İmam-ı Gazali Hazretleri Felsefeci Değildir (Kitap Ozeti)

'Kitap Özetleri & E-Kitaplar' forumunda NeslisH tarafından 30 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  İmam-ı Gazali Hazretleri Felsefeci Değildir (Kitap Ozeti) konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İmam-ı Gazali hazretlerinin felsefecilerin görüşlerini çürütmek ve
  itikadlarına, felsefe karıştıran sapık fırkalara cevap vermek için
  yaptığı çalışmalarını işiten bir takım kimseler, onu felsefeci
  zannetmişlerdir. Bunun sebebi, felsefe ile tefekkür arasındaki
  mühim farkı bilmemek olabilir. Felsefeciler aklı rehber
  edinmişlerdir. Mütefekkirler ise aklı kullanmakla beraber, akla da
  rehber olarak Peygamberleri ve onların bildirdiği imanı almışlardır.
  Göz için ışık ne ise, akıl için iman odur. Işık olmayınca göz
  göremediği gibi iman olmayınca akıl da doğru yolda yürüyemez.
  İmam-ı Gazali hazretleri, filozof değil müctehiddir. Zaten
  İslamiyet’te felsefe ve filozof olmaz. İslam âlimi olur. İslam dininde
  felsefenin üstünde İslam ilimleri, filozofun üstünde de İslam âlimleri
  vardır.

  İmam-ı Gazali hazretleri, felsefecilerle ilgili bu çalışmalarını El-
  Munkızu Aniddalâl kitabında şöyle anlatmaktadır:

  “İşte şimdi filozofların ilimlerinin hikayesini dinle: Onları birkaç
  sınıf, ilimlerini de birkaç kısım hâlinde gördüm. Onlara, çokluklarına
  ve eskileri ile yenileri arasında doğruya yakınlık ve uzaklık farkına
  rağmen, küfür ve ilhâd damgasını vurmak lazımdır. Filozoflar
  fırkalarının çokluğuna ve çeşitliliğine rağmen, Dehriyyun, Tabiiyyun
  ve İlahiyyun olmak üzere üç kısma ayrılırlar. Dehriyyun sınıfı eski
  filozoflardan bir zümredir. Yaratıcının varlığını inkâr ederler,
  bunlar zındıktır.
  Tabiiyyun; bunlar da ahiretin mevcudiyetini kabul

  etmediler. Cenneti Cehennemi, kıyameti ve hesabı inkâr ettiler.
  Bunlar da zındıktır. Üçüncü sınıf olan İlahiyyun, daha sonra gelen

  filozoflardır. Bunlar ilk iki sınıfı red etmişlerse de kendilerini

  bid’at ve küfürden kurtaramamışlardır.” Üçüncü kısımdan olan bu filozoflar, kendilerinden önce gelenlerin yanlışlarını açık seçik
  göstermek ve bir yaratıcının olduğunu söylemekle beraber
  Peygamberlere inanmadıkları için küfürde kalmışlardır. Çünkü
  küfürden kurtulmak için Peygamberlere ve onların bildirdiklerine
  inanmak da şarttır.

  İmam-ı Gazali hazretlerinin tasavvufta mürşidi, Silsile-i aliyyenin
  büyüklerinden olan Ebu Ali Farmedi hazretleridir. Onun huzurunda
  kemale geldi. Zahir ilimlerinde eşsiz âlim olduğu gibi, tasavvuf
  ilimlerinde (evliyalık ilimlerinde) de mürşid (yol gösterici) oldu. Her
  iki ilimde, Peygamberimizin vârisi oldu. Kısa bir müddet daha
  Nizamiye Üniversitesinde ders verdikten sonra doğduğu yer olan Tus’a döndü. Elli beş sene gibi kısa bir ömür süren imam-ı Gazali
  hazretleri, ömrünün son yıllarını Tus’ta geçirdi. Burada evinin
  yakınına bir medrese ve bir de tekke yaptırdı. Günleri insanları
  irşâd etmekle geçti. Elli yaşını aştığı bu sıralarda El-Munkızu Aniddalâl, fıkhın kaynaklarına (Usul-i fıkha) dâir El-Mustesfâ ve
  selef-i salihine (Ehli Sünnet itikadına) tâbi olmayı anlatan İlcâmü’l-
  Avâm an İlm-il-Kelam adlı eserlerini yazdı.

  İmam-ı Gazali hazretleri, kendisini mezarın içine Şeyh Ebu Bekr en-
  Nessâc koysun, diye vasiyet etmişti. Şeyh bu vasiyeti yerine getirip
  mezardan çıktığında hâli değişmiş, yüzü kül gibi olmuş görüldü.
  Oradakiler “Size ne oldu?.. Niçin böyle sarardınız, soldunuz
  efendim?..” dediler. Cevap vermedi. Israr ettiler, gene cevap
  vermedi. Yemin vererek tekrar ısrarla sorulunca, mecbur kalarak
  şunları anlattı:
  “İmamın nâşını mezara koyduğum zaman, Kıble tarafından nurlu bir
  sağ elin çıktığını gördüm. Hafiften bir ses bana şöyle seslendi.
  «Muhammed Gazali’nin elini, Seyyidü’l Mürselin Muhammed Mustafa
  sallallahü aleyhi ve sellemin eline koy» Ben denileni yaptım. İşte
  mezardan çıktığımda benzimin sararmış, solmuş olmasının sebebi
  budur. Allah ona rahmet eylesin.”

  İmam-ı Gazali hazretleri asrının müceddidi olup, din bilgilerinden
  unutulmuş olanlarını meydana çıkarmış, açıklamış ve herkese
  öğretmişti.

  İmam-ı Gazali hazretleri, zamanındaki devlet adamlarının ikram ve
  iltifatlarına kavuşmuştu. Onlara zaman zaman nasihat ederek ve
  mektup yazarak hakkı tavsiye etmiş, Müslümanların huzur ve refahı
  için dua etmiştir.

  Bunlardan Selçuklu Sultanı Sencer’e nasihat için aşağıdaki mektubu
  yazmıştır:

  “Allahü teâlâ İslam beldesinde muvaffak eylesin, nasibdâr kılsın.
  Ahirette ona, yanında yeryüzü padişahlığının hiç kalacağı mülk-i
  azim ve ahiret sultanlığı ihsan etsin. Dünya padişahlığı, nihayet
  bütün dünyaya hakim olmaktan ibarettir. İnsanın ömrü ise, en çok
  yüz sene kadardır.

  Cenab-ı Hakkın, ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında,
  bütün yeryüzü, bir ker¤¤¤ gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri, o kerpicin tozu toprağı gibidir. Kerpicin ve tozunu toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında, yüz
  senelik ömrün ne kıymeti vardır ki, insan onunla sevinip mağrur olsun? Yükseklikleri ara, Allahü teâlânın vereceği padişahlıktan
  başkasına aldanma.

  Bu ebedi padişahlığa (saadete) kavuşmak, herkes için güç bir şey ise
  de, senin için kolaydır. Çünkü Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem
  buyurdu ki: “Bir gün adalet ile hükmetmek, altmış senelik
  ibadetten efdaldir.” Madem ki Allahü teâlâ sana, başkalarının
  altmış senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan
  etmiştir, bundan daha iyi fırsat olamaz! Zamanımızda ise iş o hâle
  gelmiştir ki, değil bir gün, bir saat adaletle iş yapmak, altmış yıl
  ibadetten efdal olacak dereceye varmıştır.

  Dünyanın kıymetsizliği, açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki:
  «Dünya kırılmaz altın bir testi, ahiret de kırılan toprak bir testi
  olsa, akıllı kimse, geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır,
  ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya, geçici ve kırılacak
  toprak bir testi gibidir.» Ahiret ise hiç kırılmayan ebediyyen bâki
  kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse, buna rağmen dünyaya
  sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve
  daima göz önünde tutunuz...”

  Eserleri:
  İmam-ı Gazali hazretleri, ömrü boyunca gece gündüz devamlı yazmış
  büyük bir İslam âlimidir. O kadar çok kitap yazdı ki, ömrüne
  bölününce, bir güne on sekiz sayfa düşmektedir. Eserlerinin
  sayısının 1000’e ulaştığı, Mevduât-ul-Ulum kitabında
  bildirilmektedir. Bunlardan 400’ünün isimleri Şeyh Ebu İshak
  Şirâzi’nin Hazâin kitabında yazılıdır.

  Eserleri üstünde Avrupalılar geniş ve uzun süren incelemeler
  yapmışlardır. Bunlardan P. Bouyges adlı müsteşrik Essaie de
  Chronologie des Oeuvres de al-Ghazâli adlı eserinde İmam-ı
  Gazali’nin 404 kitabının ismini vermiştir. Meşhur müsteşrik
  Brockelmann da Geschichte Der Arabischen Litteratur adlı eserinde,
  eserlerinden 75 tanesinin listesini vermiştir. 1959’da dört Alman ordinaryüs profesörü, imam-ı Gazali hazretlerinin kitaplarını
  okuyarak, İslam dinine aşık olmuşlar ve hazret-i İmam’ın kitaplarını
  Almancaya çevirerek sonunda Müslüman olmuşlardır.

  İmam-ı Gazali hazretlerinin vefatından sonra İslam dünyasının
  maruz kaldığı Moğol felaketi esnasında yakıp yıkılan binlerce
  kütüphane içinde Gazali hazretlerinin sayısız eseri de yok
  edilmiştir. Bu sebepten bugüne kadar eserlerinin tam bir listesi ve
  tasnifi yapılamamış, ilim dünyası bu husustaki eksikliğini
  tamamlayamamıştır.

  Eserlerinden bazıları şunlardır:

  İhyâu-Ulumiddin,

  Kimyâ-ı Seâdet,

  Cevahir-ül-Kur’ân,

  Kavâid-ül-Akâid,

  Kitab-ül-İktisâd fil İtikad,

  İlcâm-ül-Avâm an İlm il-Kelam,

  Mizân-ül-Amel,

  Dürret-ül-Fahire,

  Eyyüh-el-Veled,

  Kıstâs ül-Müstekim,

  Tehâfet-ül-Felâsife,

  Mekâsıd-ül-Felâsife,

  El-Munkızu Aniddalâl,

  El-Fetâvâ, Hülâsât-üt-Tasnif fit-Tesavvuf.

  (İlcâm-ül-Avâm, Eyyüh-el-Veled, El-Munkızu Aniddalâl, Durret-ül-
  Fahire ve Kimyâ-ı Seâdet kitapları Hakikat Kitabevi tarafından
  bastırılmıştır.)

  İmam-ı Gazali hazretlerinin en kıymetli eseri İhyâ’sıdır. Osmanlı
  âlimlerinden Saffet Efendi Tasavvufun Zaferi isimli eserinde,
  İmam-ı Gazali’nin İhyâu Ulumiddin kitabı öyle kıymetli bir eserdir
  ki, Kur’an-ı kerimin ve Peygamber efendimizin hadislerinin
  manalarını Müslümanlara anlatmak ve Allahü teâlânın kullarına,
  doğru yolu göstermek, huzur ve saadete kavuşturan İslam ahlakını
  öğretmek için, din âlimleri olarak elimizde bundan başka hiçbir
  kitap bulunmasaydı, yalnız bu kitap kifayet ederdi.

  Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri de, “İmam-ı Gazali’nin İhyâ
  kitabı, bütün âlimlerce doğru ve yüksektir. Bir gayrı müslim,
  severek yapraklarını çevirirse, müslüman olmakla şereflenir”
  buyuruyor
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İmam Gazali Hazretleri Forum Tarih
Hüccetü'l İslam* İmam Gazali'den Öğütler Sahabeler ve Alimler 7 Mart 2010
İmam Gazali'nin Şialar hakkındaki görüşü nedir? Dini Sorular ve Cevaplar 9 Eylül 2009
İmam Gazali'den Her Vakit Okunabilecek Bir Dua Dualarımız Dua paylaşımları 6 Nisan 2009
İMAMI GAZALİ R.A Ölümü Anlatması İslami Kıssalar & Hikayeler 1 Ekim 2008
Sütçü İmam kimdir kısaca hayatı Biyografi & Otobiyografi 20 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş