İ Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  İ Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İ Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  İBÂD: Kullar.

  İBÂDÜ’R-RAHMÂN: Allah’ın kulları.

  İBÂHE: 1. Mübah olmak. 2. Ateş söndürme.

  İBDÂ: 1. Meydana getirme. 2. Yaratma.

  İBKÂ: "Bekâ"dan: Devamlı kılmak.

  İBKÂM: Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

  İBN: Oğul.

  İBNULLAH: Allah’ın oğlu. Hıristiyanlar Hz. İsa’ya İbnullah derler.

  İBRÂ: Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.

  İBRET-ENGİZ: İbret verici.

  İBTİDÂ: Başlangıç, baş taraf.

  İBTİDÂ-İ KIRAAT: İlk okuma. Okumaya başlama.

  İBTİLÂ: Belaya uğramak, musibete düşmek, kötü şeye düşkünlük.

  İCÂBET: 1. Kabul etme. 2. Muvafakat etme.

  İCÂD U İBDÂ: Yapma ve yaratma.

  İ’CÂZ: 1. Aciz bırakma. 2. Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme. 3. Aciz bırakma.

  İCÂZ: 1. Sözü kısa söyleme. 2. Az sözle çok mânâ anlatma.

  İCBÂR: Zorlama, cebretme.

  İCL: Dana, buzağı.

  İCMÂ: Dağınık şeyleri bir araya getirme, toplama.

  İCMÂ-I ÜMMET: Büyük fakihlerin dinle ilgili bir konuda görüş birliğinde olmaları.

  İCMÂL: Kısaltma, ihtisar, özet.

  İCTİMAGÂH: Toplantı yeri.

  İCTİNÂB: Çekinme, sakınma.

  İDÂRE-İ KELÂM: Sözü mümkün mertebe yürütmek, işi idare etmek.

  İDDET: Bekleme süresi. İslâm hukukunda kocasından boşanan bir kadının 100 gün, kocası ölen bir kadının 130 gün bekleme müddeti. Bu müddet geçmeden başkasıyla evlenemez.

  İDGÂM: Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.

  İDHÂL: Dâhil etme, içine alma.

  İDLÂL: Dalâlete sokma, sapıtma.

  İDLÂL-İ İLÂHÎ: Allah’ın kulu saptırması.

  İDRÂK: 1. Anlayış, akıl edinme. 2. Yetişmek, erişmek. 3. Olgunlaşma çağını bulma.

  ÎFÂ: 1. Ödeme, yerine getirme. 2. Bir işi yapma. 3. İş görme.

  İFK: İftira, iftira ekmek, Hz. Aişe’ye yapılan iftira.

  İFLÂH: Felâha, selâmete kavuşmak.

  İFNÂ:: Mahvetmek, yok etmek.

  İFRÂT: Haddi aşma, pek ileri gitme.

  İFRÂZ: Bütünden parça ayırma. Bölme.

  İFRÎT: Çetin cin, öfkeli insan.

  İFTİTAH TEKBİRİ: Namaza başlama tekbiri.

  İGÂSE: İmdada yetişmek, yardım etmek.

  İĞFÂL: Yanıltma ve aldatma.

  İĞTİSÂL: Gusletme.

  İĞVÂ: Ayartma, baştan çıkarma.

  İHÂTA: 1. Kuşatma, etrafını çevirme. 2. Geniş tam bilgi ve ihtisas.

  İHDÂS: Ortaya çıkarma.

  İHFÂ: Gizleme, saklama.

  İHLÂL: "Halel"den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.

  İHLÂS: Samimiyet, doğruluk, riyasızlık. Kur’ân-ı Kerim’in 112. Sûresi.

  İHMÂL: Mühlet verme.

  İHRÂC: Çıkarmak.

  İHRÂM: Hacıların giydikleri dikişsiz elbise.

  İHRÂZ: Nail olmak, kazanmak, almak.

  İHSÂN: 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. Sağlamlaştırma.

  İHTİCÂC: Hüccet, delil göstermek.

  İHTİDÂ: Hidayete ermek, İslâm olmak.

  İHTİKÂR: 1. Haksız kazanç, aşırı kâr, vurgunculuk. 2. Hakarete katlanmak.

  İHTİLAF: Ayrılma, ayrışma, çözülme.

  İHTİLAF-I EDYÂN: Dinlerin ayrılıkları, farklı farklı oluşları.

  İHTİLÂM: Düş azması, uyurken cenabet olma.

  İHTİLÂT: Karışma, karışıp görüşme komplikasyon.

  İHTİRAS: Bir şeyi fazla arzulama ve ona fazla düşkünlük.

  İHTİRAZ: Sakınma, çekinme.

  İHTİRÂZÎ: Çekinme, sakınma ile ilgili.

  İHTİSAR: Kısaltma, icmâl etme.

  İHTİSAS: Özellik kazanma, uzmanlaşma.

  İHTİVA: İçine alma, içinde bulundurma, içerme.

  İHTİYAR: Seçme, seçilme.

  İHTİZÂZ: 1. Haz duymak, ferahlanmak. 2. Titreşim.

  İHVAN: Kardeşler, arkadaşlar, aynı tarikata mensup olanlar.

  İHYÂ: Diriltme, hayat verme.

  İKÂB: Ceza, azap, cezalandırma.

  İKAL: 1. Bağ. 2. Ayak bağı.

  İKÂLE: 1. İki tarafın isteğiyle alışverişi bozmak. 2. Dememiş iken "dedim" diye iddia etmek.

  İKÂME: Yerleştirmek, iskan etmek, vücuda getirmek.

  İKÂMET: İmamlık, halifelik, önderlik.

  İKÂNİYYE: Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

  İKLÂB: Çevirme, bir halden başka bir hale döndürme.

  İKTİBAS: 1. Ödünç almak. 2. Bir kelimeyi, bir cümleyi veya bunların mânâlarını olduğu gibi alma, aktarma.

  İKTİDÂ: Uymak, tabi olmak.

  İKTİSAB: 1. Kazanma. 2. Tahsil etme. 3. Elde etme.

  İKTİSÂD: Ekonomi. Toplumun tutumluluğu.

  İKTİZA: 1. Lazım gelme, gerekme. 2. İşe yarama, yararlık.

  ÎLÂ: 1. Yemin etmek. 2. Erkeğin, bir müddet karısına yaklaşmaması. için yemin etmesi. 3. Sıkıntı ve derde uğrama.

  İLÂF: Ülfet ettirme, ülfet ettirilme, alıştırma, uzlaştırma.

  İLÂH: Mabud, tanrı.

  İ’LÂ-YI KELİMETULLAH: Allah’ın adını yüce tutmak.

  İLHÂD: 1. Dinsizlik, inanç bozukluğu. 2. Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.

  İLLET: Hastalık, sebep, gaye, hedef.

  İLLET-İ ÛLÂ: Birinci sebep, ilk sebep.

  İLLET-İ VÜCÛD: Varlık sebebi.

  İLLİYYET: Sebep ile ilgili, sebeplilik.

  İLME’L-YAKÎN: İlmî bilgi. Kesin bilgi.

  İLM-İ FERÂİZ: İslâm hukukunda miras taksimi ile ilgili bilim dalı.

  İLM-İ HÂL: İslâm dininin her müslüman için bilinmesi gereken temel bilgileri.

  İLM-İ HEY’ET: Astronomi ilmi.

  İLM-İ HİKMET: Düşünce bilgisi, felsefe.

  İLM-İ LEDÜNN: Gayb ilmi, Allah’ın sırlarına ait ilim.

  İLM-İ MEÂNÎ: Meânî ilmi, belagat.

  İLM-İ TEVHİD: İlm-i kelâm.

  İLM-İ USÛL ve AKÂİD: Usûl ve akâid ilmi.

  İLM-İ VEHBÎ: Allah tarafından verilen ilim.

  İLTİBAS: Benzeyen şeyleri birbirine karıştırma. Şaşırıp yanılma.

  İLTİCA: Sığınma.

  İLTİZAM: 1. Kendisi için gerekli sayma. 2. Bilerek, isteyerek taraf tutma.

  İLZAM: Delil göstererek muhalifi susturmak.

  İ’MÂL: Yapma, işleme, iş yapma.

  İMÂLE: 1. Bir tarafa meylettirmek, bir tarafa eğmek. 2. Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.

  İMDÎ: Artık, bu halde, böyle olduğu halde.

  İMKÂN VE CÜNÛB: Mümkün ve gereklilik.

  İMLÂ: Doldurma, yazdırma.

  İMSÂK: 1. Oruca başlama zamanı. 2. Kendini tutmak, bir şeyden el çekmek.

  İMTİNA: Çekinme, vazgeçip geri durma.

  İMTİSÂL: Örnek kabul etme.

  İNÂBE: 1. Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek. 2. Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

  İNADİYYE: Eşyanın hakikatini inkâr etme felsefesine bağlılık.

  İN’ÂM: İhsan, nimet verme.

  İNÂS: Kadınlar, kızlar.

  İNÂYET: 1. Dikkat, gayret, özenme. 2. Lütuf, ihsan, iyilik.

  İNDALLAH: Allah yanında.

  İNDE’L-CUMHUR: Çoğunluğun yanında, çoğunluğun nazarında.

  İNDE’L-HÂCE: İhtiyaç zamanında.

  İNDİRAC: İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

  İNDİYYE: Kendi görüşüne tabi olan.

  İNFAK: Nafaka verme, besleme, geçindirme.

  İNFİSÂL: 1. Ayrılma, 2. Azledilme, işinden uzaklaşma.

  İNFİTÂR: Yarılma, açılma.

  İNHİRÂF: Doğru yoldan sapma.

  İN’İKÂS: Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.

  İNKÂR: Tanımama.

  İNKIBÂZ: 1. Büzülüp toplanma, çekilme. 2. Kasvet, keder, sıkıntı. 3. Kabızlık, peklik.

  İNKILÂB: Bir halden başka bir hale dönme.

  İNKIRAZ: Tükenme, blitme, kırılıp yok olma.

  İNKITÂ: Kesilme.

  İNKIYÂD: Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.

  İNKİŞÂF: Gelişme, ilerleme.

  İNS U CİN: İnsan ve cin.

  İNS: İnsan.

  İNŞÂ: Yapma, vücuda getirme.

  İNŞİKÂK: İkiye ayrılma, yarılma.

  İNŞİRAH: Ferahlamak, sevinç duymak.

  İNŞİRAH-I SADR: Vicdan ferahlığı,vicdan huzuru.

  İNTAK: Nutka getirmek, söyleme yeteneği olmayanı söyletmek.

  İNTİBAK: Uyma, uygun hale gelme. Edebiyatta iki zıd şeyin ortak özelliğini bulup birleştirme.

  İNTİFÂ: Fayda sağlama, menfaatlanma.

  İNTİŞÂR: Yayılma.

  İNZÂL: İndirme, indirilme.

  İNZÂL-İ MENÎ: Üreme organından meni çıkması.

  İNZÂR: Korkutmak, sakındırmak.

  İ’RÂB: 1. Düzgün konuşma ve hakikatı belirtme. 2. Arapça kelimelerin sonundaki harf veya harekenin değişmesi.

  İRÂDE-İ CÜZ’İYYE: Allah tarafından insanın yetkisine bırakılan cüz’î irade. İnsan iradesi.

  İRÂE: "Rü’yet"ten: Gösterme, tayin etme.

  İ’RÂZ: Yüz çevirme, başka tarafa dönme.

  İRBE: Kadına ihtiyaç duymayan erkek.

  İRCA’: Döndürme, geri çevirme.

  İRS: 1. Ölen kişinin mirasçılarına kalan mal veya para. 2. Veraset, soya çekim.

  İRŞAD: Doğru yolu gösterme.

  İRTİCÂ’: Gerilik, geriye gitme, eskiyi isteme.

  İRTİDÂD: Din değiştirme, dinden çıkma, dinden dönme.

  İRTİFÂ’: Yükseklik, yükselme.

  İRTİHÂL: Vefat etmek, ölmek.

  İRTİKÂB: 1. Kötü bir iş işleme. 2. Rüşvet yeme.

  İS’ÂF: Birinin isteğini kabul edip yerine getirme.

  ÎSÂL: Ulaştırma, vardırma.

  İSKÂT: (Sükut’tan) Susturma.

  İSKAT: 1. Düşürme, aşağı alma. 2. Hükümsüz bırakma, iptal etme.

  İSKAT-I CENİN: Çocuk düşürme.

  İSM-İ ÂZAM: Allah Teâlâ’nın en büyük adı.

  İSM-İ FAİL: İş yapan kimse.

  İSM-İ HÂS: Özel isim.

  İSNAD-I MECAZÎ: Mecazî isnad, bir sözün mecaz anlamını tercih etmek.

  İSNEYN: 1. Pazartesi günü. 2. İki.

  İSRA: Gece yürüyüşü, yürütme.

  İSTİÂB: İçine alma, kaplama.

  İSTİÂRE: 1. Ödünç alma. 2. Bir kelimenin mânâsını muvakkaten başka bir kelime hakkında kullanma.

  İSTİÂRE-İ TEMSİLİYYE: Teşbihin esas unsurlarından biri ile yapılan benzetme.

  İSTİÂZE: "Eûzü billâhi mineşşeyta-nirracîm" sözünü söyleyerek Allah’a sığınma, eûzü çekme.

  İSTİB’ÂD: Uzaklaşma, uzaklaştırma, akıl dışı sayma.

  İSTİ’DÂD: 1. Alışma, ünsiyet. 2. Kabiliyet.

  İSTİDLÂL: Bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarmak. Delil getirerek anlamak.

  İSTİDRÂC: 1. Derece derece yükselmeyi istemek. 2. Fâsık veya kâfir olduğu belli bir şahsın gösterdiği harika.

  İSTİDRÂK: Yetişme, nail olma.

  İSTİFA: Memuriyetten azlini istemek.

  İSTİFHAM: Anlamaya çalışmak, soru sormak, soru.

  İSTİFHAM-I İNKÂRÎ: Olumsuzu pekiştiren soru şekli. "Hiç yapar mı?" ifadesindeki gibi.

  İSTİGÂSE: 1. Yağmur isteme, yağmur duası etme. 2. Yardım ve imdad isteme.

  İSTİĞFÂR: Af talep etme.

  İSTİĞNA: Gönül tokluğu.

  İSTİĞRAK: Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi. İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

  İSTİHBÂR: Haber ve bilgi alma.

  İSTİHFÂF: Hafife alma, önem vermeme, hor görme.

  İSTİHLÂK: Tüketme, kullanarak yok etme.

  İSTİHSÂL: Üretmek, hâsıl etmek, çoğaltmak.

  İSTİHSÂN: Beğenme, iyi ve güzel bulma.

  İSTİHZÂ: Alay etmek.

  İSTİKBÂL: 1. Gelecek zaman. 2. Gelen bir kimseyi karşılamak.

  İSTİKRÂ: 1. Gezme, dolaşma, âvârelik, konuklama. 2. Bir şey hakkında etraflı bilgi edinme.

  İSTİKRÂH: Kerih ve kötü görmek, tiksinmek bir şeyi beğenmemek, bir şeyi zorla yapma.

  İSTİLÂ: Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek.

  İSTİ’LÂM: 1. Selâm vermeyi isteme. 2. Kâbe’yi tavaf esnasında Hacerü’l-Esved’i selâmlamak.

  İSTİ’MÂL: Kullanma.

  İSTİMDÂD: Yardım isteme.

  İSTİMRÂR: Devamlılık.

  İSTÎNÂF: 1. Yeniden başlama. 2. Bidayet mahkemesinde verilen bir hükmün bir üst mahkemeye başvurarak feshini isteme.

  İSTİNÂFİYYE: 1. Yeniden başlamaya ait. 2. İstinaf mahkemesine ait. 3. Arapça’da bir soruya cevap anlamında bulunan cümle.

  İSTİNBÂT: Bir iş veya sözden gizli bir anlam çıkarmak, tahmin etmek.

  İSTİNBÂT: Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

  İSTİNKÂF: Kabul etmeme, yüz çevirme, çekimser kalma, reddetme.

  İSTİNSÂH: Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.

  İSTİSÂL: Kökünden sökmek.

  İSTİSHÂB: "Sohbet"den: Yanına alma, yanına alınma.

  İSTİSKÂ: 1. Su isteme. 2. Yağmur duasına çıkma. 3. Vücudun bir yerinde su toplanması.

  İSTİŞÂRE: Müşavere etme, danışma.

  İSTİŞHÂD: 1. Şahid gösterme. Delil getirme, belge. 2. Şehid olma.

  İSTİTÂAT: Güç yetirme, kudret.

  İSTİTÂR: Örtünmek, kapanmak.

  İSTİVÂ: 1. Müsavî olma, denk olma. 2. Düz olma, düzlük. 3. Kaplama, örtme. 4. Ortada ve tam bir derecede bulunma.

  İSTÎZÂN: İzin isteme.

  İŞ’ÂR: 1. Yazı ile haber verme. 2. Anlatmak, bildirmek.

  İŞKİL: Kuşku, zan.

  İŞMÂM: "Şemm"den. 1. Koklatma, koklatılma. 2. Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.

  İŞRÂK: "Şark"tan: 1. Güneşin doğması ve etrafı ışıklandırması. 2. Parlama, ışıklandırma.

  İŞTİÂL: Alevlenme, tutuşma.

  İŞTİBÂH: Şüphelenme, şüpheye düşme.

  İŞTİGÂL: Meşguliyet, uğraşma.

  İŞTİHÂR: Şöhret bulma, ün kazanma.

  İŞTİKÂK: Bir kökten parçalara ayrılmak. Türeme.

  İŞTİRA: Satın alma.

  İŞTİYAK: Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.

  İTÂB: Azarlama, tekdir etme.

  İ’TİKÂF: Bir yere çekilip tek başına ibadetle meşgul olmak.

  İ’TİNÂ: Çok dikkat etme, özenme.

  İ’TİZÂL: 1. Bir tarafa çekilme. 2. İşten çekilme. 3. Vâsıl b. Ata’nın kurduğu Mutezile mezhebini benimseme. 4. Takımdan ayrılma.

  İ’TİZÂR: Özür dileme.

  İTKAN: 1. Muhkem, sağlam kalma. 2. İnanma, emin olma.

  İTLÂF: Telef etmek, ziyan etmek.

  İTMÂM: Tamamlama, ikmâl etme.

  İTMİ’NÂN: Emin olma, güvenme. Kalbin mutmain olması. Gönülden inanma.

  İTTİBÂ: Tâbi olma, uyma, ardısıra gitme.

  İTTİHAD: Birlik, beraberlik.

  İTTİKÂ: Sakınma. Takva ehlinden olma.

  İTTİRAD: Düzenli, uygun biçimde sıra ile birbirini izleyen. Biteviye.

  İTTİSÂF: Vasıflanmak, bir sıfat sahibi olmak.

  İVAZ: Karşılık olarak verilen şey, bedel.

  İVME: Acele etme, koşma.

  İZÂFET: 1. İki şey arasındaki ilgi, bağ. 2. İsim tamlaması, isim takımı.

  İZÂHÂT: Açıklamalar.

  İZÂLE: Giderme, def etme, yok etme.

  İZÂN: Zekâ, anlayış.

  İZÂR: Belden yukarıya mahsus örtü, peştemal, futa.

  İZMÂR: Gizleme, saklama.

  İZMİHLÂL: Yok olma, mahvolma.

  İZZET: Değer, şeref, saygınlık.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş