Çepni Köyü Merkez Bolu

'Bolu Tanıtımı' forumunda KaRDeLeN tarafından 2 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Çepni Köyü Merkez Bolu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Merkez Çepni Köyü Bilgileri - Çepni Köyü Hakkında - Çepni Köyü Tanıtımı - Çepni Köyü Resimleri


  Çepni Köyü Merkez Bolu ,

  Bolu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

  İlçe: MERKEZ

  İl: BOLU

  Çepni boyu, Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Çepniler, Doğu Karadeniz'in Türkleşmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Çepniler; 1071'de Anadolu'nun, 1277 yılından itibaren de Sinop'tan Trabzon'a kadar olan Karadeniz Bölgesi'nin fethedilmesinde çok aktif görevler üstlendiler. 1277 yılında Sinop'a saldıran Rum Pontus İmparatorluğu'nun ordusunu bozguna uğrattılar.

  "Çepni" kelimesi düşmanla savaşan anlamında kullanılmıştır. Çepni boyunun özelliği "nerde yağu görse orda savaşır" olarak anlatılmaktadır. Onların savaşçı karakterleri, önemlerini günümüze yansıtacak kalıcı ürünler meydana getirmelerini engellemiş. Çepniler'e ait kabileler, değişik tarihlerde farklı cephelerde savaşmışlar ve ordu ile gittikleri bölgelere yerleşmişler. Savaşlarda nüfusları azalmıştır. Belli ve kalıcı bir kültür oluşturamamışlardır. Çepniler; 1071'de Anadolu'nun, 1277 yılından itibaren de Sinop'tan Trabzon'a kadar olan Karadeniz Bölgesi'nin fethedilmesinde çok aktif görevler üstlendiler. 1277 yılında Sinop'a saldıran Rum Pontus İmparatorluğu'nun ordusunu bozguna uğratmışlardır. Doğu Karadeniz bölgesindeki Çepnilerin çoğunluğu sunnidir.Fetih sırasında Fatih sultan mehmete yardımcı olmuşlardır.ve bir kısmı Fatih tarafından Trabzon ve Rize bölgesine, bölgenin türkleştirilmesi amacıyla yerleştirilmiştir.

  Çepniler, Oğuz, Türkmen boylarından olup,selçuklularla birlikte anadoluya girerek,anadolunun çeşitli yerlerine dağılmişlardır.Kırşehir ve civarına yerleşen çepniler Hacıbektaş veli,nin ilk mürütlerindendir. ve alevi Bektaşi inancına sahiptir.

  Çepninin Anlamı

  "Çepni" kelimesi Anadolu ağızlarında düşmanla savaşan anlamında kullanılmaktadır.

  Gyula Nemeth “Çepni” adının Kırgızca “çep”(kalkan) ve Türkçe “çeper” (duvar, çit, parmaklık) kelimeleriyle ilgili olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre Çepni adı kök bakımından “koruyucu (birlik)” ve özellikle “sınır koruyucu (birlik)” anlamına gelmektedir. Çepni adındaki “-ni” eki Beçenek-Beçene-beçe adlarında gördüğümüz –ne, -na, -ni, -nu, -nü ekleriyle birleştirilebilir. Aynı eke Çağatayca “tuzni(buzağı)” kelimesinde de raslanmaktadır.

  Sultanşah Ataniyazov, Şecere adlı eserinde Kaşgarlı, Reşideddin, Yazıcıoğlu ve Ebülgazi’den, bizim de yukarıya aldığımız bilgileri aktardıktan ve bunlara Salar Baba’nın görüşlerini ekledikten sonra Çepni kelimesinin etimolojisi üzerinde durur ve bilim adamlarının güzel fikirlerini inkar etmediğini, ama, Çepni adını eski Türk sözü olan ve “küçük grup”, “sürü” anlamındaki “çep”, “çöp”sözünden türediğini de bilmemiz gerektiğini söyler. Daha sonra Çepnilerin tarihi hakkında kısaca bilgi vererek, Selçukluların döneminde (11. yy.) Çepnilerin büyük bir bölümünün İran’a, Türkiye’ye, Kafkasya’ya ve Irak’a geçtiklerini Türkmenistan’da Alili, Ata Göklen, Hatap ve Hıdırilli boylarıyla Çepbe, Burgazların Çepbece diyen aşiretlerinin kadim Çepnilerle aynı kökten gelmelerinin mümkün olduğunu belirtir.

  Yazılı Kaynaklarda Çepniler

  Çepni isminin yer aldığı ilk yazılı metin, ilk Türk bilgini olan Kaşgarlı Mahmud'un 1070 yılında kaleme aldığı Divanü Lügati't-Türk isimli eserdir. Kaşgarlı Mahmud, Oğuz boyları hakkında da bilgi verirken, Oğuzların yirmi iki bölük olduğunu, her bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti olduğu belirttikten sonra birinci boy olan Kınık’tan başlayarak tek tek bütün bölükleri tanıtır. Çepni boyu Kaşgarlı’nın yirmi iki bölüğe ayırdığı Oğuzların yirmi birincisidir.

  Çepni adının geçtiği ikinci yazılı kaynak 14. yüzyıla aittir. Reşideddin Fazlullah’ın 1310 tarihinde yazdığı Câmi’üt Tevârih’in ikinci cildinde Târih-i Oğuzân ve Türkân (Oğuzların ve Türklerin Tarihi) adıyla Oğuz Destanı nakledilir. Bu destanda, Oğuz’un daha yaşarken Boz Oklar ve Üç Oklar diye ikiye ayırdığı altı oğlundan yirmi dört torunu olduğunu, Oğuz’un vefatından sonra onun yerine Kül Han geçtiği, Oğuz’un çok değer verdiği bilge bir kişi olan Irkıl Hoca’nın, devletin devamlılığının sağlanması, ileride herhangi bir kargaşaya meydan verilmemesi için bu yirmi dört oğula birer lakap ve birer ongun ve hayvanlarına vurmaları için de birer damga tespit edilmesinin gerekli olduğu Kün Han’a söylediği, onun da bu fikri kabul ederek bu işi yapmak üzere Irkıl Hoca’yı görevlendirdiği, Irkıl Hoca’nın da yirmi dört evladın her birine birer lakap, birer damga ve biere ongun tespit ettiği anlatılr.

  Bu kaynağa göre Çepni, Üç Oklar’ın en büyüğü olan Kök Han’ın dördüncü oğludur. İlk kez bu eserde Çepni’nin manası üzerinde durulmuş ve Çepni, ”Nerede düşman görse durmayıp savaşan” (Kandaki yağı göre, derhal savaşır ve çarpar. Bahadır) şeklinde tanıtılmıştır. Ongununun ”Sunkur: Umay”, Ülüşünün (şölendeki et payı), Sol karı yağrın, sol yanbaş olduğu belirtilmiş ve damgası verilmiştir.

  14. yüzyılda Çepni adı, Ebû Hayyan’ın,Kitabul-İdrak li-Lisanil Etrak adlı eserinde “Çepni-kabîletün minnet-Türk” şeklinde geçer. Eserde, Türk boylarından sadece Kınıklarla Çepnilerden söz edilmektedir. Bu bilgi 14. yüzyılda Çepnilerin sadece Anadolu’da değil, Mısır’da bile tanındığı göstermesi bakımından çok önemlidir.

  15. yüzyılda Yazıcıoğlu Ali, Reşideddin’den bazı değişiklikler yaparak Türkçe’ye çevirdiği ve “Tarih-i Âli Selçuk”adlı eserinin baş tarafına aldığı Oğuzname’de Çepniler hakkında bilgi verir. Bu eserde Çepninin damgası diğerlerinden farklıdır.

  Tarihlere ”tarihi yapan ve yazan han”olarak geçen Ebugazi Bahadır Han’ın 1660 ta tamamladığı Şecere-i Terakime de, tıpkı bundan önce sözünü ettiğimiz Reşideddin’in Farsça Oğuznamesi gibi Oğuz Kaan Destanı’nın bir başka şekli yani Türkmen rivayetidir. Ebülgazi Bahadır Han, bu eseri yazarken hem Reşideddin’den faydalanmış, hem de canlı Türkmen rivayetlerini toplamıştır. Bu yönüyne müstesna bir yere sahip olan eser Oğuzname’nin Türkmen rivayeti, bir başka değişle Çağataycasıdır.

  Eserin “Oğuz Han’ın Torunlarının Adlarının Manası ve Damgalan ve Kuşların Zikri” adlı bölümünde Oğuz’un yirmi dört torununun adları, adların anlamları, damgaları ve kuşları belirtilmiştir. Bu kaynakta Çepni Oğuz’un on altıncı torunu olarak gösterilmiş, Çepni'nin anlamının “cesur”, kuşunun “devlet kuşu” (hümay) olduğu belirtildikten sonra damgasının şekli verilmiştir.

  17. yüzyılda Katip Çelebi, Cihannûma adlı coğrafya kitabında Çepnilerden söz ederken dillerinin Türkçe-Farsça karışık bir şey olduğunu söyler.

  Kafesoğlu da “Eski Türk boylarının adları boyun siyasi ve sosyal hususiyetlerini meydana koymaktadır” dedikten sonra Çepni’yi askeri teşkilat ve unvanlarla ilgili olan Çor, Yula, Kapan, Külbey, Yabuka, Yeney, Taryan, İğdir, Buka, Tarduş vb. isimlerle birlikte bu gruba dahil etmekte ve Çepni adının askeri ve siyasi özellik taşıdığını belirtmektedir.

  Geybullaev de Azerbaycan’ın Şamaha bölgesinde Çepni kelimesiyla bağlantılı 17 yer adı bulunduğu bildiriyor. Bunlardan Çepli, Cabani, Çapni şeklinde olanlar Zangezur ve Kuba bölgelerindedir. Kazak şehrinin Daşsalahlı Bölgesinde Çepli adlı bir yer bulunmaktadır.

  Balkanlar'da Çepniler

  Osmanlı devleti kurulmadan önce Sarı Saltuk ve İzzeddin Keykavusla birlikte Deliorman ve Dobruca bölgelerine geçen Türkmenler Çepni boyundandır. Deliorman ve Dobrucadaki bu Çepniler hem yerel Kıpçak ve Peçenek halklarıyla hem de daha sonra gelen diğer Türkmen boylarıyla karışmışlar ve Çepnililik bilincini yitirmişlerdir. Birçoğu'da Batı Anadolu'ya geri göçerek bugünkü Batı Anadolu Çepnilerini oluşturmuştur.

  Romanya ve Moldovadaki İzzeddin Keykavus taraftarı bir grup Çepni ise Hristiyanlığa geçmiştir. Keykavustan dolayı bu Çepnilere Gagavuz dendiği ileri sürülür.

  Kurtuluş Savaşı

  Çepnilerin yiğit savaşcılardan meydana geldiğine örnek olarak Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasından sonra kendisini Topal Osman ve arkadaşlarını muhafız olarak seçmesi en yakın örnektir. Atatürk'ün o dönemde kendisini Çepnilere emanet etmesi Çepniler için büyük bir şeref kaynağdır.

  Giresun'lu Çepnilerden oluşan muhafız kıtası TBMM deki bugünkü muhafız bölüğünün de temelini oluşturur. Sivas kongresinden sonra Atatürk'e karşı muhalefet artınca Kazım Karabekir Topal Osman ve arkadaşlarından oluşan Muhafız kıtasının sayısının artırılmasını ve Atatürk'e karşı olan muhalefetin bastırılmasını emretmiştir.

  Kültür

  Bayramlarda bayram namazından sonra toplu olarak bayramlaşılır bu gelenek yüzyıllardır vardır. insanlara cana yakin ve yardim severdir. bayramlarda en kücügünden en büyügüne bayramlasma yani kücük olanin büyügü ziyareti senelere rahmen hic bir degisiklige ugramadan devam etmektedir. Genel olarak tarimcilik, hayvancilik vede bir orman köylüsü olmasi sebebiyle orman isletmesine bagli olarak kesim yapilmaktadir

  Coğrafya

  Bolu merkezine 10 km uzaklıktadır. AYRICA köyde bolunun pamukkalesi olarak nitelendirilen akkayalar doğal güzellik parkıda vardır.

  İklim

  Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

  Nüfus

  2008 yılına göre tahmini olarak 330-340 civarı ]

  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

  Köy Muhtarı: İSMAİL CAN

  Muhtarlık Erişim Bilgileri:

  Telefon: 0 (374) 235 33 81

  Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

  2009 -KERİM PEHLİVAN
  2008 _ ismail CAN
  2004 - İSMAİL CAN
  1999 - ismail CAN

  Altyapı bilgileri

  Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon ve ADSL vardır

  İle Uzaklığı: 10 km

  İlçeye Uzaklığı: 10 km

  Rakım:m

  [​IMG]

  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Kaynak : Yerel Net

  Çepni Köyüne ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çepni Köyü Merkez Forum Tarih
Buzlukçepni Köyü Hakkında Bilgi Kadışehri Yozgat Yozgat Tanıtımı 5 Haziran 2010
Çepni Köyü Yakakent Samsun Samsun Tanıtımı 30 Nisan 2010
Çepni Köyü Mudanya Bursa Bursa Tanıtımı 28 Nisan 2010
Yürükçepni Köyü Bozüyük Bilecik Bilecik Tanıtımı 21 Nisan 2010
Yeniçepni Köyü Bozüyük Bilecik Bilecik Tanıtımı 21 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş