Şanlıurfa'da Mani ve Hoyrat Geleneği

'G.Anadolu Bölgesi' forumunda KaRDeLeN tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Şanlıurfa'da Mani ve Hoyrat Geleneği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Şanlıurfa'da Mani ve Hoyrat Geleneği


  Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa


  Halk Kültürü
  Şanlıurfa'da Mani ve Hoyrat Geleneği
  Televizyonda basında ve diğer yayınlarda Şanlıurfa üzerine yapılan araştırmalarda Şanlıurfa halk oyunları, halk müziği zenginliği üzerinde durulmuş ve nedense Urfalı’nın hazır cevaplığı, keskin zekâsı, ince espri gücü, kısacası söz ustalığı üzerinde durulmamıştır.
  Halbuki bilmecelerinde, dua ve beddualarında yer alan söz dokularının zenginliği, doğmaca özelliklerinin orijinalliği Urfa’nın bu alanda ne kadar usta olduğunu gösterir.
  Mesela, muhatabının ölmesini dileyen birinin ettiği şu bedduanın inceliğine bakın:
  “Sıccah yatasan, savuh kâhasan”
  Yine doğaçlaması bir ciğerci dükkânında meydana gelen bir olay üzerine ortaya çıkan, bir açıdan mani, bir açıdan hoyrat sayılabilecek şu örneğin güzelliğine bakın:
  Kuşbaşı var
  Ciğer var kuşbaşı var
  Yadlara üz mı verir
  Dostı var oynaşı var

  Mani: a-a-b-a kafiye düzeninde 7’li hece ölçüsüyle söylenen genelde 4 mısradan oluşan anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir.
  Mani: Arapça Ma’n sülasi kökünün sonuna bir nisbet “i” sinin yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Anlamı da “manayla ilgili” olarak değerlendiriliyor.
  Mani: Aynı kökten türemiş çoğul bir sözcüktür ve “me’ani” sözcüğünün bozulmuş bir söylenişidir.
  Arapların bu türde şiir söylememeleri bu ihtimalleri zayıflatmaktadır.
  Başka bir ihtimalse şudur:
  Maniheist Türklerin tanrılarına adadıkları şiirlerdir. Maniheizmin “mani” adını verdikleri tanrılara adanmış şiirlerdir.
  Zaten Türklerin ulusal ölçüsünün hece ölçüsü, ulusal nazım birimlerinin 4’lük olması bu ihtimali daha akılcı kılmaktadır.
  Hoyrata gelince;
  Sözcük anlamı bakımından kaba, kırıcı, sıra dışı bir kabalığı anlamlarını çağrıştırmaktadır.
  Hoyratın dik bir sesle söylenmesi, her mekânda teğanni edilmesi, ses düzeni bakımından belirli bir kalıba sokulmaması bu anlamları çağrıştırmaktadır.
  Hoyratı Yunanca “Horyatus” sözcüğünden dilimize girmiş bir sözcük olarak göstermek Grek kültürü hoyratlığından başka bir şey değildir. Zaten bu tür transferleri batı kökenli ansiklopedilerin yapması da oldukça anlamlıdır.
  Hoyrat, birinci mısrasında 7’den az hece bulunduran ve ekseriya cinaslı kafiye kullanılan, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kesik mani, cinaslı mani, ayaklı mani olarak telaffuz edilen bir türdür. Bu türe Urfa’da ve Kerkük’te verilen addır.
  Bu bilgilerden sonra ana konu olan Urfa mani ve hoyratlarına gelince:
  Bu konuda şimdiye kadar üç çalışma yapılmıştır.
  1- ERGİN, M. Emin: Urfa’dan Derlenmiş Hoyrat ve Maniler, 1972, 300 civarında hoyrat ve mani.
  2- ERGİN, M. Emin: Urfa’dan Derlenmiş Hoyrat ve Maniler, 1983. 2. Baskı, 450 civarında hoyrat ve mani.
  3- AKBIYIK, Abuzer; KÜRKÇOĞLU Sabri: Şanlıurfa Hoyrat Manileri, 1991, 979 mani ve hoyrat.
  Burada, yayınlanan bu kitaplarda yer alan mani ve hoyratlardan alıntılar yapmaktan ziyade Urfa’daki hoyrat ve mani geleneği üzerine notlar düşmek ve bu kitaplarda yer almayan özgün mani veya hoyrat sunulmuştur.
  Urfa’daki mani ve hoyrat geleneğinin çok eskilere dayandığını söylemek için gerekli belgelere sahip değiliz. Şuna eminiz ki, Osmanlı mührü 16. yüzyılda Urfa’ya vurulmuş ve mani geleneği bu yüzyılda başlamıştır. 18. yy. daki veba salgını, 19. yy.da Kırım ve 93 harplerinin getirdiği göçler, Urfa’da kullanılan mani ve hoyratların, Urfa’da son bulan bu göçlerin başladığı yörelerde de değişik biçimlerde söylenmesi (Azerbaycan-Kars-Elazığ-Bingöl-Bitlis-Van-Kerkük) bu geleneği ancak 300-350 yılın birikmeleri olduğu sonucunu doğurur.
  Hoyrat ve manilerde yer alan dilin tazeliği ve aynı mani ve hoyratların günümüzde de kullanılması bu kanaati desteklemektedir.
  Maninin değişmez özelliği olan 7’li hece ölçüsü Şanlıurfa’da da değişmemektedir. Ancak bu ölçüyü aşan, aceleye getirilmiş 3+4, 4+3, 5+2 gibi durakları çiğnemiş maniler de vardır.
  Kurbanım her gelene
  Zülfünden ter gelene
  Çöp yığdım yuva yaptım
  Yavrularım kölgelene gibi....

  Maniler özellikle Urfa’da kadınlar tarafından terennüm edilir. Kadınlar, söyledikleri bu manilere “düzme” adını verirler ve bu düzmeler mutlaka 4’lük biçimindedir. Düzmeler önceden ezberlenmiş olmayıp günün, anlam ve önemine uygun doğaçlamalardır.
  Urfa’da erkekler genelde “hoyrat” söylerler. Bir erkeğin mani okuması veya söylemesi bir dönemde ayıp sayılmıştır. Hoyratlar tek ve çifte olarak söylenir. Tekler bir kişi tarafından söylenir ve karşılık beklenmez. Doğal olarak doğaçlamadır. Mesela:
  Ne mavidir
  Kız göziy ne mavidir
  Avudırsay sen avut
  El benim nem avudır

  Urfa hoyratlarının bazıları da cinas bakımından zayıftır. Daha doğrusu cinas barındırmaz.
  Bı demde
  Yaram sızlar bı demde
  Mevlam bizi affeyle
  Ahır nefes son demde

  Çifteler ise genelde bir atışma biçimindedir. Verilen ayak çerçevesinde değil, atışma hızının tersine ilk sözcük gözetilerek yapılır. Şunu da ilave edelim; Urfa’da dini musıkinin ilâhi türüne de “çifte” denmektedir.
  Çiftelere şu örnekleri verelim:
  Sürme meni
  Çek göze sürme meni
  Bala beşikte ağliy
  Ağzına sür memeni

  Sürme beni
  Çek göze sürme beni
  Kapida kul olmışam
  Nâçârım sürme beni

  Yara yerı
  Sağalmaz yara yerı
  El getti menzil aldı
  Ben derem yara yerı

  Yara sızlar
  Oh değmiş yara sızlar
  Yaralının halından
  Ne bilsin yarasızlar

  Kalemı kaşta kodiy
  Gozımı yaşta kodiy
  Sen başiy alıp gettiy
  Beni ataşta kodiy

  Kalemın ucu kara
  Kalbinin ucu yara
  Heberiy tez yerişti
  Gel ağlama beçara

  Çiftelerin yanısıra birden fazla kişi tarafından tamamlanan maniler de vardır. Bu tür maniye ne dendiğini sözlü ve yazılı kaynaklardan öğrenemedik:
  Koyınlar kuzliyanda
  Yaralar sızliyanda
  Ben seni nerde bulım
  Göynım arzuliyanda

  Bu dörtlüğün ayaklı ve cinaslı olmaması ve her mısranın aynı güçte olmaması zaten dikkati çekmektedir.
  Urfa’da söylenen mani ve hoyratların bir başka özelliği de 6 mısradan oluşanlarının da varlığıdır.
  Kara beni
  Üzınde kara beni
  Ataş beni yahmazdı
  Yahtı bir kara beni
  Gece gündüz yanarım
  Yatırın kara beni

  Kara gözler
  Humardır kara gözler
  Yar biye güman etmiş
  Taha da kara gizler
  Gemim deryada kaldı
  Kaptanı kara gözler

  Urfa mani ve hoyratlarının konuları ise aşk, gurbet, yiğitlik, alay, ölüm, evlenme, hikmet, özlem ve doğadır. Bu konular her manide ve hoyratta değişik açılardan işlenir. Hoyrat ve mani okuyanların (söyleyenlerin değil) repertuarları oldukça geniştir.
  Mani ve hoyratların daha önce belirtildiği üzere belki bir makamı yoktur. Fakat bazı hoyratlar bazı makamlara yakışmalarından bir alışkanlıkla mesnevi, isfahan, nevruz, beşiri gibi aynı makamlarla okunmaktadır. Hoyrat ve mani icrası yüksek ve yanık bir sesle yapılır.
  Özellikle şehrin güneyinde meydana gelen gecekondulaşma olayından önce var olan mağaralarda, kesmelerde, Ehber’de, Merkefe’de bahar aylarında hoyrat eksik olmazdı. Zaman zaman mağaradan mağaraya hoyratla seslenilir, mağaradan mağaraya mesaj iletilirdi. Söz gelimi tuz isteme, birini çağırma, çiğköfte veya peynirli helva isteme, gönderme gibi haberleşmeler hoyrat aracılığıyla yapılırdı. Bir tuz isteme hoyratı:
  Yaz yolla
  Bahar yolla yaz yolla
  Çiğ köfte hamur oldı
  Kardaş bize duz yolla

  Aynı hoyratın;
  Yaz yolla
  Bahar yolla yaz yolla
  Kebap yandı köz oldı
  Kardaş bize duz yolla,
  biçiminde bir varyantı da vardır.

  Urfa hoyrat ve manilerinin üzerine yapılan tartışmalardan biri de yazıya nasıl geçirileceğidir. Akademik çevreler ulusal kültürün bütünlüğü için bunların normal Türkçeyle yazıya geçirilmesini istemektedir. Ancak bir kültür mozayiğinin apayrı bir rengi olan Urfa ağzının unutulmasına ve ölümüne göz göre göre razı olmak anlamına gelen bu yöntemi kabullenmek bize kelimenin tam manasıyla “giran” gelmektedir.
  İşte size birkaç özgün örnek:
  Nahana mı
  Yarpız mı nahana mı
  Heste heberi geldı
  Esseh mı mahana mı

  Sürme göze
  Yakışır sürme göze
  Sürmeye mabal attım
  Aman ha sürme göze

  Rahtı bıdır
  Çiftemin rahtı bıdır
  Gettiy amma gelmediy
  Ayrılıh vahtı bıdır

  Mert nerde
  Namert nerde mert nerde
  Namerdı bi yana koy
  Mühbe olmayın merde

  Suyı tasla aşladım
  Dövmelere başladım
  Kapıdan sesi geldı
  Tıtremağa başladım

  Kınıfıriy has mıdır
  Sahsı mıdır taş mıdır
  Dar yere düştım bögın
  Keder mıdır yas mıdır

  Çapıtta durır bastıh
  Onbeş yaşına bastıh
  Her gişiye varmanıh
  Biz Kur’an’a el bastıh

  Aya damlar
  Yaldızlar aya damlar
  Seher üzını açtı
  Sebbehtir ay adamlar

  Ağam benim
  Birdımış ağam benim
  Benim mehle şeniğim
  Derdim dağdağam benim
  Maşarayda ne’ne var
  Sözleriyde me’na var
  Eliyden çoh çekmişem
  Üz astiy gene ne var
  Yazı benim
  Hat benim yazı benim
  Ardımdan ağlamayın
  Bı kara yazı benim

  Bağlarında mayana
  Suyı verdim o yana
  Demirden ürek ister
  Bı sözıme dayana

  Al alma dörd olaydı
  Yiyene derd olaydı
  Bı almanın sehebi
  Sözine merd olaydı

  Kişe tavuğım kişe
  Başıya bitler düşe
  Fransız kuyu eşmiş
  İnşallah gendi düşe

  Kulıyam
  Kurbanıyam kulıyam
  Mevlam kulım demezse
  Ya ben kimin kulıyam

  Altın tasın kenarı
  İçine kırdım narı
  Tuttım ecele verdin
  Sırma buyıhlı yarı

  Alma yanı
  Kızarmış alma yanı
  Nasıl kebre koyarlar
  Mırazın almayanı

  Bala ben
  Düştim haldan hala ben
  Çöp yığdım yuva yaptım
  Uçurmadım bala ben

  Uyah geldim
  Yatmadım uyah geldim
  Ömür der bin yaşadım
  Göyil der bayah geldim

  Ağlama naçar ağlama
  Gündür geçer ağlama
  Bı kapi örten Mevlam
  Bi gün açar ağlama

  Aldadi
  Dünya bizi aldadi
  Altında bi tas zéher
  Üsti verir bal dadı

  Her ayından
  er yılın her ayından
  Günde bi kerpiç düşer
  Ümrımın serayından

  Gamda gül
  Gamda bülbül gamda gül
  Nadanlar her gün güler
  İgıd isey gamda gül

  Bahçada yeşil hiyar
  Boyı boyıma uyar
  Ben dedim gizli sevim
  El arıftır tez duyar

  Urfa’da inci tutar
  Dolanır genci tutar
  Bi can bi canı sevse
  Alemi sancı tutar

  Kınıfır ezenım yoh
  Taslara süzenim yoh
  Yıhılsın babam evi
  İçinde gezenım yoh

  Dam üstinde fotraf
  Gelin kızlar otırah
  Otırmahtan ne çıhar
  Gelin olah kurtılah

  Ağ çuha, kara çuha
  Çuhanın dibi yuha
  Ne söledim huylandi
  Vay benim gözüm çıha
  Bahçıya serdim halı
  Boyı kınıfır dalı
  Gören maşallah desin
  Kimin var bele yarı

  Gör bı dağın başını
  Topla çağıl daşını
  Ele bi öksemişem
  Kaynımın kardaşını

  Ay doğar bedir
  Allah Bı sevda nedir
  Allah Ya yara bi merhamet
  Ya biye sabır Allah

  Beyaz ağıl balıyam
  Kardaş ben Urfalıyam
  Canım çıhsa vazgeçmem
  O yara sevdalıyam
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şanlıurfa'da Mani Hoyrat Forum Tarih
Şanlıurfa'da Gezilecek Yerler Nelerdir? Şanlıurfa Tanıtımı 31 Ağustos 2011
Şanlıurfa'da Nerelerde Gezilir G.Anadolu Bölgesi 29 Haziran 2010
Şanlıurfa'da Yaşayan Ahilik Kültürü G.Anadolu Bölgesi 9 Şubat 2010
Şanlıurfa'da Ziyaret ve Adak Yerleri G.Anadolu Bölgesi 9 Şubat 2010
Şanlıurfa'da Atçılık G.Anadolu Bölgesi 9 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş