Çözeltiler Konu Anlatımı

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_Sema tarafından 20 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Çözeltiler Konu Anlatımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ÇÖZELTİLER
  • ÇÖZELTİ
  Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir.
  Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.
  Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.
  Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.

  Çözücü :Sıvı

  Çözünen : Katı


  Örnek :(Su + Şeker)
  _
  Çözücü :Sıvı

  Çözünen : Sıvı


  Örnek :(Su + Alkol)
  _
  Çözücü :Sıvı

  Çözünen : Gaz


  Örnek :(Su + CO2)

  _
  Çözücü :Gaz

  Çözünen : Gaz


  Örnek : (Gaz karışımları)
  _

  Çözücü :Katı

  Çözünen :Gaz


  Örnek :(Polladyum + H2)

  _
  Çözücü :Katı

  Çözünen :Katı


  Örnek :(Alaşımlar)


  Çözeltiler çözünmenin şekline göre ikiye ayrılır;

  a. İyonlu çözeltiler
  Çözünen madde iyonlarına ayrışarak çözünüyorsa bu çözeltilere iyonlu çözeltiler denir.
  Asit, baz, tuz çözeltileri iyonlu çözeltilerdir. Bu çözeltiler hareketli iyon bulundurdukları için elektrik akımını iletirler.


  b. Moleküllü çözeltiler
  Çözünen madde moleküler olarak çözünüyorsa bu çözeltilere moleküler çözelti denir. Şekerin suda çözünmesi bu çözeltilere örnek olarak verilebilir. Bu çözeltiler elektrik akımını iletmezler.


  Çözeltiler kendi aralarında üçe ayrılırlar;
  a. Doygun çözelti
  Çözebileceği maksimum maddeyi çözmüş olan çözeltiye denir.


  b. Doymamış çözelti
  Çözebileceği kadar maddeyi çözmemiş olan çözeltiye denir.


  c. Aşırı doymuş çözelti
  Bazı durumlarda çözeltinin derişikliği doygunluk sınırını aşabilir. Bu gibi çözeltilere aşırı doymuş çözeltiler denir. Bu çözeltiler oldukça kararsızdır. Küçük bir etki ile fazlalıklar çöker ve doygun bir çözelti elde edilir.  Çözeltiler çözünenin miktarına göre ikiye ayrılırlar;
  a. Derişik çözelti
  Belli bir miktar çözücüde, fazla miktarda çözünen içeren çözeltilere derişik çözelti denir.


  b. Seyreltik çözelti
  Belli bir miktar çözücüde, az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik çözelti denir.  ÇÖZÜNÜRLÜK
  Belli bir sıcaklıkta 100 gram çözücüde gram olarak çözünebilen maksimum madde miktarına ÇÖZÜNÜRLÜK denir. Çözgen H2O olduğunda 100 gram yerine 100 ml değeri ile de karşılaşabilirsiniz.
  Örneğin,25°C’de KNO3'ün çözünürlüğü,
  (60 gram/100 ml su’dur). Yani 25°C’de 100 ml su en fazla 60 gram KNO3 çözebilir.


  Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  1. Çözücü cinsi
  2. Çözünenin cinsi
  3. Sıcaklık
  4. Basınç
  5. Ortak iyon

  ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNENİN CİNSİ
  Genel manada polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünür.
  Örneğin; NaCl tuzu suda çok iyi çözünürken, karbon tetra klorür (CCl4) sıvısında çözünmez.
  I2 molekülleri ise suda çözünmezken, CCl4'te iyi çözünür.


  SICAKLIK
  Sıcaklık değişimi çözünürlüğü değiştirir. Katıların sıvı içerisindeki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça azalır.


  BASINÇ
  Katıların çözünürlüğü basınç ile değişmez. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü ise basınç arttıkça artar.


  ORTAK İYON
  Herhangi bir katının ortak iyon bulunduran çözeltideki çözünürlüğü saf çözücüdeki çözünürlüğünden daima daha küçüktür.


  DERİŞİM (KONSANTRASYON)
  Bir çözeltide birim hacimdeki çözünmüş olan çözünen miktarına derişim (konsantrasyon) denir.
  Belli başlı derişim birimleri; yüzde derişim, molar derişim (molarite), normal derişim (normalite) dir.


  Yüzde Konsantrasyon
  100 gram çözeltideki (çözücü + çözünen) çözünmüş olan madde miktarına yüzde konsantrasyon denir.
  Örneğin; 80 gram su içerisinde 20 gram şeker çözülerek hazırlanan çözelti %20'lik bir çözeltidir.


  MOLARİTE: (Molar Konsantrasyon)
  1 lt. çözeltide çözünmüş olan maddenin mol miktarına molarite denir.
  [​IMG]

  M : Molarite
  n : Mol sayısı
  V : Hacim (litre)


  NORMALİTE (Normal Konsantrasyon)
  1 lt’de çözünmüş eşdeğer gram sayısına denir.
  Kısaca Normalite = Molarite x Tesir Değerliği N = Mx TD ile bulunur.
  Tesir değerligi asit ya da bazın değerliğine tuzun ise + yük toplamına eşittir.


  ÇÖZELTİLER ARASI REAKSİYONLAR
  (Denklemli molarite problemleri)
  İyon içeren iki çözelti karıştırıldığında bazen çökelme olmaz, bazende iyonlar suda az çözünen bir katı oluşturuyorsa bir çökelme olur. Yani iyonlar arasında bir tepkime gerçekleşir.
  1A grubunun tuzları ve yapısında NO3- iyonu bulunduran tuzlar suda çok iyi çözünür. Diger tuzlar için bir genelleme yapmak mümkün degildir.


  Örnegin : AgNO3 çözeltisi ile NaCl çözeltileri karıştırıldığında bir çökelme gözlenir. Burada iyonlar yeniden düzenlenerek AgCl ve NaNO3 bileşikleri oluştuğu düşünülebilir. NaNO3 suda çok iyi çözündüğüne göre çöken tuz AgCl'dir.


  İyon Denklemi: Ag+(aq) + Cl-(aq) ® AgCl(k)
  şeklinde olur.
  Karıştırılan iki çözeltiden biri asit çözeltisi, diğeri baz çözeltisi ise mutlaka nötürleşme tepkimesi olacaktır.


  Nötürleşme denklemi:
  H+ + OH– ® H2O şeklindedir.  ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ
  1. Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir.
  2. Çözeltinin donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür.
  3. Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
  4. Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.
  Bütün bu değişmeler (Katı + Sıvı) çözeltileri için düşünülebilir. Bu değişme miktarları iyon derişimine bağlıdır.

  Aşağıda saf su ile tuzlu suyun ısıtılması sırasında zamanla sıcaklık değişim grafikleri verilmiştir.
  [​IMG]
  Grafiklere dikkat edilirse kaynama sırasında saf suyun sıcaklığı sabit kalırken, tuzlu suyun sıcaklığı devamlı artmıştır.
  • Alkol-su karışımının ısıtılması sırasında zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği çizilseydi aşağıdaki gibi olurdu.
  [​IMG]
  Grafige göre;
  1. bölgesinde alkol - su karışımı vardır. Zamanla karışımın sıcaklığı artmaktadır.
  2. bölgesinde 78 °C’de alkol kaynamaktadır. Verilen ısı alkolün buharlaşması için kullanılır. Sıcaklık alkolün tamamı tükeninceye kadar sabit kalır.
  3. bölgesinde yalnız su vardır. Suyun sıcaklığı zamanla artar.
  4. bölgesinde su 100 °C’de buharlaşmaktadır. Su tükeninceye kadar sıcaklık sabit kalır.
  • Saf maddelerin donma noktaları sabittir. Donma müddetince sıcaklık değişimi yoktur. Ancak çözeltilerin donma noktası çözünenin miktarına bağlı olarak değişir. Donma süresince sıcaklık düşer.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çözeltiler Konu Anlatımı Forum Tarih
7.Sınıf Çözeltiler Konu Anlatım Öğretmenlerimizin Bölümü 9 Mart 2013
Saf maddeler karışımlar ve çözeltiler nedir kısaca Eğitim Bilgileri 7 Ocak 2015
Seyreltme Ve Deriştirme Nedir - Birbirine Göre Seyreltik ve Derişik Çözeltiler Konu Dışı Başlıklar 19 Ekim 2012
Çözeltiler Hakkında Bilgi, Çözeltilerin Özellikleri, Çözelti Çeşitleri, Oluşumu Konu Dışı Başlıklar 9 Ağustos 2012
Çözeltiler, Çözeltilerin Özellikleri, Çözelti Çeşitleri, Çözelti Oluşumu Konu Dışı Başlıklar 9 Ağustos 2012

Bu Sayfayı Paylaş