İktisada Giriş Sınav Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda DeMSaL tarafından 11 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  İktisada Giriş Sınav Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Aöf Sosyal Hizmetler Dersleri - Aöf İktisada Giriş Soruları - İktisata Giriş Dersi Soru ve Cevapları

  1-) Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılındaki Büyük Buhranda maliye politikasıyla çözümlenmeye çalışılan bir sorundur?


  A) Kalkınma

  B) İşsizlik

  C) Enflasyon

  D) Adaletsiz gelir dağılımı

  E) Savunmanın finansmanı


  2-) Keynese göre ekonomide noksan istihdamı ortadan kaldırmak için ne yapılmalıdır?


  A) Toplam arz azaltılmalıdır

  B) Toplam arz arttırılmalıdır

  C) Fiyatlar düşürülmelidir

  D) Toplam talep arttırılmalıdır

  E) Milli gelir arttırılmalıdır


  3-) Aşağıdakilerden hangisi, ülkedeki fertlerin satın alma gücü düzeyini gösterir?


  A) GSMH

  B) Kişisel Gelir

  C) Safi Milli Hasıla

  D) Harcanabilir Gelir

  E) Milli Gelir  4-) Birşeyi elde etmek için vazgeçilmek zorunda kalınan durumu anlatan kavrama ne ad verilir?


  A) Marjinal maliyet

  B) Alternatif maliyet

  C) Toplam maliyet

  D) Sabit maliyet

  E) Değişken maliyet  5-) Aşağıdakilerden hangisi monopollürekabette uzun dönem firma dengesinin sonuçları arasında yer almaz?


  A) Reklam masrafları israf sayılabilir

  B) Ürün en düşük maliyetle üretilmemektedir

  C) Üretim fazlası vardır

  D) Aşırı kar yoktur

  E) Zarar eden firma yoktur  6-) Bir ülkenin net üretim gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Gayri safi milli hasıla

  B) Safi milli hasıla

  C) Milli gelir

  D) Kişisel gelir

  E) Kullanılabilir gelir  7-) Aşağıdakilerden hangisi makro iltisadın inceleme konularından biri değildir?


  A) Toplam gelir

  B) Toplam istihdam

  C) Genel fiyat düzeyi

  D) Gayri safi milli hasıla

  E) Firma arzı  :cool: Bir ekonomide gelir düzeyi 600 trilyon iken APS %30'dur. Bu ülkede toplam tasarruf ne kadardır?


  A) 280

  B) 100

  C) 180

  D) 200

  E) 300  9-) Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin yerini değiştirmez?


  A) Malın fiyatı

  B) İkame malın fiyatı

  C) Tamamlayıcı malın fiyatı

  D) Tüketicinin parasal geliri

  E) Zevk ve tercihler  10-) Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay topl***** ne ad verilir?


  A) Sanayi talep eğrisi

  B) Talep eğrisi

  C) Endüstri arz eğrisi

  D) Arz eğrisi

  E) Firma arz eğrisi  11-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen faktördür?


  A) Faiz oranı

  B) Servet

  C) Kapasite kullanımı

  D) Teknolojik değişme

  E) Sermaye mallarının maliyeti  12-) Bir ülkenin geliri arttıkça ithalatı çoğalmaktadır. Bunun sonucunda net ihracat eğrisi nasıl bir şekil almaktadır?


  A) Net ihracat azalır, negatif eğimli olur

  B) Net ihracat artar, pozitif eğimli olur

  C) Net ihracat bir doğru şeklindedir

  D) Net ihracat paralel kayar

  E) Nat ihracatta değişiklik olmaz  13-) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi kaydıran nedenlerden biri değildir?


  A) Kamu harcamalarının artması

  B) Kamu harcamalarının azalması

  C) Vergilerin artması

  D) Para arzının artması

  E) Maliyetlerin azalması  14-) Krediler neden aktif hesaplarda gösterilmektedir?


  A) Zorunlu rezerv oranı olduğu için

  B) Kişilerin bankaya olan borcudur

  C) Bankaların borcu olduğu için

  D) Kaydi para olduğu için

  E) Kişilerin bankalardan alacakları olduğu için  15-) Bir ekonomide enflasyon varsa devlet nasıl bir maliye politikası uygulamalıdır?


  A) Genişletici maliye politikası

  B) Daraltıcı maliye politikası

  C) Deflasyonist maliye politikası

  D) Korumacı maliye politikası

  E) Devletin müdahale etmediği maliye politikası  16-) Aşağıdakilerden hangisi yaratılan gelirin kullanım birimleri arasında yer almaz?


  A) Tüketim

  B) Vergiler

  C) İthalat

  D) Kamu harcamaları

  E) Tasarruf  17-) Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


  A) Denge miktarı artar, denge fiyatı sabit kalır

  B) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır

  C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar

  D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır

  E) Denge fiyatı azalır, denge miktarı sabit kalır  1:cool: Monetaristlere göre para arzını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak göstermiştir?

  A) Ms artar, AE artar, Y artar

  B) Ms artar, AE azalır, Y azalır, i artar

  C) Ms azalır, AE azalır, Y artar

  D) Ms artar, AE azalır, Y artar, İ azalır

  E) Ms azalır, AE artar, Y artar  19-) Bir birim daha fazla faktör kullanılarak elde edilen ek ürünün, faktörün marjinal ürününün, satışından sağlanacak hasılata ne isin verilmektedir?


  A) Marjinal maliyet verimi

  B) Marjinal gelir verimi

  C) Marjinal hasılat verimi

  D) Toplam hasılat verimi

  E) Ortalama hasılat verimi  20-) Faktör talebinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Faktörlerin verimliliği ile ters yönde değişmesi

  B) Sabit olması

  C) Faktör arzına bağlı olması

  D) Türeme talep olması

  E) Faktörün kendi fiyatından etkilenmemesi  21-) Bir ülke veya bölgedeki ailelerin diğerlerine göre elde ettiği gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ekonomik büyüme

  B) Mutlak anlamda yoksulluk

  C) Nisbi anlamda yoksullık

  D) Sermaye sığlaşması

  E) GSMH  22-) 5 birim değişken girdi kullanılması durumunda toplam ürün miktarı 50 birimdir.Değişken girdi miktarı 7 birime çıkarıldığında üretim miktarı 60 birime yükselmektedir. Bu durumda marjinal ürün değeri kaçtır?


  A) 2

  B) 5

  C) 9

  D) 10

  E) 110  23-) Merkez Bankasının elinde bulunan en esnek para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Faiz oranları

  B) Reeskont

  C) Mevduat karşılık oranları

  D) Transfer harcamaları

  E) Açık piyasa işlemleri  24-) Aşağıdakilerden hangisinde devletin piyasaya müdahalesi için bir gerekçe yoktur?


  A) Özel malların üretiminde yetersizlik olduğunda

  B) Orta mallarının üretiminde

  C) Tekellerin varlığı durumunda

  D) Zararlı dışsallıkların varlığı durumunda

  E) Yararlı dışsallıkların varlığı durumunda  25-) Spekülatif amaçlı para talebinin ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Paranın en likit değer saklama aracı olması

  B) Paranın hesap birimi olması

  C) Paranın değişim aracı olması

  D) Para arzının varlığı

  E) Faiz oranının arttıkça para talebinin artması  26-) Para miktarındaki değişikliklerin direkt olarak toplam harcamaları etkileyeceğini savunan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Monetaristler

  B) Neoklasikler

  C) Keynesyen

  D) Realistler

  E) Rasyonalistler  27-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri ( AR) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Sabittir ve fiyata eşittir

  B) Üretimle birlikte artar

  C) Üretimle birlikte azalır

  D) Ortalama maliyete bağlı olarak artar

  E) Önce artar sonra azalır


  2:cool: Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin negatif eğimli olmasını açıklamaz?


  A) Azalan marjinal fayda yasası

  B) Gelir etkisi

  C) İkame etkisi

  D) Azalan verimler kanunu

  E) Marjinal fayda  29.) Bir kimsenin yaptığı bir şeyden, yapılan işle hiç ilgisi olmayan başka kimselerin olumlu ya da olumsuz etkilenmesine ne ad verilir?


  A) Dışsallık

  B) İçsellik

  C) İçsel ekonomiler

  D) Pozitif dışsallık

  E) Negatif dışsallık  30.) Piyasa nın kendi başına doğru dürüst işlemeyeceğini, onun işini devletin daha iyi yapacağını düşünenler için ideal çözüm aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Tam rekabet piyasası koşullarının yaratılması

  B) Görünmeyen el ilkesinin uygulanması

  C) Ortak malların yok edilmesi

  D) Merkezi plancılık uygulamasının yerleştirilmesi

  E) Devletin sadece hakem rolü üstlenmesi  31.) Bir elma bahçesindeki ağaçların arttırılması ile komşunun arılarına daha fazla bal üretme olanağı tanınmasına ne ad verilir?


  A) Ortak mal üretimi

  B) Etkisiz dışsallık

  C) Olumsuz dışsallık

  D) Olumlu dışsallık

  E) Optimal kaynak dağılımı  32.) Piyasaların tümü rekabet piyasaları olsa bile aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesi için bir gerekçe oluşturabilir?


  A) Dışsallıklar

  B) Monopoller

  C) Oligopoller

  D) Demokrasi

  E) Monopolcü rekabet


  33.) Klasik iktisatçıların ekonomi açısından temel felsefeleri nasıl anlatılır?


  A) Para önemlidir.

  B) Halk sistematik hata yapmaz.

  C) Devlet herşeyi çözer.

  D) Bırakınız yapsınlar - bırakınız geçsinler

  E) Her az kendi talebini yaratır.


  34.) Tüketicilere yapılan satışlar 80, yatırımlar 40, kamu harcamaları 30, ihracat 35, ithalat 25 birim ise GSMH kaçtır?


  A) 160

  B) 150

  C) 240

  D) 185

  E) 210  35.) Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad verilir?


  A) Gerekli tüketim

  B) Zorunlu tüketim

  C) Otonom tüketim

  D) Fakir tüketimi

  E) Zorunlu ihtiyaç  36.) Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Gelir düzeyi

  B) Para arzı

  C) Faiz oranı

  D) Servet stoku

  E) Tüketicilerin beklentileri  37.) Ekonomide devletin noksan istihdamı yok etmek ve tam istihdam milli gelir seviyesine ulaşmak için devletin uygulayacağı genişletici maliye politikası için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?


  A) Kamu harcamalarını arttırması

  B) Vergileri arttırması

  C) Para arzını arttırması

  D) Halktan borçlanmayı arttırması

  E) Reeskont oranlarını azaltması  38.) Mutlak anlamda kamu harcamaları çarpanının vergi çarpanından büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Vergilerdeki değişmenin toplam harcamaları direkt olarak etkilemesi

  B) Kamu harcamalarındaki değişmenin toplam harcamaları dolaylı olarak etkilemesi

  C) Kamu harcamalarının otonom olması

  D) Vergilerin toplam harcamaları dolaylı olarak etkilemesi

  E) Vergi oranlarına itiraz edilememesi  39.) Bir ekonomide hükümetin uyguladığı açık bütçe politikası aşağıdakilerden hangisine neden olur?


  A) Fiyatlar genel düzeyinde düşme

  B) Ekonominin daralması

  C) İşsizlik oranı

  D) Ekonominin genişlemesi

  E) Milli gelirin düşmesi  40.) Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?


  A) Kaydi para

  B) Mal para

  C) İtibari para

  D) Asli para

  E) Bozukluk para


  41.) Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?


  A) Hesap birimi olma

  B) Değişim aracı olma

  C) İktisat politikası aracı olma

  D) Değer muhafaza aracı olma

  E) Finansal yeniliklere olanak tanıma


  42.) Bankaların toplam yükümlülüklerinden çok daha küçük bir miktarları rezerv olarak bulundurdukları bankacılık uygulamasına ne ad verilir?


  A) Kısmi rezerv bankacılığı

  B) Kamu bankacılığı

  C) Serbest bankacılık

  D) Serbest rezerv bankacılığı

  E) Fonksiyonel bankacılık  43.) Spekülatif para talebi hangi durumda azalır?


  A) Faiz oranı sabit kaldığında

  B) Faiz oranı azaldığında

  C) Faiz oranı arttığında

  D) Tahvilin değeri yüksek olduğunda

  E) İhtiyat amaçlı para talebi azaldığında  44.) Merkez Bankasının likidite hacmini, piyasadaki alışverişi sağlayacak düzeyde tutması hangi temel işlevini ifade eder?


  A) Düzenleyici otorite mercii olarak hizmet verme

  B) Son ödünç veren mercii olarak hizmet verme

  C) Devletin bankacılığını yapma

  D) Kağıt para kullanımının yaygınlaşmasını sağlama

  E) Para piyasasının istikrarının sağlanması  45.) Toplam talepteki değişmenin, ekonomiye etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


  A) Toplam talebin eğimine

  B) Toplam arz eğrisinin eğimine

  C) Yatırımların fiyat esnekliğine

  D) Para talebine

  E) Para arzına  46.) Çok taraflı ticaret anlaşmasına örnek olan kurum hangisidir?


  A) IMF

  B) Dünya Bankası

  C) İLO

  D) GATT

  E) KEİB
  47.) Bir ülkenin devalüasyon yapması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?


  A) Yerli para değer kazanır.

  B) Ülkenin ithalatı artar.

  C) Diğer koşullar sabitken ödemeler bilançosu açığı artar

  D) Ülkenin ihracatı artar.

  E) Yerli para uluslararası piyasadan daha fazla mal ve hizmet satın alır.  Cevaplar:

  01-B
  02-D
  03-C
  04-E
  05-C
  06-B
  07-E
  08-C
  09-A
  10-C
  11-B
  12-A
  13-B
  14-B
  15-B
  16-B
  17-B
  18-A
  19-C
  20-D
  21-C
  22-B
  23-E
  24-A
  25-A
  26-A
  27-A
  28-D
  29-A
  30-D
  31-D
  32-A
  33-D
  34-A
  35-C
  36-A
  37-A
  38-D
  39-D
  40-B
  41-B
  42-A
  43-C
  44-E
  45-B
  46-D
  47-D


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İktisada Giriş Sınav Forum Tarih
AÖF 1. Sınıf İktisada Giriş 2009 Ara sınav soru ve cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2010
2009 Yılı İktisada Giriş Ara sınav soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 30 Kasım 2009
AÖF 1. Sınıf İktisada Giriş Soru Bankası Açık Öğretim AÖF 29 Mart 2010
İktisada Giriş Soru Cevap Şekildeki Ders Notları indir İktisat 6 Şubat 2010
Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş İktisat 9 Ekim 2008

Bu Sayfayı Paylaş