İstanbul Mahkemeleri - İstanbul Mahkemeleri Ne Zaman Acildi - İstanbul Mahkemeleri Hakkinda Bilgiler

'Tarihi Bilgiler' forumunda NeslisH tarafından 26 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  İstanbul Mahkemeleri - İstanbul Mahkemeleri Ne Zaman Acildi - İstanbul Mahkemeleri Hakkinda Bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  TBMM’nin açıldığı tarihlerde Anadolu’nun iç ayaklanmaların etkisiyle nasıl olağanüstü bir tehlike içinde olduğunu görmüştük Asayişsizlik, eşkiya, sefalet Anadolu’yu sarsıyordu Yunan ordusunun ilerleyişi de moral çöküntü yaratmıştı Asker kaçaklarının yarattığı tehlike büyük boyutlara ulaşmıştı Silah altına çağrılanlar, İstanbul Fetvası’nın ve Padişah’ın askerliği kaldırıldığını bildiren ve BMM’ni gayrı meşru ilan eden Ferman’ın etkisi altında kalarak ya askere gelmiyor veya şubelerden ve kıtalarından kaçıyorlardı açarken kendisine verilmiş olan silah ve cephanesini de götürüyordu
  Bunlar iç ayaklanmaların insan gücünü oluşturuyorlardı Bu sebeple düşmanla savaşacak ordu bulamıyordu Hatta cephanelikleri bile koruyacak nöbetçi bulmakta güçlük çekildiği durumlara rastlanıyordu Ayrıca casus, bozguncu, aleyhte propaganda ajanları, düşman ve İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapanlar, düzenli ordu kurulmasını engelleyenlerin yarattığı tehlike de Ankara’yı sarmıştı
  Bütün bu sorunları çözmek, Ankara’nın TBMM irade ve otoritesini bütün Türkiye’de egemen kılması gerekiyordu Yunan ordusu, önünde savaşacak düzenli bir askeri kuvvet olmadığı için kolayca ilerliyordu Kuva-yı Milliye ise düşmanı oyalamaktan başka bir şey yapamıyordu Meşru olmayan ve merkezi otoriteden yoksun, sorumsuz kuvvetlerle devletin gücünü kurmak olanaksızdı Yunan cephesi, yalnızca Aydın, Manisa ve Bursa cepheleri değil, işgale uğramış, uğramamış bütün vatan topraklarının kurtuluşu için, ulusun tüm varını ortaya koyup savaşması gerektiği bir vatan cephesiydi
  Bu sebeple bütün ulusun inanç birliği içinde ve bir otorite altında bütünleşmesi gerekiyordu M Kemal Paşa daha Kasım 1919′da ulusal güçlerin örgütlenmesini bildirmişti Fakat Meclis’in açıldığı tarihte ulusal otorite bir türlü sağlanamıyordu Padişah ve Hükümetin yarattıkları anarşi olağanüstü boyutlara ulaşmıştı
  Ayaklanmalar, soygun ve askerden firar olayları karşısında, Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, Kuva-yı Milliye ve askeri birliklerin komutanları kendi güçlerine ve M Kemal’in 17 Mart 1920′de yayınladığı “Vatanın çıkarlarına aykırı, memleketin huzur ve asayişini bozanların din ve millet farkı gözetmeksizin kanunen şiddetle cezalandırılmalarını” ve 21 Nisan’da Feke Kaymakamı’na gönderdiği “Ulusal harekatı fırsat bilip çapulculuğa kalkışanlara karşı Kuva-yı Milliye komutanlarıyla irtibat kurarak en şiddetli cezaların verilmesi’ni bildiren emirlerine dayanarak, suçluları asmaya kadar varan cezalar uygulanıyor, askerden kaçanların mallarına el konuyor ve evleri yıkılıyordu
  Ancak bu yöntem Meclis açıldıktan sonra M Kemal Paşa tarafından istenmiyordu Çünkü kanuni yöntemlerden ayrılanlar bulunuyordu Oysa M Kemal, mutlaka yasaların üstün olmasını istiyordu Bazen casus, bozguncu, propagandacı ve kaçaklar için, 1914′de çıkarılmış bulunan “Esrar-ı Askeriyeyi İfşa ve Casusluk ve Hiyanet-i Harbiye Hakkında Kanun” uygulanıyordu Ancak bu kanun Osmanlı kanunu olduğu için, Ferit Paşa ve Padişah aleyhine davrananların vatan haini olacağı anlamı çıkıyordu
  Ülkede iç güvenliği sağlamak, ulusal amaç çevresinde birleşmek ve TBMM’nin otoritesini egemen kılmak, huzur ve güvenliği sağlamak, kaçak olaylarının önüne geçip, düzenli orduyu kurmak için merkezi otoriteyi gerçekleştirecek bir yönteme ihtiyaç vardı Özellikle Fransız Devrimi’nde devrim rejiminin, olağanüstü yöntemlerle ve yetkilerle donatılmış kuruluşlarca başarılı olduğu görülmüştü 25 Nisan 1920′de Mehmet Şükrü Bey TBMM’nin otoritesine bütün “Osmanlı tebaasının” uyması için, Ulusal Meclis’in kararları aleyhinde bulunanlar veya uymayanlar ancak vatan haini olabilirler ve bu gibilerin de vatana ihanetle suçlandırılmaları gerekçesiyle bir önerge verdi Osmanlı Kanunlarıyla işlerin yürütülmesini isteyenlerin karşı koymalarına rağmen Meclis 29 Nisan 1920′de “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nu kabul etti:
  Madde 1- Makam-ı mualla-yı hilafet ve saltanatı ve memalik-i mahrusa-i şahaeyi yed-i ecanipten tahlis ve taarruzatı def-i maksadına m’atuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisi’nin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan, hain-i vatan addolunur Madde 2- Bil-fiil hiyanet-i vataniyye’de bulunanlar salben idam olunur
  Bunun anlamı şuydu: Yüce hilafet ve saltanat makamını ve Padişah’ın topraklarını düşman elinden kurtarmak için kurulmuş bulunan BMM nin meşruiyyetine fiilen veya yazı veya sözle karşı koyanlar vatan hainidirler Bunların cezası idamdır Bu kanun, Meclis’in otoritesinin sağlanması ve birliğin kurulmasında çok önemli bir adımdı Devrim kanunu idi Hilafet ve saltanat makamının kurtuluşu sözleri ise, ulusun Padişah’a olan dinsel ve geleneksel bağlarının etkisi ve Meclisteki saltanatçıların isteği ile konmuştu Ancak kanunun uygulaması için olağan mahkemeler görevlendirildi Bu sebeple dört aylık uygulama sonucunda istenilen başarı elde edilemedi Diğer yandan Kuva-yı Milliye’nin kendi uygulamaları sürüyordu Kitle halinde idamlar halkı Meclise karşı tepkiye itiyordu Af dileyerek, Ulusal Mücadele’ye katılmak isteyenlere fırsat verilmiyordu
  Diğer yandan asker kaçaklarına hapis cezası verilmesi sebebiyle, birçok kişi cephede çarpışmaktansa, hapis yatmayı göze alarak firarı yeğliyorlardı Asker kaçağına yardım edenlere ise bu kanunda bir ceza getirilmemişti Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nu uygulayan mahkemeler Osmanlı döneminin yöntemleriyle çalışıyorlardı Ulusal Mücadele’nin koşullarına cevap veremiyorlardı Mahkeme kararına itiraz bir üst mahkemeye başvurma, temyiz, olağan dönemlerin uygulamaları, davaların hızını düşürüyor, cezanın ibret yönünü ortadan kaldırıyordu Ulusal otoritenin sağlanabilmesi için devrim yöntemlerine başvurulması zorunlu duruma geldi
  18 Ağustos 1920′de Dr Tevfik Rüştü ve Mustafa Necati Beyler Meclis’te, “Telkin ve Tedhiş Kanunu” için bir öneri verdiler Bu önerinin 3,4,5 inci maddeleri “Madde 3- Seferberlik emrine icabet etmeyenlerin emvali müsadere, hanesi ihrak (yakılır), ailesi tehcir (göç) edilir ve tevrüd (karşı koyma) edenler de derdestlerinde (ele geçirildiklerinde idam olunur” çok ağır hükümler taşıyordu Bu öneri tehlikenin olağanüstü boyutlarını ortaya koyması bakımından önemliydi Cezalar ağır bulunduğu için red edildi Fakat olağanüstü, devrim yöntemleri aranıyordu Dr Tevfik Rüştü Bey, çeteler ve kaçakların yarattığı tehlike karşısında, M Kemal’e, “İhtilal Mahkemeleri” kurulması için bir öneri verdi Fakat sonra isim “İstiklal Mahkemeleri” olarak değiştirildi
  2 Eylül 1920′de, Milli Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan “Firar Ceraimini İrtikap Edenler Hakkında Kanun Tasarısı” Meclis tarafından Millî Savunma Encümenine gönderildi, 8 Eylül’de M Kemal’in önerisiyle gündeme alındı Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa, olağanüstü ihtiyaca dayanarak, savaş zamanına ait olmak üzere “Firariler Hakkında Kanun”un kabulünü istedi Asker kaçakları olaylarının çokluğunun vatanın kurtuluş ve bağımsızlığını tehlikeye düşürecek duruma geldiğini, bunun önüne ancak sert önlemlerle geçilebileceğini, eski kanunun etkili olmadığını belirten Milli Savunma önergesi ile konu tartışmaya açıldı Bu önerge ile Meclis’te iki düşünce doğdu
  Birincisi, “Kanunun bir zaruret olduğu ve cephe gerisinin tutulabileceği, asayişin bu sayede sağlanabileceği” ikincisi, “Memleketi ve halkı korkuya düşüreceği, Ulusal Mücadeleyi arkadan vuracak kuvvetleri çoğaltacağı ve halkı paniğe götüreceği” idi Muhalif olanların bireysel haklardan söz etmeleri çok ilginçti Ulusun ve vatanın varlığı için savaşıldığı, bütün ülke kaynaklarının seferber edilmesi gerektiği, ayaklanmalar, firari, casus, bozguncu, eşkıya tehlikesinin ülkeyi ve ulusu esir edecek boyutlara ulaştığı bir sırada bireyin özgürlüğünden söz etmek düşünülemezdi Bu sebeple Meclis’te radikal grup ile tutucular arasında tartışmalar genişledi 11 Eylül’de kanun oy çokluğu ile kabul edildi
  FİRARİLER HAKKINDA KANUN
  Kanun No :21, 11 Eylül 1924
  Madde 1- Mavuzzaf ve gönlü ile hizmet-i askeriyeye dahil olup da firar edenler veya her ne suretle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari derbest ve sevkinde tekasül (kayıtsızlık) gösterenler ve firarileri ihfa (saklayan) ilbas (giydiren) edenler hakkında mülki ve askeri kavaninde (kanunlar) mevcut ahkam (hükümler) ve indel-icap (gerektiğinde) diğer guna (benzer) mukarrerat-ı cezaiyeyi müstakilen hüküm ve tenfiz (hükmü uygulamak) etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalarından oluşan İstiklal Mahkemeleri teşkil olunmuştur
  Madde 2- Bu mahkemeler azasının (üye) adedi üç olup Büyük Millet Meclisi’nin ekseriyet-i arasile (oy çoktulu) intihap (seçilme) ve içlerinden birini kendileri tarafından reis addolunur
  Madde 3- İş bu mahkemelerin adedini ve mıntıkalarını (bölgelerini) Heyet-i Vekile’nin (Bakanlar Kuruıu) teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi tayin eder
  Madde 4- İstiklal Mahkemeleri’nin kararları kat’i olup infazına bilumum kuva-yı müsellaha ve gayr-i müsallaha-i devlet (devletin bütün silahlı ve silahsız kuvvetleri) memurdur
  Madde 5- İstiklal Mahkemeleri’nin evamir ve mukarreratını(emir ve kararlarını) infaz etmeyenler veya infazda taallül (yalan bahane ile işten kaçma) gösterenler işbu mahkemeler tarafından taht-ı mahkemeye alınır
  Madde 6- Her İstiklal Mahkemesi ketebe ve müatahdeminin maaşatı şehri yüz litayı geçmeyecektir
  Madde 7- Her İstiklal Mahkemesi vazifeye mübadereti (işe başlama) anında firari ve bakaya erfadının bir müddet-i muayyene zarfında (belli süre içinde) icapetini (kabul edilme) teminen her türlü vesait-i tebliğiyeye müracaat eder
  Madde 8- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir
  Madde 9- İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur
  Ulusal Mücadele’nin kazanılmasında iç güvenliğin sağlanması, Meclis otoritesinin kurulması ve asker kaçaklarının önünün alınmasında büyük hizmetleri görülen İstiklal Mahkemeleri ulusal inanç ve ihtiyaçtan doğan inkılap ve ihtilal mahkemeleriydiler Kanunun incelenmesinden de açıkça anlaşılacağı gibi, İstiklal Mahkemelerinin verecekleri kararlar, idam dahil, kesindi ve derhal uygulanacaktı Karar verirlerken vicdan kanaatları yeterliydi Kararlara itiraz ve temyiz yoktu Kararlarını ve emirlerini bütün asker ve sivil memurlar uygulamak zorundaydılar Böylece mahkemeler sınırsız bir güce sahiptiler
  Mahkeme üyelerinin Meclis’ten seçilmesi, bölgelerin Meclis tarafından saptanması ve kanunu yürütme yetkisinin doğrudan doğnruya Meclis’e ait olmasıyla, Meclis İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla olağanüstü yargıya da sahip oldu Kuvvetler birliği esasını ortaya koymasıyla, bu konuda meclis otoritesine örnek olan Fransız Devrimi Mahkemeleri üyelerinin, meclis dışından seçilmesinin doğurduğu sakıncalar göz önüne alındı ve aynı yanılgıya düşülmemesi için mahkeme üyeleri mebuslardan seçilip, Meclis’in üstünlüğü sağlandı Askeri ve sivil memurlar mahkemelerin emirlerini yürütmek zorunda idiler
  Yeni bir mahkeme kurulması düşünülürken en büyük sorun, bağımsız ve süratli çalışıp, ulusal devrimin gereklerini uygulayacak özellikte olması idi Normal mahkemelerin ve harp divanlarının bu görevi yapmadıkları dört aylık uygulamada anlaşılmıştı Kanunu önerenlerin (M Kemal’de dahil) düşüncesi devrim yöntemine dayanıyor ve Fransız Devrimi içinde (Mart 1793) olağanüstü yetkilere sahip olarak kurulan “Devrim Mahkemeleri”ni örnek alıyordu 29 Ekim 1793′te resmen bu adı alan Fransız Devrim Mahkemeleri, Danton’un Mart 1792′de yaptığı teklifin Convention farafından kabul edilmesi sonucu kurulmuşlardı
  Bu mahkemeler devrim düşmanı her girişimi, hürriyet, eşitlik, birlik, cumhuriyetin bölünmezliği ilkesine (Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra çalışan İstiklal Mahkemeleri de aynı gerekçeyi benimsediler) devletin iç ve dış güvenliği aleyhindeki her suikastı ve krallığı tekrar kurmak hedefini güden (Türkiye Cumhuriyeti’nde ise Saltanat’ı geri getirmek isteyenler için), ulus egemenliğine karşı koyan bütün komploları yargılamak ve cezalandırmak yetkisi ile kurulmuşlardı Convention, mahkeme üyelerini kendisi tayin ediyordu
  Bu mahkemelerin kararları kesin olup, bir üst mahkemeye başvurmak ve temyiz hakkı yoktu Gerek kuruluş amacı ve şekli, gerekse yetkileri ve çalışma yöntemi bakımından İstiklal Mahkemeleri’ne örnek olduğu bu açık benzerlikle kolayca görülmektedir Her iki ülkedeki bu mahkemeler, vatanın ve özellikle devrimin olağanüstü bir tehlike karşısında olduğu ve kurulan yeni rejimin (Ulusal ve laik temellere dayanan) savunulmasını yapmak gerektiğinde, birbirlerine çok benzeyen suçlara bakmak üzere, olağanüstü yetkilere sahip olarak kurulmuşlardır
  Kanunun kabulünden sonra Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa 14 İstiklal Mahkemesi kurulması için öneride bulundu Fakat sayı çok görüldüğü için 7 mahkeme bölgesi saptandı, bir ay sonra Diyarbakır’a da bir mahkeme kurulması kabul edilince sayı 8′e yükseldi Üyelerin ve bölgelerin seçimi 26 Eylül’de gerçekleşti
  1- Ankara
  2- Eskişehir
  3- Konya
  4- Isparta
  5- Sivas
  6- Kastamonu
  7- Pozantı
  8- Diyarbakır
  İstiklal Mahkemelerini kuruldular.
  Bölge ve üye seçiminin devam ettiği bir sırada, İstiklal Mahkemeleri kuruluşunu sağlayan “Firariler Hakkında Kanun”un birinci maddesine bir ek madde kabul edildi “Komutanların askeri rütbeler arasında itaat ve inzibat sağlanmasına dayanan hukuk ve yetkileri saklı kalmak üzere vatanın ve hilafetin kurtuluşu ve bağımsızlığı için mücadele eden Büyük Millet Meclisi’nin çalışmasına ve amacına aykırı olarak düşman amaç ve çıkarlarını güçlendirme yollu teşkilat ve tahrikat ve kargaşalık yaratanlar ve memleketin maddi ve manevi kuvvetlerini her ne surette olursa olsun bozup, yıkmaya çalışanlar ve düşman hesabına askeri ve siyasi casusluk edenlerle, 29 Nisan 1920 tarihli Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kapsadığı hükümlerden dolayı tutuklu bulunanların mahkemelerinin yapılacağı ve hükümlerin infaz etme yetkisi İstiklal Mahkemeleri’nin kurulduğu bölgelerde adı geçen mahkemelere verilmiştir…” Bu kanunla İstiklal Mahkemeleri’nin yalnız asker kaçaklarına ait olan yetkileri, vatan hainliği, ülkenin maddi ve manevi gücünü kırmaya çalışmak, casusluk, bozgunculuk suçlarını da içine alarak çok genişledi
  Görev yerlerine hareket etmeden önce toplanan İstiklal Mahkemeleri üyeleri müşterek bir bildiri hazırladılar Mahkemelerin devrimci karakterini gösteren bu bildiride, Mahkemeler, niçin ve ne amaçla kurulduklarını, hangi suçları yargılayacaklarını ve yöntemlerini halka duyurdular Firarilere teslim olmaları için fırsat tanıdılar
  İstiklal Mahkemeleri bölgelerinin önemlerine göre çalıştılar Ankara İstiklal Mahkemesi, çalışmaya başlayınca ilk iş olarak, Sadrazam Damat Ferit Paşa’yı gıyabında vatana ihanet suçuyla yargıladı Haziran ayında, Meclis kararıyla vatandaşlıktan çıkartılmış bulunan Ferit Paşa ve Hadi; Rıza Tevfik, Reşat Halis Beyler, Ankara İstiklal Mahkemesi’nin bir numaralı kararı ile Sevr Anlaşması’nı imzaladıkları, ulusu bölmeye çalıştıkları, cinayetlere sebep oldukları için vatana ihanet suçuyla gıyaben idama mahkum oldular İhanetin en büyük kaynağı Vahdettin idi Fakat M Kemal ve bazı arkadaşları dışında, halk, Meclis ve hatta komuta heyeti, Padişah’a dinsel ve geleneksel bağlarla bağlı olduklarından, Padişah İngilizlerin esiri kabul edilmekte, ihaneti bilindiği halde açıklanamamaktaydı Ulusal Mücadele’nin amacı belirtilirken, hatta Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nda bile, yapılan savaşın amacı Halife-Padişahı kurtarmak olarak belirtilmişti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda, padişahın durumuna özel yer verilmişti Bu yüzden İstiklal Mahkemeleri de Padişah için işlemde bulunmadılar.
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İstanbul Mahkemeleri İstanbul Forum Tarih
İstanbul'da farklı inançlara ait ibadethanelerin bulunmasının nedeni kısaca İstanbul Tanıtımı 6 Şubat 2017
İstanbulu tanıtan yazı örneği kısaca İstanbul Tanıtımı 1 Şubat 2017
2017 İstanbul nüfusu İstanbul Tanıtımı 31 Ocak 2017
İstanbul'u anlatan yazı örneği kısa İstanbul Tanıtımı 24 Ocak 2017
İstanbul'un özellikleri maddeler halinde kısa İstanbul Tanıtımı 24 Ocak 2017

Bu Sayfayı Paylaş