İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Hakkında Bilgi

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 22 Nisan 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Hakkında Bilgi
  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri


  TÜRKLERİN ANAYURDU
  Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya’dır. Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları,
  Batıda Hazar denizi, Güneyde Himal Aya Dağları, Kuzeyde Sibirya’dır.

  GÖÇLERİN SEBEPLERİ:
  1)- nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,
  2)- Olumsuz iklim şartları( Kuraklık, şiddetli kışlar)
  3)- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
  4)- Salgın hastalıklar
  5)- Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi(Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

  GÖÇ YÖNLERİ
  Kuzeye Gidenler; Sibirya’ya
  Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine
  Güneye Gidenler; Hindistan, Afganistan ve Çin’e
  Batıya Gidenler; İki yol izlememişlerdir. Bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in
  kuzeyine ve Avrupa’ya; Diğer kısmı ise Hazar denizinin güneyinden İran,
  Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.


  GÖÇLERİN SONUÇLARI
  1)- Orta asya kültür ve medeniyeti Dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır.
  2)- Göç etmeyip, Orta Asya’da kalan Türkler, ilk Türk Devleti olan “Asya Hun Devleti” ni
  kurmuşlardır.
  3)- Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken, oralardaki bazı
  devletleri de yıktılar.

  TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ

  1)- Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek “Türeli=Nizamlı,geleneklerine
  bağlı” demektir.
  2)- Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten(Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ,ÇOĞALMIŞ
  demektir.
  3)- Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir.
  4)- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ,KUVVETLİ manasında kabul edilir.

  ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN DEVLETİ) (MÖ. 220-MS.300)
  * Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ’dir.
  * Bilinen ilk hükümdarı TUMAN(Teoman)’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir.
  * asya hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
  * Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ’ni yaptılar.

  NOT: Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir.
  * Büyük Hun Devleti VERASET SİSTEMİ ve ÇİN SİYASETİ nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye
  ayrıldı.
  Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar. Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney
  olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.

  TÜRKLERDE VERASET SİSTEMİ NASILDI

  Türklerde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Ve ülke hükümdarın sağlığında oğulları
  arasında paylaştırılırdı. Her prensin(TEKİN) hükümdar olma hakkı vardı.

  NOT: Bu anlayış Türk devletlerinde sık sık taht kavgalarının çıkmasına ve Türk devletlerinin
  parçalanmasına sebep olmuştur.

  TÜRKLERE KARŞI ÇİN SİYASETİ(POLİTİKASI) NASILDI
  Çin bozkır göçebe hayatı yaşayan ve savaşçılıkları gelişmiş olan Türk Ordu su karşısında çaresiz
  kalıyordu. Hatta Türk Akınlarını durdurmak için ÇİN SEDDİ’ni yaptırmıştı. Buna rağmen Türkleri
  durduramamıştı. Bu durum karşısında çaresiz kalan Çin şu siyaseti takip etti:
  1- Çin prenslerini Hun Hakanlarıyla evlendirerek, prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkar
  gönderdiler. Bu hizmetkarlar casusluk faaliyetinde bulunarak,Türkler hakkında bilgi topladılar.
  2- Türk Beylerine hediyeler göndererek, onları kendilerine Bağlam aya ve Ekonomik olarak Çin’e bağımlı
  yaşamaya alıştırdılar.
  3- Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek, Türkleri itaat altına almaya çalıştılar.
  4- Türk Beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak, Türk devletinin parçalanmasını sağladılar.

  ÖRNEK
  Bu konuda en iyi örneklerden biri, Asya Hun Devleti’nin Batı ve Doğu Hun Devleti diye ikiye ayrılması
  olayıdır.
  Bu dönemde Hun Devletinin başına geçen HUANYEH, Çin’in ekonomik yardımları kesmesi üzerine, kurultayı
  toplayarak, Çin’e bağlanm ayı teklif etti. Ancak kardeşi ÇİÇİ “Bağımsızlığımız herşeyden önce gelir.”
  diyerek, Huanyeh’e karşı çıktı. Böylece Hunlar ikiye ayrıldı. Çin ile birleşen Huanyeh, kardeşi Batı
  Hun Hakanı Çiçi üzerine giderek, Batı Hun Devletini ortadan kaldırdı. Batı Hun halkı Aral gölü
  çevresine göç etmek zorunda kaldı.

  AVRUPA(BATI) HUNLARI VE KAVİMLER GÖÇÜ

  KAVİMLER GÖÇÜ(375)
  Çiçi’ye bağlı Batı Hunları Çin’in ve Doğu Hunları’nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi.
  Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya
  başladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler. MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini aşarak
  Batı’ya (Avrupa’ya) Doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan
  Vizigot, Ostrogot, Vandal, S akson, Frank, Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya
  başladılar.
  Böylece Batı Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya tarihte KAVİMLER GÖÇÜ adı verilir.(375)

  KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI
  1)- Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma
  İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı.
  2)- Avrupa’nın ETNİK yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa’daki yerli kavimlerle karışması
  sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)
  3)- Türkler Avrupa’da BATI HUN DEVLETİ’ni(AVRUPA HUN) kurdular.
  4)- İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
  5)- Avrupa’da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı.
  6)- İlk çağ kapandı, Ortaçağ başladı.

  AVRUPA HUN (BATI HUN) DEVLETİ


  Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları BALAMİR, en önemli
  hükümdarları ATTİLA’dır.

  NOT: Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır.

  ULDIZ’IN ROMA SİYASETİ: Balamirden sonra Batı Hunlarının başına geçen Uldız, Roma İmparatorluğuna
  karşı akılcı bir siyaset izlemiştir. Hunların düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından, Batı
  Roma İmparatorluğu ile iyi geçinmiş, Doğu Roma’yı(Bizans) ise Baskı altına almaya çalışmıştır.

  ATTİLA DÖNEMİ

  Attila başlangıçta ULDIZ’ın siyasetini takip etmiş ve Bizans’ı baskı altına almak üzere balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans’ı MARGUS ve ANATOLYUS antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır. Bizans’ı dize getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmiştir.

  ATTİLLA’NIN BATI ROMA SEFERLERİ:

  1)- Galya Seferi: Batı Roma Ordu suyla KATALON savaşını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.(451)
  2)- İtalya Seferi: Bir yıl sonra 452′de Attila ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Attila’nın
  karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar Papayı Attila’ya elçi olarak gönderdiler.
  Papayla görüşen Attila Roma’ya girmekten vazgeçerek geri döndü.

  Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamayarak dağıldı.

  I. GÖKTÜRK DEVLETİ
  552 yılında BUMİN KAĞAN tarafından Orta Asya’daki AVAR hakimiyetine son verilerek kuruldu. Başkenti ÖTÜGEN’dir. Bumin KAĞAN kardeşi İSTEMİ YABGU’yu ülkenin batı topraklarına gönderdi.
  İSTEMİ YABGU’NUN BATI SİYASETİ:
  İstemi Yabgu İpek yolunu kontrol etmek amacıyla AKHUNLARA karşı İran’daki SASANİ devletiyle işbirliği yaptı. Bu işbirliği sonucu akhun Devletinin toprakları Sasaniler ve Göktürkler tarafından paylaşıldı.
  İstemi Yabgu; bu defa Sasanilere karşı BİZANS ile işbirliği yaparak, Sasani devletinin zayıflamasını sağladı.

  NOT: Göktürk- Bizans işbirliğinin Sasanileri zayıflatması, Hz. Ömer Devrinde İslam Ordularının
  Sasanileri yenmesini kolaylaştırmıştır.

  GÖKTÜRK DEVLETİ’NİN İKİYE AYRILMASI VE YIKILMASI:
  Bumin Kağan’dan sonra yerine sırasıyla oğlu Ko-Lo, Mukan(En parlak devir), Tapo ve İşbara geçti. Bu
  süre içinde Batı Yabgusu İstemi Yabgu daima doğudaki hakana bağlı kaldı. Ancak İstemi Yabgu’nun
  ölümünden sonra yerine geçen oğlu TARDU aynı itaati göstermedi. Çin’in kışkırması ile I. göktürk Devleti
  Batı ve Doğu Göktürk Devleti olarak ikiye ayrıldı. Her ikisine de daha sonra Çinliler son verdi.

  II. GÖKTÜRK DEVLETİ(KUTLUK DEVLETİ)
  (682-744)

  I. Göktürk devletinin parçalanıp yıkılmasıyla, Çinin egemenliğinde yaşayan Türkler, 50 yıl süren bir
  esaret dönemi yaşadılar. Bu süre içinde defalarca Çine karşı ayaklandılar. Ancak başarılı olamadılar.
  682 Yılında KUTLUK KAĞAN’ın başlattığı ayaklanma başarılı oldu. Türkler Çinlileri topraklarından atarak
  yeniden bağımsızlıklarına kavuştular.(682). II. Göktürk Devleti’ne kurucusundan dolayı KUTLUK
  DEVLETİ de denir.

  NOT: Kutluk Kağan Çine karşı “Ulusal Kurtuluş Savaşına” girişerek II. Göktürk devletini kurmuştur. Bu
  özelliği ile Kutluk Kağan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran M.Kemal Atatürk’e benzer.

  II. Göktürk Devleti en parlak devrini BİLGE KAĞAN zamanında yaşamıştır. Bilge Kağan ülkeyi kardeşi
  KÜLTİGİN ve veziri TONYUKUK ile yönetmiştir. Bilge Kağan’dan sonra zayıflayan Devlet; Karluk, Basmil
  ve UYGUR Türkleri tarafından 744 yılında yıkılmıştır.

  GÖKTÜRK DEVLETİ’NİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ:

  1)- Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti’dir.
  2)- Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı
  kaynaklarını oluşturmuşlardır.
  3)- Milliyetçilik duygu su, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede
  yaşanmıştır.
  4)- Asya Hun Devleti’nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı
  başarmışlardır.

  UYGUR DEVLETİ (Orhun uygur devleti)

  | |
  Turfan(Doğu Türkistan) Kansu(Sarı Uygur) Devleti
  Uygur Devleti

  ORHUN UYGUR DEVLETİ:

  Karluk ve Basmiller’le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan uygurlar Orhun bölgesinde UYGUR
  DEVLETİ’ni kurdular.(745)
  Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)’dur.

  NOT: Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır. İlk Türk şehri Ordubalıkdır.

  Bilge Kül Kağan’dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş, onun döneminde müslüman Araplar(Abbasiler) ile
  Çinliler arasında Talas Savaşı yaşandığından, Abbasilere yenilen Çinliler güç kaybına uğramışlardı. Bu
  durumdan yararlanan Uygurlar Çinin TARIM havzasını ele geçirdiler.Moyençur’dan sonra başa BÖGÜ KAĞAN
  geçti.

  BÖGÜ KAĞAN DEVRİ: Bu devirde Uygur Türkleri ile çin arasında iyi ilişkiler kuruldu, ticaret gelişti.
  Bögü Kağan Çine yardım amacıyla “Tibet Seferine” çıktı.

  Tibet Seferi ve Sonuçları:
  Bögü Kağan tibet seferi sırasında iki MANİ(MANİHEİZM) rahibini yanına alarak ülkesine geri
  döndü. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına sebep oldular. Ayrıca
  Türkler arasında Budizm’de yayılmaya başladı.

  Mani Dininin Özelliği: Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindir.

  Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
  1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
  2- Yerleşik hayata geçtiler. (Türklerde ilk defa yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir.)
  3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret, bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda
  geliştiler.

  UYGUR DEVLETİ’NİN (ORHUN BÖLGESİ) YIKILIŞI:

  840 yılında bir başka Türk kavmi olan KIRGIZLAR Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar’ın Orhun
  Bölgesinden kovmalarıyla uygurlar, Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar.

  NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep
  olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek
  kolayca Moğollaşmış, MOĞOLİSTAN olarak anılmıştır. ¦

  TURFAN( DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ:
  Kırgızlar tarafından kovulan uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi’ne gelerek, burada yeni bir devlet
  kurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207′de yıkıldı. Uygurlar günümüzde Doğu Türkistan diye
  anılan bu bölgede Çin’e bağlı özerk bir devlet olarak yaşamaktadır.

  KANSU(SARI UYGUR) DEVLETİ:
  Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi’ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti
  de denilmektedir. 1209′da Moğolların hakimiyetine girmiştir.

  UYGURLARLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR:
  * 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
  * Cengiz Han’ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar’ı devlet
  teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler.
  * Moğolların Türkleşmesinde ö nemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
  * İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar’la savaştılar.(Sebep Uygurların Budizmi, Karahanlıların
  İslamiyeti yaymak istemeleri.)
  * Tahta harflerden MATBAA’yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar.
  * Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.

  DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

  1)- İSKİTLER(SAKALAR): MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyinden
  Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise
  Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır. Anadolu, Suriye
  ve Mısır’a kadar akınlarda bulunmuşlardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana
  geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA
  DESTANI’dır.

  2)- AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ: Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan’ın batısında MS.350
  yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de
  anılır.
  * Akhunlar Sasani Devletinde başlayan MAZDEK İSYANI’nı bastırmakta etkili oldular.
  MAZDEK: Sasani Devletinde yaşayan Mazdek, kadın ve servetin ortak olması durumunda
  her türlü huzursuzluğun ortadan kalkacağını savunan bir kişiydi.
  * Göktürk Devleti’nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMİ YABGU ipek yoluna egemen olmak için,
  Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti’nin yıkılmasını sağladı. Akhun Devleti’nin
  toprakları Sasani ve Göktürk devleti arasında paylaşıldı.

  3)- BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR): X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında oturmakta idiler. Moğol istilası
  sırasında Moğol egemenliğine girdiler.

  4)- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER): Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yaşayan Sibirler,
  VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleştiler.
  * Sasanilerle anlaşarak, Bizans’a karşı savaştılar. Anadolu’ya akınlar yaptılar.

  NOT: Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından, ikinci akın Sibirler tarafından yapılmıştır.
  * Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir.
  * Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini oluşturdular.

  5)- TÜRGEŞ DEVLETİ: I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin
  yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA tarkan Türgiş Devleti’ni kurdu. Kendi adına para bastı.
  II. Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son
  dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN geçti. Su-lu Kağan Emevilere
  karşı mücadele etti.

  NOT: Türgişler Emevi ordularını durdurarak, Orta Asyanın Araplaşmasını önlediler.
  766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son verdi.

  6)- KARLUKLAR: II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar’la birleşerek rol oynadılar.
  * Talas savaşında Çin’e karşı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlileşmesini ve İslamiyetin
  yayılmasını kolaylaştırdılar.
  * İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar’dır.)
  * İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR’ın kurulmasında etkili oldular.

  7)- KIRGIZLAR:
  * 840 Yılında Ötügen’i alarak Uygur Devletine son verdiler.

  NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep
  olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek
  kolayca Moğollaşacak ve MOĞOLİSTAN olarak anılacaktır.
  * 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmıştır.

  NOT: Kırgızlar, Cengiz Han’a bağlanan ilk Türk Kavmidir.
  * Daha sonra Rusların egemenliğine girmişlerdir.
  * 1916′da Ruslara karşı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma başlatmışlar, ancak Rus Çarı tarafından
  ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır.
  * 1936′da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuşlar, 1991′de Sovyet Rusya’nın
  dağılmasıyla Bağımsız KIRGIZISTAN DEVLETİ kurulmuştur. Başkenti BİŞKEK’dir.

  8)- KİMEKLER: Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtiş ırmağı civarında yaşıyorlardı. XI. yüzyıla doğru
  diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak, yok oldular.

  KARADENİZ’İN KUZEYİNDE KURULAN VE AVRUPA’YA YÜRÜYEN
  TÜRK TOPLULUK VE DEVLETLERİ

  Bunlar Avrupa Hunları, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler,
  Kumanlar(Kıpçaklar) ve Oğuzlar(Uzlar)’dır.

  1)- AVARLAR:
  552 yılında Orta Asya’daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek
  Romanya’ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular.
  * Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir.
  * 619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul’u kuşattılar.

  NOT: İlk defa İstanbulu kuşatan Türkler, Avarlardır.

  * Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak, bunların doğu Avrupa ve Balkanlara inmesini
  sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında etkili oldular.
  * 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.

  2)- BULGARLAR:

  Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar
  kelimesi karışmak anlamındadır.)

  BÜYÜK BULGARYA DEVLETİ
  | |
  Tuna Bulgar Kama(Volga=İtil)
  Devleti Bulgar Devleti

  * Karadeniz’in kuzeyinde Göktürk Devletinin yıkılmasıyla “Büyük Bulgarya Devleti” kuruldu. Ancak
  kurucusu KUBRAT’ın ölümüyle Hazarlar tarafından yıkıldı. Bulgarların bir kısmı tuna nehri, bir
  kısmı da Volga nehri kıyılarına göç etmek zorunda kaldı.

  Tuna Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü
  Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular.
  * KURUM HAN zamanında Bizans’ı kuşattılar. (Avarlardan sonra Bizans’ı kuşatan
  2. türk kavmidir.)
  * Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya
  başladılar. Boris Han zamanında Hırıstiyanlığı kabul ettiler.
  * Daha sonra ortaya çıkan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk değil Slav
  devletidir.
  * Bugünkü Bulgaristan’da yaşayan Türkler, Osmanlılar zamanında balkanlara
  yerleştirilen Türklerdir.
  Kama Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasından sonra Volga=İtil kıyılarına giden
  Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini kurdular.
  * Hükümdarları Almış Han zamanında(X. yüzyıl) müslüman oldular.
  * 1236′da Moğolların egemenliğine girdiler. Altınorda Devletinin
  parçalanmasıyla kurulan KAZAN HANLIĞInın esas kitlesini oluşturdular.
  (Kama Bulgarlarına bugün KAZAN TÜRKLERİ denilir.)

  NOT: İtil(Kama) ulgarları benliklerini bugün de koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak
  Tuna Bulgarları Slavlar arasında yok olup gitmişlerdir. Bunda İtil Bulgarlarının
  İslamiyeti, Tuna Bulgarlarının ise hırıstiyanlığı kabul etmesinin payı büyüktür.

  3)- HAZARLAR:
  Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede Göktürk Devletinin yıkılmasıyla HAZAR KAĞANLIĞI
  kuruldu.
  * Ticarette geliştiler.
  * Hazar yöneticileri Museviliği benimsediler. Halk arasında Hırıstiyanlık ve müslümanlık yayılmıştı.
  * Hazarlar ülkelerinde farklı dinleri içinde bulundurduklarından yüksek bir HOŞGÖRÜ vardı.

  4)- MACARLAR:

  * Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır.
  * 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN’a gelerek devletlerini kurdular.
  * X. yüzyılda Hırıstiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini
  kaybetmeye başladılar.)
  * Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek, Balkan topluluklarının(Slavların)
  Germenleşmesini önlediler.

  5)- PEÇENEKLER:
  * Karadeniz’in kuzeyinde don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler.
  * Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz’e inmelerini engellediler.
  * 1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. Ancak Selçukluların
  kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar.
  * Edirne ve Trakya’nın Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans’tan aldılar.
  * İzmir Beyi ÇAKA BEY Peçeneklerle temas kurdu. Buna göre Çaka Bey Peçeneklerle birlik olarak Anadolu
  ve Rumeli’den İstanbul’u kuşatmak istiyordu. Ancak Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk
  topluluğu olan KUMANLAR’ı Peçenekler üzerine saldırtarak, Peçeneklerin dağılmasına sebep olmuştur.

  6)- KUMANLAR (KIPÇAKLAR):
  * Volga’yı aşarak Avrupa’ya ve Balkanlara girmişlerdir.
  * Kıpçakların Karadeniz’in kuzeyinde hakim oldukları topraklara “KIPÇAK BOZKIRLARI” denilmektedir.
  * Macaristan’a giden Kıpçaklar ROMEN devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır.
  * Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler DEDE KORKUT HİKAYELERİ’nin ortaya çıkmasına sebep
  olmuştur.
  * CODEX CUMANİCUS(Kodeks Kumanikus); Kıpçak Türk şivesi ile yazılan Latin, Fars ve Kuman dilleri
  üzerine yazılmış bir sözlüktür.

  7)- UZLAR (OĞUZLAR):
  * Tarihte türk milletinin siyasi, kültür ve medeniyet alanında en büyük rolü oynayan koludur.
  * Oğuzlara; Bizanslılar UZ, Ruslar TORKİ veya TORK, Araplar GUZ demişlerdir.
  * 24 Oğuz Boyu vardır.
  * Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu “UZ” adı ile Avrupa ve Balkanlara göç etti.
  * Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarları yendi. Ancak Peçenek akınları, soğuklar,
  salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok oldular.
  * Uzların bir kısmı Malazgirt Savaşı sırasında Bizans Ordusu saflarından, Selçuklu Ordusuna geçtiler.

  KARADENİZ’İN KUZEYİNDEN AVRUPAYA YAPILAN TÜRK GÖÇLERİNİN
  SONUÇLARI:

  Avrupa Hunları, Bulgar, Avar, Macar, Peçenek, Kuman ve Uz Türklerinin Avrupa’ya yaptığı göçler olumlu
  sonuçlar getirmedi. Bu Türkler Avrupa’daki diğer halklar arasında silinip gittiler.
  SEBEPLER:
  1)- Hırıstiyanlık dinine girmeleri, onları Türklük özelliklerinden ayırdı.
  2)- Anayurttan gelen göçlerle beslenemediler, bu yüzden kalabalık Slav toplulukları içinde milli
  benliklerini kaybederek eridiler.

  NOT:Türklerin Avrupa’da kurduğu yukarda saydığımız devletler, Avrupada sonradan
  meydana gelen bir çok olayı sebep ve sonuçlarıyla etkilemişlerdir. Bugünkü
  Avrupa’nın siyasi ve etnik yapısını büyük ölçüde bu Türk Devletleri etkilemişlerdir.

  İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

  1)- DEVLET YÖNETİMİ

  A) DEVLET: İslamiyetten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir.
  Hükümdarların Ünvanları: Türkler Hükümdarlarına Şanyü,Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut,
  Erkin gibi ünvanlar vermişledir.

  Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir?
  1- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta
  çıkıyordu. (En sık rastlanan durum)
  2- Hükümdarın rakipsiz aday olması(Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.)
  3- seçim Usulü (Kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin
  toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.
  4)-Ekber ve Erşed(En yaşlı ve Olgun) olanın başa geçmesi. (Bu yöntem III. Ahmet zamanından
  itibaren sadece Osmanlı Devletinde uygulanmıştır.

  Kimler Türk Devletlerinde Hükümdar Olabilirdi?
  Hanedandan olan bütün erkeklerin hükümdar olma hakları vardı. (Kardeşler, kardeş çocukları, amca,
  amca çocukları ve diğer hanedan üyeleri.)

  Kut Anlayışı Nedir?
  Türkler devleti yönetme yetkisinin TANRI tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından
  verilen bu yönetme hakkına KUT diyorlardı.KUT’un kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına
  geçtiğine inanıyorlardı.

  Kut Anlayışı Türk Devletlerini Nasıl Etkilemiştir?
  Bütün hanedan üyelerinde KUT olduğundan kendine siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi TAHT
  KAVGASINA girebiliyordu. Bu durum Türk devletlerini ya iç Savaş sonucu istkrarsızlığa, yada
  bölünmeye götürüyordu.

  NOT: Türk töresinde ana-babaya itaat esas olmasına rağmen, hükümdar bunun dışında tutulmuştur.
  Devletin devamı için baba-oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşılanmıştır.
  Çünkü bu sayede en güçlü ve en yetenekli kişi devletin başına geçecektir.

  İkili Yönetim(Çifte Krallık) Nedir?
  Türk Devletlerinde hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi SOL(Doğu) ve SAĞ(Batı) olmak
  üzere ikiye ayırırdı. Ortada (Merkezde) ise asıl hükümdar bulunurdu. Sağ ve Solda ise Hanedan
  üyelerinden YABGU’lar bulunurdu.

  B) MECLİS VE HÜKÜMET: Türk Meclislerine TOY, KURULTAY veya KENGEŞ denilirdi.
  Kurultay’da devletin ana meseleleri görüşülür, hükümdarın ölümü, savaş veya milli felaketlerde
  kurultay toplanırdı.
  AYGUCI : Hükümet başkanı(başbakan)
  BUYRUK : Bakan
  TAMGACI: Dış siyaset işlerini yürüten görevliler
  Eski Türk Devletlerinde diğer devlet görevlileri şunlardı:
  TİGİN: Hükümdar çocukları (Tekin)
  ŞAD : Diğer Hanedan mensupları
  Bunların dışında İnal, inanç, tarkan, bağa, tudun, çor, külüğ, apa, ataman gibi devlet görevlileri de vardı.

  2)- toplum TAPISI:
  Türk toplumu; Oguş : Aile
  Urug Soy= aileler birliği
  Bod(Boy) :Kabileler
  Budun : millet denilen birimlerden oluşuyordu.
  Boyların başında bulunan BEY’ler, töreye göre boyu idare ederlerdi. Boyların bir araya gelmesiyle
  Devlet(İL) kurulurdu.

  Türk Toplumunun Özellikleri:
  halk hürdü. Herkes aynı işi yaptığından(hayvancılık) aralarında kesin
  olarak SINIF’ların ortaya çıkması imkansızdı. Yaşam biçimleri GÖÇEBE
  olduğundan savaşta elde ettikleri esirleri çalıştırmaya elverişli değildi.
  Bu yüzden Türk toplumunda KÖLE sınıfı yoktu. din adamları
  diğer toplumlarda olduğu gibi imtiyazlı değillerdi.

  3)- ORDU:
  Türk Ordusunun başlıca özellikleri şunlardı:
  a)- Türk ordusu ücretli değildi.
  b)- Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.)
  c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana geliyordu.

  NOT: Türk ordu teşkilatını ilk kuran METE HAN olmuştur. Mete Or duyu 10′luk sisteme göre
  teşkilatlandırmıştı. Onluk Sistem daha sonra tüm Türk devletlerinde kullanılmıştır.
  (Türk ordusu; Çin, Roma,Bizans, Rus ve Moğol Ordu teşkilatı üzerinde etkili olmuştur.)

  Türk Ordusunu Silahları: Ok, yay, kement, kılıç, kargı, süngü, kalkan vb…

  4)- HUKUK:
  Türklerde yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına
  TÖRE(Türe) denilirdi.
  Hükümdarın Başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye YARGU adı verilirdi.
  YARGANLAR(Yargucu) idaresindeki mahkemeler ise adi suçlara bakarlardı.

  5)- DİN VE İNANIŞ:
  İslam öncesi Türklerin din ve inanışlarını şu 4 grupta toplayabiliriz:
  1- Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Dağ, ağaç, göl, kaya gibi varlıkların gizi güçlere sahip olduklarına
  inanırlardı.
  2- Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılır ve saygı gösterilirdi.
  3- Şamanizm: Kam veya Şaman adı verilen kişilerin, kötü veya iyi ruhlarla temas sağladıklarını
  inanılarak, bunların büyücülük ve sihir özelliklerine başvururlardı. Şaman inançları
  Anadolu’da hala varlığını sürdürmektedir. Örneğin; Gelinlerin üzerine buğday veya para
  atmak, Eşikten atlamanın uğursuz kabul edilmesi, kurşun dökmek gibi…
  4- Göktanrı Dini: Türklerin İslamiyetten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler;
  * Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı.
  * Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından, ölülerini atı,eşyaları ve silahıyla birlikte
  gömüyorlardı.
  * Cennet’e UÇMAĞ, Cehenneme ise TAMU diyorlardı.
  * Mezarlara ölünün,sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar bal Bal adı verilen küçük heykeller
  dikerlerdi. İnanışa göre, yeniden dirilecek kişi atıyla Cennete gidecek, ve öldürdüğü
  düşmanlar sonraki yaşamında ona hizmet edeceklerdir.
  * Ölüleri içöin YOĞ adı verilen cenaze törenleri yapar, ve ardından yas tutarlardı.

  Türkler arasında ayrıca Maniheizm(Mani dini), Budizm, Musevilik, Hırıstiyanlık gibi dinlerde
  yayılmıştı.

  6)- EKONOMİK HAYAT:
  Göçebe bir hayat yaşayan Türkler belirli iki merkez arasında (yaylak-kışlak)
  hayatlarını sürdürürlerdi.
  * Hayvancılık temel geçim kaynağıydı. K Oyun, keçi, at en çok beslenen hayvanlardı. Bunun dışında
  sığır, katır ve deve de yetiştirilirdi. Beslenme ve giyimde hayvan ürünlerinden yararlanır ve
  bunları satarak geçimlerini sağlarlardı.
  * Tarım da gelişmişti. arpa, buğday, darı gibi tahılları yetiştiriyorlardı.
  * Savaşlarda elde edilen ganimetler ve devletlerden alınan vergiler gelir kaynaklarıydı.
  * Ticaret önemli bir gelir kaynağıydı. Türk ülkeleri İPEK YOLU üzerindeydi.

  NOT: Çin-Türk mücadelesinin temel nedeni İpek Yoluna hakim olmaktı.
  * Ayrıca Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp, Ural, Sibirya ve Altaylar üzerinden Çin’e giden yola
  KÜRK YOLU deniliyordu. Türkler bu yolun üzerinde de olduklarından sanar, samur, kunduz, vaşak gibi
  av hayvanlarının kürklerinin ticaretini yapıyorlardı.

  7)- YAZI, DİL VE EDEBİYAT:
  Türkler tarih boyunca Göktürk, Uygur, Soğd, Brahmi, Süryani, arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır.
  Göktürk (Orhun) Alfabesi: 38 harften meydana gelir. Göktürk yazısına ilk defa Orhun Nehri
  kıyısındaki kitabelerde rastlandığı için ORHUN ALFABESİ de denir.
  Uygur Alfabesi: 18 harften meydana gelir. Uygurlar bu alfabeyi Soğd alfabesinden yararlanarak
  hazırlamışlardır.
  Başlıca Türk Destanları:
  Hunların(Oğuzların)–> Oğuz Kağan Destanı
  İskitlerin (Saka)——> Alper Tunga Destanı
  Göktürklerin———-> Ergenekon Destanı
  Uygurların————> Göç ve Türeyiş Destanları
  Kırgızların————-> Manas Destanı

  Orhun Yazıtları (Göktürk Kitabeleri):
  Türklerin en eski kitabeleri VI. yüzyıla ait YENİSEY kitabeleri ile, VIII. yüzyıla ait ORHUN
  KİTABELERİ’dir. Yenisey kitabeleri Kırgızlar’ın mezar taşlarına yazdıkları yazılardı. Orhun
  Kitabeleri II. Göktürk Devleti zamanında Bilge Kağan, Kültigin ve vezir Tonyukuk adlarına
  dikilmişlerdir. YOLLUĞ TİGİN isimli bir Türk prensi tarafından yazılmışlardır. Bu yazılar 1893
  yılında Danimarkalı Bilgin THOMSEN tarafından okunmuştur.
  Orhun Yazıtlarının Önemi:
  a)- Türk Tarihinin ve Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleri olmaları bakımından önemlidir.
  b)- Bu kitabelerden Türklerin o günkü yaşayışlarını, inançlarını öğreniyoruz. Ayrıca kitabeler
  gelecekteki Türk milleti içinde çarpıcı öğütler vermesi bakımından önemlidirler.
  8)- BİLİM VE SANAT:
  * Türkler 1 yılı 365 gün 6 saat olarak hesaplayarak, 12 hayvanlı Türk takvimini oluşturmuşlardır.
  * Uygurlar tahta harflerden matbaayı ve pamuktan kağıdı yapmışlardır.
  * Madencilikte özellikle de demircilikte ileri gitmişlerdir. (Kazakistan’ın başkenti Alma Ata
  yakınlarında bir kurgandan çıkarılan “ altın Adam Heykeli” Türk maden sanatının ne kadar
  geliştiğini gösterir.)
  * eşya ve binalarda Hayvan USLUBÜ denilen, hayvan figürlerini kullanmışlardır.
  * HALI Türklerin dünya medeniyetine bir katkısıdır. (Altaylarda Pazırık Kurganı’nda bulunan halı
  dünyanın en eski halısıdır.)

  TÜRK KÜLTÜRÜNÜN Çevre KÜLTÜRLERLE MÜNASEBETLERİ:
  1)- Türklerin Çin Kültürüne Katkıları:
  a)- askerlik alanında
  b)- Devlet Teşkilatında
  c)- At kültüründe(Atı evcilleştirmede)
  d)- Gök Tanrı inancıyla… Çinlileri etkilemişlerdir.
  2)- Çinlilerin Türkleri Etkilediği Alanlar:
  a)- Tarım ve yerleşik kültür
  b)- Felsefe( Taoizm, Konfiçyüs ve Budizm)
  c)- Giyim … konularında Çinliler Türkleri etkilemişlerdir.
  3)- Türklerin Moğol Kültürüne Katkıları:
  askerlik alanında, Devlet teşkilatında , dil ve Alfabede (Uygurca ve Uygur Alfabesini
  kullandılar.), Kımız yapmayı öğrettiler, Türk Töresi ve geleneklerinden, Göktanrı dininden….
  etkilendiler.

  Alıntı
   

Bu Sayfayı Paylaş