İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 16 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim iş ve sosyal güvenlik hukuku test soruları - iş ve güvenlik hukuku geçmiş dönem soruları ve cevapları


  1-) Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran ve Avrupa Birliğinin sosyal güvenlik mevzuatının kaynağını oluşturan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
  B) Roma Antlaşması
  C) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu
  D) 102 sayılı sözleşme
  E) Avrupa Sosyal Şartı


  2-) “Toplumun bir üyesi olarak herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Herkes, insan onuru ve kişiliğinin serbestçe gelişmesi için zorunlu olan ekonomik sosyal ve kültürel haklarının, ulusal çaba uluslararası işbirliği vasıtasıyla ve her devletin organizasyonuna ve kaynaklarına uygun olarak yaşama geçirilmesini isteme hakkına sahiptir.” metni aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
  A) Avrupa sosyal güvenlik kodu
  B) Beveridge raporu
  C) İnsan hakları evrensel bildirisinin 22. maddesi
  D) Avrupa sosyal şartı
  E) Roma antlaşması


  3-) Aşağıdaki sosyal güvenlik yöntemlerinden hangisi sosyal risklerin bireyler arasında dağıtılmasını engellediği ve dayanışma gerektirmediği için büyük ölçüde terkedilmiştir?
  A) Dağıtım yöntemi
  B) Primler
  C) Vergiler
  D) Fon biriktirme yöntemi
  E) Özel sigortalar


  4-) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden biri değildir?
  A) Tasarruf
  B) Yardım
  C) Hukuki Sorumluluk
  D) Yardımlaşma Sandıkları
  E) Sosyal Sigorta


  5-) Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
  B) Doğrudan Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
  C) Katma bütçeli bir kuruluştur.
  D) 1983 tarihinde kurulmuştur.
  E) Finansman Hazine yardımları ile sağlanmaktadır.


  6-) Ahlak ve dayanışma anlayışına dayalı islami bir esnaf ve sanatkar örgütlenmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahilik
  B) Fütüvvet
  C) Lonca
  D) Odalar
  E) Borsalar Birliği


  7-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların tamamen kapsamı dışında bırakılmamıştır?
  A) Tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar
  B) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişiler
  C) 18 yaşını doldurmamış olanlar
  D) Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar
  E) Yedek subay okulu öğrencileri


  :cool: Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun görevlerinden biri değildir?
  A) Sosyal Güvenlik politikalarını uygulamak ve geliştirmek
  B) Hakların kullanılmasını, yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak
  C) Sosyal Güvenlik alanında, kamu idareleri arasında işbirliğini sağlamak
  D) Sosyal Güvenlik anlaşmalarını uygulamak
  E) Çalışma hayatını denetlemek


  9-) Yönetmelikle belirlenmiş hastalıklar dışında bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması konusunda çıkabilecek uyuşmazlıkları kim tarafından karara bağlanır?
  A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  B) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
  C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
  D) Sosyal Güvenlik Kurumu
  E) Sağlık Bakanlığı


  10-) “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları üzünden uğradığı geçici veya sürekli bedensel ve ruhsal özürlülük hali.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Analık
  B) Yaşlılık
  C) Hastalık
  D) Meslek hastalığı
  E) Malullük


  11-) 5510 sayılı Kanuna göre bir sigortalının malul sayılabilmesi için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybetmesi gerekmektedir?
  A) 60
  B) 50
  C) 40
  D) 30
  E) 20


  12-) Kısa vadeli sigorta kollarında hangi durumda geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için prim ödeme şartı aranmaz?
  A) Analık
  B) Hastalık
  C) Yaşlılık
  D) Ölüm
  E) İş kazası, meslek hastalığı


  13-) Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kollarından yaşlılık sigortasının sağladığı haklardandır?
  A) Malûllük aylığı
  B) Cenaze ödeneği
  C) Evlenme ödeneği
  D) Toptan ödeme
  E) Ölüm aylığı


  14-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların borçlanabileceği sürelerden değildir?
  A) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapanların normal staj süreleri
  B) Kanunlar gereği verilen ücretli doğum izni süreleri
  C) Grev ve lokavta geçen süreler
  D) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri
  E) Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler


  15-) Cumhurbaşkanı iken görevinden herhangi bir nedenle ayrılan kişiye, talebi üzerine bağlanacak yaşlılık aylığı, Cumhurbaşkanına ayrılan aylık ödeneğin ne kadarıdır?
  A) % 75’i
  B) % 40’ı
  C) % 90’ı
  D) % 50’si
  E) % 58’i


  16-) 5510 sayılı Kanuna göre itibari hizmet süreleri toplamı en fazla kaç yıl olabilir?
  A) 5
  B) 7
  C) 10
  D) 12
  E) 15


  17-) Aşağıdakilerden hangisi Günlük Kazancın üst sınırıdır?
  A) Asgari ücretin 6.5 katı
  B) Asgari ücretin 1/4’ü
  C) Asgari ücrein 1/3’ü
  D) Asgari ücretin 1/30’unun 6.5 katı
  E) Asgari ücretin 1/3’ünün 2 katı


  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?
  A) Son bir yıl içinde 360 günden az çalışmak
  B) Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az çalışmak
  C) Zorunlu sigortalı olmak
  D) Tam gün çalışmamak
  E) İsteğe bağlı sigortalılık dilekçesiyle kuruma başvurmak


  19-) İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancı alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın yüzde kaçıdır?
  A) 10
  B) 12
  C) 20
  D) 22
  E) 32


  20-) Kız çocuklarının hem eşinden hem de ana babasından ölüm aylığına hak kazanması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Yüksek olan aylığın tamamı düşük olan aylığın yarısı bağlanır.
  B) Tercih ettiği aylık bağlanır.
  C) Aylıklardan yüksek olanı bağlanır.
  D) Düşük olan aylık bağlanır.
  E) Her iki aylık da bağlanır.


  21-) Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre gelir ve aylık bağlanmış olan kişilerin genel sağlık sigortalılığı başlangıcına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren
  B) Gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibarin 1 ay sonra
  C) Gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibarin 1 hafta sonra
  D) Gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibarin 3 gün sonra
  E) Gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibarin 3 ay sonra


  22-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanunun kabul edilmesinden önce mevcut olan uygulamalardan biri değildir?
  A) Bağ-Kur
  B) TC Emekli Sandığı
  C) Özel Sandıklar
  D) SSK
  E) Genel Sağlık Sigortası


  23-) Kurumca sağlanan başlıca sağlık hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Koruyucu sağlık hizmetleri
  B) Analığa yönelik tedavi hizmetleri
  C) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri
  D) Estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri
  E) Hekim tarafından yapılan tedavi hizmetleri


  24-) Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden biri değildir?
  A) Yurt dışında tedavi
  B) Gündelik ve refakatçi gideri
  C) Ölüm yardımı
  D) Sağlık hizmetleri
  E) Yol gideri


  25-) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % kaçıdır?
  A) % 10
  B) % 15
  C) % 20
  D) % 25
  E) % 32


  26-) Aşağıdakilerden hangisinin genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden yararlanması belirli şartlara tabi tutulmuştur?
  A) Acil haller
  B) 18 yaşını doldurmamış olan kişiler
  C) İsteğe bağlı sigortalılar
  D) Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler
  E) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar


  27-) Kurumun prim ve diğer alacakları süresinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için % kaç oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır?
  A) % 7
  B) % 6
  C) % 5
  D) % 4
  E) % 3


  2:cool: Sosyal sigortalar uygulamalarında bazı işverenler tarafından yürütülen işlerin gerçek iş hacmi çalışılan süre ve yapılan üretim kim tarafından tespit edilir?
  A) Asgari İşçilik Tespit Komisyonu
  B) Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  C) Sosyal Güvenlik Kurumu
  D) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
  E) Sosyal Sigortalar Kurumu


  29-) Kurumla, sigortalı olanlar ve bunların hak sahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve sağlık hizmeti sunucuları arasındaki uyuşmazlıklar hangi mahkemede görülür?
  A) Ticaret Mahkemesi
  B) İş Mahkemesi
  C) Asliye Hukuk Mahkemesi
  D) Ağır Ceza Mahkemesi
  E) İdari Mahkeme


  30-) 5510 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde idari para cezaları hakkında hangi Kanun hükümleri uygulanır?
  A) Sosyal Sigortalar Kanunu
  B) Borçlar Kanunu
  C) Medeni Kanun
  D) İcra İflas Kanunu
  E) Kabahatler Kanunu

  Cevaplar:

  1-)
  B

  2-)
  C

  3-)
  D

  4-)
  E

  5-)
  B

  6-)
  A

  7-)
  B

  :cool:
  E

  9-)
  C

  10-)
  D

  11-)
  A

  12-)
  E

  13-)
  D

  14-)
  B

  15-)
  A

  16-)
  A

  17-)
  A

  1:cool:
  C

  19-)
  E

  20-)
  B

  21-)
  A

  22-)
  E

  23-)
  D

  24-)
  C

  25-)
  C

  26-)
  C

  27-)
  E

  2:cool:
  A

  29-)
  B

  30-)
  E


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İş Sosyal Güvenlik Forum Tarih
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluş Amacı Konu Dışı Başlıklar 30 Mayıs 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Test Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
25.12.2010 Tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Sınavı Giriş Belgesi SBS - ÖSS - Sınavlar 21 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş