14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

'Hukuk' forumunda NeslisH tarafından 22 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sayı : 27062
  BAKANLAR KURULU KARARI
  Karar Sayısı : 2008/14306
  Ekli “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 10/11/2008 tarihli ve 4130 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI
  Recep Tayyip ERDOĞAN
  Başbakan
  C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN K. TÜZMEN
  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V.
  M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU N. EKREN
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.
  M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. BAŞESGİOĞLU B. ATALAY
  Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı
  A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK
  Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı
  R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK
  Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
  M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER N. ÇUBUKÇU V. EROĞLU
  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı

  BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI
  KURULMASI HAKKINDA KARAR
  Kuruluş ve merkez
  MADDE 1 – (1) Aşağıda kapsadığı iller ve karşılarında merkezleri gösterilen Düzey 2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

  DÜZEY 2 BÖLGESİ
  KAPSAMDAKİ İLLER
  MERKEZ
  TR10
  İstanbul
  İstanbul
  TR52
  Karaman, Konya
  Konya
  TR83
  Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
  Samsun
  TRA1
  Bayburt, Erzincan, Erzurum
  Erzurum
  TRB2
  Bitlis, Hakkari, Muş, Van
  Van
  TRC1
  Adıyaman, Gaziantep, Kilis
  Gaziantep
  TRC2
  Diyarbakır, Şanlıurfa
  Diyarbakır
  TRC3
  Batman, Mardin, Şırnak, Siirt
  Mardin

  Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili
  MADDE 2 – (1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşur. Kalkınma kurulunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsil edilir.
  (2) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için ise 15 üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle Ek-1 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
  (3) İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayılarını gösteren kalkınma kurulu listeleri, Ek-2 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede, ilgili valilik görüşleri ile söz konusu kuruluşların; il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınmıştır.
  Kalkınma kurulu üyeliği
  MADDE 3 – (1) Kalkınma kurulu üyeleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Bu sürenin sonunda veya ihtiyaç hasıl olduğunda Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.
  (2) Kalkınma kurulunda temsili öngörülen kurum ve kuruluşlar, kalkınma kurulunda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve istenecek diğer kişisel bilgileri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde valiliklere bildirirler. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
  (3) Söz konusu kurum ve kuruluşların kalkınma kurulunda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin, genel sekreterin görevlendirilmesine kadar ise ilgili valiliğin onayıyla, en üst düzey temsilciler yerine üye olarak görev yapabilirler.
  (4) Kalkınma kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa ve her halükarda toplam altı defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve Ajansa bildirilir. Bu süre içerisinde yeni üye bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
  (5) Kalkınma kurulu üyeleri sadece bir kuruluşu temsil eder. Kalkınma kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.
  Azami personel sayısı
  MADDE 4 – (1) Ajanslarda ilk takvim yılı için en fazla otuz uzman personel ve altı destek personeli olmak üzere toplam otuzaltı personel istihdam edilir.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler ve diğer hususlar
  MADDE 5 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile aynı Kararın ekinde yer alan TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının İller ve Kuruluşlar İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin Tablo yürürlükten kaldırılmıştır.
  (2) Bu Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma ajansları hakkında da uygulanır.
  (3) 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma ajanslarındaki kalkınma kurulu üyelerinin görevi, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu ajanslarda ikinci fıkra uyarınca oluşturulacak kalkınma kurulu, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisinin başkanlığında ilk toplantısını yapar.
  Tereddütlerin giderilmesi
  MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
  Yürürlük
  MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - 14306 Bazı Düzey Forum Tarih
Namaz Kılmanın Mahiyeti, Bazı Faziletleri, Sırları İman ve İslam Forumu 17 Nisan 2014
Dünyada bazı alanlarda tarım yapılamamasının sebepleri nelerdir? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
Sanayi inkılabı ile bazı meslekler yok olmuş mudur? Neden Sorular ve Cevaplar 4 Mart 2014
Dünya nüfusu bazı bölgelerde neden fazladır Ülkeler Coğrafyası 3 Mart 2014
Sahabelerden Bazıları Hz. Peygamberin Ölümüne Neden İnanmak İstememişlerdir? Dini Sorular ve Cevaplar 5 Aralık 2013

Bu Sayfayı Paylaş