2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 16 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

  1. Mavi_Sema

    Mavi_Sema Özel Üye

    Sponsorlu Bağlantılar
    2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları konusu 2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları


    1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
    Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
    Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
    A. Toy
    B. Kurultay
    C. Toygun
    D. Otağ
    E. Törü (Töre)


    2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
    A. Gazali
    B. Eş’ari
    C. İbn-i Rüşt
    D. Farabi
    E. Zemahşeri

    3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu’a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
    devleti tarafından yaptırılmıştır?
    A. Danişmentler
    B. Saltuklular
    C. Anadolu Selçukluları
    D. Osmanlılar
    E. Germiyanoğulları

    4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve
    benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siayis ve sosyal yaşamını
    konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden
    hangisidir?
    A. Oymacılık
    B. Minyatür
    C. Hat
    D. Çini
    E. Ebru

    5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı
    mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar
    Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
    A. Mimar Sinan
    B. Mimar Mehmet AğaC. Mimar Hayreddin
    D. Levni
    E. Ali Kuşçu

    6. 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale
    etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet (1909(da yapılan değişiklikle demokratikleşme
    sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
    B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
    C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
    D. Seçimler tarafsız olacaktı.
    E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

    7. XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı
    sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek,
    Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde
    Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
    A. Yönetim-Mimari
    B. Askeri-Yönetim
    C. Teknoloji-Yönetim
    D. Askeri-Teknoloji
    E. Yönetim-Hukuk

    8. Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve
    bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum
    Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan
    %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre
    değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun
    Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.
    A. Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
    B. Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
    C. Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
    D. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
    E. Yerli işletmeler zarar etti.

    9. I. Tarım
    II. Maliye
    III. Askeriye
    IV. Yönetim
    XVII. Yüzyılda (1600),
    Duraklama döneminde Osmanlı Devleti birtakım ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu
    dönemde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde ıslahat çalışmaları yapılmıştır.
    A. I-II
    B. II-IV
    C. III-IV
    D. III-IV
    E. II-III-IV

    10. I. İrade-i Milliye Gazetesi
    II. Yeni Gün
    III. Anadolu Ajansı
    Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?
    A. I-II
    B. I-III
    C. I-II-IV
    D. II-III
    E. I-II-III-IV

    11. I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
    II. Padişah tahta çıktığında
    III. Ayaklanmaların bastırılmasında
    IV. Padişah, savaşa kazanan ordu ile döndüğünde
    Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi
    verirlerdi?
    A. II-IV
    B. I-II
    C. III-IV
    D. I-II-III
    E. II-III-IV

    12. 21 Şubat 1921’de itilaf devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni
    Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa
    yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır.
    A. Sakarya
    B. I. İnönü
    C. II. İnönü
    D. Gediz Muharebeleri
    E. Büyük Taarruz

    13. Atatürk’ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı “^Nutuk’tur. Bu
    eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu
    anlatır.
    I. 1918-1923
    II. 1923-1927
    III. 1927-1930
    IV. 1930-1938
    Atatürk’ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır.
    A. I-III
    B. II-III
    C. I-II
    D. II-III-IV
    E. I-II-III-IV

    14. Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler
    toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?
    A. Düşmana karşı bölgelerini savunmak
    B. Bölgelerindeki milis güçlerini desteklemek
    C. İstanbul Hükümeti’ne karşı cephe oluşturmak
    D. Azınlık haklarını korumak ve savunmak
    E. İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek

    15. Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel
    kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına
    neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla
    bu ikiliğe son verilmiştir?
    I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri
    A. I-II-III
    B. I-III
    C. II-III
    D. I
    E. I-II

    16. I. Cumhuriyet Halk Partisi II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi IV. Demokrat Parti
    Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?
    A. I-II
    B. III-IV
    C. II-IV
    D. IV
    E. II-III

    17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?
    A. akılcı ve insancıldır.
    B. Çağdaş ve akılcıdır.
    C. Sınıf egemenliğini esas alır.
    D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.
    E. Sınıflararası egemenliği reddeder.

    18. 22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde
    aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?
    A. Tekalif-Milliye kararları alındı.
    B. Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı.
    C. Meclis tüm yetkilerini M. Kemal(‘e devretti.
    D. Meclis Başkomutanlık Yasası’nı onayladı.
    E. Ordunun savuma eğitimine ağırlık verildi.

    19. I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun
    çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun
    kabulü.
    Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler
    yukarıdakilerden hangileridir?
    A. II-IV
    B. I-II
    C. II-III-IV
    D. III-IV-V
    E. I-II-III-IV-V

    20. I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
    III. Tarih Kurumu’nun kurulması IV. Medreselerin kapatılması
    IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
    Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik
    yapılan inkılaplardandır?
    A. I-II-V
    B. I-II-IV
    C. III-IV-V
    D. I-IV-V
    E. II-IV

    21. I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik
    Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?
    A. I B. II C. III D. I-III E. I-II-III

    22. 28 Ocak 1920’de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi
    tarafından alınmıştır?
    A. Erzurum Kongresi
    B Sivas Kongresi
    C. I. TBMM
    D. Meclis-i Mebusan
    F. Temsil Heyeti

    23. Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu
    bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma
    ile,
    –Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi.
    –Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak’a bırakıldı.
    –Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.
    Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Lozan Antlaşması
    B. Mudanya Ateşkes Antlaşması
    C. Ankara Antlaşması
    D. Sevr Antlaşması
    E. 1926 Ankara Antlaşması

    24. I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu
    III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi
    Lozan Konferansı’nda tartışılan konulandan bazılarıdır.
    Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması’ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen
    sorunlardandır?
    A. I-II
    B. I-II-IV
    C. II-III-IV
    D. I-III
    E. II-III

    25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya
    barışını korumak için kurulan örgüttür?
    A. NATO
    B. Milletler Cemiyeti
    C. Birleşmiş Milletler
    D. Sadabat Paktı
    E. Balkan Antantı

    26. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?
    A. 1921 B. 1923 C. 1924 D. 1945 E. 1950

    27. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
    amacıdır?
    A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak
    B. Devletçilik ilkesini uygulamak
    C. Yer altı zenginliklerini çıkarmak
    D. Özel teşebbüsü güçlendirmek
    E. İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak

    28. Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir.
    Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
    A. Milletvekili seçme hakkı
    B. Milletvekili seçilme hakkı
    C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
    D. Belediye seçimlerine katılma hakkı
    E. Miras ve boşanma hakkı

    29. I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması II. Müzeciliğin açılması
    III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması
    Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
    A. I-III B. I-II C. III-IV D. I-IV E. II-III

    30. I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.
    II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.
    III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.
    IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.
    Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?
    A. I-II
    B. II-IV
    C. I-III-IV
    D. III-IV
    E. I-II-III-IV

    31. I. Osmanlıcılık II İslamcılık III. Türkçülük IV. Batıcılık V. Ulusçuluk
    Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin
    başlamasıyla ortadan kalkmıştır?
    A. I-III-IV
    B. I-III-V
    C. I-II
    D. III-V
    E. I-II-III-IV

    32. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?
    A. Ulusçuluk B. Halkçılık C. Laiklik Cumhuriyetçilik E. Devletçilik

    33. I. Jeotermal II. Petrokimya III. Termik Santral IV. Hidroelektrik
    Yukarıdaki verilen enerji kaynaklarından hangilerinin bulunduğu yere yakın olması
    gerekir?
    A. I-II
    B. II-III
    C. I-II-III
    D. II-III-IV
    E. I-IV

    34. Türkiye’de seracılığın yaygın olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yapılmasının temel
    nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Geniş ovaların bulunması
    B. Uygun toprak türünün olması
    C. Gübrelemenin kolay olması
    D. Isı kaybının az olması
    E. Ulaşım imkanlarının kolay olması

    35. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde görülen iklim özelliklerindendir?
    A. Yağışlar en çok sonbaharda
    B. Yazlar serin, kışlar soğuktur.
    C. Yağışlar en çok ilkbaharda görülür.
    D. Yaz-kış sıcaklık farkı azdır.
    E. Yıllık yağışlar yeterli düzeydedir.

    36. Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde jeotermal enerjiyle çalışan santralimiz
    vardır?
    A. Tunçbilek
    B. Sarayköy
    C. Gökova
    D. Hirfanlı
    E. Çatalağzı

    37. Bir bölge içinde yer alan il ve ilçe nüfusları değişiklik göstermektedir. Örneğin,
    İskenderun’un nüfusu yerleşik olmasına karşın, Hatay ilindeki nüfus mevsimlik
    göçlere göre değişir. Hatay ilindeki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi
    olabilir?
    A. Sanayiinin gelişmiş olmaması
    B. Sanayiinin gelişmiş olması
    C. Turizmin hareketliliği
    D. Seracılığın yaygın olması
    E. Yol kavşağında bulunmaması

    38. Türkiye’nin akarsu rejimleri düzensizlik gösterir. Akarsu seviyelerinin ilkbaharda
    yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Yağışların ilkbaharda çok olması
    B. Engebeli arazinin çok olması
    C. İlkbaharda sıcaklığın az olması
    D. Barajların yağışları ve kar erimeleri
    E. İlkbahar yağışları ve kar erimeleri

    39. Karadeniz bölgesi’ndeki yerleşim bölgeleri çok dağınıktır. Bunun en tipik örneği
    Rize ve çevresinde görülür. Ancak, aynı coğrafi bölgede olan Samsun ve çevresinde
    yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Yağışların az ve düzenli olması
    B. Yol kavşağında bulunması
    C. Tarihi bir şehir olması
    D. Alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olması
    E. Sanayinin gelişmiş olması

    40. Türkiye’de hangi endüstri kolu diğerlerine göre sayı olarak daha azdır?
    A. Dokuma sanayii
    B. Yem endüstrisi
    C. Demir-çelik endüstrisi
    D. Çimento endüstrisi
    E. Şeker endüstrisi

    41. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde geniş platoların ve geniş
    meraların olması bu bölgede hangi hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır?
    A. Koyun
    B Sığır
    C. Keçi
    D. Manda
    E. Kümes hayvancılığı

    42. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alır. AB ülkeleri
    içinde Türkiye’nin dış ticareti hangi ülkeyle daha fazladır?
    A. Almanya
    B. İngiltere
    C. İtalya
    D. İspanya
    E. Hollanda

    43. Türkiye’deki süt üretiminin %88.4’lük bölümü aşağıdaki hangi hayvandan elde
    edilmektedir?
    A. Keçi
    B. Sığır
    C. Koyun
    D. Manda
    E. Keçi-koyun

    44.
    Türkiye’nin nüfus dağılımı genel olarak bu şekildedir. Türkiye’nin %26 nüfusunu
    barındıran bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
    A. İç Anadolu
    B. Doğu Anadolu
    C. Marmara
    D. Akdeniz
    E. Ege

    45.    1.marmara 2. ege 3. İç Anadolu 4.Akdeniz 5. G.DAnadolu 6. D. Anadolu 7. Karadeniz
    Yukarıdaki grafikte coğrafi bölgelere göre şehirleşme oranları gösterilmiştir. Buna
    göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
    A. Şehirleşme oranı bölgelerin yüzölçümleriyle doğru orantılıdır.
    B. İç Anadolu Bölgesi’nin şehirleşme oranı Karadeniz Bölgesi’nin şehirleşme oranından
    daha azdır.
    C. Şehirleşme oranı en az olan bölge iç bölgelerden biridir.
    D. Kıyı bölgelerinin tamamında şehirleşme oranı %50’nin üstündedir.
    E. Marmara Bölgesi’nde şehirleşme oranı %70 den fazladır.

