Bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir?

  a) din-askerlik

  b) din-hukuk

  c) ticaret-sanat

  d) tarih-edebiyat

  e) tarih-isale


  10-17. yüzyılda Osmanlı Devleti halktan ve tüccardan yeni vergiler aldığı gibi eski vergileri de artırmıştır.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  a) Islahat hareketlerinin hızlanmasına

  b) Ekonomik hayatın canlanmasına

  c) Ülkede ayaklanmaların çıkmasına

  d) Devlet giderlerinin azalmasına

  e) Tüketim maddelerinin ucuzlamasına


  11- Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?

  a) Kültürlerini yaymak

  b) Çıkarlarını sürdürmek

  c) Uyruklarındaki çocukların eğitimlerini sürdürmek

  d) Osmanlı Devletindeki yenilik hareketlerine öncülük etmek

  e) Azınlık haklarını korumak


  12-19. yüzyılın başlarında

  Senedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış

  “Devlet ocak içindir” anlayışı ile hareket eden Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır

  Bu iki olayın ortak amacı nedir?

  a) Ayanların denetim altına alınması

  b) Halkın yönetime katılması

  c) Orduda disiplinin sağlanması

  d) Ayanlığın resmiyet kazanması

  e) Yönetimin güç kazanması


  13-Nizami Cedit kavramı,

  I.Askerlik

  II:Yönetim

  III. Sanat

  alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-II

  e) II-III


  14-Osmanlı Devletinde önceleri Hıristiyan tebanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocuklarında alındığı okul hangisidir?

  a) Hendese okulu

  b) Mahalle Mektebi

  c) Enderun

  d) Medrese

  e) Mülkiye


  15- Osmanlı Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir?

  a) Kanuni Esasi

  b) Tanzimat Fermanı

  c) Islahat Fermanı

  d) Kanunname-i Ali Osmani

  e) Halepa Fermanı


  16-Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?

  a) Tanzimat

  b)1, Meşrutiyet

  c) 2.Meşrutiyet

  d) İlk TBMM Hükümeti

  e) Cumhuriyet


  17-19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı girişimlerde bulunmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri değildir?

  a) İttifak yapma

  b) Avrupa hukukundan yararlanma

  c) Borç para alma

  d) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlama

  e) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma


  18-19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları dil, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?

  a) Çarlık Rusyasının izlediği dış politika

  b) Osmanlı maliyesinin yabancıların kontrolüne girmesi

  c) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler

  d) Genç Osmanlılar cemiyetinin kurulması

  e) Büyük devletlerin, azınlıkları korumayı sürdürmesi


  19-Aşağıdaki saraylardan hangisinin yapı tarzında batı mimarisinin etkisi yoktur?

  a) Dolmabahçe

  b) Beylerbeyi

  c) Topkapı

  d) Yıldız

  e) Çırağan


  20-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin yabancılara verdiği ayrıcalıklardan biri değildir?

  a) Yabancılara ayin yapma özgürlüğünün verilmesi

  b) Osmanlı ülkesine Hıristiyan misyonerlerin gelmesi

  c) Cemaatlere ait kiliselerde okulların açılması

  d) Elçiliklerde, elçilik okullarının açılması

  e) Darülfünunun açılması


  21-Osmanlı Devletinde;

  I.Nizamı Cedit ocağı yerine Sekbanı Cedit ocağının kurulması

  II.Yeniçeri Ocağı yerine, Asakeri Muhammedi Ocağının kurulması

  III. Sekbanı Cedit yerine Eşkinci Ocağının kurulması

  gelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat hareketidir?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-II

  e) II-III


  22-Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi Panislamizmi savunarak Halifeliği siyasi bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır?

  a) 2.Abdulhamit

  b) 3.Selim

  c) 1.Süleyman

  d) 1.Ahmet

  e) 4.Mehmet


  23-Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?

  a)Yıldırım orduları komutanlığına atanması

  b) Askerlerin siyasi hayata karışmasına karşı olması

  c) Hareket ordularının kurmay başkanı olması

  d) Osmanlı Devleti ile İtalya arasında çıkan savaşa katılması

  e) Veliaht Vahdettin ile Almanya seyahatine çıkması


  24- Osmanlı Devletinin;

  I. Ordularının önemli bir kısmının terhis edilmiş olması

  II. Ordularının teknolojik bakımından yetersiz olması

  III.2.Meşrutiyetin ilanı nedeniyle içi karışıklıkların olması

  aşağıdakilerden hangisinde yenilmesine yol açmıştır?

  a) 1877.78 Osmanlı-Rus savaşı

  b) Dömeke savaşı

  c) Balkan Savaşları

  d) Kırım savaşı

  e) Sırp İsyanını bastırma harekatı


  25-Türk orduları 1. dünya savaşında,

  I.Sarıkamış

  II.Çanakkale

  III.Kanal

  cephelerinin hangilerinde başarılı olmuştur?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-III

  e) II-III


  26-Sivas Kongresinde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.

  Aşağıdakilerden hangisi böyle bir yemine gereksinim duyma nedenlerinden biri değildir?

  a) Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması

  b) Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı düşüncesi

  c) Mebusan meclisinin kapalı olması

  d) Müdafa-ı Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi

  e) Kongrenin toplanmasının cemiyetler kanununa aykırı olması


  27-Erzurum Kongresinde alınan “Temsilciler Kurulu doğuyu temsil der” kararı, Sivas Kongresinde “temsilciler kurulu vatanın tümünü kontrol eder” şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

  a) Katılan üye sayısının daha az olduğuna

  b) Ulusal bir kongre olduğuna

  c) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğuna

  d) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna

  e) Manda ve himayenin reddedildiğine  28-Temsilciler Kurulu;

  I. İstanbul Hükümetinin yaptığı işlerin Mebuslar Meclisince kabul edilmesini

  II.Anlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış konferansına Temsilciler kurulunca da uygun bulunacak kimselerin katılmasını

  III.İstanbul Hükümeti nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk Cemiyetlerini resmen tanınmasını istemiştir.

  Temsilciler Kurulunun bu isteklerinin hangilerinde Anadolu Harekatını siyasallaştırmak vardır?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-III

  e) II-III


  29-Hükümetin kurulması ile ilgili 2.5.1920 tarihli kanuna göre, bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar içinden mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

  Yapılan bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

  a) Meclis hükümeti denetlemesini kolaylaştırmak

  b) Bakanların sayısını azaltılması sağlamak

  c) Hükümeti düşürmeyi kolaylaştırmak

  d) Hükümette görüş birliğini sağlamayı kolaylaştırmak

  e) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek


  30-I.Gümrü Antlaşmasının yapılması

  II.Moskova Antlaşmasının yapılması

  III.Türk ordusunun Sakaryanın doğusuna çekilmesi

  gelişmelerinden hangisi Eskişehir ve Kütahya Savaşları sonuçları arasında yer alır?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-II

  e) II-III


  31-I.Şeyh Sait ayaklanması

  II.Menemen olayı

  III.Demirci Mehmet Efe ayaklanması

  yukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-II

  e) II-III  32- Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti temsilcileri ile Bilecik’te yaptığı görüşmede kendilerine “TBMM ve Hükümet Başkanı” olarak tanıtmıştır.

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak

  b) İstanbul hükümeti ile ilişkileri kesmek

  c) İstanbul hükümeti temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak

  d) İstanbul hükümeti üyeleri arasında ayrılık çıkartmak

  e) Padişahı yeni bir hükümetin kurulmasına razı etmek


  33-Anlaşma Devletlerinin Sever Antlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansını düzenlemelerinde;

  I.Birinci dünya savaşı

  II.Çerkez ethem ayaklanmasının bastırılması

  III.Fransa ile yapılan Ankara antlaşması

  gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur*

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-II

  e) II-III


  34-I.Yeni bir devletin yönetim şeklinin ne olduğu

  II.Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı

  III.Bakanların nasıl seçileceği

  Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasasında açıkça belirtilmemiştir?

  a) I

  b) II

  c) III

  d) I-II

  e) II-III  35-Batumun Gürcistana bırakılması

  Türkiyenin Batum limanından gümrük ödemeksizin yararlanabilmesi

  Nahçivan bölgesinde özerk bir yönetime sahip olması

  aşağıdaki antlaşmaların hangisinin sonuçları arasındadır*

  a) Ankara Ant

  b) Gümrü Ant

  c) Kars ant

  d) Brest-Litovsk Ant

  e) Lozan Ant


  36-5.08.1921 tarihinde kabul edilen bir yasa ile Meclis, kendine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?

  a)

  b) Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması

  c) Askerin moral gücünün artması

  d) Hazırlıklarda zaman kazanılması

  e) Tekalif-i milliye buyruklarının çıkarılması


  37-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi koşullarından biri değildir?

  a) Doğu Trakyanın boşaltılması

  b) Türk Yunan çarpışmasının durması

  c) Anlaşma Devletlerinin barışa kadar bulundukları yerde durması

  d) Bat Trakyanın Yunanistana bırakılması

  e) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümetine bırakılması


  38-Türkiyedeki Rumlar ile Yunanistandaki Türklerin mübadele edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadelenin dışında tutulması aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır?

  a) Lozan ant.

  b) Atina Ant.

  c) Bükreş Ant.

  d) İstanbul Ant.

  e) Belgrad Ant.


  39- I.Kişi hakları

  II. Kişilerin evlat edinme koşulları

  III.Kişilerin aile kurması

  IV.Kişilerin eğitimi

  Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?

  a) I-II

  b) I-III

  c) I-II-III

  d) I-III-IV

  e) II-III-IV


  40-Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?

  a) 1927

  b) 1929

  c) 1933

  d) 1939

  e) 1940


  41-Balkan Paktını9n ikinci maddesinde, paktın hiçbir devlete yönelik olmadığı, amacının bir Balkan devletine girişilecek saldırı karşısında o devletin sınırlarını güvence altına almak olduğu açıklanmıştır.

  Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  a) Balkanlardaki mevcut siyasi haritanın sürekli değiştiğinin

  b) Balkan Paktı üyelerine bir dış saldırı olasılığını bulunduğunun

  c) Balkan yarımadasında başka Paktların da kurulduğunun

  d) Balkan Paktı üyelerinin, Avrupa ülkelerinden destek beklediğinin

  e) Balkan devletleri arasında önemli görüş ayrılığı bulunduğunun


  42-Atatürk dönemindeki,

  I.Anadolu tarihinin araştırılması

  II.Arkeolojinin geliştirilmesi

  III.Müzeciliğinin geliştirilmesi

  çalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılapçı anlayışı yansıtır?

  a) I

  b) II

  c) I-II

  d) II-III

  e) I-II-III


  43-Türkiye Atatürk döneminde aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin üyesi olmuştur?

  a) Avrupa Konseyi

  b) Birleşmiş Milletler

  c) Milletler Cemiyeti

  d) Avrupa Topluluğu

  e) Kuzey Atlantik paktı


  44-Aşağıdakilerden hangisiyle Atatürk ilkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle “cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı” olarak tanımlanmıştır?

  a) 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliği ile

  b) 1924 anayasasında yapılan 1937 değişikliği ile

  c) 1924 Anayasasında yapılan 1928 değişikliği ile

  d) 1924 Anayasasında yapılan 1934 değişikliği ile

  e) 1961 Anayasasında yapılan 1971 değişikliği ile


  45- 20 derece doğu boylamında yer alan İstanbul’da yer saat 10.20 dir. Aynı anda Hakkari de yerel saat 11.20 oluğuna göre, Hakkari hangi boylam üzerinde yer almaktadır?

  a) 14 doğu boylamı

  b) 15 doğu boylamı

  c) 30 doğu boylamı

  d) 44 doğu boylamı

  e) 45 doğu boylamı


  46-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?

  a) Doğal bitki örtüsünün çeşitli olması

  b) Güneş ışınlarını yol boyunca eğik alması

  c) Nüfus yoğunluğunun yıl boyunca farklılık göstermesi

  d Farklı yerleşim tiplerinin görülmesi

  e) Erozyon şiddetinin farklı olması


  47-I. Karadeniz

  II. Marmara

  III.Güneydoğu Anadolu

  IV. İç Anadolu

  Yukarıdaki bölgelerin hangileri ortalama yükselti bakımından birbirine en yakındır?

  a) I-II

  b) I-III

  c) II-III

  d) II-IV

  e) III-IV


  48- Doğu Karadeniz dağlarının Karadeniz kıyıları boyunca uzanması, bu kıyı kesiminin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde etkili olmuştur?

  a)Doğal limanların az olması

  b) Yıllık yağış tutarının fazla olması

  c) Tarım alanlarının sınırlı olması

  d) ) Kıyı boylarında nüfus yoğunluğunun fazla olması

  e) Kıyı balıkçılığının gelişmiş olması  49-Aşağıdakilerin hangisinde verilen kentlerin, aylık ortalama sıcaklık bakımından birbirine en yakın olması beklenir?

  a)İzmir Afyon

  b) Antalya Karaman

  c) Malatya Elazığ

  d) Sivas Samsun

  e) Kırklareli İzmir


  50-Akdeniz’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu denizin sularının Marmara Denizine göre daha tuzlu olmasının bir nedenidir?

  a) Yüzölçümünün daha büyük olması

  b) Derinliğinin daha fazla olması

  c) Atlas Okyanusuna bağlanması

  d) Buharlaşmanın daha fazla olması

  e) Dökülen akarsu sayısının daha fazla olması


  51- I.Dağ

  II.Ova

  III.Plato

  IV:Tektonik Göl

  Karadeniz bölgesinde yukarıdaki yer şekillerinden hangileri diğerlerinden daha az yer kaplar?

  a) I-II

  b) I-III

  c) I-IV

  d) II-III

  e) III-IV


  52-Aşağıdaki bölümlerden hangilerinde, sisli ve bulutlu ortamlarda yetişen ladin şimşir fındık gibi bitkiler en yaygındır?

  a)Doğu Karadeniz

  b) İç Batı Anadolu

  c) Güney Marmara

  d) Orta Fırat

  e) Yukarı Sakarya


  53-Türkiye’deki heyelanların %45 inin ilkbaharda olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

  a) Eğim

  b) Deprem

  c) Jeolojik Yapı

  d) Orman varlığı

  e) Kar erimeleri ve yağış


  54-Rüzgar erozyonu, bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsü çok seyrek olan kurak ve yarı kurak yerlerde daha çok görülür.

  Buna göre, rüzgar erozyonunun aşağıdaki aşağıdaki illerin hangisinde en az olması beklenir?

  a) Konya

  b) Rize

  c) Şanlıurfa

  d) Iğdır

  e) Nevşehir


  55-Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Kızılırmak Bölümünün özelliklerinden biri değildir?

  a) Önemli kavşakların bulunması

  b)Kışların çok soğuk ve yağışlı olması

  c)Kentleşmelerin az olması

  d)Ortalama yükseltinin az olması

  e)Nüfus yoğunluğunun az olması


  56-Antalya bölümü ve Ege Bölümünün kıyı kesimlerinde iklimin benzerlik göstermesine karşın Ege Bölümünde tarımsal etkinliklerin daha yoğun olması, Ege bölümünün aşağıdaki özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

  a) Ovaların geniş yer tutmasıyla

  b) Yıllık yağış tutarının daha fazla olmasıyla

  c) Güneş ışınlarının düşme açısıyla

  d) Enlem farkı olmasıyla

  e) Demiryolu taşımacılığının gelişmiş olmasıyla


  58-Erzurum-Kars bölümünde ekonominin hayvancılığa dayalı olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Çayır ve meraların geniş yer tutması

  b) Kışların soğuk geçmesi

  c) Yer altı kaynaklarının az olması

  d) Yağışların düzensiz olması

  e) Nüfus yoğunluğunun az olması


  59-Aşağıdakilerin hangisinde Doğu Anadolu Bölgesindeki bir yer burada çıkarılmayan bir yer altı zenginliği ile verilmiştir?

  a) Tercan-Tuz

  b) Ergani-Bakır

  c) Elazığ-Demir

  d) Elbistan-Linyit

  e) Gulemal-Krom


  60-Aşağıdakilerden hangisinde, Balıkesir,İskenderun ve Malatya’da bulunan önemli endüstri kuruluşları doğru olarak verilmiştir?

  Balıkesir İskenderun Malatya

  a) Kağıt Demir çelik Şeker

  b) Şeker Sigara Dokuma

  c) Kağıt Dokuma Şeker

  d)Sigara Demir çelik Kağıt

  e) Dokuma Kağıt Sigara


  61-Akdeniz bölgesinde yer alan aşağıdaki endüstri kuruluşlarının hangisinde kullanılan hammaddenin büyük bir kısmı yurtdışından gelmektedir?

  a) Ferro Krom

  b) Alüminyum

  c) Kükürt

  d) Kağıt

  e) Rafineri


  62-Aşağıdakilerden hangisinde bir merkez, orada yaygın olmayan bir el sanatıyla birlikte verilmiştir?

  Merkez El Sanatı

  a) Erzincan Bakır İşletmeciliği

  b) Edirne Gümüş ve Altın işletmeciliği

  c) Kütahya Çinicilik

  d) K.maraş Tahta oymacılığı

  e) Uşak Halıcılık


  63- Taşıdığı su miktarı ve vadisindeki yer şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki akarsuların hangisinden sağlanan hidroelektrik enerjinin en fazla olması beklenir?

  a) Susurluk

  b) Yeşilırmak

  c) Fırat

  d) Dalaman

  e) Gediz


  64-Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?

  a) Eğitim düzeyinin yükselmesi

  b) Yüzölçümünün büyüklüğü

  c) Yeraltı zenginliğinin çeşitliliği

  d) Ulaşım olanaklarının gelişmesi

  e) Coğrafi konumunun elverişliliği


  65-Yer şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde karayolu yapımında birim maliyetin en fazla olması beklenir?

  a) Konya

  b) Ergene

  c) Dicle

  d) Yukarı Murat-Van

  e) İç Batı Anadolu


  66-Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ticari ilişkileri diğerlerinden daha sonra başlamıştır?

  a) İngiltere

  b) Almanya

  c) Türkmenistan

  d) Fransa

  e) İran


  67-Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?

  a) Yasama organının çift meclisli bir yapı göstermesi

  b) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi

  c) Kanunların ve anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması

  d) Yasama organının güvenmediği Cumhurbaşkanını düşürebilmesi

  e) Yasama organının, güvenmediği Bakanlar Kurulunu düşürebilmesi


  68-1982 Anayasasında yer alan ve değiştirilmesi yasak olan maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a) Anayasanın sadece başlangıç metninin değiştirilmesi yasaktır

  b) Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen maddelerinin değiştirilmesi yasaktır

  c) Anayasanın 1,2,3 maddelerinin değiştirilmesi yasaktır

  d) Anayasanın sadece devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu düzenleyen 1. maddesinin değiştirilmesi yasaktır

  e) Anayasa da değiştirilmesi yasak olan hiçbir madde yoktur


  69-Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

  a) 1808

  b) 1839

  c) 1876

  d) 1921

  e) 1924


  70-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?

  a) Kanunların anayasaya uygun olması

  b) İdarenin işleminin yargı denetimine tabi olması

  c) Yasaların herkes için geçerli olması

  d) Siyasi partilerin Yargıtay tarafından mali denetime tabi olması

  e) Yargının bağımsız olması


  71-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin sağlanması için gerekli değildir?

  a) Kişilerin gelirlerine göre artan oranlarda vergi ödemeleri

  b) Halkın temsilcileri olan milletvekillerinin Cumhurbaşkanının seçmesi

  c) Topraksız çiftçilerin topraklandırılması

  d) Devletin işsizliği önlemeye çalışması

  e) Çalışanlara ücretli tatil hakkının sağlanması


  72-Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının 2. maddesinde öngörülen Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?

  a) Güçlü bir savunmaya sahip olmak

  b) Laiklik

  c) Sosyal hukuk devleti

  d) Demokratik olmak

  e) İnsan haklarına sahip olmak


  73-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

  a) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak

  b) Adaylığını koyduğu seçim çevresinde en az 1 yıldır oturması

  c) Türk vatandaşı olmak

  d) en az ilkokul mezunu olmak

  e) en az 30 yaşında olmak


  74-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini kendiliğinden veya TBMM kararıyla sona erdiren nedenlerden biri değildir?

  a) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak

  b) Milletvekilliği seçilmesi yeterliliğini ortadan kaldıran bir suçtan kesin hüküm giymek

  c) Bakan olarak Bakanlar kurulunda görev almak

  d) Milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmek

  e) Anayasa mahkemesinin verdiği kapatma kararında, beyan ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olduğu belirtilmiş olmak


  75-TBMM’nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur?

  a) Soru

  b) Gensoru

  c) Genel Görüşme

  d) Meclis Araştırması

  e) Güvenoyu


  76- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

  a) Seçimlerle ilgili itirazları inceleyip kesin karara bağlamak

  b) Savaş ilanına karar vermek

  c) Genel af ilanına karar vermek

  d) Cumhurbaşkanını seçmek

  e) Devlet bütçesini kabul etmek


  77-1982 Anayasasına göre, TBMM Genel Kurulunda sürdürülen Cumhurbaşkanı seçiminin ilk üç turunda adaylardan hiçbirinin gereken çoğunluğu alamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  a) Üçüncü turda en çok oyu alan iki adayın katılabileceği dördüncü turda en çok oy alan Cumhurbaşkanı olur

  b) Önceki turlarda olduğu gibi dördüncü turda da adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisinin oyunu alması gerekir

  c) Adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için dördüncü turda TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir, bu yeter sayı sağlanıncaya kadar turlara devam edilir.

  d) Dördüncü turda adaylardan hiçbiri TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamazsa, TBMM Başkanının önerisi üzerine Meclis Genel Kurulu ya turlara devam kararını alır ya da kendini feshederek seçimlere gider

  e) Üçünü turda en çok oyu alan iki adayın katılacağı dördüncü turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir, bu sağlanamazsa TBMM seçimleri derhal yenilenir.


  78-1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri değildir?

  a) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay Başkanını atamak

  b) Başbakanın teklifi üzerine yeni bir bakanlık kurmak

  c) Belli konularda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

  d) Anayasa mahkemesi üyelerini seçmek

  e) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak


  79-1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Anayasa mahkemesince yapılır

  b) Danıştayca yapılır

  c) Uyuşmazlık Mahkemesince yapılır

  d) Ankara Bölge İdare mahkemesince yapışır

  e) Bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulmaz


  80-Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzüğün Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?

  a) Danıştay

  b) Yargıtay

  c) Anayasa Mahkemesi

  d) Uyuşmazlık Mahkemesi

  e) Ankara İdare Mahkemesi


  81-1923 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki laiklik uygulamasında yoktur?

  a) Resmi bir devlet dininin bulunmaması

  b) Devlet yönetiminin ve toplumsal ilişkilerin din kurallarına tabi olmaması

  c) Devletin din ve mezhep ayırımı yapmaması

  d) Devletin diz hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak düzenlememesi

  e) Dini ayin ve törenlerin serbest olması


  82-Cumhuriyet döneminde ilk kez, hangi yıl yapılan milletvekili seçimlerine birden çok siyasi parti katılmıştır?

  a) 1924

  b) 1927

  c) 1931

  d) 1946

  e) 1950


  83-Aşağıdakilerden hangisi seçmenin, oy hakkını baskı altında kalmadan kullanabilmesini sağlar?

  a) Açık oy gizli tasnif

  b) Eşit oy

  c) Oyun gizli verilmesi

  d) Seçimlerin yargı denetiminde yapılması

  e) Genel oy


  84-Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde oy kullanabilmesi için gereken koşullardan biri değildir?

  a) Türk vatandaşlığı

  b) 18 yaşını doldurmak

  c) Seçmen kütüğüne kayıtlı olmak

  d) Seçim sırasında silah altında bulunan er veya erbaş olmamak

  e) Okuryazar olmak


  85-Bir devlet okulunda çalışan ve yasalara aykırı şekilde görev yeri değiştirilen bir öğretmen, bu işlemin iptali için aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?

  a) İdare mahkemesi

  b) Asliye hukuk mahkemesi

  c) Anayasa mahkemesi

  d) Uyuşmazlık mahkemesi

  e) Sayıştay


  86-Türk kadını, aşağıdaki görevlerden hangisini yapma olanağını diğerlerinden daha sonra elde etmiştir?

  a) Doktorluk

  b) Milletvekilliği

  c) Hakimlik

  d) Öğretmenlik

  e) Veterinerlik


  87-Aşağıdakilerden hangisi devlet biçimi bakımından federal devlete örnektir?

  a) Yunanistan

  b) Fransa

  c) Almanya

  d) İsveç

  e) İrlanda


  88-Türkiyenin de yargı yetkisini tanıdığı ve taraf devletlerin sözleşmeye aykırı işlemlerine karşı, kişilerin iç hukuk yollarını tükettikten sonra başvurabilecekleri bir merci olan İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin bünyesindedir?

  a) NATO

  b) Birleşmiş Milletler

  c) Avrupa Birliği

  d) OECD

  e) Avrupa Konseyi
  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - 1999 Sınavı Lisans Forum Tarih
Öss Soruları 1999-2009 SBS - ÖSS - Sınavlar 28 Mart 2010
KPSS Çıkmış Sorular ve Yanıtları | 1999 - 2009 | .pdf formatında SBS - ÖSS - Sınavlar 17 Mart 2010
1999-2009 İşletme 1.sınıf Vize soruları ve Cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 16 Şubat 2010
1999 Ford Mustang Resmi-1999 Ford Mustang ResimLeri Modifiyeli Arabalar&Parçalar 17 Ekim 2009
GooGLeNin 1999'dan Beri KuLLandığı Tüm LogoLar Google Hakkında Her Şey 3 Mayıs 2009

Bu Sayfayı Paylaş