12 Eylül 2010 Referandumunda Oyunuzun Rengi Ne Olacak?

'Frm Artuklu Yarışma ve Anket Bölümü' forumunda Mavi_Sema tarafından 31 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu

?

12 Eylül 2010 Referandumunda Oyunuzun Rengi Ne Olacak?

Bu anket 10 Eylül 2010 tarihinde kapatılmış.
 1. Evet

  25 oy
  69.4%
 2. Hayır

  8 oy
  22.2%
 3. Sandığa Gitmeyeceğim

  3 oy
  8.3%
 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  12 Eylül 2010 Referandumunda Oyunuzun Rengi Ne Olacak? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  12 Eylül 2010 Referandumunda Oyunuzun Rengi Ne Olacak? Tüm Üyelerimizin Bu Ankete Katılmalarını Rica Ediyoruz


  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Anayasa Paketi'ni onayladı. Peki referanduma hangi düzenlemeler gidecek?

  Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu referandum tarihini belirleyecek. Peki siyasetin son bir ayına damga vuran Anayasa Değişiklik Paketi'nde referanduma sunulacak düzenlemeler neler?
  Cumhurbaşkanı Gül'ün halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdiği, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" şu düzenlemeleri içeriyor:
  iŞTE O DÜZENLEMELER
  Kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsayacak. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilecek.
  YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
  Yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle ve hakim kararıyla sınırlandırabilecek.
  ÇOCUK İSTİSMARI
  Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü istismara karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacak.
  SENDİKA VE TOPLU SÖZLEŞME
  Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabilecek.
  Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınacak. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları, kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşme emeklilere de yansıtılacak.
  Greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde neden oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılacak.
  KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
  "Kamu Denetçiliği Kurumu" (ombudsmanlık) oluşturulacak. Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl için seçilecek.
  Milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılacak.
  TBMM Başkanlık Divanı 2. dönem sonuna kadar görev yapacak.
  YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI
  Yüksek Askeri Şuranın (YAŞ) terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacak.
  İdari yargı, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak, "yerindelik denetimi" yapılamayacak.
  TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
  Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılacak.
  Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişlerince yapılacak.
  ASKERİ YARGI
  Askeri yargının görev alanı yeniden belirlenecek. Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülecek. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak.
  Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar, her durumda adliye mahkemelerinde görülecek.
  Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.
  ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI
  Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulunun gösterdiği 3′er aday arasından, 1 üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oyla seçecek.
  Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince gösterilecek 3′er aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi ise YÖK'ün kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3′er aday içinden seçecek. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından belirleyecek.
  Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak. Bölümler, başkanvekilinin başkanlığında 4 üyenin katılımı ile toplanacak. Genel Kurul ise mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az 12 üye ile toplanacak. Bölümler ve genel kurul, kararlarını salt çoğunluk ile alacak.
  Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara, Genel Kurul bakacak.
  Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla karar alacak.
  Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları, Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanacak.
  Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri, dosya üzerinden inceleyecek. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilecek. Mahkeme, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilecek, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinleyecek.
  Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.
  Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir kişi 2 defa üyeliğe seçilemeyecek. 12 yıldan önce yaş sınırını dolduran üye emekliye ayrılacak.
  Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri "asıl üye" sıfatını kazanacak.
  YÜCE DİVAN
  Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapılabilecek.
  Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak.
  Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için "hakimlik teminatı" geçerli olacak.
  HSYK'NIN YAPISI
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandırılacak. HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22′e, 5 olan yedek üye sayısı ise 12′a çıkarılacak. HSYK, 3 daire halinde çalışacak.
  HSYK'nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarının Kurulda yer alması uygulaması da sürecek.
  Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca; 1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek.
  Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılacak.
  Kurulun "meslekten çıkarma" cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak.
  HSYK'nın mevcut asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek.
  GEÇİCİ 15. MADDE
  "Ekonomik ve Sosyal Konsey" Anayasa kapsamına alınacak.
  12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırıldı.
  Anayasa değişikliği halkoyuna sunulurken tümüyle oylanacak.
  (ensonhaber)
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Ağustos 2010

 2. Sandığa Gitmeyeceğim
   

 3. atakandaricilar

  atakandaricilar Yeni Üye

  evet tabiki Yetmez ama evet
   

 4. avatar

  avatar Üye

  darbe anayasasına karşı evet diyorum
   

 5. vatansevdalısı

  vatansevdalısı Yeni Üye

  akp ve akpyasasına HAYIR diyorum.
   

 6. baksan07

  baksan07 Yeni Üye

  süslemeli bir ana yasa ama içi tamamen fasist bir anayasa tabiki hayır
   

 7. "Evet" Oyunu kullanacağım...
  Daha iyi bir Anayasa Değişikliği için "Evet"
   

 8. ceberrut devletten Askeri vesayetten ve Yargı Oligarşisinden kurtulmak için EVET
   

 9. tutuben

  tutuben Yeni Üye

  YASALAR INSAN OLANLARIN HAKLARINA SAYGI İÇİN YAPILIR....bunu düşünerek HAYIR....
   

 10. fsm1453

  fsm1453 Yeni Üye

  kısa ve öz olarak süregelen yargının askeri vesayetin ve azınlık zihniyetinin toplum üzerinde etkisinin kaldırılmasına evet
   

 11. hizir55

  hizir55 Yeni Üye

  Evet diyeceğiz çünkü biz toplum olarak hiç bir zaman neyin ne olduğunu ayırt edemedik buradada edemeyeceğiz gerçek yapılmak istenenin ney olduğunu bilmeden körü körüne sadece akp yaptığı için akp oy verenler evet diyecek diyerleride hayır diyecek körü körüne bilmeden okumadan düşünmeden araştırmadan hayırlı evetler arkadaşlar
   

 12. Google

  Google Özel Üye

  Tabiki Evet Diyecem.
  Daha İyi Bir Anayasa için EVET.
   

 13. simar47_47

  simar47_47 Üye

  Daha iyi bir Anayasa Değişikliği için "Evet" Diyorum Tskler FrmArtuklu Ailesi
   

 14. veri

  veri Yeni Üye

  referandumda anayasa değişikliği için "EVET" diyeceğim
   

 15. PLaToNiKYuSuFCu

  PLaToNiKYuSuFCu Yeni Üye

  Oy kullanamıyorum ama kullanabilsem sonsuza dek "EVET" derdim..
   

 16. rokko

  rokko Yeni Üye

  hayır demek için bi çok sebep bulabilirim ama işin içinde akp olduğu her durumda zaten hayır olması gerek.
   

 17. haylaz61

  haylaz61 Yeni Üye

  evet evet evet evet evet evet
   

 18. ferhatyerli

  ferhatyerli Yeni Üye

  ya anlayamadığım şu hayır diyenler akp diyip duruyor burda bu parti oylaması yokki burda anayasa değişilkliği yapılıyor
   

 19. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  EVET: %58

  HAYIR: 42


  Referandum sonucu sitemizde yaptığımız ankete çok yakın çıktı.
  Bir kez daha demokrasi kazandı.

  Referandum sonucları ülkemize hayırlı olsun.
   

 20. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sonuçlar inşallah ülkemiz için hayırlı olur.
  En çok Hayır oyu isteyen Kılıçdaroğlunun Hayır diyememesine üzüldüm (güldüm):hihi:hihi
  Olsun be gandi üzülme herşeyde bir hayır vardır :kihkih
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Eylül 2010 Referandumunda Forum Tarih
27 Eylül 2010 On Numara 425. Hafta Çekilişi Şans Oyunları 27 Eylül 2010
TV'de Bugün 26 Eylül 2010 Pazar Canlı TV Seyret - Radyo Dinle 26 Eylül 2010
26 Eylül 2010 Günlük Hava Tahmini Haritalı Yurt İçi Haberler 26 Eylül 2010
TV'de Bugün 25 Eylül 2010 Cumartesi Canlı TV Seyret - Radyo Dinle 24 Eylül 2010
25 Eylül 2010 Günlük Hava Tahmini Haritalı Yurt İçi Haberler 24 Eylül 2010

Bu Sayfayı Paylaş