    46. Türkiye genelindeki üretimin % 81 inin Ege Bölgesi’nde tek başına yetiştirildiği
    ürün aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Zeytin
    B. Mısır
    C. Şeker Pancarı
    D. İncir
    E. Üzüm

    47. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımla
    uğraşan nüfus, Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun nedeni
    aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Orman alanlarının çok yer kaplaması
    B. Tarım alanlarının baraj gölü altında kalması
    C. Kış aylarının çok sert geçmesi
    D. Yaz-kış sıcaklık farkının çok olması
    E. Tarım alanlarının ve tarım mevsimimin kısa sürmesi

    48. Ülkemize yıllık ortalama olarak 10 milyon civarında turist gelmektedir. Turistlerin
    ülkemize gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
    A. Hizmet sektörünün gelişmesi
    B. Tarihi zenginliğimiz
    C. Doğal güzelliklerimiz
    D. Turizm anlayışının gelişmesi
    E. Ulaşım ve konaklamanın gelişmesi

    49. Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001
    ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan
    uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
    A. BM B. FAO C. UNESCO D. BAB E. IMF

    50. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.
    Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?
    A. İl Özel İdareleri
    B Meslek Odaları
    C.Bakanlıklar
    D. Üniversiteler
    E. Genel Müdürlükler

    51. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim
    ve kültür kuruluşudur?
    A. WHO
    B. UNESCO
    C. ILO
    D. UNICEF
    E. FAO

    52. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve
    kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme
    yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının
    dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu
    kurumlardandır?
    A. YÖK
    B. Belediyeler
    C. Yargı Organları
    D. Bakanlıklar
    E. İşçi ve Meslek Kuruluşları

    53. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?
    A. Hazine Müsteşarlığına
    B. Türkiye Bankalar Birliğine
    C. Özerk bir yapıdadır.
    D. Başbakanlığa
    E. Cumhurbaşkanlığına

    54. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?
    A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması
    B. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması
    C. Kanunların üstünlüğü ilkesi
    D. Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması
    E. Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi

    55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden
    değildir?
    A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek
    B. Ülkenin güvenliğini sağlamak
    C. Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak
    D. Sosyal güvenliğini sağlamak
    E. Ekonomik alandaki faaliyetleri düzenlemek

    56. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin
    yararlarından değildir?
    A. Devletin yükünü azaltmak
    B. Devletin ekonomiye engellemek
    C. Siyasilerin müdahalesini engellemek
    D. Siyasetçilere gelir sağlamak
    E. Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak

    57. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının
    onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?
    A. Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
    B. Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
    C. Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
    D. Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.
    E. Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

    58. 1982 Anayasasına göre, TBMM’de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin
    iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin
    hangisinde dava açılır?
    A. Danıştay
    B. Sayıştay
    C. Anayasa Mahkemesi
    D. İdare Mahkemesi
    E. Uyuşmazlık Mahkemesi

    59. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu
    tutulamaz?
    A. Başbakan
    B. Meclis Başkanı
    C. Milletvekilleri
    D. Cumhurbaşkanı
    E. Başbakan Yardımcısı

    60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir?
    A. 1963 Ankara Antlaşması
    B. Türkiye’nin insan haklarını
    C. İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi
    D. 1995 Gümrük Birliğini kabul etmesi
    E. 1948 de Ortak Pazara giriş için müracaat etmesi


    CEVAPLAR

    1.E 2.D 3.C 4.B 5.A 6.E 7.D 8.D 9.C 10.B 11.A 12.B 13.C 14.D 15.E 16.D 17.C 18.B 19.A 20.B

    21.C 22.D 23.E 24.A 25.B 26.C 27.D 28.E 29.A 30.B 31.C 32.D 33.E 34.D 35.C 36.B 37.A 38.E 39.D 40.C

    41.B 42.A 43.B 44.E 45.E 46.D 47.E 48.A 49.E 50.A 51.B 52.C 53.C 54.D 55.E 56.D 57.A 58.C 59.D 60.E
    alıntı
     

Bu Sayfayı Paylaş