İktisata Giriş Final Denemesi Soru ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 15 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İktisata Giriş Final Denemesi Soru ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim sosyoloji dersleri - iktisata giriş sınav soruları

  1. İnsan ihtiyaçlarının sonsuz,ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

  a. Kıtlığa
  b. Zenginliğe
  c. Enflasyona
  d. İşsizliğe
  e. Sermaye birikimine

  2. Belirli ekonomik sorunların çözümüne ve ya bu sorunların ortaya çıkmasını önlemeye dönük politikaların oluşturulması sürecine ne denir?

  a. Betimleyici iktisat
  b. Pozitif iktisat
  c. Uygulamalı iktisat
  d. Ekonomik analiz
  e. Normatif iktisat

  3. İktisatçı önce bir olayla ilgili gerçekleri toplayıp, bu gerçeklerden hareketle bazı genellemeler yapıyorsa, aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanıyor demektir?

  a. Tümevarım
  b. Soyutlama
  c. Yanılsama
  d. Tümdengelim
  e. Mantıksal değerleme

  4. Tüketici mallarının üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?

  a. Sermaye malları
  b. Dayanıksız mallar
  c. Serbest mal
  d. Dayanıklı mallar
  e. Düşük mal

  5. Diğer malları üretmek amacıyla kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

  a. Ara mallan
  b. Doğal kaynaklar
  c. Toprak
  d. Sermaye
  e. Girişim

  6. Aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olduğunda üretim imkanları eğrisi bir doğru biçiminde olur?

  a. Artan fırsat maliyeti olduğunda
  b. Azalan fırsat maliyeti olduğunda
  c. Malların fiyatları sabit olduğunda
  d. Üretim faktörlerinin miktarı sabit olduğunda
  e. Fırsat maliyeti sabit olduğunda

  7. Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eden, piyasa mekanizmasının yanında merkezi planları da uygulama çabası içinde olan ekonomik sistem hangisidir?

  a. Piyasa ekonomisi
  b. Kumanda ekonomisi
  c. Gelenek
  d. Karma ekonomi
  e. Sosyalist ekonomi

  8. İçilen Çay Miktarı TU
  0 0
  1 11
  2 17
  3 21
  4 16
  5 13

  Yukarıdaki tabloya göre üçüncü çaydan elde edilen marjinal fayda kaçtır?

  a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 e. 8

  9. Marjinal fayda eğrisinin soldan sağa doğru azalmasının nedeni nedir ?

  a. Azalan marjinal fayda ilkesi
  b. Azalan verimler ilkesi
  c. İkame etkisi
  d. Gelir etkisi
  e. Değer çelişkisi

  10. Bir mala fiyatındaki artışın söz konusu malın diğer malların fiyatına göre nispi fiyatının yükseltmiş olmasından ötürü malın alım miktarının azaltılmasına ne ad verilir?

  a. Fiyat etkisi
  b. Gelir etkisi
  c. Enflasyonist etki
  d. Maliyet etkisi
  e. İkame etkisi

  11. Gelirdeki bir artışa karşın, talebi azalan mallara ne denir?

  a. Normal mal
  b. Düşük mal
  c. Tipik mal
  d. Dayanıklı mal
  e. Tüketici mal

  12. Arz sabitken, talepteki bir artış aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

  a. Fiyat sabit, miktar artar
  b. Fiyat sabit, miktar azalır
  c. Fiyat ve miktar artar
  d. Fiyat ve miktar azalır
  e. Fiyat artar, miktar azalır

  13. Bir malın satılmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki doğru yönlü ilişkiye ne denir?

  a. Talep kanunu
  b. Azalan marjinal fayda kanunu
  c. Arz kanunu
  d. İkame kanunu
  e. Denge kanunu

  14. Talep eğrisi yatay eksene dik bir doğru şeklinde ise, talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

  a. Sıfır
  b. 0 ile 1 arasında
  c. 1 'e eşit
  d. 1 ile 5 arasında
  e. Sonsuz

  15. Bir malın piyasa fiyatı 25 TL'den 50 TL'ye çıktığında, malın piyasaya arz edilen miktarı 25 birimden 75 birime çıkıyorsa, bu malın arz esnekliği kaç olur?

  a. 5 b. 4 c. 3 d. 2,5 e. 2


  16. İki mal arasındaki çapraz talep esnekliği kat sayısının işareti negatifse, bu iki malın birbirine göre durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  a. İkame mallardır
  b. Tamamlayıcı mallardır
  c. İlişkisiz mallardır
  d. Lüks mallardır
  e. Zorunlu mallardır
  17. Devletin mal ve hizmet arz nedenleri korumak için, piyasada işlem görülecek asgari fiyatı belirlemesine ne denir?

  a. Taban fiyat
  b. Maksimum fiyat
  c. Denge fiyatı
  d. Tavan fiyat
  e. Gölge fiyat

  18. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan miktar sınırlamalarına ne denir?

  a. Tarife b. Tayınlama c. Kota
  d. Muafiyet e. İstisna

  19. I. Ulusal endüstrileri diğer ulusların üreticilerin rekabetinden korumak
  II. Ödemeler dengesi açıklarını azaltmak
  III. Ödemeler dengesi açıklarını artırmak
  Hangisi veya hangileri ithalat kotalarının ilk amacıdır?
  a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III
  d. I ve III e. I ve II

  20. Vergiyi ödemesi gereken kişinin piyasa mekanizmasından yararlanarak bunu bir başka kişi yada kuruma aktarması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  a. Vergiden kaçınma
  b. Verginin yansıması
  c. Vergi mükellefiyeti
  d. Vergi kaydırma
  e. Vergi kaçırma

  21. Üreticinin ürettiği malı satmaya razı olduğu fiyat ile gerçekte satış yaptığı fiyat arasındaki farka ne denir?

  a. Ekonomik rant
  b. Pür ekonomik rant
  c. Tüketici rantı
  d. Üretici rantı
  e. Toplam rant

  22. Hammadde ve yarı mamüllerin üretim süreci sonunda şeklinin değiştirilmesi yoluyla yaratılan faydaya ne ad verilir ?

  a. Şekil faydası
  b. Yer faydası
  c. Zaman faydası
  d. Mülkiyet faydası
  e. Marjinal fayda
  23. Tüm girdilerin miktarının değiştirilebildiği döneme ne ad verilir ?

  a. Piyasa dönemi
  b. Kısa dönem
  c. Uzun dönem
  d. Orta dönem
  e. Çok kısa dönem

  24. Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetlere ne ad verilir ?

  a. Marjinal maliyet
  b. Değişken maliyet
  c. Açık maliyet
  d. Örtük maliyet
  e. Sabit maliyet

  25. Bir girdinin marjinal ürün değeri girdinin fiyatından büyük ise, bu girdinin üretim sürecinde kullanılan miktarı ne şekilde değiştirilmelidir ?

  a. Arttırılmalıdır
  b. Azaltılmalıdır
  c. Başka bir girdi ile değiştirilmelidir
  d. Sabit girdi ile ikame edilmelidir
  e. Sabit tutulmalıdır

  26. Aşağıdakilerden hangisi Tam Rekabet piyasasının özelliği değildir?

  a. Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır
  b. Homojen mallar üretilir
  c. Piyasaya giriş çıkış serbesttir
  d. Alıcı ve satıcılar her şeyden haberdardır
  e. Alıcı ve satıcılar fiyatı etkileme gücüne sahiptir

  27. Tam rekabet piyasasında firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

  a. Sıfır esnek (dik bir doğru)
  b. Birim esnek (ikizkenar hiperbol)
  c. Sonsuz esnek (yatay eksene paralel bir doğru)
  d. Negatif eğimli
  e. Pozitif eğimli
  28. Tam rekabet piyasasında firmanın toplam gelirinin toplam maliyetine eşit olduğu üretim düzeyine ne ad verilir ?

  a. Aşırı kar noktası
  b. Başa baş noktası
  c. Kapanma noktası
  d. Zarar noktası
  e. Kar maksimizasyonu noktası

  29. Monopolcünün daha fazla kar elde etmek için aynı ürünü farklı alt piyasalarda farklı fiyatlardan satmasına ne ad verilir ?

  a. Mal farklılaştırılması
  b. Fiyat farklılaştırılması
  c. Saf monopol
  d. Ürün grubu
  e. Fiyat savaşı


  30. Tekel piyasasında marjinal gelirin negatife düşme sebebi nedir?

  a. Tekelcinin daha fazla mal satmak için fiyatı düşürmesi
  b. Ekonomik karın ortadan kalkması
  c. Fiyat farklılaştırılması
  d. Tekelcinin ürettiği mal veya hizmetin yakın ikamesinin bulunmaması
  e. Tekelci firma ile endüstrinin aynı olması


  31. Oligopol piyasasında bir firma, ürünün fiyatı düşürüldüğünde rakip firmalarında fiyatı düşürmesi, buna karşın firma ürün fiyatını yükselttiğinde öteki firmaların fiyatlarını yükseltmemeleri aşağıdakilerden hangisine neden olur?

  a. Talebin pozitif eğimli olmasına
  b. Mal fiyatlarının olması gerektiğinden daha yüksek düzeyde oluşmasına
  c. Talebin sağa kaymasına
  d. Dirsekli talep eğrisinin ortaya çıkmasına
  e. Üretilen mal miktarının azalmasına

  32. Birbirinden farklılaştırılmış ama birbirini kolayca ikame edebilen malların üretildiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir ?

  a. Tekelci rekabet
  b. Tekel
  c. Tam Rekabet
  d. Monopson
  e. Oligopol

  33. Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucunda firmanın toplam gelirinde meydana gelen artışa ne ad verilir ?

  a. Marjinal kaynak maliyeti
  b. Normal kar
  c. Marjinal kar
  d. Marjinal ürün geliri
  e. Ortalama gelir

  34. İşgücünün kullanımı karşılığı ödenen bedele ne ad verilir ?

  a. Gelir b. Kar c. Ücret d. Faiz e. Rant

  35. Kamusal malların ödeme yapmayanları dışarıda bırakmama özelliğinden dolayı ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?

  a. Ayrımcılık sorunu
  b. Tüketim sorunu
  c. Finansman sorunu
  d. Üretim sorunu
  e. Bedavacılık sorunu

  36. Kamusal mallarda etkin çıktı düzeyinin belirlenmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir ?

  a. Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet
  b. Marjinal sosyal fayda = fiyat
  c. Marjinal sosyal fayda = Ortalama toplam maliyet
  d. Marjinal maliyet = Fiyat
  e. Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet


  CEVAP ANAHTARI


  1. A
  2. C
  3. A
  4. A
  5. D
  6. E
  7. D
  8. A
  9. A
  10. E
  11. B
  12. C
  13. C
  14. A
  15. E
  16. B
  17. A
  18. C
  19. A
  20. B
  21. D
  22. A
  23. C
  24. E
  25. A
  26. E
  27. C
  28. B
  29. B
  30. A
  31. D
  32. A
  33. D
  34. C
  35. E
  36. A


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İktisata Giriş Final Forum Tarih
Uluslarası iktisata Giriş Test Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 30 Ocak 2011
Uluslarası iktisata Giriş Konu anlatımı Açık Öğretim AÖF 30 Ocak 2011
AÖF İktisata Giriş Bütünleme Sınavı Soru Cevap Açık Öğretim AÖF 1 Ocak 2011
AÖF 1. Sınıf İktisata Giriş Bütünleme Sınav soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 3 Kasım 2009
Girişimcilik Nedir? Kime Denir? Meslekler Rehberi 7 Mayıs 2017

Bu Sayfayı Paylaş