İletişim Bilgisi Konu Anlatımı

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İletişim Bilgisi Konu Anlatımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  iletişim nedir - iletişim çeşitleri - iletişimin özellikleri - halkla ilişkiler ve iletişim

  İletişim; anlamların paylaşım sürecidir.

  İletişim süreci ve sürecin öğeleri;

  *kaynak
  *ileti
  *kanal
  *araç
  *hedef/alıcı

  Gürültü=kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş ,istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellenmesine neden olan şeylere denir.4’e ayrılır;

  *fiziksel gürültü kaynakları
  *fizyo-nörolojik gürültü kaynakları
  *psikolojik gürültü
  *toplumsal-kültürel gürültü

  KÜLTÜR=>el değmemiş doğaya karşı ,insan varlığının ve etkinliğinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası ve bütünüdür.

  Genel kültür:herhangi bir ülkenin ve toplumun hakim inançları,değerleri,hareket tarzları ve yaptırımlarının türleri temelde o ülkenin gene kültürünü oluşturan parçalardır.

  Alt kültür:genel kültürdeki bir takım değerlerin ve inanışların paylaşılması,fakat aynı zamanda bazı kişilerle ,yine o toplum içinde başka değerlerinde paylaşılması biçimnde tanımlanır.

  Karşıt kültür:toplumun bir takım değerlerine ters düşen bir kültür alt grubu biçiminde tanımlanır.

  Kültürel yayılma:belli bir toplumda ,dıştan içe doğru yada içten dışa doğru maddi ve manevi öğelerin sürekli olarak yayılması.

  Kültürleme:doğumdan ölüme kadar ,bireyin toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi.

  Kültürleştirme: kültürel yayılma süreci ile gelen maddi ve manevi öğelerle ,başka kültürlerden birey ve grupların ,belli bir kültüre gitmesi ve karşılıklı etkileşim sonunda her ikisininde değişmesi .

  Kültürlenme:belli bir toplumun alt kültürlerinden yada farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve etkileşim süresi sonunda , genel kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir birleşime varılması,ulaşılması.

  Kültür şoku:bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin,yeni kültüre uyum saglamakla karşılaştıkları güçlükler,sıkıntı ve bunalımlar , gösterdikleri tepkilerdir.

  Zorla kültürleme:bir kültüre üye birey ve grupların,başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesi.
  Kültürel özümseme:bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi,giderek kendine benzetmesi ve egemenliği altına alması.

  Kültürel bütünleşme:bir kültürün özellikle kurucu öğelerinin kültürel yapıdaki dengeli bütünlüğü saglayacak biçimde karşılıklı olarak birbirine uyarlanması süresi ya da durumudur.

  Kültür değişmesi:bir kültürel yapının kendiliğinden ya da zor yoluyla değişime ugraması.

  Kitle kültürü:üyeleri çoğunlukla kişilikleriyle değil,bir yığının kimliği silinmiş bilinçli bilinçli irdeleme gücü yitmiş birimleri olarak duyan,düşünen ve davranan toplumun kültürüne denir.

  KONUŞMA=>duygu ve düşüncelerimizi.görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme,iletme işidir.

  Konuşmayı oluşturan etmenler;ses,boğumlama,konuşma dinamiğisözcük hazinesi ve biçem(üslup)’dir.

  Konuşmanın öğeleri;
  *dinleyici
  *ortam
  *konu
  *konuşmacı

  Konuşma türleri;
  *bilgilendirici konuşma
  *özel durumlarda konuşma
  *ikna edici konuşma

  DİNLEME=>dinleme ile ilgili üç nokta önem taşır;
  *dinleme işitme değildir
  *dinleme becerisi doğal değildir
  *bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar

  Dinleme türleri;
  *Görünüşte dinleme
  *Seçerek dinleme
  *Saplantılı dinleme
  *Tavunucu dinleme
  *Tuzak kurucu dinleme
  *Yüzeysel dinleme

  SÖZSÜZ İLETİŞİM=>söz dışındaki sesleride içeren,sözel olmayan göstergelerden oluşan iletişim kodlarıdır.
  Sözsüz iletişimin özellikleri;
  *iletişimin yokluğunu olanaksız kılma
  *duyguları etkin biçimde dile getirme
  *ilişkileri tanımlama ve belirleme
  *sözel içerik hakkında bilgi verme
  *güvenilir iletiler saglama
  *kültüre göre biçimleme
  Sözsüz iletişimin işlevleri;
  *tamamlama
  *çelişme/yalanlama
  *tekrarlama
  *düzenleme
  *yerini alma
  *vurgulama
  *resmetme işlevi


  MİMİK=>yüz kaslarını kullanımı
  JEST =>el,kol,baş,ayak hareketleri

  Sesin özellikleri;
  1)sesin yüksekliği
  2)sesin perdesi
  3)sesin ritm hızı
  4)süre
  5)nitelik
  6)düzenlilik
  7)boğumlama
  8)sessizlik ve susma(3 ‘e ayrılır
  a)piskolinguistik susma:konuşma süresi içinde kaynağa ve hedefe düşünme süresi veren susma tipidir.
  b)etkileşimsel susma:kaynak ile hedef arasındaki etkileşimden kaynaklanır.
  c)sosyo-kültürel susma:iletişimin gerçekleştiği toplum ve kültürle ilgilidir.

  GRUP=>birbirleriyle etkileşimde bulunan psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan topluluklarına denir.

  Grubun oluşum nedenleri;
  *fiziksel yakınlık
  *ekonomik nedenler
  *psikolojik ve sosyal nedenler

  Grubun işlevleri;
  *biçimsel ve örgütsel işlevler
  *psikolojik ve kişisel işlevler
  *Çok yönlü ve karma işlevler

  ÖRGÜT=>ortak bir amacı yada eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş örgütlerin ya da kişilerin oluşturdugu birliktir.
  *yazılı kurallar örgütün iskeletini oluşturur.

  Örgüt içi iletişim:örgütün amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için gerek örgütü meydana getiren çeşitli bölüm yada birimler ,gerekse örgüt ile çevresi arasındaki sürekli bilgi ve düşünce alış verişine olanak sağlayan toplumsal bir süreç.

  Örgüt içi iletişimin işlevleri;
  1)bilgi saglama işlevi
  2)etkileme ve ikna etme işlevi
  3)eşgüdüm işlevi
  4)emir verme ve eğitim –öğretim işlevidir.

  ÇATIŞMA=>bireyler ve toplumlar arasında karşılıklı düşünce uyuşmazlığı,bağdaşmazlık ve savaş durumudur.

  Graf analizine göre iletişim çatışmaları;

  *aktif çatışma
  *pasif çatışma
  *varoluş çatışması
  *tümden reddetme
  *ön yargılı çatışma
  *yoğunluk çatışması
  *kısmi algılama çatışması
  *alıkoyma çatışması

  Yapısal analize göre iletişim çatışması;insan benliğni,ana-baba,çocuk ve yetişkin olmak üzere üç farklı biçimde inceleyen bir çatışma yöntemi biçimidir.

  ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMANIN NEDENLERİ

  *kaynakların sınırlı olması
  *amaç farklılıkları
  *kararların ortaklaşa alınması
  *yönetim alanı ile ilgili belirsizlik
  *Ödüllendirme sistemleri
  *iletişim noksanlıklaı
  *denetim biçimi
  *değişim ve belirsizlik
  *yöneticilik tarzları arasındaki farklılıklar
  *statü farklılıkları
  *Örgütün büyüklüğü

  İKNA EDİCİ İLETİŞİMİN ÖĞELERİ
  *iknacı
  *ikna edici ileti
  *ikna edici( kanal)
  *ikna edilen (alıcı)


  *Aristo’ya göre ikna,’’her durumda mevcut ikna araçlarını görebilme yeteneği”dir.
  *Kenneth burke!e göre ikna, bir birey ya da grubun , dil stratejileri veya görsel imgeleri diğer bireyler yada gruplarla özdeşleşmek için kullanmaları sonucunda anlamın birlikte üretimidir.
  *Aristo’ya göre ikna,kaynağın inandırıcılığı(ethos),duygusal çekicilikler(pathos),mantıki çekicilikler(logos) ya da bunların birleşiminden oluşur.
  *Larson’a göre ikna ,tutumları,davranışları,inançları,fikirleri, ve davranışları değiştiren bir süreçtir.ikna,yalnızca kaynak ve alıcı arasında işbirliği oldugunda meydana gelir.

  İKNADA KULLANILAN YAYGIN TAKTİKLER
  *evet-evet taktiği
  *seçenekleri sınırlama taktiği
  *Soruyu soruyla yanıtlama taktiği
  *kısmi taahhüt altına alma taktiği
  *duyulara hitap etme taktiği
  *borçlu hissettirme taktiği
  *çok söyle nasıl olsa daha azını öderler taktiği

  KİTLE İLETİŞİMİ=>radyo,tv,gazete gibi teknolojinin sagladığı araçlarla uzak mesafelerdeki insanlarla iletişim kurma,eğlence sunma;enfermasyon ve bilgi göndermedir.

  Özellikleri;
  *kaynak örgütlü bir kurum
  *iletilerin herkesin kullanımına açık olması
  *alıcı yorumlarının farklılaşabilmesi
  *kamusaldır
  *bir kitle iletişim aracına ihtiyaç duyulması

  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI TARİHİ

  1)ilk dönem(güçlü etkiler dönemi)
  2)orta dönem(sınırlı etkiler dönemi)
  3)geç dönem(1960’dan günümüze uzanan süreç yeniden etkiler dönemi)


  alıntı
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş