İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 16 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  aöf iş ve güvenlik hukuku çıkmış sorular - iş ve sosyal güvenlik hukuku test soruları - iş ve sosyal güvenlik hukuku soruları ve cevapları


  1-) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyal güvenlik tümüyle vergiyle finanse edilmektedir?
  A) İngiltere
  B) Yeni Zelanda
  C) Fransa
  D) Hollanda
  E) Almanya


  2-) Ülkemizde ilk defa hangi yılda Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açıklarını kapatmak amacıyla bütçeye ödenek konmuştur?
  A) 1961
  B) 1982
  C) 1990
  D) 1995
  E) 1997


  3-) Belirli bir dönemin gelirlerinin yine aynı dönemde kullanıldığı finansman yöntemine ne ad verilmektedir?
  A) Bireysel fon biriktirme yöntemi
  B) Toplu fon biriktirme yöntemi
  C) Dağıtım Yöntemi
  D) Bilanço yöntemi
  E) Fon toplama yöntemi


  4-) Aşağıdakilerden hangisi finansman güçlüklerinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Sosyal güvenliğin kapsamının genişlemesi
  B) Ekonomik bunalımlar
  C) Primlerin zamanında tahsil edilememesi
  D) Yönetimde birlik sağlanması
  E) Erken emeklilik


  5-) Yeni hastalıkların ve bunlara bağlı yeni harcamaların ortaya çıkması finansman güçlüklerinden hangisine örnek olabilir?
  A) Sosyal güvenliğin kapsamının genişlemesi
  B) Ekonomik bunalımlar
  C) Primlerin zamanında tahsil edilememesi
  D) Nüfusun gençleşmesi
  E) Erken emeklilik


  6-) 2022 sayılı Kanundan sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekmektedir?
  A) 40
  B) 50
  C) 55
  D) 60
  E) 65


  7-) Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’na işçilerden ve işverenlerden alınan katkı paylarının oranı yüzde kaçtır?
  A) 0,5
  B) 1,0
  C) 1,5
  D) 2,5
  E) 3


  :cool: OYAK’ın yönetim kurulu üyelerinden kaçı Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubudur?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6


  9-) Aşağıdakilerden hangisi OYAK tarafından sağlanan hizmetlerden biri değildir?
  A) Doğum yardımı
  B) Maluliyet yardımı
  C) Ölüm yardımı
  D) Emeklilik yardımı
  E) Boç verme


  10-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanunun bütünüyle kapsamı dışında olanlar arasında yer almaz?
  A) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi
  B) Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar
  C) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
  D) Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler
  E) Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlar ile, ev hizmetlerinde hizmet akdi ile süreli çalışmasına rağmen aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olanlar


  11-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin temel finansman kaynaklarından biri değildir?
  A) Sigortalı primleri
  B) İşveren primleri
  C) Vergiler
  D) Devlet katkıları
  E) Bağışlar


  12-) Sosyal sigortalarda zorunluluk ilkesi ilk kez hangi kanunda yer almıştır?
  A) 1926 tarihli Borçlar Kanunu
  B) 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu
  C) 1936 tarihli İş Kanunu
  D) 1945 tarihli İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
  E) 1964 tarihli Sigortalar Kanunu


  13-) Aşağıdakilerden hangisi primli sosyal güvenlik sistemi içerisindeki kurum ve kuruluşlardan değildir?
  A) Munzam Sigorta Sandıkları
  B) Yeşil Kart
  C) OYAK
  D) Amele Birliği
  E) Vakıf Statüsündeki Sosyal Sigorta Sandıkları


  14-) Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde uygulanmak üzere ilk yasa hangi yılda çıkarılmıştır?
  A) 1918
  B) 1920
  C) 1921
  D) 1922
  E) 1925


  15-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyat ve teavün sandıklarının finansman kaynaklarından biri değildir?
  A) Bağışlar
  B) Devlet yardımları
  C) İşverenlerin ödedikleri primler
  D) İşçilerin ödedikleri primler
  E) İşçilerden kesilen cezalar


  16-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların temel ilkelerinden biri değildir?
  A) Sigortacılık
  B) Finansmana dışarıdan katkı
  C) Kendi kendine yardım
  D) Gelirin yeniden dağılımı
  E) Sigortaya ihtiyari katılım


  17-) İngiliz sosyal güvenlik sisteminde güvence verilmiş risklerden hangisinde devletçe bakılma yöntemi uygulanmaktadır?
  A) Çocuk yetiştirme
  B) İşsizlik
  C) Yaşlılık
  D) Ölüm
  E) Malullük


  1:cool: İngiltere’de yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayan ilk kanun hangi yılda çıkarılmıştır?
  A) 1890
  B) 1893
  C) 1908
  D) 1918
  E) 1928


  19-) Dilâver Paşa Nizamnamesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
  A) 1865
  B) 1866
  C) 1870
  D) 1871
  E) 1930


  20-) OYAK geçici üyelerinden kesilen prim payı yüzde kaçtır?
  A) 3
  B) 5
  C) 7
  D) 8
  E) 15


  21-) OYAK daimi üyelerinden kesilen prim payı yüzde kaçtır?
  A) 2
  B) 5
  C) 7
  D) 10
  E) 15


  22-) Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Toplantılara arka arkaya 3 defa veya yılda 6 defa katılmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
  B) Atama ile gelenlerin önceki kurumları ile ilişkileri kesilir.
  C) Atanan ve seçilen üyeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidirler.
  D) Görev süresi dolan üyeler, yeni üyelerin seçilmesi ya da atanmasına kadar görevlerinde kalırlar.
  E) Yönetim Kurulu üyeleri maaş almazlar.


  23-) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılamaz?
  A) Genel Sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak
  B) Kurumun prim tahsilatını yapmak
  C) İşsizlik sigortası primlerinin tahsilatını yapmak
  D) Kayıt dışı çalışmanın önlenmesini sağlamak
  E) Kapsamda oldukları halde tescilleri yapılmayan sigortalı ve işverenlerin re’sen tescilini yapmak


  24-) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerini seçmek ve sosyal güvenlik politika ve uygulamalarına ilişkin görüş oluşturmak, hangi Sosyal Güvenlik Kurumu organının görevidir?
  A) Başkanlık
  B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
  C) Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu
  D) Genel Kurul
  E) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü


  25-) Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi 5510 sayılı Kanunla aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmıştır?
  A) İşveren
  B) Alt işveren
  C) Sigortalı
  D) Taşeron
  E) İşveren temsilcisi


  26-) Sosyal Sigorta Sistemini ilk olarak hangi ülkede doğmuştur?
  A) İngiltere
  B) Fransa
  C) Almanya
  D) Hollanda
  E) Belçika


  27-) 102 sayılı sözleşme hangi yılda kabul edilmiştir?
  A) 1941
  B) 1945
  C) 1952
  D) 1963
  E) 1971


  2:cool: Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) İşveren
  B) İşveren vekili
  C) Alt işveren
  D) İşveren temsilcisi
  E) Kanuni temsilci


  29-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanunda sigortalı sayılmayanlar arasındayer almaz?
  A) 4/1/b ve c bentleri gereğince sigortalı sayılması gereken işlerde çalışmakla birlikte, 18 yaşını doldurmamış olanlar
  B) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen hasta veya mallüler
  C) Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar
  D) Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığında görev verilenler
  E) Aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. derece dahil hısımlar arasında ve aralarına dışardan kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar


  30-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza ve infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası uygulanır.
  B) Sosyal güvenlik destek pirimine tabi olanlar hakkında, sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
  C) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler tamamen kapsam dışında kalanlardır.
  D) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, Mesleki Eğitim kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası uygulanır.
  E) Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.


  Cevaplar:

  1-)
  B

  2-)
  D

  3-)
  C

  4-)
  D

  5-)
  A

  6-)
  E

  7-)
  C

  :cool:
  B

  9-)
  A

  10-)
  B

  11-)
  E

  12-)
  C

  13-)
  B

  14-)
  C

  15-)
  B

  16-)
  E

  17-)
  A

  1:cool:
  C

  19-)
  A

  20-)
  B

  21-)
  D

  22-)
  E


  23-)
  A

  24-)
  D

  25-)
  C

  26-)
  C

  27-)
  C

  2:cool:
  C

  29-)
  D

  30-)
  C

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İş Sosyal Güvenlik Forum Tarih
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluş Amacı Konu Dışı Başlıklar 30 Mayıs 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Test Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
25.12.2010 Tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Sınavı Giriş Belgesi SBS - ÖSS - Sınavlar 21 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş