193/94. madde Vergi Tekifat Oranları

'Hukuk' forumunda NeslisH tarafından 3 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  193/94. madde Vergi Tekifat Oranları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Resmî Gazete
  Sayı : 27130
  BAKANLAR KURULU KARARI

  Karar Sayısı : 2009/14592
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126698 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI
  Recep Tayyip ERDOĞAN
  Başbakan
  C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN
  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
  M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  M. S. YAZICIOĞLU E. BAĞIŞ M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı
  B. ATALAY A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK
  İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı
  F. N. ÖZAK R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER
  Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı
  F. ÇELİK M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER
  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
  E. GÜNAY V. EROĞLU
  Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
  12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI

  KARARNAMENİN EKİ

  KARAR

  MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
  1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,
  2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
  a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,
  b) Diğerlerinden % 20,
  3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,
  4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,
  5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
  b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
  6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,
  b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,
  7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
  a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0,
  b) Diğerlerinden % 10,
  8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,
  9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,
  10. a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20,
  b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20,
  11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
  a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
  i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,
  ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2,
  b) Diğer ziraî mahsuller için,
  i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,
  ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4,
  c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
  i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2,
  ii) Diğer hizmetler için % 4,
  d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0,
  12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden % 20,
  13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
  a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,
  b) Hurda mal alımları için % 2,
  c) Diğer mal alımları için % 5,
  d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,
  14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,
  15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,
  b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,
  c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5.
  MADDE 2 – Bu Karar; 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - madde Vergi Tekifat Forum Tarih
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15 Muhasebe 3 Mayıs 2011
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 24 Muhasebe 3 Mayıs 2011
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 30 Muhasebe 3 Mayıs 2011
Olayları kronolojik olarak sıralamanın yararları madde madde kısaca Eğitim Bilgileri Dün 23:57
Sivil toplum kuruluşlarının görevleri madde madde kısa Eğitim Bilgileri 15 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş